Glaukomkontroll hos sjuksköterska med synfältsundersökning

Glaukomkontroll hos
sjuksköterska med
synfältsundersökning Förslag
Berörda enheter
Ögonmottagningen Sunderby sjukhus
Syfte
Säkerställa omhändertagande av patienter med glaukom som kontrolleras
med synfältsundersökning hos sjuksköterska
Arbetssätt
När patienten kommer till sjuksköterska för synfältsundersökning skall
följande undersökningar göras.
 Kontrollera med patienten om några trycksänkande droppar används och
om det stämmer mot LM-listan. Dokumenteras i journalen.
 Visus
 IOP
 Synfältsundersökning Humphrey Sita Fast 24-2. Dokumentera GHT och
VFI för respektive öga i journalen.
 Papillfoto vid försämring. Menade du att papillfoto tas om sf är sämre
än den VFI gräns du satt???????
 Information till patienten om resultatet av undersökningen och
planeringen av fortsatta kontroller
 Om IOP över max följs gällande IOP rutin..
Kontakt med PAL.
 Om VFI är sämre än den gräns som ansvarig läkare bedömt eller
försämrad GHT. VFI gränsen finns noterad i glaukom-mallen.
 Om det inte finns någon gräns för VFI noterad i journalen.
 Om undersökningen inte är tillförlitlig (ingen blind fläck)
 Eller om IOP är över max för andra gången i rad (enligt gällande IOPrutin).
 Visusförsämring som inte går att förbättra med annan refraktion.
Sätt upp på väntelistan
 Besöksorsak: glau
 Vårdgivare: Patientansvarig sjuksköterska
Huvudprocess
Glaukom
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Gregory Olsson-Lalor
Eva Söderström
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-195
2015-02-17
1.0
 Kom ihåg att sätta upp i ”åtgärdsrutan” de undersökningar som skall
göras vid nästa kontroll, till exempel synfält IOP och visus.
Huvudprocess
Glaukom
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Gregory Olsson-Lalor
Eva Söderström
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-195
2015-02-17
1.0