Statens vegvesen Midlertidig generelt unntak for transport av

Statens vegvesen
Likelydende brev - se vedlagt liste
Behandlende enhet:
Saksbehandler/telefon:
Vår referanse:
Vegdirektoratet
Elin Elisabeth Norby /
15/216572-2
Deres referanse:
Vår dato:
11.11.2015
22073595
Midlertidig generelt unntak for transport av 45-fots containere med
sidelastere for lengde inntil 18,60 meter
Med hjemmel i forskrift om bruk av kjøretøy gir Vegdirektoratet herved et midlertidig
generelt unntak fra reglene om tillatt vogntoglengde ved transport av 45-fots containere
med sidelastere. Unntaket gjelder for total vogntoglengde inntil 18,60 meter.
Unntaket gjelder med virkning fra 18. november 2015.
Unntaket er midlertidig, og gjelder frem til bestemmelser som implementerer direktiv
2015/719/EU i norsk rett trer i kraft. Antatt tidspunkt for ikrafttredelse er mai 2017.
Unntaket gjelder på følgende vilkår:

Unntaket gjelder kun for veger med tillatt vogntoglengde 19,50 meter i den til enhver
tid gjeldende veglisten for vegen. Tillatt bredde, aksellast og totalvekt skal være i
henhold til forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4 og de til enhver tid gjeldende
veglister.

Vogntoget skal kortes inn til 17,50 meter ved kjøring uten 45-fots container.

Ved transport av 45-fots container skal avstanden fra underkjøringshinderet til
sidelasterens bakkant være maksimalt 40 cm.

Unntaket gjelder kun for innenlands transport i Norge.

Kjøring er kun tillatt mellom nærmeste egnede jernbanestasjon eller laste- og
lossehavn og bestemmelsessted samt ved transport av tom 45-fots container mellom
bestemmelsessted og lagringsplass.
Vegdirektoratet forutsetter at mottakerne av dette brevet sørger for videre distribusjon til
sine medlemmer og andre de antar vil ha interesse av informasjonen.
Postadresse
Telefon: 02030
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
[email protected]
Kontoradresse
Fakturaadresse
Brynsengfaret 6A
Statens vegvesen
0667 OSLO
Landsdekkende regnskap
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO
Org.nr: 971032081
9815 Vadsø
2
Bakgrunnsinformasjon
Gjeldende regelverk
Transport av 45-fots containere reguleres av forskrift om bruk av kjøretøy (FOR-1990-0125-92) § 5-5 nr. 4, som uttaler følgende:
«På motorvogn og semitrailer i innenlands transport av 45-fots container med delbart gods
direkte fra eller til skip eller jernbane og frem til bestemmelsesstedet tillates en større
avstand enn 12,00 meter fra senter king-pin til semitrailerens bakre begrensning. Største
tillatte lengde for motorvogn med semitrailer som angitt i § 5-4 nr. 4 bokstav a [17,50 m]
skal ikke overskrides. Slik transport er kun tillatt mellom nærmeste egnede jernbanestasjon
eller laste- og lossehavn og bestemmelsessted. Transport av tom 45-fots container mellom
bestemmelsessted og lagringsplass er likevel tillatt.»
Samme forskrift § 6-2 gir Vegdirektoratet hjemmel til å gjøre generelle unntak fra
bestemmelsene i forskriftens kapittel 5 der særlig tungtveiende hensyn gjør seg gjeldende.
Hvorfor er unntaket midlertidig?
En rekke av de norske bestemmelsene om tillatte dimensjoner for kjøretøy og vogntog, blant
annet bestemmelsene om vogntoglengde for semitrailervogntog og tillatte lastlengder for
semitrailere, følger av direktiv 96/53/EF. EU vedtok 29. april 2015 endringsdirektiv
2015/719/EU. Frist for implementering i norsk rett er 7. mai 2017.
I endringsdirektivet er det gitt en egen bestemmelse om transport av 45-fots containere
(96/53/EF ny § 10c) som bestemmer at største tillatte vogntoglengde i henhold til direktivet,
som i Norge vil si 17,50 meter, kan overskrides med inntil 15 cm. Det samme gjelder
avstand fra king-pin til vogntogets bakre begrensning, som da vil kunne være 12,15 cm.
Vegdirektoratet arbeider i skrivende stund med en høring som tar inn de relevante
bestemmelsene fra endringsdirektiv 2015/719/EU i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. I
arbeidet med høringen vil vi også utrede om det finnes handlingsrom i endringsdirektivet
som gjør det mulig å fortsatt tillate transport med større total lengde enn 17,65 m og større
avstand fra king-pin til semitrailerens bakre begrensning enn 12,15 m. Dersom
konklusjonen blir at det fortsatt finnes et handlingsrom for å tillate større lengder, vil forslag
til nye bestemmelser som gjenspeiler dette være del av høringen.
Bakgrunn for lengde 18,60 meter og mulige fremtidige begrensninger i lengde
Det midlertidige unntaket er gitt for lengde inntil 18,60 m. Vegdirektoratet har mottatt
svært varierende innspill om hvilke lengder som faktisk er nødvendig for å kunne
transportere 45-fots containere med sidelastere. Vegdirektoratet er kjent med at det finnes
sidelastere på markedet som kan brukes til transport av 45-fots containere uten å gi lengde
over 17,50 meter. Det finnes også et stort utvalg i utstyr som gir mindre total lengde enn
18,60 meter.
3
For å gjøre det mulig å benytte utstyr som allerede er i bruk har Vegdirektoratet valgt å gjøre
unntak for den største lengden det er spilt inn ønske om, altså 18,60 meter.
Vegdirektoratet vil gjøre transportørene oppmerksomme på at selv om det viser seg at vi i
Norge kan tillate større lengde enn 17,65 m etter mai 2017, er det ikke sikkert at vi vil
kunne tillate så stor lengde som 18,60 m. Transportører som planlegger å anskaffe nytt
utstyr eller inngå nye kontrakter i perioden unntaket gjelder, anbefales derfor å velge utstyr
som gir så små overskridelser av alminnelig tillatte lengder som mulig.
Uavhengig av handlingsrommet i direktivet er det av trafikksikkerhets- og
fremkommelighetsmessige årsaker ønskelig at bransjen på sikt innretter sin drift med utstyr
som ikke overskrider alminnelig tillatt lengde. For tilfellene hvor dette ikke er praktisk
gjennomførbart, bør utstyret gi så små overskridelser av tillatt lengde som mulig.
Vegdirektoratet kan derfor ikke utelukke senere regelendringer som setter tillatt lengde ved
transport med sidelastere til mindre enn de 18,60 m det nå gjøres unntak for.
Om underkjøringshinder
Ettersom 45-fots containere normalt transporteres på semitrailere som i seg selv ikke
overskrider de ellers tillatte lengder, vil sidelasterne ved transport av slike containere bygge
utenfor chassisets bakkant. Vegdirektoratet vil understreke at kravene til underkjøringshinder bak skal være oppfylt. Avstanden fra underkjøringshinderet skal være maksimalt 40
cm fra kjøretøyets bakkant. Dette vil også gjelde når disse er skjøvet ut for å transportere en
45-fots container. Avstanden fra underkjøringshinderet til sidelasterens bakkant være
maksimalt 40 cm.
Seksjon for trafikantadferd
Med hilsen
Alf Inge Heggeseth
avdelingsdirektør
Norby Elin Elisabeth
Likelydende brev sendt til
Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR
Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgate 11, 0181 OSLO
NHO Logistikk og transport
Norges Lastebileier-Forbund, Postboks 7134 St Olavs plass, 0130 OSLO
Norsk Industri
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 OSLO
Shortsea Promotion Centre Norway
4
Spesialistfunksjonen Utekontrollen,
Utrykningspolitiet
Yrkestrafikkforbundet, Urdsgate 3B, 3182 HORTEN
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.