Sak F-79/15 Innspel til ruteendringsprosessen

t
I
SANDE KOMMT]NE
6084 Larsnes
I
00 Fax 70 02 67 01
[email protected] r.kommune.no
www.sande-m r.komm une.no
Tlf.70 0267
SAKSDOKUMENT
Oddbjøm Indregård
Sakshandsamar:
Arkivsaknr:
Arkiv:
Utvalsaksnr
791t5
Saka
20I517 55-41t3120L5
N02
Utval
Møtedato
Formannskapet
08.09.2015
gield: SANDE KOMMUNE - INNSPEL TIL RUTEENDRINGSPROSESSEN 2016
Tilrådine:
Sande formannskap viser
desse vert teke omsyn
til konkrete og generelle innspel i saksframstillinga, og bed om
til i komande ruteplanlegging.
Særutskrift:
Møre o g Romsdal Fylkeskommune, Samferdselsavdelinga, [email protected]
at
Samandrag av saka:
og Romsdal fylkeskommune har starta opp det årlige arbeidet med å tilpasse/endre
rutetilbodet for kollektivtransporten. Evt ruteendringar vil i hovudsak virke frâl.mai2016
ily'røre
Møre og Romsdal fylkeskommune har invitert bl.a. kommunen til og kome med innspel
arbeidet.
Denne saka har til hensikt å gi innspel
til
til det vidare arbeidet med kollektivtilbodet i regionen.
Saksopplysningar:
Ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bilruter er ein årviss aktivitet som har som mål å
optimalisere kollektivtilbodet i fflket innanfor tilgjengelige rammer. Fylket bed om at innspel
vert oversendt seinast l.september 2015.
Sande kommune har <<annonsert>> prosessen gjennom eiga nettside og sosiale medium. Med
unntak av innspel frå Kvamsøy bygde- og næringslag,har responsen i denne <<høyringu vore
avgrense i form av nye innspel. Der er imidlertid fleire innspel frå tidligare prosessar som
fortsatt ikkje er tatt til følgje. Desse følger med denne saka.
Vurdering og konklusjon:
Ferjerute 01:
Endring av ferjerute 01 si laurdagsrute til å vere lik kvardagsrutene. Innspelet er altså at
alle ferjeavgangaf må vere like. Ved førre endring vart berre ei endring på ein
enkelavgang gjort - noko som faktisk gjorde ferjetilbodet dårligare for dei reisande.
o
-
Hurtisbåtrute Larsnes
- Voksa - Kvamsøv:
Larsnes - ,Äram - Voksa - Kvamsøy er ikkje omtalt i
mellom
Eksisterande hurtigbåttilbod
ruteheftet. Dette rutetilbodet må inn i framtidig rutehefte, og inngå i grunnlaget for den totale
ruteplanleggrnga for kollektivtrasnsporten.
kommune:
Generelt om busstil bodet intert i
Mellom bygdene i Sande er busstilbodet slik:
Fv10 har 2 daglige bussavgaîgar som korresponderer med vidare bussavgangar på Fv61
På helg (lørlsøn) er det ingen busstilbod.
Fv 6har 213 daglige bussavgangar som korresponderer med 213 ferjeavgangar (rute 0l).
På helg (lør/søn) er det ingen busstilbod.
o
o
o
o
Fv9haringenbussavgang
Fv 7 har ingen bussavgang
Som følgje av manglande busstilbod meiner vi at ein bør prwe ut ei ordning med
bestillingsdrosje. Etter vårt syn bør ein legge opp til følgande ordning:
Bestillingsdrosje langs Fv 6 og Fv 7 kantilpassast ferje ankomst/ferjeavgang på trhv.
Voksa/Sandsøy og Kvamsøy (rute 0l).
Bestillingsdrosje langs Fv l0 og Fv 9 kan tilpassast bussankomst/bussavgang på Fv 61
med utgangspunkt i rutetabellen for holdeplassen ved Larsnes ferjekai.
o
r
Busstilbodet ut av Sande mot Garnes:
Ventetid på bussovergang på bussknutepunktet Garnes er fortsatt for lang for fleire ruter.
Lang ventetid på bussovergangar er i praksis trafikkawisande. Slik ventetid er bør vere
så kort som mulig, og ikkje overstige 10 minutt.
o
a
Rutetilbodet vert justert slik at ungdommar frå Sande kan gjere seg nytte av eit godt
utbygf utdanningstilbod i Ørsta og Volda gjennom dag pendling.
Skuleruta frå Ulstein VGS til Larsnes bør gä steaks etter skuleslutt kl 15.15 slik at denne
bussen kan nå ferjeavgang på Larsnes kl 16:00. Dette kan gi elevar frå ytre Sande
muligheiter for dagpendling til/frå Ulsstein VGS.
Andre innspel:
Timeekspressen:
Sande kommune meiner at Timeekspressen må gå over Eiksund/Hareidlandet, der Garnes
vil
verte eit viktige matepunkt for Timeekspressen.
Busstilbod tíl Ålesund lufihamn Vigra:
Nemnte busstilbod er viktig for flyreisande frå ytre søre. I dag er busstilbodet mellom Yalderøy
og Å,lesund Lufthamn dårlig tilpassa fleire av flyavgangane.
Om ein kan få betre samordning mellom bussknutepunktet på Garnes og hurtigbåten på Hareid
ved å legge ned Valderøy som anløpsstad, så bør dette kunne vurderast næÍnare. Dette betingar
sjølvsagt at flybusstilbodet som i dag er på Valderøy vert flytta til ^AJesund (Skateflua) og
tilpassa flyavgangane på Vigra. Dei flyreisande vil ikkje fü fleire overgangar med tilhøyrande
ventetid ved ei slik løysing, så den totale reisetida vil ikkje verte vesentlig endra for dei
flyreisande av ei slik evt omlegging.
stilbod Ørsta/Volda Lufthamn Hovden :
Busstraseen bør leggast om slik at bussen køyrer innom terminalbygget ved fllplassen.
Bus
Generelt om overgang mellom bussar, buss/ferje, buss/hurtígbåt.
så korresponderer buss med hurtigbåt og ferjer. Sande kommune har fütt
frå
reisande om at dei har mista hurtigbåten på Hareid (med tilhøyrande
tilbakemelding
flyavgang) som følgje av at bussen ikkje kjern fram i tide. Dei reisande må kunne forvente at dei
ulike trafikkselskapa har rutiner som ivaretek dette forholdet betre enn tilfellet er i dag.
I flg ruteplanen
Same forholdet er gjeldande for "langrutene" med buss. Ein reisande frå Sogndal må kunne
forvente at ein når fram til bussovergangen på Skei i hht ruteplan. I dei tilfella dette ikkje sþer
må busselskapa ha betre rutiner og eit større ansvar for den reisande enn tilfellet er i dag
Generelt om billettordningar
Felles billettsystern mellom bus, hurtigbåt, ferje bør også kunne vere teknologisk mulig å fä til.
Sande kommune bed derfor om at både oppdragsgivar og tilbodsgivar aukar innsatsen for å
realisere eit felles billettsystem for dei kollektiweisande.
Sande kommune har fått tilbakemelding frå skuleungdom om at dei må løyse billett når dei
reiser utanom dei fastsette <<skuleruten>. Sande kommune meiner dette er urimelig. Ordninga
elvetransport må kunne vere så fleksibel at den er tilpassa ungdomens (elevens)
undervisningsplan/timeplan.
:
Larsnes, 29.08.2015
Bård Dalen
rådmann
Oddbjøm Indregård
kommunalleiar
for