Rammeverk seminrarrekken

Rammeverk seminarrekke
Regelverk i praksis – delprosjekt kompetanse
Rammeverk seminarrekke «Regelverk i praksis»
Innhold i rammeverket:
•
Hovedmål for seminarrekka
•
Gjennomføring av seminarer
•
Målgruppe
•
Seminarrekka er delt inn i tre komponenter
1. Felle plattform
2. Seminarrekke
3. Frittstående seminarer
•
Forslag til plan for gjennomføring
Hovedmål for seminarrekka:
Hovedmålet for seminarene vil være å utvikle felles forståelse i direktoratet internt og sammen med
embetene gjennom å utforske hva regelverket sier og hva det lokale handlingsrommet i praksis er.
Dette skal bidra til å utvikle deltakernes kompetanse i formidling av regelverket og bevissthet rundt
hva som fungerer godt når regelverket formidles. Kompetansen skal legge grunnlaget for at
Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene gjennom sitt arbeid i større grad når fram til målgruppene,
og dermed bidrar til bedre kvalitet i regelverksetterlevelsen i sektoren.
Gjennomføring av seminarer:
Gjennom faglige innlegg og praksiseksempler som viser både god praksis og praksis som ikke er i
samsvar med loven, skal deltakerne arbeide med oppgaver og case med tema knyttet til formidling
og utforsking av praksis i sektor. Ulike avdelinger og embeter samarbeider om faglige leveranser, og
praksisfeltet inviteres inn som bidragsytere og refleksjonspartnere. Dette samarbeidet skal i seg selv
bidra til utvikling av et felles kunnskapsgrunnlag og felles forståelse av regelverket og det lokale
handlingsrommet. Seminarene skal også sikre at det er de utpekte bestemmelsene fra
hovedprosjektet som dekkes, gjennom introduksjoner til tema og case.
Alle seminarene forutsetter forberedelser hos deltakerne som å gjøre seg kjent med gjeldende
regelverk, relevant forskning og/eller veilednings- og støttemateriell som er utviklet på området. Det
arbeides med å lage enkle e-læringsmoduler som verktøy for forberedelse til alle seminarene.
Målgruppe:
Alle ansatte i direktoratet og embetene er målgruppe, utdanningsdirektører og avdelingsdirektører
vurderer deltakelse for egne medarbeidere utfra lokale vurderinger av kompetansebehov.
Medarbeidere som ikke deltar på kurset «Den praktiske skole- og skoleeierhverdagen» prioriteres til
grunnkurset.
Seminarrekka er delt inn i tre komponenter:
1.
2.
3.
Felles plattform
Seminarrekke som fordypningsenheter
Frittstående seminarer
Regelverk i praksis – delprosjekt kompetanse
1. Felles plattform
Målsetting:
• Gi deltakerne en oversikt over verdimessig forankring og hvilke juridiske, pedagogiske og
forskningsmessig (ev. politiske) grunnsyn som preger opplæringsloven med forskrifter,
inkludert læreplanene og hvordan dette er nedfelt i sentrale bestemmelser.
• Utvikle deltakernes kompetanse i formidling av regelverket og bevissthet rundt hva som
fungerer godt når regelverket formidles.
Innholdselementer:
• Oversikt over opplæringsloven og forskrift
• Utdyping og utfordringer i noen sentrale bestemmelser i lov og forskrift
• Hvordan bruke lokalt handlingsrom og hva er utfordringene med disse bestemmelsene?
• Hvordan kan vi i vår formidling til sektor bedre få frem bakgrunnen for bestemmelsen?
• Hvordan kan (ev. bør) vi innrette våre tiltak slik at sektors etterlevelse av denne
bestemmelsen blir bedre?
• Hvordan kan vi arbeide for at sektor i større grad ivaretar sitt handlingsrom i bestemmelsen?
Gjennomføring:
Veksling mellom faglig innlegg, innlegg om praksis og gruppediskusjon. Velge ut et tema i hver
bestemmelse for utfordring/diskusjon ikke dekke alle temaene i bestemmelsen.
Bidragsytere:
• Jur 1 tar for seg de sentrale bestemmelsene – krav og handlingsrom
• TAV, Jur 1 og FM bidrar med utfordringer vi ser basert på våre erfaringer
• Sektor og/eller FM bidrar med eksempler på god praksis
2. Seminarrekke
A. LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG VURDERING
Målsetting:
• Innføring i tema og handlingsrommet i praksis
• Bidra til felles forståelse for rammer og handlingsrom
Innholdselementer:
• Kunnskapsløftet – rammer (Hvordan er læreplanverket bygget opp? Hvordan skal vurdering
støtte opp under å utvikle kompetanse i fag? Hva vet vi? Evalueringer + erfaringer, satsinger,
elevenes læring, sektormål osv)
•
Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering - handlingsrommet i praksis (Hva innebærer lokalt
handlingsrom og ansvar? Prinsipper og verdier)
•
Muligheter og dilemmaer rundt lokalt arbeid med læreplaner og vurdering (erfaringer fra
tilsyn, nettverk, veiledning, satsinger, klagesaker)
Regelverk i praksis – delprosjekt kompetanse
•
Praksiseksempel fra skoleleder lokalt arbeid med læreplaner og vurdering i praksis
•
Felles forståelse for rammer og handlingsrommet – hva vil det si for vårt arbeid og vår rolle?
Hvordan er temaet relevant for ditt arbeid i avdeling/embete?
Gjennomføring:
Veksling mellom faglig innlegg, innlegg om praksis og gruppediskusjon. Velge ut et tema i hver
bestemmelse for utfordring/diskusjon ikke dekke alle temaene i bestemmelsen.
Bidragsytere:
• Faglige hovedinnlegg fra VU/ALI
• FM bidrar med erfaringer fra tilsyn, nettverk, veiledning, satsinger, klagesaker
• Sektor bidrar med eksempler på god praksis
B. SKOLEMILJØ (PSYKOSOSIALT)
Målsetting:
• Få innsikt i regelverket som styrer skolemiljøet.
•
Kjenne til hvilket faglig arbeid som er nødvendig for både å sikre elevenes rettigheter og
sørge for gode betingelser for faglig og sosial læring og utvikling slik Læreplanverket
beskriver det.
Innholdselementer:
• Hva er situasjonen mht regelverk og læringsmiljøet i dagens skole?
• Hva består regelverket av – om plikter og rettigheter
• Hva er regelverkets begrensninger?
• Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?
• Er det nok å arbeide forebyggende for å forhindre krenkelser og mobbing?
• Forskningsbaserte prinsipper for arbeidet med krenkelser og mobbing.
• Forskningsbaserte prinsipper for arbeid med et godt læringsmiljø, skoleledelse og
organisasjonsutvikling.
• Hva er forutsetningene for at en skole skal lykkes med endring og hvorfor er det nødvendig å
kombinere flere tiltak i utviklingsarbeidet?
Gjennomføring:
Veksling mellom faglig innlegg, innlegg om praksis og gruppediskusjon. Velge ut et tema i hver
bestemmelse for utfordring/diskusjon ikke dekke alle temaene i bestemmelsen.
Bidragsytere:
Regelverk i praksis – delprosjekt kompetanse
•
•
•
ALR/JUR og FM presenterer regelverksforståelse på området
Faglige hovedinnlegg fra forskningsmiljøer
Sektor bidrar med eksempler på god praksis, inkl elev/foreldrestemmen
C. Tilpasset opplæring og tidlig innsats
Målsetting:
•
•
•
Få innsikt i regelverket som omhandler tilpasset opplæring og tidlig innsats
Kjenne til hvordan kunnskapsbasert praksis kan bygges
Få kjennskap til gode eksempler om tilpasset opplæring og tidlig innsats i praksis
Innholdselementer:
• Hva sier regelverket om tilpasset opplæring og tidlig innsats?
• Tilpasset opplæring i forskning og praksis
• Tilpasset opplæring i fellesskapets skole
• Elevene som aktører i eget læringsarbeid
• Tilpasset opplæring i praksis
• Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner – Tilfredsstillende læringsutbytte for
alle elever:
- Hva kan bidra til positive læringseffekter?
- Hvordan kan PP-tjenesten sammen med skolen og innenfor rammene av ordinær
opplæring bidra til å forbedre opplæringen av elever som ikke har forsvarlig utbytte
av den ordinære opplæringen?
Gjennomføring:
Veksling mellom faglig innlegg, innlegg om praksis og gruppediskusjon. Velge ut et tema i hver
bestemmelse for utfordring/diskusjon ikke dekke alle temaene i bestemmelsen.
Bidragsytere:
• ALI/FM presenterer regelverksforståelse på området
• Faglige hovedinnlegg fra forskningsmiljøer
• Sektor bidrar med eksempler på god praksis
3. Frittstående seminarer:
Vitnemål for VGO
• Krav om å kjenne til fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet
• Inntak og frihet – samspill med opplæring
• Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) sin rolle
• JUR og ALU faglige innledere og prosessledere
Ordensreglement
Seminar med fokus på kjennskap til loven om ordensreglement, formål og begrensninger, formelle
konsekvenser, og forholdet mellom instrukser og rutiner.
Regelverk i praksis – delprosjekt kompetanse
•
•
•
Hva et ordensreglement bør inneholde og hvordan det kan benyttes i skolehverdagen.
Hvilket handlingsrom oppfattes av skoleeiere og ledere lokalt?
Må ses i sammenheng med vurdering i orden og oppførsel.
Forslag til plan for gjennomføring
2015
Vår
April
Augt
Okt
Nov
Des
2016
Vår
Jan/febr
Febr/mars
Høst
Aug/sept
Sept/okt
Okt/nov
Nov/des
Nov/des
Seminarrekke
Tidspunkt
1 Felles plattform
1 Felles plattform
2 B Skolemiljø
2A Lokalt arbeid med læreplaner og
vurdering
3 Vitnemål VGO + Ordensreglement
25.august
14.oktober
3.november
8.desember
2 C Tilpasset opplæring og tidlig
innsats
1 Felles plattform
1 Felles plattform
2B Skolemiljø
2C Tilpasset opplæring og tidlig
innsats
2A Lokalt arbeid med læreplaner og
vurdering
Regelverk i praksis – delprosjekt kompetanse