Omtale i Dagens Næringsliv

MANDAG 29. OKTOBER 2012 DAGENS NÆRINGSLIV
28
DEBATT
Posten og «hard HR»
Mandag
LEDELSE
[email protected]
I
DEMOKRATISK DISKUSJON.
Stein Stugu og Bitten Nordrik
diskusjon om arbeidsliv i Norge
når kritiske røster, selv i en
statlig bedrift, ikke tør fortelle
om sitt daglige arbeid?
Gjennomsnittstall på medarbeidertilfredshet er ellers svært
dårlige indikatorer på hvordan
det står til i en bedrift. Spredning av svar er ofte mer interessant en gjennomsnittstall.
Kanskje det viktigste funn vi
gjør i NL er at det er svært store
forskjeller i norsk arbeidsliv.
Ansatte er ofte godt fornøyd
med kollegiale forhold, og de gir
også normalt uttrykk for at de
er fornøyd med nærmeste sjef.
Dette forsterkes når de vet at
vedkommende er under stort
press, som i Posten.
K
etil Solvik-Olsen prøver
seg som regnemester i
DN 24. oktober. Han
lykkes bare delvis. Han kritiserer meg for å rote med tall og
undervurdere handlingsrommet. Han påstår at tallene
jeg har oppgitt for inntektsøkningen over perioden 2005–
2013 er 2005-kroner og ikke er
oppdatert til 2013-kroner.
Solvik-Olsen tar feil.
Jeg er for å effektivisere
offentlig sektor. Derfor har jeg
Q Torgeir Micaelsen (Ap),
lederen av finanskomiteen på
Stortinget
F
inansminister Sigbjørn
Johnsen mener det knapt
er handlingsrom i statsbudsjettet. I beste fall har man
cirka ti milliarder kroner årlig
som kan prioriteres til nye gode
formål, skriver han i DN 26.
oktober. Med så lite penger til
disposisjon er det ifølge Johnsen
helt uansvarlig å vurdere skattelettelser. Det sier litt om en regjering uten handlekraft og omstillingsvilje.
Regjeringen har åpenbart ikke
tenkt tanken at man kan omprioritere noen av de 1065 milliarder
kroner som allerede er inne på
statsbudsjettet.
Kanskje man kan følge Akademikernes råd, og forbedre offentlige innkjøpsordninger slik at
man sparer opptil 45 milliarder
kroner årlig? Eller man kan kutte
ned på byråkratiet, som har vokst
til rekordstore høyder under de
rødgrønne?
Man kan stimulere flere til å
jobbe ved å redusere skatt på
arbeid. Regjeringen skriver selv i
budsjettet at en slik sammenheng
finnes, men selv i en tid med
mangel på arbeidskraft nekter
regjeringen å bruke skattepolitikkens handlingsrom.
Man kan også kutte noen av
statens subsidieutgifter og heller
gi skattelettelser for samme
formål. Hvorfor skal Enova subsidiere Enøktiltak i husholdningene når skattelettelse for slike
Fredag
TEKNOLOGI
Lørdag
FORSKNING
29
LEDELSE
BEATE
KARLSEN
D
Q
USYNLIG ARBEIDSLEDIGHET. Arbeidsledigheten i Norge blir ifølge
administrerende direktør i
Tromsprodukt as, Svein N.
Thomassen, kamuflert av
norske myndigheter.
Foto: Thomas T. Kleiven
Arbeidsledige i kamuflasje
k
INNLEGG
Arbeidsliv
B
evisst eller ubevisst gir
norske myndigheter et
vrengebilde av situasjonen på arbeidsmarkedet
ved å definere bort store
grupper fra arbeidsledighetsstatistikken. Den reelle og
virkelige arbeidsledigheten er
godt kamuflert og følgelig har
offentligheten ikke en riktig
forståelse av den totale
arbeidsmarkedssituasjonen i
Norge.
Derfor blir det i beste fall
tankevekkende å høre regjeringen stadig skryte av lav
arbeidsledighet, når det
mangler avgjørende grep for å
gjøre noe for de virkelig store
gruppene som står utenfor.
Regjeringen vil redusere
ventetiden for arbeidsmarkedstiltak til en måned for
Handlingsrom og handlekraft
INNLEGG
Økonomi
Torsdag
ØKONOMI
Handlekraft
Q Bitten Nordrik og Stein
Stugu, De Facto
blant annet vært en pådriver for
digitalisering av skatteetaten,
Nav og andre offentlige
tjenester i tillegg til å støtte
store omstillinger i Forsvaret og
sykehusene. Men det er svært
naivt å tro at man kan saldere
store skattekutt med usikre
effektiviseringsgevinster fra
denne type tiltak.
Hvis man skal styre et land
må man også forholde seg til
hva det reelle handlingsrommet
i den økonomiske politikken er.
Onsdag
FINANS
Ledelse er å sørge for at beslutningen blir forstått
og erkjent. Først da blir jobben gjort.
Solvik Olsen roter
INNLEGG
Økonomi
Tirsdag
KREDITT
Det er uredelig at våre
myndigheter skryter av såkalt
lav «ordinær» arbeidsledighet,
når det samtidig gjøres så lite for
de hundretusener som sliter på
utsiden av arbeidslivet, skriver
Svein N. Thomassen, administrerende direktør i
Tromsprodukt AS.
INNLEGG
Ledelse
Norsk Ledelsesbarometer
(NL) i år er Posten brukt for å
illustrere viktige konsekvenser av innføring av «hard
HR». Stikkord er utstrakt
måling av de ansatte, standardisering, lite rom for faglig ledelse,
sterk vekt på styring samt lojalitet til sentralt fastsatte mål
uten rom for lokal tilpasning.
Posten har valgt å avfeie våre
undersøkelser (DN 17. oktober og
NRK 22. oktober). Påstand er at
våre funn er lite representative.
Det underbygges med at medarbeidertilfredshet er blitt bedre.
Nå har vi aldri hevdet at våre
funn er virkeligheten for alle
ansatte i Posten. Derimot er vi
sikre på at de representerer
hverdagen for svært mange.
Reaksjonene vi har fått etter
publisering, underbygger det.
Både mellomledere, tillitsvalgte
og andre ansatte har bekreftet
at de kjenner seg igjen.
Samtidig gir de uttrykk for at de
er redde for å si dette offentlig,
fordi de frykter represalier.
Hva gjør det med muligheten
for en åpen og demokratisk
DAGENS NÆRINGSLIV MANDAG 29. OKTOBER 2012
tiltak kan gjøre minst like god
nytte?
Mulighetene finnes, dersom
man ikke ser på skattebetalerne
som tannhjul i statens maskineri,
hvor skattepengene egentlig
tilhører staten og ikke folk flest.
Jeg hadde satt pris på om
regjeringen valgte en linje. Mens
Johnsen i sin lek med tall neddiskonterer alle budsjettinntekter til
2005-kroner, slik at det knapt blir
handlingsrom, velger samferdselsministeren å skryte av tidenes
budsjett for veiinvesteringer –
basert på nominelle kroner.
Slikt egner seg best til å
forvirre, og det bør en ansvarlig
regjering ikke drive med.
Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet
38
DEBATT
[email protected]
Norge har ingen fribillett til lav ledighet og stabil økonomi. Da er ikke
urealistiske forestillinger om handlingsrommet i statsbudsjettet et godt
utgangspunkt, skriver finansminister Sigbjørn Johnsen.
Betongp
p
og bedre. Plattfo
fo
det norske grun
n
Urealistiske tall
Betong
ng
INNLEGG
Økonomi
V
i går snart inn i et valgår,
og de politiske partiene
har begynt å klargjøre
sine prioriteringer. Det er bra.
Politikk handler om å prioritere.
Velgerne fortjener klare alternativer.
Samtidig ser vi at enkelte
partier har urealistiske forestillinger om handlingsrommet i
budsjettpolitikken, og dermed
hvilke muligheter det er til å
redusere skatter eller øke offentlige utgifter. Det kom klart til
syne i høyreleder Erna Solbergs
kronikk i Dagens Næringsliv 13.
oktober.
Solberg gjentar i kronikken
tidligere påstander om at denne
regjeringen har fått 300 milliarder kroner mer å bruke fra
2005 til 2013. Her regner
Solberg feil. Hun har glemt å
justere ordentlig for pris- og
lønnsveksten. Vi får ikke like
mye for en krone i dag som vi
gjorde i 2005.
I tillegg må utgiftene justeres
for endringer i blant annet
oppgavefordelingen mellom stat
og kommune. Når vi tar hensyn
til slike forhold, kan veksten i
statsbudsjettets utgifter anslås
til 170 milliarder 2013-kroner
fra 2005 til 2013, og ikke 300
milliarder kroner, slik Solberg
påstår.
Innenfor dette handlingsrommet har regjeringen
DN 13.
13 oktober
Regjeringen har
prioritert arbeid,
verdiskaping og velferd. Det vil vi gjøre
også i årene fremover
innfridd de forpliktelsene som
ligger i pensjonssystemet og
andre etablerte velferdsordninger.
Utgiftene i folketrygden har
alene økt med over 63 milliarder 2013-kroner fra 2005 til
2013. Dette utgjør over en tredjedel av den samlede utgiftsveksten.
I tillegg har den sterke befolkningsveksten medført økte
utgifter i blant annet
kommuner og helseforetak.
Dette må dekkes inn dersom
tjenestetilbudet til den enkelte
ikke skal svekkes.
Det store handlingsrommet
har ikke kommet av seg selv.
Oljeinntektene har gitt et viktig
bidrag, men det er først og
fremst skatter fra fastlandsøkonomien som har finansiert de
økte utgiftene. Av de 23 «nye»
milliardene vi foreslår å bruke
neste år, kommer 18 milliarder
kroner fra den underliggende
veksten i skatteinntektene fra
fastlandsøkonomien.
Før vi kan bruke penger på
andre viktige formål, må vi
dekke inn for økte forpliktelser i
folketrygden.
Hvordan ser så handlingsrommet ut de nærmeste årene:
Q Den underliggende utviklingen i økonomien anslås å gi
en realvekst i skatte- og avgiftsinntektene på 18 milliarder
2013-kroner per år.
Q Bruken av oljeinntekter har i
gjennomsnitt økt med rundt syv
milliarder 2013-kroner per år i
de ti årene vi har bak oss. Med
de anslagene vi nå har for utviklingen i fondet, vil uttaket fra
fondet kunne stige med rundt
0,25 prosent av bnp for Fastlands-Norge frem til 2025. Det
tilsvarer en økning i bruken av
oljeinntekter på rundt åtte
milliarder 2013-kroner per år de
nærmeste årene.
Q Utgiftene i folketrygden
anslås å øke med cirka 11–12
milliarder 2013-kroner per år. I
tillegg vil befolkningsutviklingen gi økte utgifter i
kommune og helseforetakene
på rundt fem milliarder 2013kroner per år bare for å opprettholde dagens standard og
dekningsgrad.
Samlet sett gir dette et handlingsrom på rundt ti milliarder
2013-kroner per år, som tilsvarer
40 milliarder over en fireårsperiode. Det er mye penger.
Men hvis vi deler ut 25 milliarder 2013-kroner i skattelette,
slik Høyre ønsker for neste
periode, vil mer enn halvparten
være brukt opp. Da blir det
tilsvarende mindre til utdanning, forskning, helse, omsorg,
barnehage og samferdsel.
Regjeringen har prioritert
arbeid, verdiskaping og velferd.
Det vil vi gjøre også i årene
fremover. Da kan ikke alle gode
formål tilgodeses. Vi må føre en
økonomisk politikk som ikke
slår beina under våre konkurranseutsatte bedrifter. Vi må
forberede oss på at også norsk
økonomi vil kunne møte
vanskelige tider.
Jeg vil advare mot å tro at den
gode utviklingen i norsk
økonomi er selvskreven.
TEKNOLOGI
JAN ARVE
HAUGAN
Q Dagens Næringslivs nye fa
spalte på debattsidene omhan
an
teknologi, og vil stå på trykk hve
ve
fredag.
Q Den vil bringe nyheter fra fors
ors
kning til anvendt ingeniørkuns
ns
Q Fagfolk inviteres til å sende
e
bidrag. Adresse: [email protected]
no
Tekstlengde: Maksimalt 4000 te
(inkludert mellomrom).
I
Sigbjørn Johnsen (Ap),
finansminister
Q
Q FORSVARLIG ØKONOMISK
POLITIKK. Her er artikkelforfatter
og finansminister Sigbjørn
Johnsen på vei til å legge frem
årets statsbudsjett.
Foto: Ida von Hanno Bast
Kommunikasjonssvikt og uaktsomt drap
INNLEGG
Forskning
S
eks italienske vitenskapsmenn (seismologer) og en
representant for sivilforsvaret ble 22. oktober dømt for
uaktsomt drap. De var anklaget
for å ha gitt «unøyaktig, ufullstendig og motstridende» informasjon i forkant av jordskjelvet
som rammet L’Aguila 6. april
2009. I alt 309 mennesker
omkom i skjelvet.
Rettssaken
ettssaken og dommen
men har
kt i t nasjonal
j
lo
ikt D
Q
DN 26. oktober
KAN SETTE
PRESEDENS.
– Rettssaken og
dommen har
vakt internasjonal oppsikt,
skriver Morten
Smelror.
bekymring over det de ser på
som en «unprecedented legal
attack on science».
En av de dømte er den tidligere direktøren for Instituto
Nazionale di Geofisica e Vulcaia (INGV). I en press
er vanskelige eller umulige å
varsle. Jordskjelvaktivitet måles
i dag over hele kloden. Vi vet
hvor jordskjelv forekommer
hyppigst, men vi kan ikke bruke
statistiske data til å beregne
akkurat når et større skjelv vil
finne sted i et gitt område.
INGV viser til at de har utarbeidet et oppdatert seismisk
farekart, men hvordan denne
informasjonen er tatt i bruk av
ansvarlige myndigheter, er et
åpent spørsmål.
I et halvt år før det omfatde skjelvet i april 2009
200
guila
det ville finne sted et større
skjelv i området, men at dette
ikke kunne utelukkes. Kommisjonsmedlemmer skal ha gjentatt den samme forsikringen til
lokale medier, noe som ifølge et
av vitnene skal ha «overtalt
ofrene til å bli hjemme».
En uttalelse som ble trukket
frem av anklagerne, skal ha
kommet fra representanten fra
sivilforsvaret, daværende visesjef for teknisk avdeling. Da han
ble spurt om innbyggerne
kunne lene seg tilbake og slappe
av med e glass vin, skal
s
svaret
vært
solutt
utt e
sjon er ofte svært utfordrende,
ikke minst i fag der man
arbeider med vanskelig predikbare størrelser, prosesser og
hendelser, som i geofagene.
Dommen vil framtvinge en
nødvendig diskusjon om hvordan
fagfolk kan og bør møte informasjonsbehovet fra samfunnet.
Q Hvordan skal vi tallfeste og
kommunisere usikkerhet?
Q Vi skal være profesjonelle
kommunikatorer, men hva hvis
vi ikke lykkes med å få fram
budskapet tydelig
elig og presist nok?
Q Og når noe
ross
ros av all vår
viten, hen
min første jobb som
anleggsarbeider på slu
av 1970-tallet hjalp jeg ti
med testing av betongprøver
er
som skulle brukes inne i
Roskrepp kraftstasjon ved
ed
Kvina-utbyggingen. Beton
liteten skulle møte en del
kriterier, og det lokale bla
verket testet nye tilslagsm
m
rialer.
Det var første gang jeg
g
i utvikling av nye betonglø
gl
ninger.
I det øyeblikket marked
for betongplattformer gje
oppsto, sto Kværner klar
startblokkene. Kværner
leverte i sommer den trr
betongplattformen utenf
nf
Sakhalin på østkysten avv
Russland.
Nå er vi i gang med pros
tering og forberedelserr t
byggingen av Hebron-pl
pl
formen, utenfor Canada.
a.
Kværner nå gjennomfører
er
prosjekter, skyldes en langgsiktig satsing på produkter
utviklet av det norske beton
n
miljøet for å møte utfordri
gene offshoreindustrien s
overfor i Nordsjøen på
70-tallet. Oppgaven besto
bygge plattformer med oljee
lager, stor kapasitet og instal
al
sjon av tunge konstruksjoner
ner
uten behov for store kranfa
Betongunderstell viste seg
være løsningen.
«Troll»-plattformen er et
godt eksempel på samarbeid
id
mellom de ulike aktørene.
Ingeniører tegnet
e nye
øsninger,
nger, fors
bl t
arbeidsledig ungdom. Det er
bra. Symptomatisk nok ble
denne nyheten lekket i god tid
før statsbudsjettet, men den
skjulte arbeidsledigheten og
de lange ventetidene for alle
andre ties ihjel, og slipper
også dessverre i altfor stor
grad unna medienes søkelys.
Godt skjult i ulike statistikker på Navs hjemmesider
kan vi blant annet finne
følgende:
Q 215.000 personer med
nedsatt arbeidsevne.
Q 175.000 på arbeidsavklaringspenger.
Q 50.000 på sosialhjelp.
Selv om noen av disse kategoriene er overlappende størrelser, viser det en annen
virkelighet enn glansbildeversjonen av arbeidsledigheten.
Mange i disse kategoriene er
personer som sliter i ytterkanten av arbeidslivet, men
som faktisk kan komme
tilbake til jobb. Dette er
personer for eksempel med
psykiske lidelser og rusvansker. Her gjør regjeringen noe
gjennom attføringsbedriftene,
men altfor mange venter i
passivitet. Regjeringen har
ikke engang oversikt over hvor
lenge de har ventet på tilbud.
Dette gir flere uføretrygdede
GODT SKJULT.
Svein N.
Thomassen,
administrerende direktør i
Tromsprodukt
as.
og færre i jobb i fremtiden.
Hvis man først er kommet
på uføretrygd, er sjansen for å
komme tilbake til arbeid
vesentlig redusert.
Det hører ingensteds
hjemme at personer med
nedsatt arbeidsevne skal vente
i to-tre år før de får arbeidsrettede tiltak, mens arbeidsledige
og ungdommer får utstedt
garantier.
Det hører heller ingensteds
hjemme at departementet ikke
engang har oversikt over hvor
store ventetidene er, og heller
ikke har noen plan for
hvordan man kan få redusert
køene.
Nå må de sentrale myndighetene i Oslo slutte å lure både
seg selv og oss.
Q Svein N. Thomassen, administrerende direktør i Tromsprodukt as
et hender jeg leser bøker
som gir meg en spontan
trang til å misjonere.
Pakke kofferten full av akkurat
denne boka og reise rundt.
Smugle boka inn i miljøer hvor
den ses på som brennbart materiale og etablere små grupper av
troende. Nylig fikk jeg denne
lysten til å spre et klokt
budskap. Her er kortversjonen.
I boken «Hva er ledelse»,
settes det ene skapet etter det
andre på plass av forfatteren,
Jan Ketil Arnulf. Boken inngår i
Universitetsforlagets «Hva er
…» serie og kom ut i år. Den bør
ligge på ethvert nattbord. Eller
kanskje ikke? Det ville ha større
effekt om den i tillegg dannet
studiesirkler hvor temaene i
boken ble drøftet i virksomheter over det ganske land.
Hvorfor? Dette er jo egentlig
en grå liten sak, bare 140 sider
og slettes ingen praktbok. Men
Arnulf forenkler uten at det blir
for enkelt.
Lurer du for eksempel på
hvorfor tilsynelatende rasjonelle beslutninger ikke gjennomføres? Vi har hatt mange
offentlige tilfeller de siste månedene. Og hvorfor gjennomføres
ikke planer og vedtak?
Her er et forslag til analyse
basert på Arnulfs distinksjon
mellom teknisk og sosial validering – eller stadfestelse – altså
mellom styring og ledelse.
Planer og vedtak beskriver
mål for fremtiden. Dette er ofte
beskrivelser av hva vi ikke har
ennå, men som vi ønsker oss. Så
kommer vi frem til arbeidsformer og aktiviteter for å realisere dette, samt beslutninger
om hvordan vi skal håndtere
avvik. Det kaller Arnulf for
teknisk validering. Det er
styring.
Sosial validering – sosial stadfestelse – av beslutninger innebærer at ledere og medarbeidere oppfatter, forstår og
aksepterer beslutninger, at
beslutningene erkjennes. Det
krever ledelse. Beslutninger er
riktige fordi de oppfattes som
riktige av dem det angår. Sosial
stadfestelse gjør organisasjoner
handlekraftige. Dette er lettere
når beslutningene føyer seg inn
i eksisterende virkelighetsfor-
TANKEVEKKENDE. I boken «Hva er ledelse», setter forfatter Jan Ketil
Arnulf det ene skapet etter det andre på plass. Foto: Anita Arntzen
ståelse enn når de avviker.
Norge er et trygt land. Det tok
tid å gjennomføre sikkerhetstiltak basert på nye trusselvurderinger. Risikoen var kjent,
men ikke erkjent.
I organisasjoner med mye
internpolitisk aktivitet er det
ofte mye og iherdig aktivitet
knyttet til utvikling av planer og
beskrivelser av ønsket fremtid.
Veien til gode
resultater er en
kombinasjon av
styring og ledelse
Eller som en god kollega sa om
en organisasjon: «Her er skriftlighet virkelighet.» I slike organisasjoner forsøker man å spise
menyen. Da kan den konkrete
praksis som skal realisere
planen, komme i bakgrunnen
og skape et inntrykk av at
jobben er gjort når planen er på
plass.
I den offentlige debatten de
siste månedene har vi sett at
handlekraft og gjennomføringsevne ofte likestilles med
nettopp dette: mer styring,
resultatorientering og mer
kontroll. Måtte de med stor tro
på slik teknisk validering alene
lese Arnulf i tide. Da vil de
forstå at den viktigste lederjobben nå ikke er å ta beslutninger, men å skape mening i
situasjonen slik at beslutninger
blir forstått. Erkjent.
Mange vil huske bevegelsen
Alexandra Bech Gjørv gjorde
med hånden. Fra hodet til
hjertet. Det er en god metafor.
Veien fra hodet til hjertet er
brolagt med god ledelse.
Sosial validering krever
dialog og drøfting. Det er en
lang tradisjon i norsk
arbeidsliv for å eksperimentere
med virkemidler som dialog og
medvirkning. Vi har mye kunnskap fra norsk arbeidslivsforskning om hva som skal til.
Einar Thorsruds psykologiske
jobbkrav fra sent 1960-tall tåler
faktisk tidens tann utmerket.
Arbeidsforskningsinstituttets
metodeutvikling for å fremme
samarbeid om bedriftsutvikling
og metoder for bred medvirkning er gode å ta utgangspunkt
i. Det er den praksisen du
trenger for å utvikle arbeidsplasser med mye ansvarlighet
og initiativ.
Felles meningsskaping krever
både horisontale og vertikale
arenaer for dialog i virksomheter. Det er ingen snarveier til
økt felles virkelighetsforståelse,
men det finnes gode arbeidsformer.
I en organisasjon med stor tro
på teknisk validering, er utfordringen at den kan bli overstyrt
og underledet. I organisasjoner
med stor tro på ideer skapt
gjennom sosial validering og
manglende teknisk validering,
kan utfordringen bli at man
bygger luftslott.
Veien til gode resultater er en
kombinasjon av styring og
ledelse. Arnulf hevder at troen
på lederen, den sosiale valideringen, kommer først og sist.
Med «Hva er ledelse» i
bunnen, står du bedre rustet i
alle debattene om ledelse fremover – og med et forskningsbasert utgangspunkt. Fri for floskler, ingen oppskrift og i tillegg
er den tankevekkende.
Q Beate Karlsen, programdirektør for Solstrandprogrammet, AFF ved Norges
Handelshøyskole