VIC Natur - Naturvårdsverket

Webbinarium 26 maj 2016
Fastighetsförvaltning
Program
Syfte: Informera uppdragstagarna om Naturvårdsverkets arbete med fastighetsförvaltningsfrågor
under 2016 och hur ni som uppdragstagare blir berörda.
Målgrupp: uppdragstagare för viss fastighetsförvaltning och chefer ansvariga för verksamheten på
länsstyrelserna m fl.
• Välkommen och nuläget
• Naturvårdsverket som
fastighetsägare 40 år
• Vad äger vi egentligen?
• Miljöledning
• Byggnadsinformation och
byggnadsprojekt
• Mötesplats skyddad natur
2016
• Avslutning
Nuläge
Detta händer 2016:
Revidering av handboken för
viss fastighetsförvaltning
Miljöledning
Byggnadsfrågor
Lantmäteriuppdraget
Vägledning förvaltning av
skyddad natur - materialval
Vi på verket!
Fastighetsförvaltningsteamet
Per
Stafverfeldt
Rickard
Arvidsson
Barbro
Yngve
samordnare
Vägledningsfrågor
Löpande
fastighetsförvaltning,
registrering i
FIDOS
Hanna
Lundkvist
Agnes
Skovdal
byggnader
Miljöledning,
fastighetsförvaltning,
försäljning
Joar
Ekenstaf
Peter Dahlström
NaturvårdsLöpande
/fastighetsförvaltning
fastighetsförvaltning,
registrering i FIDOS
Karin
Marklund
David
Gärdin
FIDOS
objektspecialist
vägfrågor
Fastighetsförvaltning då och nu.
FÖRE 1990
Länsstyrelsen
NATURRESERVATSBESLUT
Naturvårdsverket
ÄGARE
Skogsstyrelsen
Domänverket
NATURVÅRDSFÖRVALTARE
UPPDRAGSTAGARE
Regelverk
• NV Allmänt Råd 90:8. Förvaltning av
naturvårdsobjekt. Lst administrativ
naturvårdsförvaltare. Upphävd 1999.
• Fastighetsförvaltningsförordningen
(1993:527)
• Områdesskyddsförordning (1998:1252)
• Nationalparksförordning (1987:938)
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
8
Regeringens förvaltningsuppdrag
• Regeringsbeslut 2010-03-25 om
fastighetsförvaltande myndigheter.
• Regeringen uppdrar åt
Naturvårdsverket att förvalta:
• Nationalparksfastigheter,
naturreservatsfastigheter samt vissa
andra fastigheter för naturvårdsändamål
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
9
Vad är statlig fastighetsförvaltning?
• Förvärv av fast egendom
• Upplåtelser
• Investeringar
(byggnad/anläggning)
• Drift och underhåll
• Avyttring
• Med fast egendom avses även
byggnad och anläggning som är
lös egendom
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
10
Fastighetsförvaltningsförordn.
(1993:527)
•
•
•
•
•
•
Förvärv av fast egendom (NV)
Upplåtelser (UT/NV)
Drift och underhåll (UT)
Avyttring (NV)
Objektförteckning (NV)=fast egendom
Investeringsplan: Förvärv (NV),
Nybyggnad, Ombyggnad (UT/NV)
• Förvaltningsplan drift o. underhåll (UT)
• Avyttringsplan (NV)
Nuvarande struktur
NATURVÅRDSVERKET
Fastighetsförvaltande
myndighet
LÄNSSTYRELSEN
Förvaltare av NR
Uppdragstagare viss
fastighetsförvaltning
StiftelsenTyrestaskogen
Laponiatjuottjudus
Förvaltare NR,NP
Uppdragstagare viss
fastighetsförvaltning
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
12
Revidera rapport 5790,
uppdragsöverenskommelsen,
nyttjanderättsmallarna
• Fastighetsförvaltningens miljöpåverkan
(miljöledningsförordningen)
• Vägfrågor (schablontal tonkilometermetoden)
• Se över Uppdragsöverenskommelsen
• Miljöanpassa nyttjanderättsmallarna
• Förhandlarna resurs för att lösa vägfrågor
• Revidering klar till Mötesplats skyddad natur 2016
29 november 2016
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
13
VIC Natur - FIDOS
• Nyttjanderätter
– Lst ansvarar för att upprätta och ajourhålla
nyttjanderättsavtal och nyttjanderättshavare och
registrera detta i VIC Natur, delsystem FIDOS
• Byggnader/anläggningar
– Lst ansvarar för att ajourhålla information om
byggnader och anläggningar och registrera detta
i VIC Natur, delsystem FIDOS
– NV ansvarar för att lägga till och ta bort
byggnader/anläggningar
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
14
VIC Natur - FIDOS
Utbildning i FIDOS
Web-utbildning för uppdragstagarna i FIDOS hösten
2016. Inbjudan kommer.
Inspelning från föregående utbildning samt
vägledning finns på VIC Naturs wiki-sida:
http://wiki.intra.lst.se/display/VICNATUREX/Utbildningsmaterial+FIDOS
Kontaktpersoner
Generella FIDOS-frågor: [email protected]
Lägga till/ta bort byggnader: [email protected] eller
[email protected]
Allmänna VIC Natur frågor: [email protected]
Vad äger vi?
Naturvårdsverkets fastighetsinnehav
Sverige – 44,7 miljoner ha
SFV – 6,4 milj ha, 14,3 %
NV – 2 milj ha, 4,6 %
FortV – 340.000 ha, 0,8 %
Naturvårdsverket äger
drygt 8.800 fastigheter
(inkluderar del av)
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
17
Fördelning av Naturvårdsverkets
markinnehav
• Norrland
– 1,47 milj ha (69%)
– Ca 2.400 fastigheter (27%)
• Svealand
– 443.000 ha, (21%)
– Ca 2.900 fastigheter, (33%)
• Götaland
– 212.000 ha, (10%)
– Ca 3.500 fastigheter, (40%)
Byggnader och anläggningar i FIDOS
• 466 bostadsbyggnader
• 756 övriga byggnader
• 170 anläggningar
Totalt 1392 byggnader och anläggningar
(en ökning med 40 st sedan 25 april)
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
19
Fördelning anläggningar/byggnader
och nyttjanderätter
• Norrland
– 286 byggn/anl (21%)
– 1211 nyttjanderätter (39%)
• Svealand
– 520 byggn/anl (37%)
– 760 nyttjanderätter (25%)
• Götaland
– 586 byggn/anl (42%)
– 1126 nyttjanderätter (36%)
Lantmäteriets registrerade byggnader
på ägda NV-fastigheter
• 4240 byggnader har
lantmäteriet registrerat
på NV-fastigheter
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
21
Miljöledning
Miljöledning för Naturvårdsverkets
fastigheter
Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
innebär att NV ska:
• Redovisa miljöpåverkan från fastighetsägande och
fastighetsförvaltning
• Redovisa vilken miljölagstiftning som berör verksamheten
• Minska miljöpåverkan genom att sätta mål, handlingsplaner,
ansvar och rutiner (”ständiga förbättringar”)
• Årligen följa upp och redovisa arbetet, med 3-5 års intervall
mer ingående ”miljöutredning”
Miljöutredning avseende år 2016
UT kommer att få besvara en enkät med:
• Övergripande frågor som gäller hela
länet/uppdragstagarområdet (bränsleförbrukning, miljörisker,
rutiner för efterlevnad av miljölagstiftning)
• Frågor på objektsnivå för drygt 100 byggnader avseende:
– El- och energiförbrukning
– Vatten & avlopp
– Avfall
– Hantering och förvaring av kemikalier, drivmedel och
gödsel
• Sammanställning och redovisning av NV i jan/feb 2017
Konsekvensutredning
av dammar
• Enligt ny lagtext i MB ska dammar av
viss storlek konsekvensutredas och
dammsäkerhetsklass föreslås av den
som är underhållsskyldig
• Länsstyrelsernas enheter för
samhällskydd och beredskap ansvarar
för insamlingen som ska vara klar 1 juli
2017
• Alla uppdragstagare kommer att få
utskick med mer info
BYGGNADSINFORMATION
BYGGNADSINVENTERING
BYGGNADSINFORMATION
- BYGGNADSINVENTERING
Syfte:
Naturvårdsverket har för avsikt att under år 2016 påbörja en byggnadsinventering.
Syftet är att kartlägga NV:s ägda bestånd av byggnader och anläggningar.
Mål:
 Att få säker data
 Att uppdatera Fidos och få ett komplett system
 Att få en grund till miljöledning
 Att få en grund till klassificering av byggnader
 Att få en grund för fördelningen av medel Block underhåll.
 Att få en grund för fördelningen av 1:3 anslaget riktade medel investeringar och
underhåll.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
27
BYGGPROJEKT
1:3 ANSLAGET RIKTADE INSATSER INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL
ÅR 2016






Status och nuläge
Byggprojekt och dokumentation
Fakturering
Vad hinner vi med, realistisk tidplan?
Önskemål/omfördelning av medel
Avstämning mall för prognos 1
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
28
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-06-07
29
Avrundning
Ytterligare frågor?
Vi ses på
Mötesplats skyddad natur
28-29 november!
Särskild träff med våra
uppdragstagare på
eftermiddagen den 29 nov.
Tack!