askdagen 17 april Axel Hullberg.pdf

Översynen av de farliga
egenskaperna och avfallslistan
Askdagen 17 april
Axel Hullberg
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Innehåll
• Bakgrund
• Aktuellt kring senaste lagförslaget
−  Farliga egenskaper (HP)
−  Avfallslistan
−  HP 14
−  Tidsplan och avslutande arbetsgång
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Bakgrund
• Tematisk strategi om förebyggande &
återvinning av avfall, 2005
→ påpekade bl.a. behovet av översyn av
avfallsnomenklaturen
→ Nytt ramdirektiv för avfall, november
2008,
EUs avfallsförteckning (2000/532/EC)
regelbundet ses över & om nödvändigt
revideras
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Bakgrund
• Ny kemikalielagstiftning, förordning för
klassificering, märkning och förpackning (CLP)
→ 2015
• Behov av anpassning till
−  CLP
−  POP´s förordningen
• TAC möte juli 2009
−  Review of the European List of Waste
−  arbetsgrupp bildas för vidare hantering av
farliga egenskaper & avfallsförteckningen
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Översynsarbetet
• Annex III till avfallsdirektivet (2008/98/EC)
−  farliga egenskaperna
• Förteckning i kommissionsbeslut (2000/532/
EC), LoW
• Anpassning till teknisk & vetenskaplig
utveckling med CLP
• Fokus på farliga egenskaper
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Översynsarbetet
• Definitioner
• Farokategorier, faroangivelser (hazard
statement)
• Koncentrationsnivåer
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Uppdatering av EU:s avfallsförteckning
HP 7 Carcinogenic
Def: Wastes which induce cancer or increase its incidence.
When a waste contains a substance classified by one of the following
Hazard Class and Category Code(s) and Hazard statement Code(s)
and exceeds or equals one of the following concentration limits shown
in Table 6, the waste shall be classified as hazardous by HP 7. When
more than one substance classified as carcinogenic is present in a
waste, an individual substance has to be present at or above the
concentration limit.
Table 6: Hazard Class and Category Code(s), and Hazard statement Code(s)
for waste substances and the corresponding concentration limits for the
classification of wastes as hazardous by HP 7
Hazard Class and Category
code(s)
Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. Cat 2
Hazard statement Code(s)
Concentration
limit
H 350
0.1%
H 351
1.0%
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
• HP 14 Ekotoxicitet
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
HP 14 Ekotoxisk
• Viktig egenskap, olika beräkningsmodeller, Mfaktorer
• Utan M-faktor
− ∑c Aq Acute 1) ≥ 25 %
−  (100 ×∑c Aq Chronic 1) + (10 × ∑c Aq Chronic 2) + ∑c
Aq Chronic 3 ≥ 25 %
− ∑c Aq Chronic 1 + ∑c Aq Chronic 2 + ∑c Aq Chronic 3 + ∑c
Aq Chronic 4 ≥ 25 %
• Med M-faktor
−  ∑c Aq Acute 1 × M) ≥ 25 %
−  (M × 10 × ∑c Aq Chronic 1) + ∑c Aq Chronic 2) ≥ 25%
• Biotester?
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
M-faktorer
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
M-faktorer
• Saknas för många ämnen
• Mer farligt avfall?
• Överskattning/underskattning?
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
HP 14 Ekotoxisk
• KOM föreslår övergångsperiod 1 juni 2015 - 1juni
2017:
• för ämnen med M-faktorer ska M användas
• för ämnen utan M-faktorer → M =1
• Nya M-faktorer i CLP → gälla för avfall 1 år senare
• Kategorierna akvatiska kronisk 3 och 4 utelämnas
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Avfallslistan
• Välkänd struktur
• Inga större ändringar
− Kvicksilverkoder kap 16 och 19
• Ingångar askor, kap 10 och 19
−  10 01 Avfall från kraftverk och andra
förbränningsanläggningar (utom 19)
−  19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys
av avfall
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Avfallsförordningens avfallsförteckning,
bilaga 4
• 
Fast ingång
−  Avfallstyp som normalt antingen är farligt avfall eller icke farligt
avfall i avfallsförteckningen → enklaste sättet att klassa avfallet.
−  T ex:
10 01 02 Flygaska från kolförbränning
10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä
• 
Dubbla ingångar (spegelingångar)
−  Bedömning utifrån innehåll av farliga ämnen
−  T ex:
10 01 14* Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som
innehåller farliga ämnen
10 01 15 Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än
den som anges i 10 01 14.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Tidplan för fortsättningen
• Utskick av lagförslag, försommaren 2013
• Röstning i TAC, oktober 2013
• Vägledning ska tas fram (2014)
• Översyn, effekter av nytt system (M-faktorer)
2014-2016
• Ikraftträdandedatum 1 juni 2015 → 1 juni 2017
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Frågor?
• Funktionsbrevlåda för avfall– och kemikaliefrågor:
[email protected]
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2013-04-23
16