2012 יולי-וניי : , קולחין וטיוב בארות סיוע

‫אגף סיוע‪ ,‬קולחין וטיוב בארות‬
‫סיוע‪ ,‬קולחי וטיוב בארות‪ :‬יונייולי ‪2012‬‬
‫‪ .1‬בהתא להחלטת הממשלה להקמת מפעלי השבה לקולחי והודות להקצאת כספי כתמרי
ליזמי‪,‬‬
‫מקודמי כל העת מפעלי השבה של מי קולחי ומי נחותי בכל אזורי האר
‪ .‬מפעלי אלה מייצרי מקור‬
‫מי נוס לחקלאות‪ ,‬גינו ותעשיה וזאת ככורח מהמחסור במשק המי הארצי ומההכרח שבחיסכו של מי‬
‫שפירי‪.‬‬
‫‪ .2‬אנו מתכבדי לעדכנכ בהתפתחויות המשמעותיות במשק הקולחי והמי הנחותי בישראל‪ ,‬בה נטל‬
‫אג הסיוע חלק פעיל‪ ,‬בצד ליווי הפרויקטי ובצד האסדרה‪.‬‬
‫במסמ העדכו מובאי נתוני מסגרת של פעילות האג בכללותו ומידע פרטני רלוונטי על מפעלי ספציפיי‬
‫בה חלו שינויי מהותיי‪.‬‬
‫‪ .3‬תשתיות לניצול מי נחותי שנחנכו בתקופת הדיווח‪:‬‬
‫ש הפרויקט ואב דר‬
‫פרטי הנדסיי‬
‫מאגר בית גוברי – מפעל מי הרי יהודה‬
‫בנפח של ‪ 750‬אלמ"ק‬
‫מצפה רמו& קווי חלוקה‬
‫לצור אספקת ‪ 200‬אלמ"ק בשנה‬
‫‪ .4‬סיכו פעילות חודשית במסלול האישור‪:‬‬
‫ש הפרויקט‬
‫תקציר החלטה ופעילויות המש לקידו הפרויקט‬
‫ועדה‬
‫)מקדמית‪ /‬שיפוט‪/‬‬
‫עלויות‪ /‬טיוב בארות(‬
‫נאות סמדר& הפרדת רשתות‬
‫שיפוט‬
‫הפרויקט אושר‪.‬‬
‫בקעת הנדיב‬
‫עלויות‬
‫אושרו קו בי מפעלי לכיוו רמות מנשה ותוספת קויי מפעליי‪.‬‬
‫חח"י אלו תבור& שימוש‬
‫עלויות‬
‫הפרויקט אושר בהיק ניצול קולחי של כ& ‪ 905‬אלמ"ק לשנה‬
‫בשנת היעד‪.‬‬
‫אחר )תעשיה(‬
‫אגודת החקלאי אב יהודה‪.‬‬
‫הקמת מתק לסילוק חנקות‬
‫בבארות א' ו&ב'‬
‫הכרה כהפקת‬
‫טיוב‬
‫אישור הכרה בהפקה כהפקת טיוב א מותנה בהשלמת מאז‬
‫ההפקה באזור‪.‬‬
‫ההפקה בפועל מחייבת אישור משרד הבריאות‪.‬‬
‫שדות י& הקמת מתק‬
‫לסילוק חנקות מבאר ב'‬
‫בשדות י‬
‫הכרה כהפקת‬
‫טיוב‬
‫הבקשה מאושרת‪.‬‬
‫נתיבות – הרחבת ניצול‬
‫קולחי‬
‫שיפוט‬
‫אושר שלב א' לניצול הקולחי‪.‬‬
‫קולחי שוקת‬
‫שיפוט‬
‫אושר עדכו שלב א' עבור גד"ש ש‪.‬כ‪.‬ל‪ :‬קווי‪ ,‬מאגרי‪ ,‬ת"ש‬
‫ובריכה‪ .‬תוכנת שלב ב' להעברת עודפי קולחי עתידי לאור‬
‫כביש ‪ ,6‬אושרה עקרונית‪.‬‬
‫מי גדרות‬
‫עלויות‬
‫אושר ניוד תקציבי ממפעלי לבינמפעלי בעבור תחנות שאיבה‬
‫לקולחי במט"ש יבנה ומאגר חבל יבנה‪.‬‬
‫הפרדת רשתות למי‬
‫מותפלי בערבה‬
‫עלויות‬
‫אושרו נאות סמדר‪ ,‬יהל והשלמת תקציב למרכז ספיר‬
‫חו השרו – קליטת קולחי‬
‫הרצליה‬
‫שיפוט‬
‫אושר קו באור ‪ 4‬ק"מ במקביל לכביש ‪ 20‬ו& ‪ .531‬העברת קולחי‬
‫הרצליה צפונה לחו השרו אושרה עקרונית ותובא לשיפוט נוס‪.‬‬
‫אושרה גריעת המאגרי ותחנות השאיבה של שפיי ויקו‪.‬‬
‫חו השרו – קליטת קולחי‬
‫הרצליה‬
‫עלויות‬
‫אושר ניוד תקציב ממאגר ות"ש שפיי ויקו לטובת הקטע של‬
‫הקו במקביל לכביש ‪ 20‬ו& ‪.531‬‬
‫ההפקה בפועל מותנת באישור ממשרד הבריאות‪.‬‬
‫הרשות הממשלתית למים ולביוב המסגר ‪ 14‬ת"ד ‪ 20365‬תל אביב‪-‬יפו ‪61203‬טל' ‪ 03-6369706‬פקס' ‪[email protected] 03-7604525‬‬
‫‪ .5‬פעילות חודשית בצד ניצול תקציבי )מזומני והרשאות(‪:‬‬
‫ש הפרויקט‬
‫ביצוע תשלומי )מזומני(‬
‫ש"ח‬
‫הוצאת התחייבויות )הרשאות(‬
‫אלש"ח‬
‫במהל יוני ‪2012‬‬
‫עי בוקק& גינו‬
‫‪718,272‬‬
‫&‬
‫רמת הגול ב'‬
‫‪390,698‬‬
‫&‬
‫קידוחי שמיר‬
‫‪390,698‬‬
‫&‬
‫‪2,346,239‬‬
‫&‬
‫‪540,435‬‬
‫&‬
‫לב שרו צפו& מפעלי‬
‫לב שרו צפו& בינמפעלי‬
‫במהל יולי ‪2012‬‬
‫לב שרו צפו& מפעלי‬
‫‪1,899,543‬‬
‫&‬
‫מי גליל תחתו‬
‫‪7,724,522‬‬
‫&‬
‫קידוחי שמיר‬
‫‪1,045,684‬‬
‫&‬
‫מנשה& בינמפעלי‬
‫‪1,669,028‬‬
‫&‬
‫מנשה& מפעלי‬
‫‪608,852‬‬
‫&‬
‫עמק חרוד‬
‫‪292,192‬‬
‫&‬
‫עכו& מפעלי‬
‫‪4,037,065‬‬
‫&‬
‫‪235,274‬‬
‫&‬
‫‪2,583,247‬‬
‫&‬
‫‪640,078‬‬
‫&‬
‫‪2,939,904‬‬
‫&‬
‫‪8,660‬‬
‫&‬
‫‪240,631‬‬
‫&‬
‫‪5,916‬‬
‫&‬
‫‪309,624‬‬
‫&‬
‫עכו& בינמפעלי‬
‫חו הכרמל‬
‫מי הרי יהודה ב'‬
‫גוש זבולו‬
‫דרו שרו מזרחי‬
‫דרו שרו מזרחי& בינמפעלי‬
‫דרו שרו דרומי‬
‫כפר מכבי& בינמפעלי‬
‫‪28,626,568‬‬
‫סה"כ שול בחודשי יונייולי ‪) 2012‬ש"ח(‬
‫הנתוני המצטברי מראשית השנה בתחו ניצול התקציבי ה כדלקמ‪:‬‬
‫ש הפרויקט‬
‫ביצוע ביוני עד‬
‫יולי ‪2012‬‬
‫ביצוע מתחילת ‪2012‬‬
‫צפי שנתי‬
‫אלש"ח‬
‫אלש"ח‬
‫אלש"ח‬
‫ביצוע תקציב מזומני‬
‫‪28,626‬‬
‫‪99,646‬‬
‫‪383,164‬‬
‫ביצוע הרשאות להתחייב‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪65,000‬‬
‫הרשות הממשלתית למים ולביוב המסגר ‪ 14‬ת"ד ‪ 20365‬תל אביב‪-‬יפו ‪61203‬טל' ‪ 03-6369706‬פקס' ‪[email protected] 03-7604525‬‬
‫‪ .6‬נבקש להביא לידיעתכ פעילויות מהותיות נוספות שטופלו במהל החודש השוט)‪:‬‬
‫‪6.1‬‬
‫גיבוש נוהל שכר טרחת מתכנ‪:‬‬
‫כיו שכר טרחת המתכנ מחושב כאחוז מעלות הפרוייקט בהתא להיק הפרויקט‪ .‬אג סיוע‬
‫בוח את אופ חישוב שכר טרחת המתכנני בגי פרויקטי מתמשכי המחולקי בי אבני דר‬
‫שוני או המחולקי למקטעי ומבוצעי בי קבלני שוני‪ ,‬כדי להבטיח תמורה הוגנת‪ .‬בשלב‬
‫זה נקבע‪ ,‬שהיק הפרויקט לצור חישוב שכר התכנו יקבע בהתא להיק העבודות שאושרו‬
‫בכתב התחייבות ולעניי זה‪ ,‬כל עדכו של כתב ההתחייבות יהווה פרויקט בפני עצמו‪ .‬בהמש‬
‫יבח הצור בשינויי נוספי‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫בחינת אמות מידה לסדרי עדיפויות להקצאת מענקי סיוע‪:‬‬
‫אג סיוע עור רביזיה בנושא הקריטריוני להגדרת סדרי העדיפויות‪ .‬ייבחנו מחדש אמות‬
‫המידה לקביעת סדר העדיפויות לצור הקצאה אופטימלית של תקציב ההרשאות‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫מפעל ההשבה מצפה רמו קביעת תערי) קולחי‪:‬‬
‫בשל מחלוקת בי מפעל ההשבה וצרכני הקולחי באשר לתערי הקולחי‪ ,‬רשות המי קבעה‬
‫את מחיר מכירת הקולחי לצרכני המפעל‪ 1.27 :‬ש"ח )לא כולל מע"מ( לכל מ"ק קולחי‪ .‬בא‬
‫תבוצע ההקמה של קוי נוספי לאספקת מי קולחי‪ ,‬התערי יעודכ בהתא לרכיב ההוני‪.‬‬
‫‪6.4‬‬
‫בחינת נהלי רשות המי להכרה בפדיו תשתיות במפעלי השבה‪:‬‬
‫נוהל הסיוע למפעלי ההשבה לקולחי‪ ,‬מאפשר לכלול במפעל ההשבה תשתיות קיימות‪.‬‬
‫באמצעות העברת התשתיות‪ ,‬תחסכנה הקמת של תשתיות חדשות מקבילות ובכ תושג יעילות‬
‫כלכלית בראייה המשקית‪ .‬לצור התמיכה בעבור נכסי אלה‪ ,‬הנוהל קובע שהתשתיות תוערכנה‬
‫לפי ער של ‪ 80%‬מער הקמת התשתית החדשה‪ ,‬כאשר היז מתחייב מצדו להשתמש בכספי‬
‫התמיכה על מנת להביא את הנכסי הנפרדי למצב שמיש‪.‬‬
‫אג סיוע בוח האפשרות לקבוע ער תשתיות בהתייחס לפחת הנצבר על הנכסי הנפדי )פחת‬
‫חשבונאי בהתא לשנות הקיי של המתק הנפדה(‪ ,‬ולא כאחוז קבוע מער הקמת תשתית זהה‪.‬‬
‫‪6.5‬‬
‫בחינת הצור במת תמיכה כלכלית למפעלי השבת קולחי לגינו עירוני‪:‬‬
‫נוהל הסיוע למפעלי ההשבה לקולחי מאפשר לסייע לפרויקטי לניצול מי קולחי לצרכי גינו‬
‫ציבורי במענק נורמטיבי אחיד בס ‪ 4‬ש"ח למ"ק בגי כל מ"ק מי שפירי שייחסכו כתוצאה‬
‫מהמעבר לשימוש במי קולחי‪.‬‬
‫ע החלת הרפורמה בתעריפי המי השפירי בינואר ‪ ,2010‬נקבעו המחירי לכלל השימושי‪,‬‬
‫ביניה ג בגי השימוש לגינו ציבורי‪ .‬כיו עומד התערי לגינו ציבורי המסופק על ידי תאגיד‬
‫מי וביוב לצרכ מוסדי )רשות מקומית( על ס של ‪ 6.842‬ש"ח )לפני מע"מ( למ"ק מי שפירי‪.‬‬
‫זאת‪ ,‬כאשר תערי קולחי לגינו ציבורי עומד כיו על כ&‪ 2 4.2‬למ"ק‪.‬‬
‫לאור הרפורמה בתעריפי והעלות הצפויה של אספקת הקולחי לגינו עירוני‪ ,‬נוצרה כדאיות‬
‫כלכלית ברורה לניצול קולחי לגינו עירוני‪ .‬רשות המי בוחנת מחדש את הצור בתמיכה‬
‫כספית ישירה בפרויקטי מסוג זה‪.‬‬
‫‪6.6‬‬
‫שחרור עכבונות‪:‬‬
‫לאור האינטרס המובנה של מפעל ההשבה לסיי את הקמת המפעל‪ ,‬רשות המי מצמצמת את‬
‫שיעור העכבונות במפעלי ההשבה מ ‪ 10‬או ‪ 15‬אחוז‪ ,‬ל ‪ .4%‬במסגרת זו‪ ,‬ביולי החל שחרור הפרשי‬
‫העכבונות הצבורי ברשות המי עבור מפעלי השבה שבביצוע‪ .‬רשות המי רואה חשיבות רבה‬
‫בשחרור העכבונות למניעת הכבדה כלכלית על יזמי המפעלי וצפויה לסיי התהלי עד לסו‬
‫השנה‪.‬‬
‫הרשות הממשלתית למים ולביוב המסגר ‪ 14‬ת"ד ‪ 20365‬תל אביב‪-‬יפו ‪61203‬טל' ‪ 03-6369706‬פקס' ‪[email protected] 03-7604525‬‬
‫‪6.7‬‬
‫בחינת עצמאות כלכלית של משק הקולחי‪:‬‬
‫מתבצעת הערכה מחודשת של מדיניות תמחור הקולחי במטרה להבטיח את העצמאות‬
‫הכלכלית של משק הקולחי‪ ,‬וזאת בשל ההכרה שמשק הקולחי אינו בהכרח מבוסס עלות‪.‬‬
‫במלי אחרות‪ ,‬הקולחי נמכרי במחירי שאינ בהכרח מכסי את עלות הולכת ואגירת‬
‫ובכ התעריפי הקיימי אינ בהכרח תומכי בקיימות כלכלית בטווח הארו ‪ .‬אג סיוע בוח‬
‫את מבנה העלויות של משק הקולחי‪ ,‬ומתווה המלצות ביחס למדיניות תמחור הקולחי‪ ,‬עדכו‬
‫התעריפי המומל
‪ ,‬המתווה למימוש השינויי וההשלכות על מדינות הסיוע‪ ,‬בא תתקבלנה‬
‫החלטות בהתא‪.‬‬
‫‪6.8‬‬
‫ביקורת תהליכי וביקורת מבקר המדינה‪:‬‬
‫בימי אלה החלה ביקורת מטע מבקר המדינה על עבודתה של רשות המי בסיוע למפעלי‬
‫השבת קולחי ומפעלי מי נחותי‪ .‬במקביל נמשכת ביקורת החשב הכללי על תהליכה העבודה‬
‫של אג הסיוע‪.‬‬
‫הפעולות שהוצגו במסמ זה בוצעו ע"י‪ :‬אלו גרוטס‪ ,‬איריס וקסלר‪ ,‬גבי אטלי‪ ,‬יואב אלו‪ ,‬רפי ב חמו‪ ,‬טליה‬
‫ג'ונדי‪ ,‬נטע חזות‪ ,‬איתמר כה ורמלר לימור‪ .‬בכל מקרה בו נדרש מידע נוס והבהרות‪ ,‬נית לפנות באמצעות המייל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫דני גרינוולד‬
‫מנהל אג סיוע‪ ,‬קולחי וטיוב בארות‬
‫הרשות הממשלתית למים ולביוב המסגר ‪ 14‬ת"ד ‪ 20365‬תל אביב‪-‬יפו ‪61203‬טל' ‪ 03-6369706‬פקס' ‪[email protected] 03-7604525‬‬