הסכם שכירות בלתי מוגנת

‫מסמך ג'‪ -‬הסכם שכירות בלתי מוגנת‬
‫שנערך ונחתם ב‪ __________ -‬ביום ____ לחודש _________‪1024 ,‬‬
‫בין‪:‬‬
‫_______________________‬
‫מרחוב _________‬
‫(להלן ‪" -‬המשכיר")‬
‫ובין‪:‬‬
‫החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע"מ‬
‫(להלן ‪" -‬השוכר")‬
‫מ צ ד א ח ד;‬
‫מ צ ד ש נ י;‬
‫הואיל‬
‫והמשכיר מצהיר כי הינו בעל חוזה שכירות על במקרקעין הידועים כחלקות ____ו‪-‬‬
‫(בחלק) בגוש _______ ברחוב _______מס'___ בעיר ______ (להלן בהתאמה‪:‬‬
‫"המקרקעין" ו‪" -‬המבנה");‬
‫והואיל‬
‫וברצון השוכר לשכור מהמשכיר וברצון המשכיר להשכיר לשוכר את השטח במבנה‬
‫כמסומן בתשריט המצ"ב להסכם זה כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה‬
‫(להלן‪" :‬המושכר")‪ ,‬למשך תקופת השכירות‪ ,‬כהגדרתה להלן‪ ,‬בתנאים כמפורט‬
‫להלן בהסכם זה;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫וברצון המשכיר להשכיר את המושכר לשוכר‪ ,‬מבלי שחוק הגנת הדייר (נוסח משולב)‬
‫תשל"ב ‪( 2791 -‬להלן‪" :‬חוק הגנת הדייר")‪ ,‬יחול על שכירת המושכר; ומבלי שהשוכר‬
‫יהיה ל"דייר מוגן" במשמעות חוק הגנת הדייר ו‪/‬או כל חיקוק אחר העשוי להקנות לו‬
‫מעמד כזה‪ ,‬ובכפוף ליתר תנאי הסכם זה‪ ,‬כפי שיפורטו להלן‪.‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫וברצון השוכר לשכור מהמשכיר את המושכר‪ ,‬מבלי שחוק הגנת הדייר יחול על‬
‫שכירות המושכר הנקשרת על פי הסכם זה‪ ,‬ותוך כוונה וידיעה מפורשת שהשוכר לא‬
‫יהיה ל"דייר מוגן" כמשמעות מונח זה בחוק‪ ,‬ו‪/‬או כל חיקוק אחר העשוי להקנות לו‬
‫מעמד שכזה‪ ,‬ובכפוף ליתר תנאי הסכם זה‪ ,‬כפי שיפורטו להלן‪.‬‬
‫לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫מבוא‬
‫‪2.2‬‬
‫המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪2.1‬‬
‫הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו‪ .‬במקרה‬
‫של סתירה תגברנה הוראות הסכם זה על הוראות הנספחים‪.‬‬
‫‪2.1‬‬
‫חלוקת הסכם זה לפרקים ונספחים‪ ,‬כמו גם כותרות פרקי ההסכם ונספחיו‪,‬‬
‫נעשו מטעמי נוחיות בלבד; ואין להשתמש בהם לצרכי פרשנות‪.‬‬
‫הצהרות הצדדים‬
‫הצדדים מצהירים כי ידוע להם‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫כי המושכר מושכר כשהוא ריק מכל אדם‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫כי לא שולמו ולא ישולמו ע"י השוכר למשכיר דמי מפתח ו‪/‬או כל תשלום‬
‫אחר‪ ,‬אלא דמי השכירות הנקובים בהסכם זה‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫כי שכירות זו נעשית אך ורק לתקופה ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם‬
‫זה‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫השוכר מצהיר ומאשר בזה כי ראה ובדק את המושכר והמחוברים אליו‪ ,‬דרכי‬
‫הגישה‪ ,‬מיקומו‪ ,‬סביבתו‪ ,‬מצבו הפיזי‪ ,‬מצבו המשפטי‪ ,‬השימושים המותרים‬
‫בו ומצבו התכנוני וכי הוא מצאו מתאים לצרכיו‪ ,‬לשימושו ולמטרותיו‪ ,‬וכי‬
‫הוא מסכים לשכור את המושכר‪ ,‬וכי הוא מוותר בזה על כל טענה מכל סוג‬
‫שהוא‪ ,‬לרבות טענות בגין אי התאמה כמשמעותם בחוק השכירות והשאילה‪,‬‬
‫תשל"א – ‪.2792‬‬
‫‪1.2‬‬
‫השוכר מצהיר כי כל ההשקעות שייעשו על‪-‬ידיו במושכר‪ ,‬אם ייעשו‪ ,‬ייעשו‬
‫לצרכיו בלבד והוא יהיה מנוע מלטעון כי יש בהשקעות אלו משום תשלום‬
‫כלשהו ו‪/‬או תשלום לפי סע' ‪ 21‬לחוק הגנת הדייר‪ ,‬ו‪/‬או כל תשלום המעניק לו‬
‫זכויות כלשהן במושכר; וכן יהיה הוא מנוע מלדרוש מהמשכיר השתתפות‬
‫ו‪/‬או החזר‪ ,‬מלאים או חלקיים‪ ,‬בגין כל השקעה שהיא‪ ,‬למעט במקרה של‬
‫הסכמה מראש ובכתב מצד המשכיר‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫השוכר מצהיר כי קיבל את המושכר כשהוא במצב טוב ותקין וכי הינו מתחייב‬
‫לשמור על המושכר ולהשיבו למשכיר כפי שקיבלו‪ ,‬למעט בלאי סביר‪.‬‬
‫השכרת המושכר‬
‫בכפוף לאמור ולמותנה בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬משכיר בזה המשכיר את המושכר לשוכר והבאים‬
‫מטעמו‪ ,‬לצורך ולמטרה הנקובים בסעיף ‪ 2‬להלן בלבד‪ ,‬ולתקופה המפורטת בסעיף ‪2‬‬
‫להלן בלבד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מטרת השכירות‬
‫‪2.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫מטרת השכירות הנה לצורכי הפעלת משרדי החברה הממשלתית להגנת‬
‫מצוקי חוף הים התיכון בע"מ‪.‬‬
‫תקופת השכירות‬
‫‪2.2‬‬
‫המושכר מושכר בזה לשוכר לתקופה של __________ החל ביום‬
‫_________וכלה ביום ___________ (להלן‪" :‬תקופת השכירות")‪.‬‬
‫‪2.1‬‬
‫לשוכר אופציה להאריך את תקופת השכירות ב‪ 2-‬תקופות נוספות‪ ,‬כל תקופה‬
‫בת ‪ 21‬חודשים‪ ,‬שתחילתה בסיום תקופת השכירות כאמור בסעיף ‪ 2.2‬לעיל‪,‬‬
‫וזאת בהודעה בכתב למשכיר ‪ 26‬יום מראש (להלן‪" :‬תקופת האופציה")‬
‫ובלבד שתקופת ההתקשרות לא תעלה על ‪ 26‬חודשים‪ .‬בתקופת האופציה‬
‫יחולו הוראות הסכם זה במלואן‪ ,‬בשינויים המחויבים כאמור בהסכם זה‪.‬‬
‫דמי השכירות‬
‫‪2.2‬‬
‫‪.9‬‬
‫דמי השכירות החודשיים לתקופת השכירות יהיו סך של ________ ‪₪‬‬
‫(_______) בצירוף מע"מ כדין‪ ,‬לכל אחד מחודשי השכירות בתקופת‬
‫השכירות שישולמו ב‪ 2 -‬לכל חודש וכוללים דמי ניהול ושירותי משרד‪.‬‬
‫התחייבויות השוכר‬
‫‪9.2‬‬
‫השוכר מתחייב לדאוג להוציא בעצמו ועל חשבונו את כל ההיתרים‬
‫והרי שיונות הדרושים להפעלת עסקו של השוכר ולשאת באחריות ובתוצאות‬
‫לאי‪-‬קיום הוראות כל דין לעניין זה‪.‬‬
‫אי‪-‬קיום חובתו זו של השוכר‪ ,‬לא תפטור את השוכר ממילוי כל שאר‬
‫התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪9.1‬‬
‫השוכר ישמור על שלמות המושכר‪ ,‬ניקיונו ותקינותו‪.‬‬
‫‪9.1‬‬
‫השוכר יעשה במושכר שימוש סביר והוגן בלבד‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫השוכר לא יפריע לשכנים ולעסקים הסמוכים למושכר‪ ,‬וימנע מגרימת כל‬
‫מטרד מכל מין וסוג שהוא ו‪/‬או עבירה על פי דין‪ ,‬ככל הניתן ובהתחשב‬
‫במטרת השכירות שהינה שימוש למשרדים‪.‬‬
‫ביטוח ואחריות‬
‫‪2.2‬‬
‫השוכר יהיה אחראי לנזקים מכל סוג ומין ו‪/‬או הפסד‪ ,‬ו‪/‬או אבדן לגוף ו‪/‬או‬
‫לרכוש‪ ,‬העלול להיגרם לו‪ ,‬למבקריו‪ ,‬למוזמניו‪ ,‬לעובדיו ולבאים מטעמו‪,‬‬
‫למשכיר ולכל אדם או גוף אחר‪ ,‬זאת מכל סיבה שהיא הנובעת או הקשורה‬
‫במושכר‪ ,‬החזקתו ובשימוש בו‪ ,‬או כל חלק הימנו‪ ,‬וכן מהפרת או אי קיום‬
‫הוראות כל דין‪ ,‬החל על המושכר‪.‬‬
‫‪2.1‬‬
‫אין האמור לעיל חל על נזקים ו‪/‬או הפסדים‪ ,‬שייגרמו כתוצאה ישירה ממעשה‬
‫ומחדל של המשכיר‪.‬‬
‫‪2.1‬‬
‫חויב המשכיר עקב עילה כלשהי מהעילות האמורות לעיל‪ ,‬לשלם לכל אדם‬
‫ו‪/‬או תאגיד ו‪/‬או גוף משפטי‪ ,‬סכום כלשהו‪ ,‬יהיה השוכר חייב להחזירו‬
‫למשכיר עם דרישתו הראשונה; וכל סכום שישולם על ידיו כאמור‪ ,‬לרבות‬
‫הוצאות משפט ו‪/‬או שכר טרחת עורך‪-‬דין בקשר לתשלום זה‪ ,‬הכל לפי‬
‫המקרה‪ ,‬בכפוף לכך שהמשכיר הודיע על כך לשוכר – ונתן לו הזדמנות סבירה‬
‫להתגונן בפני כל תביעה ו‪/‬או דרישה של אותו גורם‪.‬‬
‫סיום השכירות‬
‫‪7.2‬‬
‫עם תום תקופת השכירות או תקופת האופציה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ובכל מקרה בו‬
‫הסכם זה יגיע לסיומו‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬לפני תום התקופות האמורות‪,‬‬
‫ימסור השוכר למשכיר ו‪/‬או למי מטעמו את המושכר כשהוא ריק לחלוטין‬
‫מכל אדם וחפץ (למעט חפצי המשכיר) כפי שקיבלו‪ ,‬למעט בלאי סביר טבעי‪.‬‬
‫‪7.1‬‬
‫במידה והשוכר לא יפנה את המושכר כאמור לעיל‪ ,‬עם תום תקופת השכירות‬
‫ו‪/‬או תקופת האופציה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬או עם סיומה קודם זמנה‪ ,‬מכל סיבה‬
‫שהיא‪( ,‬להלן‪" :‬מועד הפינוי") ישלם השוכר למשכיר בגין כל יום שלאחר‬
‫‪.‬‬
‫מועד הפינוי סך של‬
‫‪.20‬‬
‫‪7.1.2‬‬
‫סכום זה מוערך מראש ע"י הצדדים בעת חתימת הסכם זה כפיצוי‬
‫נאות ומוסכם בגין האיחור בפנוי המושכר כאמור מבלי שהמשכיר‬
‫יצטרך להוכיח נזק ו‪/‬או אבדן רווח צפוי מחמת אי פינוי המושכר‬
‫במועד‪.‬‬
‫‪7.1.1‬‬
‫לא יהיה בפיצוי המוסכם לעיל כדי לפגוע בכל תרופה שהיא העומדת‬
‫למשכיר בהסכם זה או בכל דין‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪26.2‬‬
‫כתובות הצדדים לצורך מסירת הודעות על‪-‬פי הסכם זה הן‪:‬‬
‫כתובת המשכיר ‪._______________________ -‬‬
‫כתובת השוכר ‪.________________________ -‬‬
‫‪26.1‬‬
‫כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום יראו אותה כאילו הגיעה‬
‫לתעודתה בתום ‪ 91‬שעות ממועד שיגורה בדואר ישראל‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫המשכיר‬
‫השוכר‬