צדקה ופדיון נפש

‫בס"ד בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג וקאוצ'ינג ממקורות ישראל ‪www.beitosher.com 0547826866‬‬
‫למה לתת כס? על סודותיה של מצוות הצדקה‬
‫ולמה היא נבחרה כחלק מ‪ 3‬הכלי לביטול גזירות‪ ,‬וכיצד להתשמש בה?‬
‫השיעור היו יעסוק בכוחה של צדקה‪,‬כפי שלמדנו ‪,‬חשוב לזכור את שלושת הכלי המרכזיי‬
‫הכתובי בסידור לשינוי הגורל וה ‪:‬‬
‫ ותשובה‬
‫ ותפילה‬
‫ וצדקה‬
‫מעבירי את רוע הגזירה כלומר מבטלי גזירות רעות כמו חולי ‪,‬עוני‪ ,‬אסונות‪ ,‬משפטי‬
‫רעי‪ ,‬בדידות‪ ,‬פחדי‪,‬חובות‪....‬‬
‫הכלי הנ"ל ישמשו אותנו לאור הקורס להשגת מטרות אישיות וג לטיפולי‪ .‬זכרו שע הכלי‬
‫האלו הכל יכול להשתנות‪ .‬בשמי יכולי לחסו לי שני של ייסורי בזכות! ולכ העיקר הוא‬
‫המעשה הנתינה בעצמה ועשיית ע‪.‬ב‪ .‬הבית שניתנת‬
‫נשאלת השאלה מדוע לתת צדקה?‬
‫כאשר אנחנו נותני צדקה אנחנו מנקי מתוכנו את הד העכור )עכירות=זיהו‪/‬רעלי(‪ .‬למעשה‬
‫הרעלי ה רעלי גופניי‪ :‬כולסטרול‪ ,‬רעלני בגו‪ ,$‬וירוסי‪ ,‬חיידקי‪ ,‬פיטריות מזיקות כמו‬
‫קנדידה‪ ..‬א ג רעלי נפשיי המתבטאי ב‪:‬עצבנות‪ ,‬כעסי‪ ,‬קנאה‪ ,‬נפש עמוסה ‪ ,‬אכזבות‪ ,‬פגיעות‪,‬‬
‫טראומות‪ ,‬חרדה‪,‬דכאו וכיוב'‪ .‬לכ‪ ,‬התיקו הוא נתינת צדקה והרבה‪ .‬ניקוי עצמינו מרעלי‬
‫גופניי‪ ,‬נפשיי ורוחניי הוא ע"י נתינת צדקה‪.‬‬
‫מה הקשר בי ניקוי הד מרעל פיזי נפשי או רוחני‪ ,‬לבי כס?‬
‫ כס‪ $‬נקרא‪ :‬דמי כמו "דמי חנוכה" ‪ .‬עפ"י הקבלה הנפש נמצאת בד‪ ,‬משו שלפי הקבלה‬
‫הנפש נמצאת בד ‪ ,‬אסור ליהודי לאכול בשר ע ד כי אנחנו לא רוצי לאכול את נפש‬
‫הבהמה )שנמצאת בד שלה( ולהפו לבהמיי ‪.‬‬
‫ צרי לעבוד עבור כס‪ .$‬כס‪ $‬עולה בד& משמע‪ ,‬אנחנו עושי מאמ' עילאי כדי להביא‬
‫את הכס‪,$‬זה עולה לנו ב"ד" להשיג אותו‪ .‬אנו מכניסי את נפשנו בעבודה על מנת‬
‫להשיג כס‪ $‬ולכ כשאנו נותני אותו אנו נותני מהנפש שלנו תרתי משמע ‪,‬לאד‬
‫אחר‪ .‬כלומר נתינה זו‪ ,‬היא לא רק חומרית‪ ,‬היא ג נפשית‪/‬רוחנית ‪.‬‬
‫ היות וכס נקרא ג דמי כשנותני צדקה‪/‬כס‪ $‬זה נקראת הקזת ד )להקיז( ‪ .‬בעבר היו‬
‫עושי הקזות ד ע עלוקות כסוג של ריפוי‪ ,‬היו במקו עלוקות שימצצו לנו את הד נית‬
‫כס‪ .$‬הצדקה תנקה את הרעלי הרוחניי‪ ,‬הנפשיי )עכירות הד(‪ :‬כעס‪ ,‬בדידות עצב ‪...‬‬
‫ואת החטאי ‪".‬ילבי עוונות"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫בס"ד בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג וקאוצ'ינג ממקורות ישראל ‪www.beitosher.com 0547826866‬‬
‫באיזה מינו לתת כס ע"מ שזה יחשב כהקזת ד? נית יותר ממה שאנו יכולי או‬
‫רוצי‪ ,‬לתת מעבר לנקודה שנוח לנו לתת‪ ,‬שזה קשה לנו ‪ ,‬לא בא לנו בקלות ‪ ,‬עד שזה‬
‫כואב לנו –וזה יהיה שווה ער להקזת ד‪ .‬הרעיו של הקזת ד הוא שנותני עד שזה‬
‫לא נוח‪ ,‬עד שזה כואב כעי הקזת ד‪ .‬בזה אנחנו עושי תיקו הנפש‪.‬‬
‫פדיו נפש‬
‫ צדקה זה כופר נפש כי כאמור הכס‪ $‬נקרא דמי והנפש נמצאת בד‪ :‬על פי ר' נחמ‬
‫כל כמה זמ )כל חודש חודשיי לער( ובפרט‪ ,‬א יש הרבה צרות‪ /‬מחלות צרי‬
‫לעשות פידיו נפש‪ :‬כלומר לתת סכו נכבד לצדקה )סכו שכואב לתת אותו( הכס‪$‬‬
‫צרי להיות במזומ או צ'יק מזומ לא באשראי כי על כס‪ $‬זה עושי תפילה מיוחדת‬
‫לפדיו )צרי להחזיק הכס‪ $‬ביד ולעשות את התפילות עליו( )המצויה בספריו‪ ,‬כגו‬
‫בספר&"כל בו ישועות"(‬
‫ לסברת ר נחמ‪ ,‬פדיו נפש מושיע מכל הצרות‪ .‬כי זה תיבת )גימטריא של( המילי‬
‫"רפוא ירפא" ‪ ,‬פידיו נפש הינו אחד הכלי הכי יעילי לביטול גזירות ושינוי הגורל‬
‫& הכס‪ $‬של הפדיו צרי לכאוב לי לתת אותו‪ ,‬כי א אני צרי להמתיק די )למשל שיהיה כתוב‬
‫בריאות במקו חולי‪ ,‬או עושר במקו עוני‪ (....‬וזה לא מגיע על פי די‪ ,‬אז הפדיו צרי להיות מספק‬
‫כדי שימתיקו את הדי‪),‬ישנו את הגורל( צרי לעשות כמה פדיונות בדכ' וכל כמה זמ‬
‫אנחנו לא יכולי לעשות עלינו פדיונות‪ ,‬אנו לא יכולי לפדות את עצמינו ‪,‬מישהו אחר צרי לעשות ‪.‬‬
‫כתוב‪":‬אי החבוש מתיר אל אסורי" כלומר אנו לא יכולי לשחרר את עצמינו‪ .‬זה כמו אסיר‬
‫שמישהו אחר משחרר אותו לא הוא את עצמו‪ .‬חשוב להתמיד בפדיונות ככל שיש ל יותר צרות כל‬
‫צרי לעשות יותר פידיונות‪ ,‬ודווקא משו שקשה ל כדי לשנות את זה‪ .‬ובסופו של דבר זה יוצר‬
‫תוצאות של שינוי הגורל לטובה עלינו שלעיתי ה פשוט נפלאי וניסיי לחלוטי‬
‫דוגמאות‪ :‬אחד התלמידי היה חייב המו כספי לבנק הוצאות לפועל‪ ..‬אלפי שקלי‬
‫‪ ,‬דבורה נתנה לו תיקו לעשות ע הכלי הללו של ותשובה ותפילה וצדקה מעבירי‬
‫את רוע הגזירה ‪ .‬ביניה היה ג פדיו נפש‪ ,‬סכו גבוה שהוא היה צרי כאמור לתת‬
‫לצדקה עליו עושי תפילות מיוחדות על פי כתביו של רבי נחמ והבעל ש טוב‬
‫הקדושי‪ .‬היה לו מאד קשה לתת כי הוא במילא היה "תפר" הוא נת והדבר הבא‬
‫שקרה היה פלא‪ :‬הבנק ביטל לו את החובות )נית לראות את העדות שלו בבית אושר‬
‫בוידאו (‬
‫דוגמא נוספת‪ :‬היה מקרה של בחור צעיר שהתחת שהיה על ס‪ $‬מוות‪ ,‬הרופאי לא‬
‫נתנו לו תקוה לחייו הוא קיבל את החידק הטור‪ ,$‬לא עלינו בטל ומבוטל‪ ,‬מצבו היה‬
‫אנוש ואפילו טיפול נמר' לא נתנו לו‪ ,‬כבר קבעו את מותו‪ .‬כתוב& "אפילו חרב חדה‬
‫‪2‬‬
‫בס"ד בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג וקאוצ'ינג ממקורות ישראל ‪www.beitosher.com 0547826866‬‬
‫מונחת על צווארו של אד אל יתייאש מ הרחמי" ולכ דבורה נתנה למשפחתו‬
‫תיקו ע כלי אלו‪ ,‬ביניה‪ ,‬תפילות‪ ...‬וג פידיו נפש‪ ,‬הדבר הבא היה נס גלוי‪ ,‬האיש‬
‫"ק לתחיה" חזר לחיי‪ ,‬השתק ‪ ,‬הול‪ ,‬מדבר‪ ,‬חי‪ ,‬ניצלה נפש מישראל‬
‫דוגמא נוספת‪ :‬תלמיד של דבורה התעברה אשתו ‪,‬א הרופאי המליצו על הפלה כי‬
‫העובר היה פגו‪ ,‬דבורה עשתה לו פידיו נפש על הציו של רבי נחמ‪ .‬באולטרסאונד‬
‫הבא ראו את הנס‪ .‬הוא יצא תקי לחלוטי כאילו מעול לא היתה שו בעיה‪ ,‬הילד‬
‫נולד בריא ושל!‬
‫לא תמיד התוצאות מהירות כל כ‪ ,‬הרבה פעמי‪ ,‬לרוב אפילו ‪ ,‬צרי להתעקש‬
‫ולעשות הרבה פדיונות בכדי להמתיק דיני )להפו את הצרות למתוקות& כלומר‬
‫לבטל אות(‬
‫מספרי על רבי נחמ מברסלב שהגיע אליו אד שאשתו גססה‪ .‬רבי נחמ אמר לו כי הוא צרי לתת‬
‫פדיו נפש )בכס‪ ($‬לרפואת אשתו‪ .‬הוא עשה כמו שרבי נחמ אמר לו ומשלא השתפר מצבה היה חוזר‬
‫לרב והרב אמר לו "לא נתת מספיק‪ ,‬עליי לתת עוד"‪ .‬האד מכר את רכושו עד שיו אחד כבר‬
‫התייאש והחל להתרגז על הרב ולטעו כי הוא חמד אבל בכל זאת המשי לתת‪ .‬כשכל רכושו נגמר‬
‫אמר לו רבי נחמ "זהו‪ ,‬חזור לבית"‪ .‬חשב האד כי אולי הרב רימה אותו‪ ,‬שכ הנה כבר אי לו מה‬
‫לתת‪ ,‬והרב אומר לו לחזור לביתו כי אי לו בו עוד צור‪ .‬האד חזר‪ ,‬וראה כי רבי נמצאי בחדרה‬
‫של אשתו‪ .‬כאשר בירר מה קרה אמרו לו שאשתו נפטרה מ החיי‪ ,‬שמו אותה באלונקה‪ ,‬לפתע היא‬
‫קמה ואמרה שהיא הולכת לבשל‪ .‬שאל האד "מתי זה קרה?" כשאמרו לו הבי שהייתה זו בדיוק‬
‫השעה בה היה אצל הרב שאמר לו "זהו אינ צרי לתת יותר"‪.‬‬
‫זכרו‪ :‬לכל דבר רוחני‪ ,‬יש ג ער פיזי‪ .‬רבי נחמ ראה את הדי על האד ומה צרי לעשות כדי‬
‫להמתיק את הגזירה‪.‬‬
‫מה פידיו נפש עושה?‬
‫למעשה זה גור לשינוי גורלי ‪ ,‬א אני רוצה שינוי גורלי אז אני צריכה להצדיק את זה‪ .‬כי על פי די‬
‫לא מגיע לי ‪.‬א היה מגיע לי הייתי מיזמ בחיי מקבלת את מה שאני רוצה‪ ,‬א לא קיבלתי זה‬
‫מכיוו שאני צריכה המתקת די כלומר&שינוי הגורל‪ ,‬וכאמור הגורל איננו שרירותי ‪.‬הוא נקבע על פי‬
‫מעשי הקודמי בכל הגלגולי וג בחיי הנוכחיי‪ ,‬ועל פי זה נקבע הגורל כלומר&מה עוד נשאר לי‬
‫לתק בזה העול‪.‬‬
‫מה שעוד לא תיקנתי‪ ,‬אלו יהיו הקשיי אות אעבור בחיי במטרה לתק וללמוד את מה שבאתי‬
‫ללמוד כא‬
‫‪3‬‬
‫בס"ד בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג וקאוצ'ינג ממקורות ישראל ‪www.beitosher.com 0547826866‬‬
‫על פי ליקוטי מוהר" – רבי נחמ מלמד שנתינת צדקה יכולה לשנות ‪ 90%‬של הגורל‪ .‬זה משפיע על‬
‫‪ 6‬מתו( ‪ 7‬כוכבי‪ ,‬ו ‪ 11‬מתו( ‪ 12‬מזלות‪ .‬השלמות ה‪ 100%‬של שינוי הוא רק ע"י שמירת שבת‪.‬‬
‫השבת משלימה את התיקו ע קבלת הנשמה היתרה בשבת‪.‬‬
‫חשיבותה וכוחה של נתינת צדקה‪:‬‬
‫ כשצדקה עוברת למשהו אחר זה נתינה של כס‪/$‬ד‪/‬נפש למישהו אחר‪.‬‬
‫ כשהאד מקבל את הצדקה הוא לא מקבל סת כס‪ ,$‬אלא כס‪ $‬מבור ע"י נפש הנות וזה‬
‫ג כוח עצו לנות‪.‬‬
‫ כס‪ $‬בצורה גבוהה זה אור‪ .‬כס‪ $‬זה מלשו כיסופי‪ .‬כיסופי לטוב‪ .‬בנתינת צדקה‪,‬‬
‫נותני אור לזולת ‪,‬תקוה‪...‬‬
‫ נתינת צדקה ‪ ,‬מכפרת לנו על עוונות‪.‬‬
‫ "צדקה תציל ממוות" ה את הנות וה את המקבל‪ .‬תרתי משמע מצילה מפיגועי‪,‬‬
‫אסונות‪ ,‬מחלות רצוי להחזיק קופת צדקה בכל אוטו ולתת לפני שנוסעי ולבר את‬
‫ברכת הדר‪.‬‬
‫וכ רצוי בכל חדר בבית להחזיק קופה‪ ,‬והכי טוב שהקופה תיהיה קבועה בקיר של הבית ואז כביכול‬
‫כל הבית הוא "קופת צדקה" הדבר מג על כל הבית והיושבי בו כולל‪ :‬רעידות אדמה‪ ,‬סדקי‪,‬‬
‫נזילות וכמוב על כל האנשי‪).‬על פי הרבי מלובביטש(‪.‬‬
‫ צדקה – להצדיק בדי& ומטה את הדי לכ‪ $‬זכות ‪.‬מצדיקי אותנו משמיי בגלל מעשי החסד‬
‫ואז ג א לא מגיע לאד מבחינת גורלו אזי יקבל מלפני משורת הדי דברי‪ ,‬כפי שנת‬
‫הוא לזולת מעצמו‪.‬‬
‫ על ידי צדקה תפילתו נשמעת )ספר המידות ר נחמ(‬
‫ צדקה גורמת לחלוקת הכנסות ולצדק בעול& "יחד עשיר ועני" – זה ליצור חלוקה נכונה יותר‬
‫של השפע בי עניי לעשירי יותר ‪ .‬שפע זה לחלק‪ .‬יש כס‪ $‬שמגיע אלי‪ ,‬שלא שיי אלי‪.‬‬
‫התפקיד של זה להעביר אותו הלאה‪ .‬עדי‪ $‬שתת את הכס‪ $‬באמצעות צדקה ולא דר‬
‫חובות‪,‬קנסות והוצאות לא צפויות ש"נוחתות" עלי ‪.‬‬
‫ צדקה גורמת לעשירות לזה שנת אותה במיוחד נתינת מעשרות‪ .‬כתוב בתורה "עשר למע‬
‫תתעשר ובחנוני נא בזאת" כלומר אומר ה' ת ‪ 10%‬מההכנסות של וזו ערובה שאתה תתעשר‬
‫ולא רק זאת הוא אומר‪ ,‬תבח אותי שככה זה‪ ,‬תנסה ותראה‪) .‬מעשרות נותני מהנטו‪.‬‬
‫מהכס‪ $‬שקיבלתי בפועל ביד‪ ,‬כלומר א יש עצמאי ה מחשבי את ההכנסות פחות‬
‫‪4‬‬
‫בס"ד בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג וקאוצ'ינג ממקורות ישראל ‪www.beitosher.com 0547826866‬‬
‫ההוצאות של העסק& ולא של ההוצאות הכלליות שלה כמו הוצאות הבית‪ ,‬אלא רק הוצאות‬
‫העסק בלב ד‪ .‬ומזה נותני ‪ .10%‬שכירי מקבלי ביד כבר נטו‪.‬אז מהמשכורת להוציא ‪(10%‬‬
‫ העול כולו מתקיי בזכות הצדקה שה' נות לנו והצדקה שאנו נותני זה לזה‬
‫ ברגע שאנחנו נותני צדקה הקב"ה נות לנו צדקה‪ .‬זה מעשה שפותח פתח לטוב וחסד‪.‬‬
‫משמיי אלינו‪.‬‬
‫ צדקה זה לא רק כס‪ – $‬כל דבר שנותני– זמ‪ ,‬עזרה לזולת‪ ,‬מילה טובה היא צדקה‪.‬‬
‫ צדקה זו דר אחת להגדיל את רמת השלו בעול‪ .‬נותני צדקה ע לב פתוח הלב נפתח ג‬
‫אצל המקבל‪.‬‬
‫ צדקה מבטלת מחלוקות‬
‫ להזרי דברי שלא צריכי‪ :‬חפצי‪ ,‬בגדי‪ ,‬מעשרות לאחרי מאפשר לנות לקבל דברי‬
‫חדשי ‪.‬‬
‫ צדקה‬
‫ ככל שנותני יותר – מקבלי יותר‪ .‬הצדקה מרבה שלו בעול‪ .‬כאשר נותני‬
‫צדקה‪ ,‬עדי לעשות זאת בסבר פני יפות ☺☺☺☺‬
‫נשאלת השאלה הא לתת צדקה ג לעניי שה מסוממי‪/‬אלכוהוליסטי‪..‬שישתמשו בכס‪ $‬אולי‬
‫למטרות רעות?‬
‫התשובה לכ היא שהמצווה שלנו היא & לתת‪ .‬פשוט לתת צדקה‪ .‬אלא מה? יש להתפלל שאת את‬
‫הכס‪ $‬לעניי הגוני‪ ,‬שישתמשו בכס‪ $‬לטובה‪ .‬וכ רצוי במקרה של אנשי שינצלו את הכס‪$‬‬
‫לסמי‪ ,‬אלכוהול סיגריות‪ ...‬הצדקה הכי גדולה היא לעזור לה בשיקו ולאו דוקא לתת כס‪ $‬וא‬
‫לתת כס‪ ,$‬אז בצורה של מוצר& כלומר לקנות לה אוכל‪/‬בגדי‪ ...‬ולתת ‪ ,‬כ תדעו שה לא השתמשו‬
‫לרעה בכס‪.$‬‬
‫לפני נתינת הצדקה‪ ,‬כדאי לומר )לא חובה(‪" :‬בצדק אחזה פני"‬
‫שתי הידיי מחזיקות את המעות )הכס‪ ($‬בשעת האמירה‪ ,‬שתי הידיי נותנות את הצדקה כלומר‬
‫כל כולינו נותני אותה‪ .‬רצוי לתת צדקה ‪ 3‬פעמי ביו‪ ,‬כדי לתת כיסוי לכל היו‪.‬‬
‫כששמי צדקה להתפלל את התפילות האישיות במילי שלי כמו‪:‬‬
‫"בעזרת הש כ יהי רצו שבזכות הצדקה שאת ‪,‬אקבל פתח לביטחו חוזר‪ ,‬לאהבה‪ ,‬לאיזו‪,‬‬
‫לשלו‪ ,‬ליציבות ולשמחה – לשמחת הלב‪ ,‬פרנסה טובה‪ ,‬זוגיות משורש נשמתי‪ ,‬שלו בית‪ . ..‬לפרט‬
‫כל מה שרוצי‪.‬‬
‫בעזרת הש שכפי שאני נותנת מכספי שעולי לי בדמי‪ ,‬כ תנקה אותי מכל חטא ופשע ושגיאה‬
‫ותכוו אותי לדר אמת‪ .‬שתהיה הגנה ושמירה ועל משפחתי ועל כל ע ישראל ושלו יבוא עלינו‪".‬‬
‫א&מ& כ יהי רצו!‬
‫‪5‬‬
‫בס"ד בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג וקאוצ'ינג ממקורות ישראל ‪www.beitosher.com 0547826866‬‬
‫עצה ישומית‬
‫כאשר רוצי מאוד משהו‪ ,‬רצוי להתפלל על כ ברציפות במש ימי שלמי ‪.‬מינימו ‪ 10‬דקות‬
‫אפשר ורצוי יותר‪ .‬ביחד ע נתינת צדקה‪ .‬יש לתפילה שחוזרת על עצמה כוח מאוד גדול‪ .‬כאשר‬
‫מתפללי‪ ,‬קוד כל להודות על מה שכבר יש‪ ,‬על מה שכבר קיבלנו כי אז בשמיי רואי שהוא מוכ‬
‫לקבל כיוו שהודה על הקיי‪ .‬לאחר מכ מוכני להמשי ולתת לו ואז אפשר לבקש ‪ .‬נית ג‬
‫לבכות‪ ,‬לשבור את הלב‪ .‬יש לזה אפקט הממיס את המסכי המפרידי ביננו לבי הקב"ה ומוריד‬
‫רחמי‪.‬‬
‫ישנ ‪ 2‬שערי בשמיי פתוחי עד ביאת המשיח‪:‬‬
‫שערי תפילה‬
‫ושערי דמעהדמעות מורידות עלינו רחמי ודני אותנו לכ זכות‪ ,‬מלפני משורת הדי‬
‫א מתפללי בדיבור ולא בלב )כי כבר למדנו שכל העול נברא בדיבור ושדיבור יוצר מציאות(‪,‬‬
‫ובוכי באותו זמ‪ ,‬פותחי את ‪ 2‬השערי בו זמנית!‬
‫על כוחה של תפילה כבר למדנו בהרחבה בעבר א הנה חזרה קטנה‬
‫לפי היהדות‪ ,‬העול נברא בדבר ה'‪ .‬כתוב בתהילי פרק ל"ג פסוק ו'‪" :‬בדבר ה' שמי נעשו וברוח‬
‫פיו כל צבא"‬
‫דיבור שווה לעשיה‪ .‬ה' ברא את העול באות ב'‪ .‬בראשית ברא‪ .‬האות א' זה אחדות‪ .‬רק ע שניי‬
‫אפשר לברוא‪ .‬רק ע שניי נית ליצור‪ .‬א' זה איזו‪ .‬אי אפשרות לתנועה‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬האות ב'‬
‫שווה ל& ‪ 2‬שווה לבריאה‪.‬‬
‫"ויאמר אלוהי יהי…" המילה יהי היא כמו מילת קס אצל הקב"ה‪ .‬שלמה המל כתב בקהלת‪:‬‬
‫"מוות וחיי ביד הלשו‪ ".‬וזה כל כ נכו‪ .‬בדיבור שלנו אנו יוצרי את המציאות שלנו‪ .‬א אנחנו‬
‫מדברי טוב‪ ,‬יהיה כפי שאנו אומרי‪ .‬יהיה לנו טוב‪ .‬א א חלילה להפ…‬
‫לכ עלינו לדבר על עצמנו רק טוב! להתפלל לה' שירפא אותי‪ ,‬שיפתח את מוחי‪ ,‬א אנחנו מרגישי‬
‫שאולי לא "הול" לנו כל כ‪ .‬אבל חס ושלו לא לקרא לעצמנו בשמות גנאי בגלל כל מני הרגשות לא‬
‫טובות‪ .‬א לא טוב לנו‪ ,‬לא לקלל את עצמנו! להתפלל לאלקי שיאיר את דרכנו וישלח לנו שליחי‪,‬‬
‫שיראו לנו את הדר‪ .‬לפעמי ההדרכה באה בצורת אנשי חיי‪ .‬ה מראי לנו את הדר‪ .‬לפעמי‬
‫ג דר משפט בספר‪ ,‬או משהו ששמענו באותו רגע ברדיו והוא מתאי ורלוונטי למקרה שלנו‪ .‬זו‬
‫אינה מקריות‪ .‬זו שליחות מאת הקב"ה‪ .‬צרי להיזהר מאוד ע הדיבור‪ ,‬כי הדיבור יוצר את‬
‫המציאות!כאשר אנו אומרי על עצמנו טוב‪ ,‬אנו מושכי על עצמנו חיות‪ ,‬קדושה וטוב‪ .‬וא להפ‪,‬‬
‫‪6‬‬
‫בס"ד בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג וקאוצ'ינג ממקורות ישראל ‪www.beitosher.com 0547826866‬‬
‫אנחנו מלאי ביקורת על עצמנו ועל אחרי‪ ,‬אנו יוצרי לעצמנו שליליות ונבני ממנה‪ .‬וזה דבר לא‬
‫כדאי‪.‬‬
‫חיובי ולא ִ‬
‫ר' נחמ מברסלב אומר שבכוח הדיבור ובכוח התפילה נית לעצור אפילו כדור מרובה‪ ,‬שכבר נורה‪.‬‬
‫שערי תפילה פתוחי ושערי דמעה לא ננעלו מעול‪ .‬ולעול לא ינעלו‪.‬‬
‫כשמתפללי מעומק הלב‪ ,‬המילי נטענות מכוח הלב‪ ,‬ואז התפילה עולה מעלה מעלה ומבקיעה‬
‫רקיעי‪ .‬אז יש לתפילה כוח‪ .‬כוח הלב‪ .‬התפילה נשמעת ומצליחה לעבור את כל המסכי המפרידי‬
‫ביננו ובי ה' ‪.‬‬
‫זכרו‪:‬‬
‫חשוב להשמיע את קולנו‪ ,‬המטרה היא שנדבר ונאמר את הדברי בקול‪ .‬למי שיש קושי‬
‫בלבקש נית לכתוב את הדברי ואחר כ יקריא אות‪ .‬נית לחזור על הבקשות הרבה פעמי‪ .‬נרצה‬
‫ג לחבר את הלב לתפילה‪ ,‬להוסי‪ $‬את הפ הרגשי‪ .‬יש להבי כי אנו "דופקי בדלת"‪ .‬קרי‪ ,‬א אנו‬
‫באי לפקיד ודופקי בדלת והוא עסוק אז נשוב ונדפוק שוב בדלת‪ ,‬נבקש בקול‪ ,‬נתעקש ואפילו נרי‬
‫את קולנו‪ .‬סופו של אותו פקיד שיתרצה ויפתח את הדלת ויעזור לנו‪.‬‬
‫התפילה היא הדלת‪ .‬כ ג הדמעות ה עוד דלת ‪.‬אנו צריכי לעבור דר ה"דלתות הקוסמיות"‪,‬‬
‫אחרת אנו דופקי את ראשינו בקיר כלומר עושי עושי ולא מקבלי תוצאות‪ .‬החוכמה היא‬
‫למצוא את ה"דלת" לעבור דרכה ואז יתרחש השינוי‪.‬‬
‫עלינו לראות את עצמנו כילדיו האהובי ביותר של הבורא‪.‬‬
‫התפילה נשמעת‪ .‬כתוב בתהלי צא' "יקראני ואענהו‪ .‬עימו אנכי בצרה‪."...‬‬
‫בתהילי בפרק אחר כתוב‪" :‬ויצעקו לה' בצר לה ממצוקותיה יציל"‪.‬‬
‫כלומר יש לקרוא לבורא ואפילו לצעוק ולקבל מענה ועזרה‪ ,‬אנו לא לבד! נא זכרו זאת‬
‫תפילה מקובלת וסגולה נפלאה‬
‫לאמרה על כל דבר בקשה‪ ,‬בעת נתינת צדקה לעלוי נשמת התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זי"ע‬
‫ועכ"י‬
‫לש יחוד קדשא ברי הוא ושכינתיה בדחילו וריחמו ליחד ש וכו' ביחודא שלי בש כל ישראל‪.‬‬
‫אלקא דמאיר ענני אלקא דמאיר ענני‬
‫אלקא דמאיר ענני‬
‫רבונו של עול בורא רפואות‪ ,‬נורא תהלות‪ ,‬אדו הנפלאות‪ ,‬הריני נות צדקה ס זו לש נשמת‬
‫אבותינו אבות העול אברה יצחק ויעקב‪ ,‬ולש נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס‪ .‬ולש נשמת כל‬
‫הצדיקי‪/‬ות מעמ ישראל‪ .‬יהי רצו מלפני ה' או"א כש ששמעת את תפלת ועשית עמה נסי‬
‫ונפלאות גלויי ונסתרי‪ ,‬וכש ששמעת את תפלת עבד מאיר ועשית עמו נסי ונפלאות‪ ,‬כ יהי נא‬
‫שעת רחמי ועת רצו מלפני ותעשה עמדי )פב"פ( נסי ונפלאות גלויי ונסתרי ותשמע תפלת‬
‫עבד ביו הזה )ויפרט בקשתו המדויקת( ותת אותי ואת כל בני ביתי וכל עמ בית ישראל בכל‬
‫‪7‬‬
‫בס"ד בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג וקאוצ'ינג ממקורות ישראל ‪www.beitosher.com 0547826866‬‬
‫מקו שה לטובה ולברכה‪ ,‬לישועה ולנחמה‪ ,‬לח ולחסד ולרחמי‪ ,‬ותשל רפואה שלמה לחולי עמ‬
‫)לפרט לחולה פב"פ( ותזמי לנו פרנסתינו מיד המלאה ופתוחה הקדושה והרחבה‪ ,‬ותצילנו מכל צרה‬
‫וצוקה‪ ,‬והוציאנו מאפלה לאורא וימלאו כל משאלות לבנו לטובה‪ ,‬מאתה ועד עול‪ ,‬אמ סלה‪.‬‬
‫תפילה לצדקה‬
‫מודה אני לפני יוצרי ועושי‪ ,‬המכלכל אותי מעודי ועד היו הזה‪ ,‬בח‪,‬בחסד וברחמי‪ .‬הודאה ושבח‬
‫ל על כל הטוב שעשית עמי עד הנה ועל מה שאתה עתיד לעשות עמי‪.‬‬
‫יהי רצו מלפני שיתעוררו רחמי עלי להושיעני ולהצילני מכל צעד ונזק ‪,‬מעי הרע ‪ ,‬מלשו הרע‬
‫‪,‬מיצר הרע ומחולאי רעי ומאד רע בי שהוא ב ברית ובי שאינו ב ברית ‪.‬‬
‫וכ עזריני ‪)..............‬לפרט את הבקשה בדיבור ובקול( ‪.‬‬
‫ויאמר‪ " :‬הריני נות מעות אלה לצדקה ובכוח סגולת מצות צדקה ענני ברחמי הרבי ‪,‬מאוצר‬
‫מתנת חינ ‪ .‬להגיד פעמיי‪ :‬אנא ה' הושיעה נא‪ :‬אנא ה' הצליחה נא "‪.‬‬
‫יהיו לרצו אמרי פי והגיו לבי לפני ה' צורי וגואלי ‪.‬‬
‫לעשות כסדר הזה שלוש פעמי ביו ע נתינת צדקהרצוי לא לתת צדקה בלילה ‪,‬להשתדל שזה‬
‫יהיה באור יו‬
‫בעת מת צדקה רצוי להוסי תפילות אישיות מליבינו‬
‫ "בזאת הצדקה אני בונה את עצמי כאישה יראת שמי‪ ,‬בטוחה בעצמי ובש& אמ כ יהי‬
‫רצו"‪.‬‬
‫ "בזאת הצדקה‪ ,‬אני מתקבלת בברכה‪ ,‬מלפני משורת הדי‪ ,‬לפני כסא הכבוד‪ ,‬ואני מברכת‬
‫את מי שיקבל את הצדקה‪ ,‬ואת עצמי‪ ,‬בשפע טובה ועליונה‪,‬שיבוא לו ‪ ,‬או לה‪ ,‬או לי‪ ,‬ולכל ע‬
‫ישראל"‪.‬‬
‫ "בכס‪ $‬הזה" אני מתקנת את כל הגזילות שגזלתי‪ ,‬א בגלגול אחר‪ ,‬וא בגלגול הזה‪ ,‬ומה‬
‫שאני יודעת‪ ,‬ומה שנסתר ממנו‪ ,‬אמ‪ ,‬כ יהי רצו"‪.‬‬
‫ "בזאת הצדקה אני פותחת את עצמי ליראת שמי"‪.‬‬
‫ "בזאת הצדקה הש עוזר לי לתק את פג העשירות‪ ,‬שנעשה על ידי‪ ,‬או על ידי יקירי‪ ,‬או על‬
‫ידי אחד מבני ישראל‪ ,‬שלא כדי‪ ,‬אמ‪ ,‬כ יהי רצו‪.....‬וכד'‬
‫כל הזכויות שמורות© לבית אושר &דבורה קרולינה חז‪ .‬אי לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצל‪ ,‬להקליט‪ ,‬לתרג‪ ,‬לאחס‬
‫במאגר מידע‪ ,‬לשדר או להקליט בכל דר או בכל אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אלא ברשות מפורשת של המחברת‪.‬‬
‫‪8‬‬