בא פרשת

‫לקט פירושים מתוך שיעור בפרשת השבוע‬
‫בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה ‪ 4‬ב"ב יום חמישי בשעה ‪21:45‬‬
‫פרשת בא‬
‫ֲב ָדיו ְל ַּמ ַּען ִּש ִּתי אתת ַּתתי‬
‫" ִּכי ֲא ִּני ִּה ְכ ַּב ְד ִּתי ֶאת ִּלבֹו וְ ֶאת ֵלב ע ָ‬
‫ֵא ֶלה ְב ִּק ְרבֹו" (י‪ ,‬א)‬
‫ִמ ְּפנֵי ָמה ֶנ ֱענַׁש ַפ ְּרעֹה‪ַ ,‬כ ֲא ֶׁשר ַה ָק ָב"ה הּוא זֶה ֶׁש ַַּמ ְְּ ִבי ֶא‬
‫ַאח ֶר ִמ ַַּמה ֶש ָפ ַעל?‬
‫יְ ְּלּתֹו ִל ְּפעֹל ֶ‬
‫אֹורה ֵאין ִב ָ‬
‫ִלבֹו‪ ,‬וְּ ִל ְְּ ָ‬
‫ֲשה ַה ָבא‪:‬‬
‫ָבין ְּב ֶא ְּמ ָצעּו ַה ַַּמע ֶ‬
‫ׁשּובה ְּל ְָ ְּך נ ִ‬
‫ֶא ַה ְּּת ָ‬
‫ּול ַבּסֹוף ָּת ַבע אֹו ֹו‬
‫ִליהּו ִ י ֶא ָח ָהיָה ִדין ּו ְּ ָב ִרים ִעם ּגֹוי‪ְּ ,‬‬
‫יע ַהיְּ הּו ִ י ִל ְּפנֵי ַה ִַּמ ְּׁש ָפט ֶאל‬
‫ׁשֹופט ּגֹוי‪ִ .‬ה ִּג ַ‬
‫ַה ָלה ְּל ִמ ְּׁש ָפט ֵא ֶצל ֵ‬
‫דֹול ִרים‪.‬‬
‫ַאל ֵפי ָ‬
‫יח ַעל ֻׁׁש ְּל ָחנֹו ַכ ַָּמה ְּ‬
‫שֹופט וְּ ִהנִ ַ‬
‫ַה ֵ‬
‫"ה ֵרי ֶזה ׁש ַֹח !"‪.‬‬
‫שֹופט‪ֲ ,‬‬
‫ָעם ַה ֵ‬
‫"מה זֶה?"‪ ,‬ז ַ‬
‫ַ‬
‫"נְָֹון"‪ֵ ,‬ה ִׁשיב ַהיְּ הּו ִ י‪" ,‬זֶה ׁש ַֹח "‪.‬‬
‫ֵע ֶשה ָכאן ִדין‬
‫שֹופט‪ ,‬וְּ ָאז לֹא י ָ‬
‫"א ָבל ׁש ַֹח ַמ ֶטה ֶא ֵלב ַה ֵ‬
‫ֲ‬
‫שֹופט‪.‬‬
‫ֲרה ֲח ָמ ֹו ֶׁשל ַה ֵ‬
‫ֶצ ֶ ק!"‪ָ ,‬בע ָ‬
‫ָאמ ְּר ָּת‬
‫"כל ַמה ֶש ַ‬
‫שֹופט"‪ָ ,‬ק ָרא ַהיְּ הּו ִ י ְּב ַׁש ְּלוָה‪ָ ,‬‬
‫"א ֹנִ י ַה ֵ‬
‫ֲ‬
‫עֹומ ִ ים‬
‫ּוׁשנֵי ַה ִַּמ ְּ ַדיְּ נִ ים ָה ְּ‬
‫ַאּתה יְּ הּו ִ י‪ְּ ,‬‬
‫נְָֹון ָהיָה ִאלּו ָהיִ י ָ ָ‬
‫ֶיך ּגַם ֵהם ָהיּו יְּ הּו ִ ים‪ְּ ,‬ב ִמ ְּק ֶרה ָכזֶה ָהיָה ַהש ַֹח ַמ ֶטה‬
‫ְּל ָפנ ָ‬
‫אּולם‪,‬‬
‫ָ‬
‫טֹוב ִ י‪ ,‬וְּ ָאסּור ָהיָה ָל ֵ אֹו ֹו‪...‬‬
‫ֶא ַה ִַּמ ְּׁש ָפט ְּל ָ‬
‫ַאּתה‪ֲ ,‬הלֹא‪ּ ,‬גֹוי וְּ גַם ַה ִַּמ ְּ ַדיֵן ַה ֵשנִ י ִהנֹו ּגֹוי‪ַ ,‬רק ֲאנִ י יְּ הּו ִ י‪,‬‬
‫ָ‬
‫טֹוב ֹו ֵמרֹאׁש‪ ,‬וְּ ַה ֶכ ֶסף‬
‫נֹוטה ְּל ָ‬
‫ַאּתה ֶ‬
‫ָל ְֵן ִמ ֶט ַבע ַה ְּד ָב ִרים ָ‬
‫ּוְ ֵ י ִל ְּ אֹג ְּל ְָ ְּך ֶׁש ִדין‬
‫נֹוע ַרק ְּכ ֵ י ְּלַאזֵן ֶא ַה ְּּתמּונָה ְּ‬
‫ֶׁש ִלי ַ‬
‫ֶצ ֶ ק יָקּום וְּ יִ ְּהיֶה פֹה!"‪.‬‬
‫ָכ ְּך ֵא ַרע ְּל ַפ ְּרעֹה ָה ָר ָׁשע‪ֲ ,‬א ֶׁשר ָכל כֻׁלֹו ַרע‪.‬‬
‫הּוא ִק ֵבל ַמכֹו ַרבֹו ‪ָ :‬דם‪ְּ ,‬צ ַפ ְּר ֵד ַע‪ִ ,‬כנִ ים‪ָ ,‬ערֹוב‪ֶ ,‬ד ֶבר‬
‫רֹוצה ְּל ַׁש ֵל ַח‬
‫ּוׁש ִחין‪ ,‬וְּ ְָ ֵע ָחׁש ֶׁש ֵאין הּוא ְּמ ֻׁסּגָל יֹו ֵ ר וְּ הּוא ֶ‬
‫ְּ‬
‫ַאך לֹא ָהיָה זֶה ִמ ְּפנֵי ֶׁשהּוא ֶב ֱא ֶמ ָר ָצה‬
‫ֶא יִ ְּש ָר ֵאל‪ְּ ,‬‬
‫ַאח ֶר – ַה ַַּמכֹו‬
‫ְּל ַׁש ְּל ָחם‪ֶ ,‬א ָלא ָפׁשּוט לֹא ָהיְּ ָ ה לֹו ְּב ֵר ָרה ֶ‬
‫כֹואבֹו !‪...‬‬
‫ָהיּו כֹה ֲ‬
‫ַאְ ִבי ֶא‬
‫אֹומר לֹו ַה ָק ָב"ה‪ָ " :‬ה ָבה נְּ ַאזֵן ֶא ַה ַַּמ ָצב‪ְּ ,‬‬
‫יְ ְּך ֵ‬
‫ְּל ִפ ָ‬
‫ּוְל ְּל ַה ְּח ִליט ְּב ַע ְּצ ְּמ ָך ִאם ְּל ַׁש ֵל ַח‬
‫ִל ְּב ָך‪ְּ ,‬כ ֵ י ֶׁש ִּת ְּהיֶה ְּמ ֻׁאזָן וְּ ַ‬
‫אֹו לֹא‪"...‬‬
‫ָכ ֵע ‪ְּ ,‬כ ֶׁשהּוא ַמ ְּח ִליט ֶׁשלֹא ְּל ַׁש ֵל ַח – ׁשּוב ָע ָליו ְּל ֵה ָענֵׁש ַעל‬
‫ָכ ְּך!‬
‫" ְל ַּמ ַּען ִּש ִּתי אתת ַּתתי ֵא ֶלה ְב ִּק ְרבֹו" (י‪ ,‬א)‬
‫אֹומר ַה" ֲח ַּתם‬
‫בֹורא יִ ְּ ָב ַר ְּך – ֵ‬
‫ְּכ ָלל ָּג ֹול הּוא ְּב ַהנְּ ָה ַג ַה ֵ‬
‫ָאְים‬
‫ֵרה וְּ נִ ְּּתנָה ְּרׁשּו ַל ַַּמ ְּל ִ‬
‫סֹופר" – ֶׁש ַכ ֲא ֶׁשר נִ ְּג ְּז ָרה ְּּגז ָ‬
‫ֵ‬
‫ֶב‬
‫ֵרה ַחי ֶ‬
‫ָרה וְּ ַה ְּּגז ָ‬
‫הֹוציָאּה ַלפ ַֹעל – ׁשּוב ֵאין ֶד ֶר ְּך ֲחז ָ‬
‫ְּל ִ‬
‫ׁשּובה‪ ,‬וְּ ָאז – אֹו‬
‫ָאמנָם נִ ָּתן ֲע ַ יִ ן ַלעֲשֹו ְּּת ָ‬
‫ְּל ִה ְּ ַב ֵצ ַע‪ְּ .‬‬
‫ַאחר‪.‬‬
‫יׁשהּו ֵ‬
‫ֵרה ִּת ְּ ַב ַצע ֶח ְּל ִקי ‪ ,‬אֹו ֶׁש ִהיא ָּתע ַבר ְּל ִמ ֶ‬
‫ֶׁש ַה ְּּגז ָ‬
‫זֹו ַכ ָּו ַנ ַה ָכ ּוב ( ְּּת ִה ִלים מז‪ַ " :) ,‬י ְּ ֵבר ַע ִַּמים ַּת ְּח ֵּתינּו‬
‫ַכה ַב ֶד ֶבר ֶא ָה ַע ִַּמים‬
‫ּול ֻׁא ִַּמים ַּת ַח ַר ְּג ֵלינּו"‪ֶׁ ,‬ש ַה ָק ָב"ה י ֶ‬
‫ְּ‬
‫שנת תשע"ה‬
‫גליון מספר ‪385‬‬
‫ַאחר ֶׁשלֹא נִ ָּתן‬
‫ּומ ַ‬
‫ֵרה ְּכ ָבר נִ ְּג ְּז ָרה ָע ֵלינּו‪ֵ ,‬‬
‫קֹומנּו‪ִ ,‬כי ַה ְּּגז ָ‬
‫ִב ְּמ ֵ‬
‫ירנָּה ַה ָק ָב"ה ְּלאֹויְּ ֵבינּו‪.‬‬
‫ֲב ֶ‬
‫ְּל ַב ְּט ָלּה‪ַ ,‬ב ָק ָׁש ֵ נּו ֶׁש ַיע ִ‬
‫ַעל ִפי יְּ סֹו זֶה‪ ,‬נִ ָּתן ְּל ָב ֵאר ְּבא ֶֹפן נִ ְּפ ָלא ֶא ַה ְּמ ֻׁס ָפר ַב ְּּג ָמ ָרא‬
‫"ׁש ָהיָה ִמ ְּ ַפ ֵלל‬
‫דֹוסא‪ֶ ,‬‬
‫ִב ְּב ָרְֹו (ל ע"ב) ַעל ַר ִבי ֲחנִ ינָא ֶבן ָ‬
‫אֹורה ַה ָד ָבר ֶפ ֶלא‪:‬‬
‫אֹומר‪ :‬זֶה ַחי וְּ זֶה ֵמ "‪ .‬וְּ ִל ְְּ ָ‬
‫חֹולים‪ ,‬וְּ ֵ‬
‫ַעל ַה ִ‬
‫דּוע ִּג ָלה‬
‫ּומי לֹא‪ַ ,‬מ ַ‬
‫ּגַם ִאם ָי ַ ע ַר ִבי ֲחנִ ינָא ֵמרֹאׁש ִמי יִ ְּחיֶה ִ‬
‫חֹולה ֶׁש ָע ִ י ָלמּו ‪ֲ ,‬ה ֵרי ַה ָד ָבר ַרק ָׁש ַבר ֶא‬
‫רֹובי ַה ֶ‬
‫זֹא ִל ְּק ֵ‬
‫רּוחם?‬
‫ָ‬
‫חֹולים‪ֶ ,‬א ָלא ַעל‬
‫ַאך ְּל ִפי ָהָאמּור‪ֵ ,‬אין ַכ ָּו ַנ ַה ְּּג ָמ ָרא ִל ְּׁשנֵי ִ‬
‫ְּ‬
‫מֹוסיף ַר ִבי ֲחנִ י ָנא‬
‫ִ‬
‫חֹולה ַע ְּצמֹו ֶה ָע ִ י ִל ְּחיֹו ‪ָ ,‬היָה‬
‫אֹו ֹו ֶ‬
‫ַדאי יִ ְּהיֶה‬
‫לֹומר‪ֵ :‬כיוָן ֶׁשזֶה יִ ְּחיֶה‪ְּ ,‬בו ַ‬
‫אֹומר "וְּ זֶה יָמּו "‪ְּ ,‬כ ַ‬
‫וְּ ֵ‬
‫ֵרה לֹא ָּתׁשּוב‬
‫ַאחר ֶׁשיָמּו ִב ְּמקֹומֹו‪ְּ ,‬כ ֵ י ֶׁש ַה ְּּגז ָ‬
‫ֵאיזֶה ּגֹוי ֵ‬
‫יקם!‬
‫ֵר ָ‬
‫וְּ ִהנֵה‪ְּ ,‬ב ַמ ַכ ַה ָב ָר לֹא ֵה ִביא ַה ָק ָב"ה ַעל ַה ִַּמ ְּצ ִרים ֶא ָכל‬
‫ַה ַַּמ ָכה‪ַ ,‬רק ֵח ֶלק ִמ ֶַּמנָה‪ִ ,‬כי ָהיָה לֹו ַמה ַלעֲשֹו ִעם ֶי ֶ ר‬
‫נֹוסף‬
‫הֹוׁש ַע ִבן נּון וְּ ֵח ֶלק ָ‬
‫ָה ֲא ָבנִ ים‪ֶ :‬ח ְּל ָקם ָׁש ַמר ִלימֹו יְּ ֻׁ‬
‫ּומגֹוג‪.‬‬
‫נִ ְּׁשַאר ְּל ִמ ְּל ֶח ֶמ ּגֹוג ָ‬
‫ּוע ָהיָה ְּל ָפנָיו יִ ְּ ָב ַר ְּך ֶׁש ֵאין ַמה‬
‫ַאר ֶבה‪ּ ,‬גָלּוי וְּ ָי ַ‬
‫ְּ‬
‫ֲא ָבל ְּב ַמ ַכ‬
‫"ל ַהעֲנִ יק"‬
‫ַאר ֶבה ַהנֹו ָ ר‪ָ ,‬ל ְֵן ָהיָה צ ֶֹר ְּך ְּ‬
‫ַלעֲשֹו ִעם ָה ְּ‬
‫ַאר ֶבה‪ ,‬וְּ ֵאין ְּל ַה ְּמ ִעיט ִמ ֶַּמנָה אֹו‬
‫ַל ִַּמ ְּצ ִרים ֶא ָכל ַמ ַכ ָה ְּ‬
‫אֹומר מ ֶֹׁשה‬
‫ֵ‬
‫ַאר ֶבה‪,‬‬
‫יְ ְּך‪ְּ ,‬כ ֶׁש ָבָאה ַמ ַכ ָה ְּ‬
‫ְּל ַב ְּט ָלּה‪ְּ .‬ל ִפ ָ‬
‫"ל ַמ ַען ִׁש ִ י אֹ ֹ ַ י ֵא ֶלה ְב ִּק ְרבֹו"‪ֶׁ ,‬ש ֵאין ַמה ַלעֲשֹו‬
‫ְּל ַפ ְּרעֹה‪ְּ :‬‬
‫ַאר ֶבה ֶׁשיִ ָש ֵאר‪.‬‬
‫ִעם ָה ְּ‬
‫ַאר ֶבה‬
‫ַאתה ְל ַּש ֵל ַּח ֶאת ַּע ִּמי ִּה ְנ ִּני ֵמ ִּביא ָמ ָחר ְ‬
‫" ִּכי ִּאם ָמ ֵאן ָ‬
‫ֻל ָך" (י‪) ,‬‬
‫ִּב ְגב ֶ‬
‫ְּב ְָל ַה ַַּמכֹו ָק ְּ מּו ִד ְּב ֵרי ה' ֶאל מ ֶֹׁשה‪ֶׁ ,‬ש ִצּוָהּו ָלבֹוא ֶאל‬
‫יע ְּב ָפנָיו ַעל ַה ַַּמ ָכה ַה ְּצפּויָה ָלבֹוא ַעל ִמ ְּצ ַריִ ם‪.‬‬
‫ּול ַה ְּ ִר ַ‬
‫ַפ ְּרעֹה ְּ‬
‫יע ה' ְּלמֹ ֶׁשה ַעל‬
‫ַאר ֶבה‪ֶׁ ,‬ש ָבּה לֹא הֹו ִ ַ‬
‫ְּ‬
‫יֹוצא ִמן ַה ְּכ ָלל ַמ ַכ‬
‫ֵ‬
‫ַה ַַּמ ָכה ֶׁש ָּתבֹוא‪ִ .‬אם ֵכן‪ִ ,‬מנַיִ ן ָי ַ ע מ ֶֹׁשה ְּל ַה ְּז ִהיר ֶא ַפ ְּרעֹה‬
‫ַאר ֶבה?‬
‫ְּ‬
‫ַעל ַמ ַכ‬
‫ֶח ָלקֹו ְּל ִפי‬
‫ּוע‪"ְ ,‬ב ָהאֹו ִ יֹו נ ְּ‬
‫ֵב ֵאר ַה" ֶבן ִּאיש ַּחי"‪ַ :‬כ ָי ַ‬
‫מֹוצָאן‪ :‬בומ"פ – ִמן ַה ְּש ָפ ַ יִ ם‪ ,‬אחה"ע – ִמן ַהּגָרֹון‪,‬‬
‫ָ‬
‫יך‪ ,‬זסשר"צ – ִמן‬
‫טלנ" – ִמן ַה ָלׁשֹון‪ ,‬גיְ"ק – ִמן ַה ֵח ְּ‬
‫מֹוצ ֵאי‬
‫ָ‬
‫ּוע ֶׁש ָהאֹו ִ יֹו ֶׁש ְּב ְָל ֶא ָח ֵמ ֲח ֵמ ֶׁש‬
‫ַה ִשנַיִ ם‪ .‬וְּ ָי ַ‬
‫יהן"‬
‫"עי ֵ ֶ‬
‫יהן" – ֵ‬
‫"אי ֵ ֶ‬
‫ֵיהן‪ְּ .‬כגֹון‪ֵ :‬‬
‫ַה ִדבּור ִמ ְּ ַח ְּלפֹו ֵבינ ֶ‬
‫יהן‬
‫ָרה ב ע"א)‪ִ ,‬משּום ֶׁש ָהאֹו א' וְּ ָהאֹו ע' – ְּׁש ֵּת ֶ‬
‫(עֲבֹו ָ ה ז ָ‬
‫(פָאה ו‪ ,‬א‪ ,‬וְּ עי' יו"ט ָׁשם)‪,‬‬
‫"ה ְּב ֵקר" ֵ‬
‫"ה ְּפ ֵקר" – ֶ‬
‫ִמן ַה ָּגרֹון; ֶ‬
‫יהן ִמן ַה ְּש ָפ ַ יִ ם‪.‬‬
‫ִמשּום ֶׁש ָהאֹו ב' וְּ ָהאֹו פ' – ְּׁש ֵּת ֶ‬
‫ַאר ֶבה‬
‫ְּ‬
‫לֹומר‪ֶׁ ,‬ש ַה ָק ָב"ה ָר ַמז ְּלמ ֶֹׁשה ַעל ַמ ַכ‬
‫ְּל ִפי זֶה יֵׁש ַ‬
‫ָאמרֹו לֹו‪" :‬בֹא ֶאל ַּפ ְרעתה"‪ֶׁ .‬ש ֵכן‪ִ ,‬אם נִ טֹל ֶא ַה ֵּת ָבה‬
‫ְּב ְּ‬
‫ַח ִליף ָבּה ֶא ָהאֹו פ' ב‪-‬ב' וְּ ֶא ָהאֹו ע' ב‪-‬א' –‬
‫" ַפ ְּרעֹה" וְּ נ ֲ‬
‫"ַאר ֶבה"‪.‬‬
‫ְּ‬
‫נְּ ַק ֵבל אֹו ִ יֹו‬
‫וְּ ֶר ֶמז ַל ָד ָבר‪" :‬בתא ֶאל ַּפ ְרעתה" – ַהיְּ נּו‪ֶׁ ,‬ש ָּת ִטיל ֶא ָהאֹו ִ יֹו‬
‫'ַאר ֶבה'‪.‬‬
‫ְּ‬
‫ַֻּׁמז ְּל ָך ַמ ַכ‬
‫ּובזֶה ְּּתר ָ‬
‫"פ ְּרעֹה"‪ָ ,‬‬
‫ֹוך ֵּת ַב ַ‬
‫"בֹא" ְּב ְּ‬
‫וְא ָָּׁשה ֵמ ֵאת‬
‫ָאזנֵי ָה ָעם ִּוְי ְש ֲאלּו ִּאיש ֵמ ֵאת ֵר ֵעהּו ִּ‬
‫" ַּד ֶבר נָא ְב ְ‬
‫ָהב" (יא‪ ,‬ב)‬
‫ּוכ ֵלי ז ָ‬
‫עּותּה ְכ ֵלי ֶכ ֶסף ְ‬
‫ְר ָ‬
‫ירם‬
‫ַד ֶבר נָא – ֵאין נָא ֶא ָלא ְּלׁשֹון ַב ָק ָׁשה‪ְּ ,‬ב ַב ָק ָׁשה ִמ ְַּּמ ָך ַה ְּז ִה ֵ‬
‫אׁשי טו יג)‬
‫(ב ֵר ִ‬
‫ַאב ָר ָהם ְּ‬
‫אמר אֹו ֹו ַצ ִדיק ְּ‬
‫ַעל ָכ ְּך‪ֶׁ ,‬שלֹא יֹ ַ‬
‫ֵצאּו‬
‫ַאח ֵרי ְֵן י ְּ‬
‫(ׁשם י ) וְּ ֲ‬
‫ֲב ּום וְּ ִענּו אֹ ָ ם ִקיֵם ָב ֶהם‪ָ ,‬‬
‫ַוע ָ‬
‫(ר ִׁש"י)‬
‫ִב ְּרְֻׁׁש ָּג ֹול לֹא ִקיֵם ָב ֶהם ַ‬
‫יֵׁש ְּל ַ ְּק ֵדק ִב ְּלׁשֹון ֲח ְָ ִמים‪ָ ,‬מה ָראּו ְּל ַה ְּ ִּגיׁש ְּב ִ ְּב ֵרי ַה ָק ָב"ה‬
‫ֲב ּום וְּ ִענּו אֹ ָ ם' ִקיֵם‬
‫ֹאמר אֹו ֹו ַצ ִדיק ' ַוע ָ‬
‫"ׁשלֹא י ַ‬
‫ְּלמ ֶֹׁשה‪ֶ :‬‬
‫ֵצאּו ִב ְּרְֻׁׁש ָּג ֹול' לֹא ִקיֵם ָב ֶהם"?‬
‫ַאח ֵרי ְֵן י ְּ‬
‫ָב ֶהם‪' ,‬וְּ ֲ‬
‫ּועה ְּׁש ֵא ַל ָה ִראׁשֹונִ ים (עי'‬
‫ֵב ֵאר ַה" ִּד ְב ֵרי ְשלתמתה"‪ֶׁ ,‬ש ִהנֵה יְּ ָ‬
‫יע ַל ִַּמ ְּצ ִרים ְּל ֵה ָענֵׁש‬
‫דּוע ַמ ִּג ַ‬
‫ׁשּובה פ"ו ה"ה)‪ַ ,‬מ ַ‬
‫ַר ְּמ ַב"ם הל' ְּּת ָ‬
‫ֵר ַה ִש ְּעבּו ְּכ ָבר נִ ְּג ְּז ָרה‬
‫ַהלֹא ְּּגז ַ‬
‫ַעל ֶׁש ִש ְּע ְּב ּו ֶא יִ ְּש ָר ֵאל‪ ,‬ו ֲ‬
‫ַר ֲע ָך ְּב ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהם‬
‫ֵמרֹאׁש‪ָ " :‬י ַֹע ֵּת ַ ע ִכי גֵר יִ ְּהיֶה ז ְּ‬
‫ּומ ָ ְּר ִצים‪ָ :‬א ְּמנָם‬
‫ַאר ַבע ֵמאֹו ָׁשנָה"? ְּ‬
‫ֲב ּום וְּ ִענּו אֹ ָ ם ְּ‬
‫ַוע ָ‬
‫"ב ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהם" ֲא ָבל‬
‫ֵרה ַעל יִ ְּש ָר ֵאל ֶׁשיִ ְּׁש ַּת ְּע ְּב ּו ְּ‬
‫נִ ְּג ְּז ָרה ַה ְּּגז ָ‬
‫ֵרה ַעל‬
‫לֹא נִ ְּגזַר ֶׁש ַדוְּ ָקא ַה ִַּמ ְּצ ִרים יִ ְּהיּו ֵא ֶלה ֶׁש ִּת ְּ ַקיֵם ַה ְּּגז ָ‬
‫ָטלּו ֵמ ְּרצֹונָם ַּת ְּפ ִקי זֶה ְּל ַע ְּצ ָמם‬
‫ָי ָ ם‪ ,‬וְּ ְֵיוָן ֶׁש ְּב ִר ְּׁש ָע ָ ם נ ְּ‬
‫וְּ ִׁש ְּע ְּב ּו ֶא יִ ְּש ָר ֵאל – ְּראּויִ ים ֵהם ְּל ֵה ָענֵׁש ַעל ָכ ְּך‪.‬‬
‫ֵל ְָה‬
‫ָצאּו יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ִַּמ ְּצ ַריִ ם‪ָ ,‬עשּו זֹא ַב ֲא ַמ ְּ ָלה‪" :‬נ ְּ‬
‫ַכ ֲא ֶׁשר י ְּ‬
‫(ל ֵעיל ה‪,‬‬
‫ָמים ַב ִַּמ ְּ ָבר וְּ נִ ְּז ְּב ָחה ַלה' ֱאל ֵֹקינּו" ְּ‬
‫נָא ֶד ֶר ְּך ְּׁשל ֶֹׁש י ִ‬
‫ְָחּו ַה ִַּמ ְּצ ִרים‬
‫ָאמרּו יִ ְּש ָר ֵאל ִל ְּפנֵי ַה ָק ָב"ה‪ַ :‬כ ֲא ֶׁשר יִ ּו ְּ‬
‫ג)‪ְּ .‬‬
‫ַאח ֵרינּו וְּ ַי ִשיגּונּו‪,‬‬
‫ָל ַ ַע ֶׁש ֵאין ָאנּו ָׁש ִבים ִמ ְּצ ַריְּ ָמה יִ ְּר ְּדפּו ֲ‬
‫ּוְ ֵלי‬
‫וְּ ִאם ֵכן ְּל ֵׁשם ָמה ָע ֵלינּו ִל ְּטר ַֹח וְּ ִלטֹל ֵמ ֶהם ְּכ ֵלי ֶכ ֶסף ְּ‬
‫ָׁשיבּו ַה ִַּמ ְּצ ִרים ְּל ַע ְּצ ָמם ָכל ַמה‬
‫ַשיגּונּו י ִ‬
‫ָהב‪ֲ ,‬הלֹא ְּכ ֶׁשי ִ‬
‫זָ‬
‫ָבים ָאנּו ְּל ַקיֵם ֶא ִמ ְּצ ַו ‪:‬‬
‫ָאמנָם ְּמ ֻׁחי ִ‬
‫ָט ְּלנּו ֵמ ִא ָּתם? וְּ ְּ‬
‫ֶשנ ַ‬
‫ֵצאּו ִב ְּרְֻׁׁש ָּג ֹול"‪ֲ ,‬א ָבל ֲהלֹא ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹו ָלם‬
‫ַאח ֵרי ְֵן י ְּ‬
‫"וְּ ֲ‬
‫ּוב ָי ֹו ִל ְּ אֹג ָלנּו ֶׁש ָה ְּרְּוׁש ַה ָּג ֹול יָבֹוא ֵמ ֻׁא ַָּמה‬
‫הּוא כֹל יְָֹול‪ְּ ,‬‬
‫ַאח ֶר !‬
‫ֶ‬
‫ָאמר ָל ֶהם ַה ָק ָב"ה‪ָ :‬ע ַלי ִלנְּ הֹג ִעם ַה ִַּמ ְּצ ִרים ִמ ָדה ְּכ ֶנ ֶג ִמ ָדה‪.‬‬
‫ַ‬
‫ַר ִּתי ֵמרֹאׁש‬
‫ֲב ּום וְּ ִענּו אֹ ָ ם" לֹא ָּגז ְּ‬
‫ֵר " ַוע ָ‬
‫ַר ִּתי ֶא ְּּגז ַ‬
‫ְּכ ֶׁש ָּגז ְּ‬
‫ָטלּו‬
‫ֵא ֶצל ֵאיזֹו ֻׁא ַָּמה יִ ְּהיֶה ַה ִש ְּעבּו ‪ ,‬וְּ ַה ִַּמ ְּצ ִרים ָק ְּפצּו וְּ נ ְּ‬
‫ֵרה –‬
‫ַּת ְּפ ִקי זֶה ְּל ַע ְּצ ָמם‪ַ .‬על ֵכן ַאף ֶא ֶח ְּל ָקּה ַה ֵשנִ י ֶׁשל ַה ְּּגז ָ‬
‫ּומ ֶהם וְּ לֹא‬
‫ֵצאּו ִב ְּרְֻׁׁש ָּג ֹול"‪ָ ,‬ע ַלי ְּל ַקיֵם ָב ֶהם ֵ‬
‫ַאח ֵרי ְֵן י ְּ‬
‫"וְּ ֲ‬
‫ַאח ֶר ‪.‬‬
‫ְּב ֻׁא ַָּמה ֶ‬
‫ֹאמר אֹו ֹו ַצ ִדיק" וְּ ְּו'‬
‫"ׁשלֹא י ַ‬
‫ָאמר ַה ָק ָב"ה ְּלמ ֶֹׁשה‪ֶ :‬‬
‫וְּ ֶזהּו ֶׁש ַ‬
‫ֲב ּום וְּ ִענּו אֹ ָ ם" ִקיֵם " ָב ֶהם"‬
‫ֵר " ַוע ָ‬
‫ּוגז ַ‬
‫הֹואיל ְּ‬
‫לֹומר‪ִ ,‬‬
‫– ְּכ ַ‬
‫– ַב ִַּמ ְּצ ִרים‪ ,‬וְּ ַהיְּ נּו ֶׁש ִש ְּעבּו ָ ם ֶׁשל יִ ְּש ָר ֵאל נִ ְּ ַק ֵים ַעל ָי ָ ם‪,‬‬
‫ֵצאּו ִב ְּרְֻׁׁש ָּג ֹול" יֵׁש ְּל ַקיֵם‬
‫ַאח ֵרי ְֵן י ְּ‬
‫ֵר "וְּ ֲ‬
‫ָל ְֵן ַאף ֶא ְּּגז ַ‬
‫ַאח ֶר ‪.‬‬
‫"ב ֶהם" – ַב ִַּמ ְּצ ִרים‪ ,‬וְּ לֹא ְּב ֻׁא ַָּמה ֶ‬
‫ָ‬
‫לעילוינשמת‬
‫לעילוי‬
‫נשמת‬
‫משה‬
‫ר' ר'‬
‫בן ר'‬
‫משה‬
‫ב"ר‬
‫מנדל‬
‫מנחםמנ ל‬
‫מנחם‬
‫שניצר‬
‫שניצר‬
‫"וְגַּם ֵצ ָדה לתא ָעשתּו ָל ֶהם" (יב‪ ,‬לט)‬
‫ַארצֹו‬
‫יט"א ְּל ְּ‬
‫ינ ַּמן ְּׁש ִל ָ‬
‫ַאהרתן ֵליב ְש ֵט ְ‬
‫ָסע ַּר ִּבי ֲ‬
‫ִל ְּפנֵי ֶׁשנ ַ‬
‫יעה‪ְּ .‬כ ֶׁש ָרָאה רֹאׁש‬
‫ַה ְּב ִרי ‪ֵ ,‬ה ְִינּו ְּב ֵבי ֹו ֶא ַה ִַּמ ְּז ָו ָ ה ַלנְּ ִס ָ‬
‫יעים ְּבנֵי‬
‫יבה ֶא ַה ְּּתְּונָה ָה ַר ָבה‪ַ ,‬כ ַָּמה ַמ ְּח ָׁש ָבה ַמ ְּׁש ִק ִ‬
‫ַהיְּ ִׁש ָ‬
‫נֹוס ַע ְּלַא ְּרצֹו‬
‫"אנִ י ֵ‬
‫ָאמר‪ֲ :‬‬
‫ְּול ַה ִַּמ ְּז ָו ָ ה‪ַ ,‬‬
‫ַה ַביִ ְּב ִא ְּרּגּון ְּּת ַ‬
‫ֶח ַסר ִלי ַמ ֶשהּו‬
‫ַה ְּב ִרי ‪ֶׁ ,‬ש ִהיא ֶא ֶרץ ְּמ ֵלָאה ָכל טּוב‪ ,‬וְּ ִאם י ְּ‬
‫ּוב ְָל זֹא‬
‫ָמים‪ְּ ,‬‬
‫ֲש ָרה י ִ‬
‫נֹוס ַע ַרק ַלע ָ‬
‫ַאנִ י ֵ‬
‫אּוְל ִל ְּקנֹו ָׁשם‪ ,‬ו ֲ‬
‫ַ‬
‫ּול ַמ ְּלָאּה ִב ְּ ָב ִרים ַהנִ ְּצ ָר ְִים‬
‫טֹור ִחים ָל ַק ַח ִמ ְּז ָו ָ ה ְּ‬
‫ָכל ָכ ְּך ְּ‬
‫'ַּמ ְּז ָו ֹו '‬
‫ּול ָה ְִין ֶא ַה ִ‬
‫יְים ִל ְּטר ַֹח ְּ‬
‫ַל ֶד ֶר ְּך‪ִ ,‬אם ֵכן ַכ ַָּמה ְּצ ִר ִ‬
‫ָאמרּו‬
‫עֹולם ַה ָבא‪ְּ .‬כ ִפי ֶׁש ְּ‬
‫ֶׁשל ַה ִַּמ ְּצוֹו ֶׁש ֵהן ַה ֵצ ָ ה ַל ֶד ֶר ְּך ָל ָ‬
‫ילין ְּל ֻׁא ְּר ָחא‬
‫"ז ָו ִ ין ְּק ִל ִ‬
‫ַלקּוט ִׁש ְּמעֹונִ י‪ֶ ,‬ר ֶמז קמה)‪ְּ :‬‬
‫ֲחזַ"ל (י ְּ‬
‫יך ָכל יְּ הּו ִ י‬
‫חֹוקה‪ָ .‬צ ִר ְּ‬
‫יקא" – ִמ ְּז ָו ֹו ַקלֹו ְּל ֶ ֶר ְּך ְּר ָ‬
‫ְּר ִח ָ‬
‫עֹולם ַה ָבא ִּת ְּהיֶינָה ְּמ ֵלאֹו !‬
‫ִל ְּ אֹג ֶׁש ַה ִַּמ ְּז ָו ֹו ֶׁשהּוא ֵמ ְִין ָל ָ‬
‫ֶיך ְל ַּמ ַּען ִּת ְהיֶה‬
‫ּול ִּז ָכרֹון ֵבין ֵעינ ָ‬
‫ָד ָך ְ‬
‫וְהיָה ְל ָך ְלאֹות ַּעל י ְ‬
‫" ָ‬
‫יך" (יג‪ ,‬ט)‬
‫תֹורת ה' ְב ִּפ ָ‬
‫ַּ‬
‫ָכ ַ ב ַּר ִּבי ַּח ִּיים ֲא ִחי ַה ַַּמ ֲה ַר"ל ִמ ְּפ ַראג (' ֵס ֶפר ַּה ַּח ִּיים' ח"ג‬
‫ָאך ֶא ָח ֶׁש ְּשמֹו‬
‫ֶא ַמר ֶׁש ֶי ְּׁשנֹו ַמ ְּל ְּ‬
‫פ"א)‪ְּ :‬ב ֵס ֶפר ַהז ַֹהר נ ֱ‬
‫ּומ ְּ ַע ֵטר בֹו‬
‫ֻׁדה ִ‬
‫ֶא ָמר ַב ְּּסע ָ‬
‫ּתֹורה ַהנ ֱ‬
‫נֹוטל ָכל ְּד ַבר ָ‬
‫סוריא"ל‪ֶׁ ,‬ש ֵ‬
‫ִל ְּפנֵי ַה ָק ָב"ה‪.‬‬
‫וְּ נִ ְּר ֶאה ֶׁש ַה ִּס ָבה ֶׁש ְַּּמ ְֻׁנֶה הּוא ָכ ְּך‪ִ ,‬היא ִמשּום ֶׁש ֶד ֶר ְּך ָהָא ָ ם‬
‫ּתֹורה ֲה ֵרי‬
‫ילה‪ ,‬וְּ ִאם לֹא יְּ ַ ֵבר ְּב ִ ְּב ֵרי ָ‬
‫ְּל ִה ְּ ּגָאֹו ִב ְּׁש ַע ָה ֲא ְִ ָ‬
‫הּוא ָסר ִמ ִל ְּפנֵי ַה ֵק‪-‬ל‪.‬‬
‫יך'‪,‬‬
‫ּתֹור ה' ְּב ִפ ָ‬
‫ְּל ִפי זֶה נִ ָּתן ְּל ָב ֵאר ֶא ַה ָכ ּוב ְּ'ל ַמ ַען ִּת ְּהיֶה ַ‬
‫ּתֹור ה'‪.‬‬
‫יך ַ‬
‫יְה ִל ְּהיֹו ְּב ִפ ָ‬
‫ילה ְּצ ִר ָ‬
‫ֶׁש ִב ְּׁש ַע ָה ֲא ְִ ָ‬
‫מּוב ִאים ִד ְּב ֵרי ַר ְּׁש ִב"י‪ֶׁ ,‬ש ַב ְּּת ִח ָלה‬
‫(ב ָרְֹו פ"א) ָ‬
‫רּוׁש ְּל ִמי ְּ‬
‫ּוביְּ ַ‬
‫ַ‬
‫ֹורה ָהיָה‬
‫עֹומ ִל ְּפנֵי ַהר ִסינַי ִב ְּׁש ַע ַמ ַּתן ּת ָ‬
‫ָאמר ֶׁש ִאלּו ָהיָה ֵ‬
‫ַ‬
‫ּתֹורה וְּ ֶא ָח‬
‫ָ‬
‫ְּמ ַב ֵקׁש ֵמ ַה ָק ָב"ה ְּׁשנֵי ִפיֹו – ֶא ָח ְּל ִ ְּב ֵרי‬
‫ַאחר ָכ ְּך ָחזַר בֹו‪ֶׁ ,‬ש ִאם ַעל ֶפה ֶא ָח ָק ֶׁשה‬
‫ִל ְּׁשָאר ַה ְּצ ָר ְִים‪ ,‬וְּ ַ‬
‫סּורים‪ָ ,‬כל ֶׁש ֵכן ַעל ְּׁש ֵני‬
‫בּורים ֲא ִ‬
‫ִל ְּׁשמֹר ִמ ָלׁשֹון ָה ַרע ּו ִמ ִד ִ‬
‫ִפיֹו ‪.‬‬
‫ֹורה?‬
‫ַאחר ַמ ַּתן ּת ָ‬
‫דּוע ָר ָצה ַר ְּׁש ִב"י ְּל ַב ֵקׁש זֹא ַדוְּ ָקא ְּל ַ‬
‫ַמ ַ‬
‫ּתֹורה לֹא ָהיָה ָכל ְּב ָעיָה ְּב ְָ ְּך ֶׁש ֶפה‬
‫ִמשּום ֶׁשקֹ ֶ ם ֶׁשנִ ְּּתנָה ַה ָ‬
‫ָאי ָל ְּך‪,‬‬
‫ּתֹורה ו ֵ‬
‫ָ‬
‫אּולם ִמ ַַּמ ַּתן‬
‫ָ‬
‫ֶא ָח יְּ ַׁש ֵַּמׁש ְּל ְָל ַה ְּצ ָר ְִים‪,‬‬
‫אֹורה לֹא ָהיָה ָראּוי ֶׁש ַי ֲעבֹר ַה ַַּמ ֲא ְָל וְּ ַה ִַּמ ְּׁש ֶּתה ֶד ֶר ְּך ַה ֶפה‬
‫ִל ְְּ ָ‬
‫ילה לֹא‬
‫ּתֹורה‪ְּ ,‬כ ֵ י ֶׁש ָח ִל ָ‬
‫ֻׁש ִד ְּב ֵרי ָ‬
‫ַח ִל ְּק ַ‬
‫ַה ָק ֹוׁש ֶׁש ִה ְּ י ֵ‬
‫רּוחים ֶד ֶר ְּך ֶפ ַ ח‬
‫ֲביר ִסילֹון ֶׁשל ַמיִ ם ְּס ִ‬
‫ֵר ֶאה ַה ָד ָבר ְּכ ַמע ִ‬
‫יָ‬
‫קֹ ֶ ׁש ַהק ָ ִׁשים‪.‬‬
‫ֶא ָלא ֶׁש ַה ָק ָב"ה ָר ָצה ֶׁש ֶפה ֶא ָח יְּ ַׁש ֵַּמׁש ִל ְּׁשנֵי ֶהם‪ְּ ,‬כ ֵ י ֶׁשאֹו ֹו‬
‫ּתֹורה ִב ְּׁש ַע‬
‫ָ‬
‫ילה הּוא ֶׁשיְּ ַ ֵבר ְּב ִ ְּב ֵרי‬
‫עֹוסק ָב ֲא ְִ ָ‬
‫ֶפה ָה ֵ‬
‫(מ ְּׁש ֵלי יג‪ְ ,‬ה)‬
‫ַפׁשֹו' ִ‬
‫'צ ִדיק א ְֵֹל ְּלש ַֹבע נ ְּ‬
‫ילה‪ֵ ,‬כיוָן ֶׁש ַ‬
‫ָה ֲא ְִ ָ‬
‫וְּ לֹא ְּלש ַֹבע ּגּופֹו ִב ְּל ַב ‪.‬‬
‫לרפואת‬
‫לרפואת‬
‫משה אליעזר‬
‫בן רחל לאה‬
‫חיה שפרה ב‬
‫הו יא ה סה‬
‫אילנה‬
‫ב מרים‬
‫בתושח"י‬
‫בתושח"י‬
‫לרפואת‬
‫בְל עניני הגליון נא לפנו למיְאל ‪0504-147001‬‬
‫בתושח"י‬