Kakovost, naš adutšt. 1

is
Časop
Skupine
Perutnina Ptuj • Letnik: XXXVII • Številka:
I • Ap
ril
2013
03
Kakovost, naš adut št. 1
02
Razvojni regijski
potenciali
06
Najraje smo tam,
kjer je najboljše
11
11. Poli maraton
letos starta
na Ptuju
Forum Spodnjepodravska regija
Razvojni regijski potenciali
Časop
ine
is Skup
Perutnina Ptuj • Letnik: XXXVII • Številka:
I • Ap
ril
2013
03
Kakovost, naš adut št. 1
02
Razvojni regijski
potenciali
06
Najraje smo tam,
kjer je najboljše
11
11. Poli maraton
letos starta
na Ptuju
ČASOPIS SKUPINE PERUTNINA PTUJ.
Glavni in odgovorni urednik:
JOCO TARBUK.
Uredniški odbor.
MARTIN BERDEN, BRIGITA SELINŠEK, ALENKA
BRGLEZ, BRANKA OSTIČ, ALEKSANDER FARAZIN,
VLASTA JEZA, RAHELA JURŠIČ CIZERL,
Mag. VERA ŠMIGOC, MILENA VALANT MAJCEN,
BOJAN VILČNIK, SONJA ŽIBRAT.
Uredništvo:
PERUTNINA PTUJ d.d.
www.perutnina.com,
PERUTNINAR,
Potrčeva cesta 10.
2250 PTUJ.
e-mail: [email protected]
Oblikovanje
MEDIACLINIC
Tehnično urejanje:
BOJAN VILČNIK
Zasnova in integralno komuniciranje:
[email protected] CO.
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana,
www.dialog-si.net
e-mail: [email protected]
Fotoliti in prelom:
REPRO STUDIO LESJAK, PTUJ
Tisk:
PTUJSKA TISKARNA D.O.O.
Zagrebška 46/a, 2250 Ptuj
Tiskano na okolju prijaznem papirju.
Na osnovi 25. člena Zakona o davku na dodano vredost,
UL RS št. 89/98, je časopis PERUTNINAR uvrščen med
proizvode od katerih se obračunava
in plačuje ustrezni davek.
PERUTNINAR je vpisan v evidenco javnih glasil pri
Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1392.
Udeleženci ogrogle mize - predsedniki največjih podjetij v regiji.
V začetku marca je na Ptuju potekal prvi letošnji forum Časnika Finance, namenjen Spodnjepodravski regiji. Osrednje teme so bile poslovanje gospodarstva v regiji, trg dela, brezposelnost , razvojne možnosti in prihodnost regije. Forum se je zaključil z razpravo, v kateri
so sodelovali predsedniki največjih podjetij v regiji: Marjan Trobiš iz
podjetja Boxmark leather, Marko Drobnič iz Taluma, Peter Vesenjak iz
družbe Hosting ter dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni
direktor Perutnine Ptuj. Spregovorili so o povezanosti lokalnega okolja in velikih uspešnih podjetij.
Dr. Glaser je tudi kot predsednik Štajerske gospodarske zbornice in
predsednik Sveta ZRS Bistra poudaril, da vidi največje prednosti v
širši regiji, Sloveniji in Evropi predvsem zaradi izjemne geostrateške
pozicije in razvitega poslovnega okolja. To je tudi v aktualnih ekonomskih razmerah relativno stabilno ter urejeno, odlikujejo pa ga
tudi razviti tržni mehanizmi. »Poleg tega lokalno in regijsko poslovno
okolje zaznamuje še visoka stopnja tehnološke razvitosti ter potrošniške ozaveščenosti, kar zahteva od ustvarjalcev poslovne klime
konstanten razvoj in napredek.
Na področju infrastrukture imamo vzpostavljene stabilne povezave
s širšo regijo. Bližina velikih mest, kot so Ljubljana, Zagreb, Gradec,
Dunaj in konec koncev tudi Budimpešta, nas je umestila na strateško
os med vzhodom in zahodom ter severom in jugom, kar predstavlja
svojevrsten izhodiščni položaj za razvoj,« je še povedal dr. Glaser.
Vrhunski produkti
Sicer pa kot gospodarstvenik dr. Glaser vidi še nekatere druge lokalne razvojne potenciale in pri tem izpostavlja širše lokalno območje: »Imamo
veliko kadrovskih virov in potencialov, ki poleg tehnološke razvitosti trgu
ponujajo vrhunske produkte. Ti sodijo v sam svetovni in evropski kakovostni vrh. V tem pogledu izstopa tudi vrhunska živilska industrija, ki soustvarja turistično in kulinarično privlačnost.« Tudi storitvena dejavnost na
turističnem področju se dopolnjuje z izjemnimi naravnimi viri, predvsem
okoljem in naravo, ki sta danes v širšem aspektu morebitnih uporabnikov
zdravstveno-turističnih storitev ključna za razvoj. Skupaj z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino je tako na področju ustvarjanja poslovnega
okolja veliko virov, ki jih lahko trajnostno uporabimo za razvoj. »Kot eno
najbolj atraktivnih območij v Sloveniji imamo pri roki izredne potenciale za
doživljanje rekreacije kot dela prostega časa in promocije zdravega načina
življenja, začinjenega s tipično kulinariko ter zgodovinsko tradicijo.«
»Ptuj« na 22 trgih
Poleg tega pa je dr. Glaser izpostavil še eno pomembno dejstvo, ki predstavlja regijsko stalnico: »Perutnina Ptuj že s svojim nazivom, v katerega
je vključeno ime mesta Ptuj, zagotavlja visoko prepoznavnost statusa in
vrednot najstarejšega slovenskega mesta, tako na korporacijski ravni, kot
med potrošniki. Tako se s Ptujem vsaki dan neposredno sreča vsaj dva milijona potrošnikov, kolikor jih v povprečju na vseh trgih poseže po živilih
Perutnine Ptuj. Na tak način prenašamo in vzdržujemo ime mesta v Sloveniji in na 22 mednarodnih trgih, kjer tržimo naša živila.«
Perutnino Ptuj obiskal iranski veleposlanik
Kmalu po praznovanju novega leta je Perutnino Ptuj obiskal nj. eksc.
Mohammad Rahim Aghaei Pour, veleposlanik Islamske republike Iran v
Republiki Sloveniji. Visokega gosta je najprej sprejel predsednik uprave
dr.Roman Glaser in mu predstavil sto-letno tradicijo perutninarstva na
ptujskem, posebej pa glavne značilnosti današnjega sodobnega mednarodnega koncerna Perutnine Ptuj.
Iranski veleposlanik je namen obiska označil kot medsebojno spoznavanje
in ugotavljanje možnosti eventuelnega poslovnega sodelovanja.
V drugem delu obiska si je s spremstvom ogledal proizvodni proces
v Mesni industriji PP.
02 DOGODKI
[email protected]
Kakovost,
naš adut št. 1
Uvodnik: dr. Roman Glaser, predsednik uprave
in generalni direktor Perutnine Ptuj
Dr. Roman Glaser
[email protected]
Leto 2013 že na samem začetku
pretresajo številne prehranske
afere. Zdi se, da so tokrat skoncentrirane še bolj v Evropi, kot
so bile prejšnje. So torej dobesedno med nami. Nekatere v že
znanih pojavnih oblikah, druge
spet čisto nove. Če se zdi, da
nas prisotnost konjskega mesa
v živilih, ki so deklarirana kot
goveja, sploh ne zadeva, pa je
to daleč od resnice.
Samo ta pojav je namreč zdramil potrošnike, ki so se bolj kot kadarkoli v novejši
zgodovini stare celine spet začeli spraševati: ali sploh vemo, kaj jemo? In celotna
prehranska industrija se mora spet začeti
ukvarjati s povsem elementarnimi dejstvi,
namesto da bi v konkurenčno razvitem
okolju izpostavljala samo svoje primerjalne prednosti, dodane vrednosti, navduševala z okusi in ne nazadnje tudi z novostmi
po meri potrošnikov.
Omenjene prehranske afere na eni in gospodarska recesija na drugi strani so povzročile, da je tega manj, kot bi si zaslužili
potrošniki, in manj, kot bi bilo potrebno za
razvoj celotne prehranske panoge. Vendar
pa logika, da ima potrošnik vedno prav, gre
povsem nasproti temeljni strategiji kakovosti Perutnine Ptuj. Čeprav poudarjamo
tako kakovost kot poreklo in še sledljivost
(pri slednji smo sploh bili prvi, ki smo jo
uvedli za vsak mesni kos) že dolgo vrsto
let, pa vsak dan dobivamo nove potrditve,
da so to kategorije, ki dobivajo dobesedno
vsak dan nove potrditve in naklonjenosti.
Cel kup zadnjih se nahaja v pravkar izvedenem vseslovenskem Trženjskem monitorju vsakdanjih nakupov hrane in drugih
osnovnih izdelkov.
Kljub temu pa je za Perutnino Ptuj tudi v takih okoliščinah najpomembnejši temelj, na
katerem gradimo svoj razvoj že nekaj desetletij zapored. Kakovost, ki smo jo opredelili kot izhodišče naših živil in celovitega
odnosa do potrošnika, nam je omogočila,
da so tudi tokrat številne prehranske afere
šle praktično mimo nas. Tangirajo nas sicer toliko, kolikor so se dotaknile odnosa
do prehrane v celoti, in nič več. Tak odnos
pa je odraz našega dolgoletnega vlaganja v
kakovost in odnosa do te najpomembnejše prehranske kategorije. Če se je kdorkoli
med nami še do nedavnega spraševal, kje
je racionalna meja vlaganja v kakovost,
zdaj te dileme preprosto ni več. V kakovost preprosto moramo vlagati in zanjo
skrbeti kot temeljno lastnost slehernega
našega živila, ki ga pripravljamo za potrošnike. Naš izvorni sistem KVS (kakovost,
varnost, sledljivost) so že po kakšnem
desetletju njegovega izpostavljanja začeli
ponavljati številni drugi pripravljalci hrane; pa ne samo v perutninski branži. Več
kot očitno so tudi sami ugotovili, da prav
na tem sistemu temelji največ dejstev, ki
verodostojno informirajo potrošnike o zanje najpomembnejših lastnostih hrane. S
tem nam dajejo tudi zavezo, da naš sistem
kakovosti, varnosti in sledljivosti še naprej
dosledno in prepoznavno implementiramo v sleherno živilo.
Prav kakovost je namreč element, ki nam
je tudi v preteklosti odpiral vrata v svet.
Okolja trgov v državah, kjer imamo svoje
vzrejne in predelovalne obrate, so namreč
že dolgo premajhna za naše razvojne ambicije in rast. Zaradi tega smo danes prisotni na 22 trgih, kjer so živila Perutnine Ptuj
na izbiro potrošnikovim nakupnim odločitvam. Zaradi tega oskrbujemo najbolj
zahtevne prehranske verige do številnih
zvenečih imen hotelskih in catering verig. In zaradi tega smo uvrščeni med najbolj zanesljive in konstantno kakovostne
dobavitelje. Številni certifikati, ki smo jih
pridobili od verodostojnih podeljevalcev,
še samo dodatno potrjujejo in prepričujejo naše kupce ter lajšajo njihove nakupne
odločitve, tako na ravni vsakdanjih potrošnikov kot na ravni sistemskih oskrbovalcev s hrano.
Naštetim elementom pa moram dodati še
našo permanentno skrb za zdravje potrošnikov. Na prvi pogled sicer povsem samoumevna kategorija za sleherno predelovalno industrijo. Toda v okolju, ko je hrana
dokončno postala strateška kategorija in
vsakodnevni zavestni odnos slehernega
potrošnika, je element zdravja spet bolj
aktualen, kot je bil v preteklosti. Seveda gre
za tako elementarno pravico potrošnika, da
je ne izpostavljamo več na vsakem koraku.
Prepričujemo z resnicami, da je pri hrani
primerno sprejeti tržno bitko samo na segmentu kakovosti, ne pa na segmentu cenenosti. V tem delu smo vsa desetletja tudi
potrjevali, da je naša prednostna naloga
povečevanje prihodkov in rast, medtem ko
je zniževanje stroškov postavljeno v drugo
vrsto. Nikoli pa pred skrb za kakovost in potrošnika. Drugih pravil v resnem poslu preprosto ni. Spreminjati moramo vse, da lahko
še naprej tekmujemo z izdelki in kakovostjo, ne pa s cenami, in da lahko še naprej
rastemo. Tako nas učijo tudi s Harvarda, kjer
svoje znanje širijo s svojo poslovno revijo.
Mi pa k temu dodajamo, da se naša odgovornost razširja še v spoznanje, da hrana iz
Perutnine Ptuj predstavlja tudi permanentno skrb za zdravje potrošnikov. Tudi to nenehno razvijamo, povečujemo in zaostrujemo. Ob vsaki prehranski aferi pljuskne tudi v
zavest potrošnikov na vseh trgih, tako južno
kot severno od nas. V našem spletu odnosov do potrošnikov imamo seveda na desetine verodostojnih dejstev, ki jih znamo
tudi kadarkoli ustrezno predstaviti navzven.
Toda to je permanenten proces, aktualen
ves čas in neodvisen od občasnega povečanja pozornosti potrošnikov do zdrave
prehrane. Ker pa temelji prav na kakovosti,
kot temelju našega procesa, bomo kljub zaostrenim razmeram v okolju skrb in naložbe
v kakovost ohranjali kot najvišjo prioriteto
in na njej temeljili naša zagotovila kupcem.
To nas je uvrstilo med najuglednejše ponudnike hrane od Münchena do Istanbula in to
nas bo tu tudi ohranilo.
Cene hrane na svetovnem nivoju rastejo
Indeks cen hrane združenja FAO je v mesecu marcu v primerjavi s februarjem zrasel za en odstotek. V
tem obdobju so zrasle cene koruze, predvsem zaradi zmanjšanega deleža koruze, ki jo lahko izvozijo
ZDA, malce pa je še višjo rast cen omilila napoved dobre svetovne letine.
FAO namreč spremlja povpraševanje in ponudbo žitaric, kjer v letošnjem letu predvidevajo povečanje
svetovne pridelave za skoraj tri milijone ton, kar je le za dva odstotka manj kot leta 2011, ko je bila
svetovna pridelava žitaric najvišja. Globalna pridelava žitaric naj bi tako v letošnjem letu zrasla za štiri
odstotke in dosegla 690 milijonov ton. Sicer pa je povišanje cen prehrane povzročila rast cen mlečnih
produktov, ki so v zadnjem mesecu dni zrasle za 11 odstotkov, v strukturi izračunavanja cenovnega
prehranskega indeksa pa zajemajo kar 17 odstotkov.
[email protected]
UVODNIK 03
Uspešno poslovno leto
za Perutnino Ptuj
Kljub zaostrenim razmeram, divjanju nabavnih cen,
ostaja odgovornost do potrošnika z zavezo visoke
kakovosti na prvem mestu.
[email protected]
Nadzorni svet Perutnine Ptuj,
je na seji 22. februarja 2013,
soglasno sprejel poročilo o poslovanju, ki ga je nadzornikom
predstavil dr. Roman Glaser,
predsednik uprave in generalni
direktor Perutnine Ptuj.
»Poslovno okolje je bilo v letu 2012 izjemno zahtevno,« je po seji povedal dr. Glaser in poudaril da
je kljub razmeram Perutnina Ptuj utrdila razvojni cilj
tržnega liderja v širši regiji na segmentu perutninskega mesa. Tako so ptujski perutninarji uspeli realizirati v višini 261,8 milijona evrov. Pomembno pa
je poudariti, da je bil EBITDA dosežena v višini skoraj
25 milijonov evrov, kar je 30 odstotkov več kot leto
poprej. To kaže na stabilnost in robustnost Skupine
Perutnina Ptuj, še zlasti, če povzamemo dejstvo, da
je EBITDA marža porasla na 9,5 odstotka, kar Perutnino Ptuj uvršča v sam vrh svetovnih proizvajalcev
mesa. »Rezultate mora sicer pregledati še redna
revizija, vendar je zdaj že jasno, da smo poslovanje
v lanskem letu zaključili pozitivno in skladno z načrti,« je še povedal dr. Glaser in razložil, da so izhodišča za boljše poslovanje, ki se kaže zdaj, pripravili
že leta 2010, po opravljeni analizi in reorganizaciji
skupine. Na več kot 22 različnih trgih je Perutnina
Ptuj v letu 2012 prodala skoraj 84 milijonov kilogramov perutninskega mesa in izdelkov, kar je
že nekajletna zapovrstna rast prodaje osnovnega
programa. »Poslovno okolje se je v zadnjem obdobju petih let hitro spreminjalo, kar je še posebej
v zadnjem obdobju rezultiralo v oteženem dostopu do virov svežega kapitala. V Perutnini Ptuj smo
zato s poslovno politiko poudarili usmerjenost v
našo osnovno dejavnost – pridelavo varne, zdrave in kakovostne hrane iz perutninskega mesa in
realizirali največjo prodajo v zgodovini Perutnine
Ptuj,« je poudaril dr. Glaser.
Sicer pa je poslovanje prvega pridelovalca živil v
perutninskem segmentu v širši regiji v lanskem
poslovnem letu zaznamovalo predvsem dogajanje na nabavnem trgu. »Ekstremno visoke podražitve vhodnih surovin, predvsem žitaric, so bile
tolikšne, da jih preprosto ni bilo mogoče neposredno vkalkulirati v prodajne cene živil oziroma
perutninskega mesa,« je razložil dr. Glaser. Zaradi
tega so v Perutnini Ptuj glede na trenutne cene,
porabili za enako količino strateških surovin več
kot 20 milijonov evrov več. »Divjale so cene pšenice, koruze in še posebej soje, kjer je nabavna
cena zrasla za več kot 100 odstotkov, hkrati pa
smo bili priča tudi spremembam nakupnih navad
potrošnikov, ter povečani konkurenci uvoženih
perutninskih živil in mesa,« je posebnosti leta
2012 označil dr. Glaser.
Kljub vsemu so na Ptuju vztrajali na zavezanosti
kakovosti živil Perutnine Ptuj, hkrati pa so z optimiranjem notranjih procesov zmanjševali stroške, selekcionirali kupce in tržišča, ter izvedli tudi
kadrovsko optimizacijo. »Po opravljeni analizi,
optimizaciji in reorganizaciji pred dvema letom
smo optimirali poslovanje, znižali funkcionalne
stroške, presežke in izboljšali komunikacijo. Še
močnejše učinke pa je dalo obvladovanje procesov in stroškov,« je še povedal dr. Glaser in dodal,
da bodo kompletni natančnejši učinki reorganizacije znani po redni reviziji poslovanja. Zlasti se
je reorganizacija poznala na trgu Bosne in Hercegovine, srbskem trgu in tudi v Sloveniji. Konsolidirali so število podjetij v Bosni in Hercegovini in
v Srbiji; v Srbiji so sedem podjetij reorganizirali v
dve, enako število podjetij pa so konsolidirali tudi
v Bosni in Hercegovini, kjer so združili pet povezanih družb. »Na ta način smo deloma nevtralizirali visoke vhodne stroške zaradi divjanja cen
strateških surovin,« je povedal dr. Glaser.
Sicer pa je poslovanje Perutnine Ptuj v zadnjem
obdobju pod velikim pritiskom nadaljevanja
globalne finančne krize in spremenjenih ekonomskih razmer. Na uspešnost poslovanja je
skozi vse leto poleg izredno zaostrenih pogojev
gospodarjenja in splošne recesije zelo vplivala
še prisotnost vsesplošne nelikvidnosti tako na
domačem kot tudi na tujih trgih in velika plačilna
Pridelava perutninskega mesa (000 ton)
2012
2020 (napoved)
Svet
102.202,36
122.410,82
EU (27)
12.041,33
12.631,88
ZDA
19.875,25
22.870,19
Rusija
3.291,64
3.810,57
Ukrajina
861,21
1.259,52
Argentina
1.793,05
2.390,84
Brazilija
12.901,92
14.955,40
Kitajska
17.161,12
20.849,07
Indija
2.987,00
4.257,63
04 NADZORNI SVET
nedisciplina. Z nenehnimi prizadevanji za zniževanje stroškov poslovanja, ki so bila prisotna na
vseh ravneh našega delovanja, so poslovanje stabilizirali z različnimi ukrepi in trende preusmerili v
smer nadaljnje rasti.
Tako je prihodnost sistema Skupine Perutnine
Ptuj stabilna in z jasno vizijo razvoja. In s takšnim
načinom dela bodo na Ptuju tudi nadaljevali. Za
letos so si zastavili ambiciozen načrt, v katerem
je opredeljena 12 odstotna rast prihodkov. Hkrati pa ocenjujejo, da bo letošnje leto po poslovni
plati še bolj zahtevno. Na vidiku so namreč nove
podražitve surovin, ki predstavljajo strateško nabavo za krmne mešanice.
Ocenjujejo tudi, da se bo nadaljevala kriza na segmentu nakupnega odločanja potrošnikov, kar bo
neposredno povezano s povečevanjem splošnega
nezaupanja in strahu pred prihodnostjo. »V takšnih
okoliščinah se vedno spreminja odnos do ponudbe v prehranskem sektorju, kar je ob naraščajoči
konkurenci zahteven izziv za Perutnino Ptuj kot
vodilnega regionalnega pripravljavca Perutninskega mesa in živil na njegovi osnovi, ki svojo strategijo gradi na kakovosti,« je še povedal dr. Glaser
in razložil, da bo potrebno za razvojne projekte
prilagoditi tudi naložbeno politiko. Ekonomsko
in potrošniško okolje je namreč tudi v zaostrenih
gospodarskih razmerah naklonjeno razvoju peru-
tninarske dejavnosti. Najprej zato, ker so perutninsko meso in živila iz perutninskega mesa vse bolj
priljubljena med potrošniki, ker so cenovno sprejemljiva in ker je njihova potrošnja v regiji še vedno
podpovprečna glede na potrošnjo v najbolj razvitih državah, kar ima še posebno izrazit poslovni
potencial. Zato je živilskopredelovalna, znotraj nje
pa mesnopredelovalna industrija prepoznana kot
razvojno zanimiva, z velikimi potenciali.
Prispevek živilskopredelovalne industrije k bruto
domačemu proizvodu se namreč vse od leta 1996
zmanjšuje, vendar ima ta panoga zaradi močne
vpetosti v domače nabavne vire enega najvišjih
multiplikativih učinkov na nacionalno gospodarstvo. Proizvodnja hrane in pijač spadata med najpomembnejše dejavnosti slovenskega gospodarstva.
V živilskopredelovalni panogi je v Sloveniji registriranih skoraj 1.200 poslovnih subjektov, ki zaposlujejo 20.000 ljudi. Ustvarjeni prihodki so dosegajo
1,9 milijarde evrov, dodana vrednost pa je znaša
okoli pol milijarde evrov. S takšnim deležem zaposlenih v predelovalnih dejavnostih je živilskopredelovalni sektor tretji največji delodajalec. Po deležu v
prihodkih od prodaje in deležu v dodani vrednosti
se dejavnost uvršča na peto mesto oziroma šesto v
predelovalni dejavnosti. In v tem okviru je Perutnina Ptuj pomemben prehranski subjekt, ki ustvarja
trende in zadovoljuje potrošnike od Skandinavije do
Sredozemlja. Vsakega od dveh milijonov, vsak dan.
Priljubljenost perutnine
v Evropi narašča
Po podatkih AVEC - evropskega združenja pridelovalcev perutnine, je perutninsko meso danes drugo najbolj priljubljeno meso v EU. Povprečna evropska letna pridelava znaša 11 milijonov ton. Medtem ko potrebujemo za pridelavo enega kilograma govedine v povprečju 5 kilogramov krme, za svinjino 3 kilograme,
potrebujemo za pridelavo enega kilograma perutnine le 1,7 kilograma krme.
Letna poraba na prebivalca je 23 kilogramov. Evropska
perutninarska industrija zaposluje 673.000 ljudi in na letnem
nivoju realizira 107 milijard evrov ter hkrati odkupi
20 odstotkov vseh v EU pridelanih žitaric.
[email protected]
Ambiciozni cilji
v Makedoniji
Uroš Vidovič
ekonomskim razmeram poskrbela za izboljšada in zagnana ekipa sodelavcev, ki jo trenutno
Nove enote v Maloprodaji PP
sestavljajo Uroš Vidovič, Stefan Šišovski, Ljupčo
[email protected]
nje večine poslovnih kazalcev. V povprečju [email protected]
Janev in Blaže Žežovski, je čvrsto prepričana, da
Perutnina Ptuj je v Makedoniji
neprekinjeno prisotna že spoštljivo dolgo obdobje. Prve redne
pošiljke mesa iz Perutnine Ptuj
so krenile na pot proti Skopju in
Strumici pred približno štirimi
desetletji. Makedonija za Perutnino Ptuj zato predstavlja zelo
pomemben trg z veliko privrženostjo potrošnikov njenim blagovnim znamkam, zlasti blagovni
znamki PP.
bo podjetje tudi v bodoče raslo in se razvijalo v
Tržnica Jesenice
skladu z ambiciozno začrtanimi cilji.
Na najbolj zasneženi dan, 8. decembra 2012
smo na Gorenjskem odprli novo prodajalno
Tržnica Jesenice. Poslovodkinja Mojca Krašovec in prodajalka Nina Stojković skrbita za
prodajne rezultate in osveščanje gorenjskih
potrošnikov o asortimanu PP. Ponudba zajema
vse blagovne znamke Perutnine Ptuj, dnevno
sveže meso v rinfuzi, pakirane izdelke na podstavku, klobasne izdelke, ter zagotavlja vse
akcijske ponudbe maloprodaje PP, ki so posebej označene. Ponudba zajema tudi žlahtno
kapljico – vina Ptujske kleti. Tržnica Jesenice se nahaja v zaprtem delu obnovljene stare železarne.
V sklopu tržnice so organizirani sejmi (Jožefov sejem, Bolšji sejem, motoristični sejem, sejem suhe
robe) ter različne prireditve za zabavo in druženje domačinov, organizirani sta torkova in četrtkova
akcija z vključitvijo vseh najemnikov. Gorenjska skupaj z nami je v pričakovanju toplejših dni, ki
bodo potrošnike pripeljali na ogled in nakup na Tržnico Jesenice.
Enega največjih organizacijskih izzivov - prehod
na direktno oskrbo izbranih ključnih kupcev – je
podjetje uspešno prestalo z začetkom leta 2013,
ko je začelo neposredno poslovati s petimi nacionalnimi trgovskimi verigami. Za to ni bilo potrebno poskrbeti le za uskladitev pogodb s temi
izredno zahtevnimi strankami, temveč je bilo
ogromno dela vloženega v organizacijsko in informacijsko infrastrukturo podjetja.
V tekočem letu bo posebej veliko pozornosti
usmerjeno k nadaljnji rasti prodaje ohlajenega
Zaradi močne povezanosti s tržiščem, predvsem
pa zaradi uresničevanja razvojne politike Perutni-
piščančjega mesa. Ta kategorija izdelkov ima v
Makedoniji še velik neizkoriščen potencial, saj je
zaenkrat le peščica potrošnikov in trgovcev se-
Prodajalna Rogoznica
2010 tudi v Makedoniji ustanovljeno lastno pod-
znanjena s prednostmi, ki jim jih zagotavlja sveže
jetje. Sedež podjetja je na naslovu Belasica 2, na
in ne zmrznjeno piščančje meso. Neizpodbitno
znani lokaciji skopskega sejmišča (Skopski saem).
dejstvo pa je tudi, da je ravno ohlajeno piščan-
Vreme nas je presenetilo in prodajalno Rogoznica na Ptuju, s cca 50m2 prodajnega prostora, smo 26. marca 2013 odprli na mrzel in
zasnežen dan. Otvoritev tretje prodajalne na
Ptuju so prijazni domačini in sosedje pozdravili v velikem številu in v pozitivnem vzdušju.
Prodajalno vodi poslovodja Damijan Petrovič
z zaposlenimi. Ponudba je podobna ostalima
prodajalnama na Ptuju, zajema vse naše blagovne znamke, ponujamo sveže postreženo
perutninsko, goveje ter svinjsko meso, sveže
piščance in ostale pakirane izdelke, klobasne izdelke, zmrznjene pripravljene izdelke ter sveže pečenega piščanca po ptujsko za domov. Prodajalna zagotavlja vso akcijsko ponudbo Maloprodaje PP,
ki je na policah posebej označena. Prijazni prodajalci skrbijo, da so vsi potrošniki sproti seznanjeni z
vso ponudbo, tudi z akcijsko ponudbo vin Ptujske kleti. V prihodnje bo prodajalna Rogoznica služila
oskrbi javnih institucij.
ne Ptuj v regiji jugovzhodne Evrope, je bilo v letu
čje meso tisti konkurenčni faktor, v katerem smo
Perutnina Ptuj Skopje DOOEL, kot se podjetje
močnejši od ponudnikov cenenega zmrznjenega
uradno imenuje, je že v prvem letu poslovanja
piščančjega mesa, ki prihaja na makedonski trg iz
upravičila svoj obstoj, saj je kljub neugodnim
vseh koncev sveta, največ pa iz obeh Amerik.
Osvežena ponudba prodajalne Zalog - Ljubljana
Direktor Uroš Vidovič s sodelavci.
22. februarja 2013 smo v Ljubljani zaprli prodajalno Tržaška ter dejavnost, zaposlene in opremo
premestili v prodajalno Zalog. Prodajalna Zalog je obnovljena in s svežim videzom ponuja pestro ponudbo: samopostrežni del, postrežni del prodajalne s ponudbo perutninskega, govejega
in svinjskega mesa, široko izbiro trgovskega blaga, fast-food in oskrbo javnih inštitucij. Glede na
dejavnost je prodajalna Zalog med največjimi v okviru Maloprodaje PP in zaposluje 10 ljudi. Prodajni rezultati kažejo pozitiven indeks prodaje, z dodatnim oglaševanjem ter s pospeševanjem
prodaje pa pričakujemo močnejšo rast v naslednjih mesecih.
Tesco bo za krmo uporabljal
gensko modificirane žitarice
Tesco je britanska trgovska multinacionalka, ki je po realizaciji tretja največja na svetu, po dobičkih pa
druga; pred njo je le ameriški Wal-Mart. Sprejeli so odločitev, da bodo na svojih policah potrošnikom
ponujali živila, pri katerih so za krmo uporabljene gensko spremenjene surovine. Razlika bo le v lastni
trgovski blagovni znamki, kjer bodo potrošnikom še vedno ponujali sveže in zamrznjeno perutninsko
meso ter jajca živali, ki niso bile krmljene z gensko spremenjenimi žitaricami.
Odločitev je trgovska veriga sprejela zaradi pritiskov rejcev, ki po lastnih trditvah ne morejo več zagotavljati GMO Free krmil, saj je po podatkih analitikov na trgu že 80 odstotkov soje, ki je gensko
modificirana, delež gensko neokrnjene pa se zmanjšuje. Sicer pa je britanska perutninska industrija
zagotovila, da so žetve gensko spremenjenih žitaric zelo regulirane, ter da tovrstna krmila pri pridelavi
mesa uporabljajo že zadnjih petnajst let.
[email protected]
PP PRODAJA 05
Najraje smo tam,
kjer je najboljše
Linija Piknik v novo sezono s prenovljeno embalažo
in z novim zagonom.
Piknik je brez dvoma najbolj družabna linija izdelkov iz Perutnine Ptuj.
Nada Krajnc
v regiji. Boljši od drugih smo, ker imamo kakovost, tradicijo, popolno sledljivost, certifi-
[email protected]
Letošnja pomlad nas je pustila
kar malo čakati, zato pa toliko
bolj od nje pričakujemo, da se
nam odkupi s številnimi priložnostmi za piknike vseh vrst:
doma na vrtu, v naravi, v hribih,
ob rekah, na bazenih... Kjer bomo
nujno tudi mi – s prenovljeno linijo izdelkov Piknik.
cirane postopke, odgovoren odnos do vsega,
kar nas obdaja. Predvsem pa smo boljši, ker
zvesto kupovali njegove izdelke, ne da bi jih
nanje opominjali in ne da bi mu jih predstavili.
Pa četudi gre za preverjeno kakovostne iz-
znamo potrošnikom ponuditi več kot le kako-
Pri prenovi embalaže ne gre za muhavost.
delke. Vsak proizvajalec preži na konkuren-
vosten in popolnoma varen izdelek. Ponujamo
Redne osvežitve podobe so nujne, da znamka
co. In če eden malo »zaspi«, bo hitro drugi
jim prosti čas, zabavo, kvalitetno preživljanje
ali linija ostane aktualna. Da čim boljše izraža
»vskočil« s svojo ponudbo.
prostega časa. Z našimi izdelki bo tudi vaš pi-
značaj izdelka in vrednote proizvajalca.
knik uspešnica.
Splačalo se je
počakati pomlad
Linija Piknik iz Perutnine Ptuj je pravi odgovor
za današnji čas, v katerem še posebej cenimo
Nedvomno
najboljši
Zakaj prenova
embalaže?
Zaradi tega bomo prenovo linije Piknik poZ rednim prenavljanjem svoje podobe blagov-
spremili z vrsto marketinških aktivnosti.
na znamka tudi kaže svojo živost. Tako pokaže,
Oglaševali se bomo na televiziji, v časopisih
da sledi trendom in potrebam njenih kupcev.
in revijah, priložnostnih publikacijah, zelo živahno pa bo tudi na spletu.
Prepričani smo, da nova podoba linije Piknik
odraža tradicionalno kakovost vsega, kar pri-
Prek spletnega portala in facebook aktivnosti
haja iz Perutnine Ptuj.
bomo celo pomlad in poletje spremljali piknike po vsej Sloveniji in najboljše nagrajevali.
trenutke, ki jih preživimo z družino in prijatelji.
Razkosano in pripravljeno perutninsko meso in
izdelki za enostavno pripravo na žaru so slo-
In oglaševanje ...
Pleskavice, nabodala, čevapčiči, ražnjiči, ribsi, perutničke ... Prvovrstno piščančje meso
venskega porekla in prilagojeni specifičnemu
slovenskemu okusu. Ker spoštujemo, pozna-
Res je, da se dobro blago samo hvali, toda v
slovenskega porekla. Razrezano, začinjeno
Perutnina Ptuj je že desetletja najpomemb-
mo in cenimo svoje kupce, so naši izdelki sve-
okolju izredno ostre konkurence danes nihče
in pripravljeno, da zacvrči na žaru ali v ponvi.
nejša blagovna znamka perutninske industrije
ži, zdravi in cenovno optimizirani.
več ne more pričakovati, da bodo potrošniki
Piknik je zakon.
Da bo čakanje na prvi
lažje,
vam podarjamo brezplačen izdelek v novi preobleki.
KUPON
za grill
perutničke
Izrežite ta kupon in ga prinesite v prodajalne
Perutnine Ptuj, kjer boste prejeli svoj izdelek.
Kupon je veljaven do vključno 31.05.2013.
06 PP MARKETING
[email protected]
Ptujska klet
na Japonskem
Vina Pullus spet očarala deželo vzhajajočega sonca.
Robert Pavšič
[email protected]
Gospodarska delegacija Slovenije s predsednikom države Borutom Pahorjem je v marcu obiskala Japonsko.
Predstavniki 25 podjetij so na tridnevnem
uradnem obisku navezovali gospodarske
stike s ciljem okrepitve sodelovanja. Japonski trg je namreč izjemno močan, saj
zajema 127 milijonov potrošnikov z veliko kupno močjo (BDP na prebivalca po
kupni moči: 34.748 dolarjev). Japonsko
je v okviru gospodarske delegacije obiskal
tudi Vinko Mandl, direktor Ptujske kleti.
Predsednika sta sprejela cesar Akihito in
premier Šinzo Abe, ki je na premierski stol
sedel lanskega decembra in takoj začel
uresničevati novo politiko, s katero želi
ustvariti kar najboljše razmere za stabilno
gospodarsko rast. Japonsko gospodarstvo
je lani zraslo za 1,9 odstotka, potem ko se
je predlani za 0,6 odstotka skrčilo, leta
2010 se je BDP povečal za 4,7 odstotka,
leto prej pa za 5,5 odstotka zmanjšal.
»Z rezultati obiska smo lahko več kot zadovoljni, prav tako z organizacijo obiska
in angažiranostjo naše diplomacije in Urada predsednika RS,« je po vrnitvi povedal
Mandl in dodal, da smo dosegli naš prvotni
cilj. »Uspelo nam je spoznati uvoznika, ki
že uvaža slovenska vina, s katerim smo se
ustno dogovorili za začetek sodelovanja –
izvoza Pullus vin na Japonsko. Vina Pullus
so očarala slovenske in japonske goste na
sprejemu predsednika RS v znani tokijski
restavraciji Happo-en, ob dvajsetletnici
diplomatskih odnosov med Slovenijo in
Japonsko. Navezali smo stike in se dogovorili za predstavitve polnitev Pullus pri
znanih hotelskih verigah Sheraton, Hilton
in Hyatt,« je še povedal Mandl in izpostavil, da mu je v še posebno čast povabilo
v združenje japonsko-slovenskega prijateljstva Fuji-Triglav Society. »Pristni medsebojni stiki, ki smo jih stkali na obisku v
Tokiu, so odlična popotnica za razvoj posla v deželi vzhajajočega sonca.«
Ptujska klet na sejmih
[email protected]
Na začetku pomladi je Ptujska klet predstavljala svoje polnitve Pullus na dveh pomembnih trgih - v
Nemčiji ter v Italiji.
Med 24. in 26. marcem sta Bojan Kobal, glavni enolog Ptujske kleti, in Tanja Vinkler, sommelierka Ptujske kleti, barve Pullusa zastopala na sejmu Prowein v Düsseldorfu na skupni stojnici Vinske družbe Slovenije, ter med 7. in 10. aprilom ravno tako v romantični Veroni v Italiji.
Nanotehnologija in živila
Začetek nanotehnologije v živilstvu sega v leto 2000, ko je živilska industrije postavila prve nanotehnološke laboratorije. V letu 2004 je bilo v svetu zabeleženih 180 primerov različnih vrst uporabe nanotehnologije na področju živil. V letu 2007 je bilo na tržišču že 150-600 vrst nanohrane in 400-500 nanotehnoloških embalaž za živila. V svetu uporaba nanotehnologije na področju živil hitro narašča, vzporedno
tudi znanstvene raziskave.
Upravičeno se v prihodnosti pričakuje povečan vpliv nanotehnologije na pridelavo in predelavo živil živalskega in ne-živalskega izvora, skladiščenje, transport in potrošnjo. Uporablja se večinoma izven Evrope,
le nekaj prehranskih dodatkov in embalažnih materialov je trenutno na razpolago v EU.
[email protected]
PTUJSKA KLET 07
Perutnina Ptuj
živi s svojim mestom
Kurentovanje 2013 je prebudilo mistične svetove.
Alenka Gobec
[email protected]
53. Kurentovanje je tako po številu obiskovalcev kot tudi številu
nastopajočih iz Slovenije in tujine upravičilo sloves enega osrednjih festivalov etnološke in kulturne dediščine v Srednji Evropi.
Kot članica Konzorcija Kurent je
vidno vlogo pri organizaciji desetdnevnega pustnega festivala odigrala tudi Perutnina Ptuj,
odlično pa je vlogo upravljalca
Karnevalske dvorane opravilo
PP Gostinstvo.
Bogat program s 137 različnimi prireditva-
mi, razstavami in koncerti je soustvarilo
več kot 12.000 nastopajočih, umetnikov in
pustnih šem. Samo na 53. Mednarodnem
KarnevalFestu se je skozi mesto v 99 skupinah sprehodilo okoli 4.000 etnografskih
pustnih likov in drugih pustnih šem. Nedeljska pustna povorka pa je bila tudi najbolj
obiskana prireditev Kurentovanja 2013, saj
si jo je ogledalo več kot 30.000 obiskovalcev od blizu in daleč. V obeh glavnih povorkah, EtnoFestu in KarnevalFestu, so se
zvrstili pustni liki iz kar 15 držav. Nastopil
je Folklorni tulski ansambel iz Rusije in prvič
tudi kurentu podobni pustni liki iz Bolgarije.
Letos smo na Ptuju v 10 dneh zabeležili kar
120.000 obiskovalcev.
140. obletnica prve
mestne povorke
Ena izmed osrednjih novosti je bila prireditev Mestni pustni korzo, s katero je Ptuj na
pustno soboto obeležil 140. obletnico prve
Pozornost več kot 10.000 obiskovalcev otvoritvene povorke so pritegnili
divji prašiči iz Belgije.
mestne povorke. Kot vsako leto je umetniško dogajanje obarvala mednarodna likovna
prireditev Ex-Tempore Ptuj Karneval 2013.
Udeležence je navdihovala predvsem pustna tematika, med 85 oddanimi likovnimi
deli pa je glavno nagrado Grand Prix Mestne
občine Ptuj prejela Tina Dobrajc s svojo izjemno upodobitvijo kurentke. Strokovnjaki
so o kulturni dediščini razpravljali na strokovnem simpoziju, katerega osrednji poudarek je bil preučevanje nesnovne kulturne
dediščine na primeru pustnih šeg in njihova
Unesco zaščita.
Karnevalska dvorana v
barvah PP Gostinstva
Prvo nagrado na Mednarodnem Karneval Festu je prejela skupina Fantazija
iz KUD-a Maska Stojnci.
Največja karnevalska dvorana v Sloveniji je
letos postregla s še več zabave in izjemno
pestrim programom. Udarno se je začel že
prvi večer, ko je z enim redkih letošnjih na-
stopov pri nas zbrano množico navdušila
Severina, ki se ji je pridružila Rebeka Dremelj. Na pustno soboto so polno dvorano do
zgodnjih jutranjih ur zabavali Davor Radolfi s
skupino Ritmo Loco ter ansambel Slovenski
zvoki. Za odličen program, logistiko in gostinsko ponudbo si vse čestitke zasluži ekipa
PP Gostinstva na čelu z Dušanom Risom.
Uspeh 53. Kurentovanja je povzel vodja
projekta Branko Brumen: »Pust povezuje
vse ljudi in civilizacije ter predstavlja tisti
čas v letu, ko vzpostavimo vez s svojo prvobitno mistično naravo.
Letošnje kurentovanje je uspelo predstaviti in utrditi izjemno etnološko dediščino
pustnih tradicij s celega sveta.« Organizatorji misli že usmerjajo v novo karnevalsko sezono (v Evropi se prične 11. Novembra) in snovanje novega, še boljšega
kurentovanja.
Združevanje v Skandinaviji
Dve vodilni skandinavski podjetji perutninske industrije - švedski ter danski Kronfågel Group ter norveški Cardinal Foods sta se združili v eno družbo. Združevanje je koordinirala zasebna svetovalna družba
CapVest ter švedska kmetovalna zadruga Lantmännen, ki je bila tudi lastnik Kronfagel Group, poroča
Poultry World. Po združevanju ima zdaj CapVest 52-odstotni kontrolni delež v novem podjetju, Lantmännen pa razliko - 48 odstotkov. Nova družba, katere ime bodo še izbrali, mora s poslovanjem počakati na odločitev insitutcij za zavarovanje konkurenčnosti, po predvidevanjih pa naj bi na letnem nivoju
realizirala skoraj 600 milijonov evrov.
08 KURENTOVANJE
[email protected]
Najboljšim rejcem Perutnine
Ptuj podelili priznanja
Na seminarju rejcev Perutnine Ptuj so imenovali tudi deset
izkušenih mentorjev reje, ki bodo pripomogli k vrhunskim
rezultatom pridelave perutninskega mesa.
griranih procesov pridelave od njive do vilice v
Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini
ter v Srbiji združuje več kot 500 kooperantov, v
[email protected]
izjemno zahtevnem letu 2012 utrdila razvojni
cilj tržnega liderja v širši regiji na segmentu perutninskega mesa. Tako so ptujski perutninarji
V Gorišnici je 7. marca potekal
seminar za rejce brojlerjev, ki
ga je za svoje kooperante organizirala Perutnina Ptuj.
uspeli realizirati prodajo v višini 261,8 milijona
evrov. Pomembno pa je poudariti, da je bil EBITDA dosežena v višini skoraj 25 milijonov evrov,
kar je 30 odstotkov več kot leto poprej. To kaže
na stabilnost in robustnost Skupine Perutnina
Ptuj, še zlasti, če povzamemo dejstvo, da je EBIT-
»Kot naš rejec ste bili izbrani zaradi sposobnosti
doseganja vseh standardov, ki smo si jih v Perutnini Ptuj postavili zelo visoko. Ste pravi generator našega sistema z vidno vlogo v slovenski
prehranski industriji, ki nam je skupaj zagotovila
tržni primat v širši regiji. Brez vaše vloge v prvi
fazi reprodukcijske verige ne bi dosegali takšne
produktivnosti ne le na lokalni in regionalni ravni,
temveč tudi na globalni,« je zbrane rejce pozdravil dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj. Ob tej priložnosti je
podelil priznanja Ani Podgoršek, Danieli Težak in
Milanu Vasletu, ki so bili izbrani za najboljše rejce. »Zavedati se moramo, da pojem kakovosti ne
pomeni le kakovosti živila, pridelanega po najvišjih standardih, temveč gre za proces, ki poteka
od njive do vilice, gre pa tudi za sam odnos do
potrošnika. V Perutnini Ptuj imamo vzpostavljen
takšen sistem sledljivosti, da za vsak izdelek, lahko v realnem času poiščemo vse relevantne podatke; katere surovine so bile uporabljene, kje in
kdaj je bil proizveden, katera ekipa in kateri del
proizvodnje ga je proizvedel in pri katerem kmetu je bil piščanec vzrejen,« je poudaril dr. Glaser in
še enkrat čestital najboljšim nagrajenim rejcem.
Vsi kooperanti Perutnine Ptuj, ki tvorijo jedro
pridelave, so na seminarju spremljali strokovne
vsebine, prejeli sodoben priročnik za rejo ter kot
novost - dobili izkušene mentorje, ki imajo dolgoletne izkušnje pri reji perutnine. Prvi mentorji
DA marža porasla na 9,5 odstotka, kar Perutnino
mesa. »Rezultate mora sicer pregledati še redna
kooperantov Perutnine Ptuj so tako postali: Ana
Podgoršek, Borut Pučko, Milan Vasle, Andrej Tkalec, Darko Kegl, Janko Šega, Brigita Jazbec, Friderik Horvat, Zvonko Brglez in Vlado Ahec.
Mentorji bodo skupaj s strokovnimi službami
Perutnine Ptuj intenzivno delovali na področju
izboljšanja rejnih rezultatov, hitrejše in učinkovitejše uvedbe sprememb, novosti in izboljšav ter
učinkovitejše izmenjave dobrih praks, standardov in zahtev kupcev.
In ravno v potrošniškem zornem kotu je med
najpomembnejšimi vlogami v prehranski verigi
- vloga rejca. »Zagotavljati moramo absolutno
vrhunska živila v vseh pogledih. V primeru Perutnine Ptuj lahko suvereno zatrdimo, da smo lasten sistem, ki je implementiran v vse integrirane
procese pridelave varnih, zdravih in kakovostnih
živil iz perutninskega mesa, nadgradili do popolnosti, proces pa še nadaljujemo. Na ta način lahko
suvereno manifestiramo svojo odgovornost do
potrošnika, ki naša prizadevanja potrjuje s svojo izbiro,« je še povedal dr. Glaser in napovedal
svetlo prihodnost perutninske industrije. »Integrirani proizvajalci piščančjega mesa, kakršna je
Perutnina Ptuj, ki proizvajajo vse od jajc pa do
Zakaj je perutnina tako priljubljena?
Perutninsko meso je okusno in lepo obarvano, z izjemno teksturo in se ga lahko pripravi na nešteto načinov. Z dodatki različnih začimb postane perutnina indijska, kitajska ali slovenska specialiteta. Lahko se jo pripravi za predjedi, v juhah in solatah, kot celoto ali pa po razrezanih delih, v
klobasah, medaljonih ali drugih mesnih predelanih jedeh.
Lahko jo kuhamo, pražimo, dušimo, fermentiramo ali pečemo na žaru. Kot drugi razlog priljubljenosti pa je značilnost perutnine, da na enega najbolj ekonomičnih načinov pretvori rastlinske v živalske beljakovine. Poleg tega pa je pomemben tudi okoljski vidik. Za pridelavo kilograma perutnine
je potrebnih 3.900 litrov vode, za kilogram svinjine 4.800 ter za kilogram govedine 15.500 litrov.
[email protected]
Ptuj uvršča v sam vrh svetovnih proizvajalcev
Nagrajenci
pripravljenih živil, bodo glede na vse trende v prihodnosti najbolj intenzivno in optimalno organizirani pridelovalci živil animalnega izvora. Tako v
Sloveniji, kot tudi v svetu. Izvrstna živila Perutnine Ptuj, ki jim zaupamo že več kot sto let in med
katerimi je tudi najbolj popularna perutninska
salama - Poli, bodo tako še naprej naš sopotnik v
ustvarjanju zdravega načina življenja.«
revizija, vendar je zdaj že jasno, da smo poslovanje v lanskem letu zaključili pozitivno in skladno z načrti,« je še povedal dr. Glaser in razložil,
da so izhodišča za boljše poslovanje, ki se kaže
zdaj, pripravili že leta 2010, po opravljeni analizi
in reorganizaciji skupine. Na več kot 22 različnih
trgih je Perutnina Ptuj v letu 2012 prodala skoraj
84 milijonov kilogramov perutninskega mesa in
izdelkov, kar je že nekajletna zapovrstna rast pro-
Sicer pa je Perutnina Ptuj, ki v okviru štirih inte-
daje osnovnega programa.
Zadružniki med predavanjem
Poraba perutninskega mesa (000 ton)
2012
2020 (napoved)
Svet
102.173,60
122.489,21
EU (27)
11.797,80
12.708,62
ZDA
16.706,48
19.222,36
Rusija
3.582,90
3.687,07
Ukrajina
1.125,13
1.508,11
Argentina
1.447,17
1.852,02
Brazilija
9.556,38
10.819,62
Kitajska
17.211,76
20.921,01
Indija
2.981,92
4.252,78
PERUTNINARSKA ZADRUGA 09
25 let razvoja
in uspešnega dela
Lojze Cajnko
[email protected]
Na Zboru članov društva upokojencev Perutnina Ptuj, na katerem so pregledali opravljeno
delo, se je 14. marca v Restavraciji Gastro zbralo prek 100 članov društva.
Zbor pa so spremljali tudi povabljeni gostje dr.
Roman Glaser,predsednik uprave in generalni
direktor Perutnine, Joco Tarbuk, urednik Perutninarja, dr Štefan Čelan, župan Mestne občine
Ptuj, predstavnika Pokrajinske zveze DU Spodnje
Podravje Marija Dietinger in Ivan Obran, Tinček
Ivanuša in nekateri drugi.
Najprej so se na kratko spomnili razvoja in dogodkov skozi 25 let, za tem pa je dosedanji predsednik
društva Lojze Cajnko poročal o izvedenih aktivnostih v letu 2012. O številnih izletih, srečanjih, letovanju smo vas prek Perutninarja seznanjali vse leto.
Opozoril pa je na pozornost do starejših članov.
Poudaril pa je, da takih uspehov ne bi dosegali brez
donacije Perutnine, za kar se je dr. romanu Glaser in
kolektivu zahvalil.
Erna Subotič je podala poročilo o denarnih zadevah
in poudarila, da v glavnem vse stroške izletniško
rekreativne dejavnosti plačajo udeleženci sami. Denar iz članarine in donacije Perutnine je namenjen
srečanjem jubilantov, voščilnicam starostnikom,
občnemu zboru in organizacijskim zadevam.
Predsednik nadzornega odbora Ivan Kovačec je poročal, da je društvo uspešno delovalo po letnem načrtu dela, da ni bilo zaslediti nepravilnosti, da so bili
odnosi med člani vzorni, zato tudi častno razsodišče
ni obravnavalo nobenega primera.
K besedi so povabili tudi goste. Dr. Roman Glaser je
v svojem nagovoru zbranim predstavil Perutnino
danes. Razvoj, delo in dogodke v podjetju. Poudaril je, da tudi delo društva pozorno spremljajo in je
vodstvo Perutnine seznanjeno z delom društva,
zato je tudi deležno materialne pa tudi moralne in
strokovne pomoči. Povabil je tudi k še večjemu sodelovanju in širšemu poznavanju Perutnine danes,
saj smo prav sedanji upokojenci pomagali graditi
temelje tejh uspešni firmi.
Dr. Štefan Čelan je na kratko spregovoril o dogodkih v občini in poudaril pomen Perutnine v občini in
Ogled Lipice
širšem okolju. Pri tem je opozoril, da so tudi upokojenci prispevali pomemben delež k razvoju tega
uspešnega podjetja.
Marija Dietinger je na kratko predstavila del Pokrajinske zveze in povedala da društvo dobro sodeluje z zvezo, zato najaktivnejšim članom vsako
leto podelijo priznanje za opravljeno delo. Na tem
zboru sta priznanje PZDU Spodnje Podravje prejela
Stanko Jaušovec in Josip Pintarič.
Društvo upokojencev Perutnina Ptuj pa je podelilo zahvalo Viliju Šlehti, podpredsedniku društva in
Branku Simonoviču, dosedanjemu direktorju Delfina. Priznanje društva pa so prejeli: Franc Tetičkovič, Pokrajinska zveza DU Spodnje Podravje, Olga
Jontez, Ivan Habjanič in Karl Kojc.
Sledile so volitve novega vodstva društva.
V tem mandatu bodo društvo vodili:
Upravni odbor
Gostje na občnem zboru
Martin Mlakar, predsednik
Vili Šlehta, podpredsednik
Frančka Cvetko, tajnica
Erna Subotič, blagajničarka
Jožica Turk, blagajničarka
Vlado Plohl, član
Ivan Grahrl, član
Nadzorni odbor
Ivan Kovačec, predsednik
Lojze Cajnko, član
Boris Pelcl, član
Častno razsodišče
Ciril Centa, predsednik
Marija Vojsk, članica
Olga Plohl, članica.
Obravnavan je bil tudi letni načrt dela, katerega predlog so vsi člani prejeli že v januarju. Program je bil
potrjen v nespremenjeni obliki. Sledilo je prijetno
druženje ob zvokih Tria metuljčki.
No društvene aktivnosti so se začele že januarja, Ko si je 70 članov društva ogledalo proizvodni proces v perutninski klavnici. Udeležence je
v imenu vodstva Perutnine sprejel Joco Tarbuk,
vodil pa vodja DE Borut Damiš. Mnogi člani še te
proizvodnje niso videli, pa tudi tisti, ki so v klavnici delali so z začudenjem opazovali opremo, tehnološki napredek in organizacijo.
V februarju je bil predstavitveni izlet v Divačo in
obisk znamenite kobilarne Lipica. Takoj po občnem
zboru je že bil 21. marca organiziran izlet, malce v
Lenti na Madžarsko, več pa v Pomurje.
Pripravljajo pa že nove aktivnosti.
Nanodelci
Nanodelci se lahko uporabljajo:
- nanosrebrovi hladilniki z antibakterijskim učinkom,
- nanokeramični delci v olju za cvrtje, za preprečevanje neprijetnih vonjav in
toplotnega zgoščevanja olja,
- nanokapsule kot nosilci vitaminov, mineralov, esencialnih maščobnih kislin,
antioksidantov, koencima Q10,
- silicijevi in titanovi oksidi kot nanoprevleka za živila za boljši okus, obstojnost,
- voski z nanodelci za daljšo obstojnost sadja,
- nanodelci v žvečilnih gumijih za čiščenje zob
- nanosenzorji za odkrivanje toksinov virusov, bakterij.
10 DRUŠTVA
[email protected]
11. Poli maraton
letos starta na Ptuju
15. junija bo rekreativni center kar staro mestno ptujsko jedro,
kjer bomo praznovali vseslovenski kolesarski praznik.
Robert Pavšič
dogajanje in brezplačno popravilo koles pred
maratonom.
[email protected]
Perutnina Ptuj, Kolesarski klub Perutnina Ptuj, Dialog-si.net in Štajerski tednik so tudi letos pristopili k pripravi najboljšega Poli maratona do zdaj.
Poli maraton raste. Letošnja, že
11. izvedba največjega kolesarsko-rekreativnega dogodka v
Sloveniji, se tako seli iz svoje tradicionalne postojanke kar v staro
mestno ptujsko jedro, kjer bo 15.
junija center vseslovenskih in tujih ljubiteljev poganjanja pedal.
Največja sprememba je start in cilj, ki bo letos
11
kar na Ptuju, drugače pa organizatorji zagotavljajo enako ali celo boljšo stopnjo maksimalnega doživetja lepot ptujske okolice.
Tudi letos so pripravljene tri dolžine kolesarskih
prog za različno telesno pripravljene kolesarje,
bogat darilni paket za vse udeležence in slastna
perutninska pojedina po zaključku kolesarjenja.
Na stari ptujski tržnici so prostor našli vsi se-
Če k temu prištejemo še bogate nagrade za na-
stavni deli, ki so Poli maraton utrdili kot enega
ključne obiskovalce, druženje v izbrani družbi
najbolj priljubljenih kolesarskih doživetij. Tudi
ter izvrstno zabavo, potem je na dlani, da se 15.
letos bo na voljo osrednji prostor za uživanje v
junija zagotovo srečamo na Ptuju.
ju!
Letos na Ptu
15. junij
slastnih jedeh in animacija za otroke, vsi prijatelji Poli maratona pa bodo poskrbeli za pestro
Komaj vas že čakamo.
i
ton.s
www.polimara
Tri nove proge
Kaj nas druži?
Tako kot po navadi, se bomo podali na tri
Deset dosedanjih Poli maratonov je do zdaj pre-
proge, namenjene različno pripravljenim ko-
pričalo že tisoče rekreativnih kolesarjev.
lesarjem.
Druži nas odlična družba, kolesarjenje skozi idiStart bo pred poslovno stavbo gostitelja Poli
lično pokrajino, zabava za vse generacije, vrhun-
maratona – Perutnino Ptuj na Potrčevi ulici 10,
ska organizacija, bogatim zabavni program za vse
pot pa nas bo ponesla na 52-kilometrski Maxi
generacije, nagrade za udeležence in celostna
Poli maraton ter Mini Poli maraton v dolžini 21,2
ponudbe s tehnično podporo, osvežilnimi napitki
kilometra, za najmlajše pa bo pripravljena dva
na progah ter slastno pogostitvijo na cilju.
kilometra dolga krožna pot po Ptuju, in sicer s
startom na Miklošičevi ulici (tržnici).
Tudi zato vas že komaj čakamo.
Začetek tekmovalne sezone 2013
Šele vremenske razmere, ki jih imamo v zadnjem obdobju, so omogočile mladim kolesarjem Perutnine Ptuj treninge na kolesih na prostem.
Pred tem so bili zaradi obilice snega primorani poiskati druge rešitve, trening na cesti pa je vsekakor nekaj povsem drugega. Člani so že pričeli tekmovanja v letu 2013, že kmalu pa bodo pričeli dirkati tudi mlajši kolesarji. Ptujski kolesarji, ki so nas v preteklem letu velikokrat razveselili z odličnimi rezultati, so prvo dirko odpeljali v soboto 30. 3., v Reki na Hrvaškem. Sicer pa bodo Ptujčani nastopali na dirkah v Sloveniji
in njej bližnjih državah. Okvirni načrt dirk za prvi del sezone 2013 je že znan, urnik pa se bo verjetno še kaj spremenil in dopolnil, sploh za
drugo polovico sezone. Ob tem ima Kolesarski klub Perutnina Ptuj nekaj mladih reprezentantov, ki jih letos čaka kar nekaj pomembnih dirk.
Koledar dirk kolesarjev Perutnine Ptuj za prvi del sezone 2013:
Marec: 30. 3. - Memorjal Zambelli (Reka, Hrvaška);
april: 7. 4. - 14. VN Šenčurja, 20. 4. - 4. VN Občine Medvode,
25. 4. - Coppa Montes (Italija, mladinci), 27. 4. - Lavanttaler Radsporttage (Wolfsberg, Avstrija),
28. 4. - 5. Nagrada Stubičkih Toplic (Stubičke Toplice, Hrvaška);
maj: 4. 5. - Kriterij Ajdovščine, 5. 5. - Pokal Dragatuša, 5. 5. - 19. Nagrada mesta Krapine (Krapina, Hrvaška), 11. 5. - Kolesarska dirka ob
Blejskem jezeru, 19. 5. - 2. nagrada Radoboja (Radoboj, Hrvaška), 25. 5. - VN Komende, 26. 5. - 5. kriterij Oroslavlja (Oroslavlje, Hrvaška).
[email protected]
POLI MARATON 11
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj
Komaj čakam,
da bo piknik
je zakon. Pleskavice, nabodala, čevapčiči,
ražnjiči, ribsi, perutničke in druge zapeljive
dobrote iz prenovljene linije Piknik bodo močno
zaznamovale letošnjo pomlad in poletje.
Prvovrstni kosi piščančjega mesa slovenskega
porekla so že začinjeni in pripravljeni, da
zacvrčijo na žaru ali v ponvi. Poskrbite za dobro
družbo in naj se zabava začne!