Projekt za znižanje stroškov - SPB-1 - Domov

PROJEKT ZA ZNIŽANJE STROŠKOV SPB-1
Potrebno je prevzeti nadzor nad izbiro dobaviteljev in izvajalcev storitev v SPB-1. Do sedaj je to delo
opravljalo podjetje za upravljanje, od jeseni 2014 dalje pa smo začeli sami vršiti izbor dobaviteljev za večje
vrednosti.
Kot pravi neki upravnik: "že dolgo se trudim, da bi etažnim lastnikom kot upravnik dopovedal, da so v veliki meri
sami krivi, če plačujejo previsoke obratovalne stroške, previsoke stroške dobaviteljem, izvajalcem del... in vsega, kar
je povezano z obratovanjem NJIHOVEGA objekta.
Ponavadi večino takšnih stvari, ki jih lahko preberem pišejo "nezainteresirani" etažni lastniki. To so tisti, ki NE
hodijo na zbore etažnih lastnikov, NE želijo odločati o skupnih stvareh v objektu, NE želijo biti člani NO, NE zanima
jih, kaj se z objektom dogaja......in tako naprej.
JIH pa zanima, zakaj plačujejo za snažilko ali hišnika 4,5 ali 15,00 € mesečno. Če bi zgornje NE-je spremenili v DA-je, bi
jih to ne zanimalo več, ker bi vedeli.
Da se lahko nek objekt dobro upravlja, lastniki pa plačujejo normalno visoke stroške (brez pribitkov provizij
izvajalcem, ki jih imajo upravniki že za samoumevne), morata biti izpolnjena vsaj dva osnovna pogoja: pošten in
zavzet upravnik in močan nadzorni odbor (NO) stavbe, ki z njim sodeluje. Brez sodelovanja z etažnimi lastniki bo še
tako dober upravnik počasi zaspal in opravljal le najnujnejša opravila. Da o raznih mahinacijah na temo
zaračunavanja "manipulativnih" in ostalih stroškov izvajalcem s strani nepoštenih upravnikov, ki jih v končni fazi
VEDNO plačate etažni lastniki, niti ne govorim".
Prvi primeri so pokazali, da je vsak strošek možno znižati. Ker je objekt v zasebni lasti, je edini način, da
uspemo znižati stroške, ta, da se aktivno vpletemo v upravljanje našega objekta. Za to pa je potrebna
volja, prosti čas in angažiranost nadzornih odborov. Čas je, da se večina lastnikov spremeni iz
»nezainteresiranih« v »zainteresirane« lastnike svoje lastnine.
Področja, kjer se bomo aktivno angažirali za znižanje stroškov, so:
o
o
o
o
o
o
o
dobava kurilnega olja
stroški smeti in omrežnine
dobava skupne električne energije
požarno varovanje objekta
zavarovanje objekta
čiščenje pasaže in kleti
hišniške storitve
Akcije:
o ELEKTRIKA: 4. 2. 2015 smo zamenjali dobavitelja skupne električne energije, ki bo energijo
dobavljal za 1.370 € ceneje na letni ravni, kot dosedanji dobavitelj, izbran s strani upravnika.
o
KOTLOVNICA: 4. 2. 2015 smo na našo pobudo ustavili, očistili in konzervirali tretji kotel v
kotlovnici, ki je delovala z vsemi tremi kotli. Glede na nazivno moč posameznega kotla smo
skupaj s projektantom kotlovnice ocenili, da ni nikakršne potrebe po tem, da delujejo vsi trije.
Število porabnikov toplote je manjše kot pred leti (npr. Tehnounion ni več priključen na našo
kotlovnico ipd.), zato je kotlovnica trenutno predimenzionirana. Takšna kot je, bi teoretično
ogrevala tri (3) SPB-je. Zaustavitev tretjega kotla bo znižala stroške skupne električne energije in
ogrevanje objekta vršila bolj optimalno. Rešitev in strokovni poseg zaustavitve kotla je opravil
projektant kotlovnice, začetna ideja pa je morala priti z naše strani, ker je interes samo naš.
Projektant kotlovnice je zaustavitev kotla ter konzerviranje opravil strokovno, po vseh
priporočilih proizvajalca kotla.
_______________________________________________________________________________________________________________________
spletna stran: http://spb-1.weebly.com
elektronska pošta: [email protected]
Facebook profil: SPB-Domžale-NAŠ-DOM
o
SMETARINA: predstavniki etažnih lastnikov posameznih stavb smo pobudniki novega
obračunavanja smeti in sicer ločeno, po lamelah. Vsaka lamela bo sama odgovorna za stroške
smeti, ki so trenutno ogromni (3x večji od povprečja v SLO). Zmanjšali se bodo z vsemi
potrebnimi ukrepi:
z ločevanjem odpadkov (cele kartonske škatle ne sodijo v črne zabojnike...)
plačevanjem stroškov smeti po posameznih lamelah (vsaka lamela bo sama odgovorna za
stroške odvoza smeti)
prijavo števila uporabnikov stanovanj, ki jih dejansko uporabljajo (stroški za smeti se
bodo potem delili na večje število uporabnikov)
garažnimi vrati ali rampo (da se prepreči dovoz smeti ostalim krajanom)
o
OMREŽNINA: vsi lastniki stanovanj plačujemo 18,13 € mesečno za vodovodno in kanalizacijsko
omrežnino. Županu Toniju Dragarju smo že predali pobudo za znižanje tega stroška. Občina
preko JKP Prodnika od SPB-1 na leto tako dobi približno 140.000 € v proračun. Župan in direktor
JKP Prodnik trdita, da je osnova načina obračunavanja in višina omrežnine določena v uredbi.
Znižanje je možno samo s spremembo uredbe (na državni ravni) ali višino omrežnine, ki je
izračunana na podlagi cenitve omrežja (z upoštevano amortizacijo), deljena s številom odjemnih
mest. SPB-1 pa ima samo 2 (dve) odejmni mesti (dva priključka), hkrati pa več kot 700 enot
(plačnikov omrežnine).
o
KURILNO OLJE: pri konkurenčnem ponudniku kurilnega olja, smo sami pridobili ugodnejšo ceno,
kot je trenutna, ki jo je pridobil upravnik. Ker je pogodbo s sedanjim dobaviteljem kurilnega olja
upravnik podpisal že pred tem in velja do konca kurilne sezone, imamo možnost v naslednji
kurilni sezoni sami izbrati ugodnejšega ponudnika. Glede na količino imamo pogajalsko moč, ki jo
bomo s pridom izrabili. Preverili bomo tudi vse možnosti prehoda na kakšen drug energent.
o
POŽARNO VAROVANJE: preverili bomo še ostale ponudnike na trgu, hkrati pa preverili možnost,
da objekt ne bi potreboval 24-urnega fizičnega požarnega varovanja, kar trenutno predstavlja
velik strošek.
o
ZAVAROVANJE: preverili bomo še ostale ponudnike zavarovalniških storitev na trgu.
o
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PASAŽE: županu Toniju Dragarju smo že predali pobudo za pravično
delitev stroškov vzdrževanja pasaže. Če je pasaža v javni uporabi vseh občanov, potem je
potrebna takojšnja sprememba delitve stroškov vzdrževanja pasaže.
Analiza stroškov dokazuje, da je edini način za znižaje stroškov lastna udeležba lastnikov pri upravljanju
svoje lastnine. Pritoževanje nad visokimi stroški v SPB-1 ne privedejo do rešitev (znižanja stroškov), to
lahko doseže le aktivno zavedanje, da je SPB-1 naš dom, za katerega smo sami odgovorni. Upravnik
objekta samo izvršuje zadane naloge, sistem pa ga nagrajuje, da so stroški (in s tem provizije) čim večji.
Če lastniki »spimo«, se »uspava« tudi upravnik in dela po liniji najmanjšega napora. Zakaj pa bi se sicer
trudil, če se ljudje vedno samo pritožujejo? Če je udeležba na letnih zborih lastnikov majhna (samo 10 - 15
stanovalcev po lameli), potem je nezainteresiranost prevelika. Kritizira naj tisti, ki je aktiven, ne pa tisti, ki
sam osebno nič ne pripomore k rešitvi situacije. Nadzorni odbori delujejo prostovoljno, brez plačila, tako
da se od etažnih lastnikov pričakuje usmerjenost k rešitvam in ne samo kritiziranju obstoječega stanja.
Logično bi bilo, da so stroški v tako velikem objektu nižji kot v manjših objektih (ker se na količino vedno
dobi popust), v praksi pa je žal tako, da so stroški večji kot v manjših objektih. Nagrado pobere upravnik,
ki nima druge možnosti, kot da izkorišča neaktivnost in neorganiziranost lastnikov. Da se bo zgodila
sprememba, smo odgovorni vsi lastniki stanovanj, najemniki, ter poslovniki.
Torej vprašanje na mestu je: kaj lahko jaz naredim za znižanje stroškov? To naj se vpraša vsakdo izmed
nas.
_______________________________________________________________________________________________________________________
spletna stran: http://spb-1.weebly.com
elektronska pošta: [email protected]
Facebook profil: SPB-Domžale-NAŠ-DOM
Aktivnosti vsakega posameznika, ki bodo pripomogle k znižanju stroškov:
o
ločevanje odpadkov (plačujemo črne zabojnike in če vanje namečemo cele kartonske
škatle, potem se volumen prehitro zmanjša. Ko se bodo smeti ločevale, bo potrebnih
manj črnih zabojnikov in temu bo sledilo znižanje stroškov za smeti)
o
prijava pravega števila uporabnikov stanovanj (poštenost lahko pripomore k znižanju
stroškov za čiščenje, odvoz smeti in vse, kar je vezano na delitev stroškov glede na število
prijavljenih uporabnikov)
o
prijava pravega števila psov (vsak pes pri delitvi stroškov čiščenja v posameznih lamelah
šteje za ½ osebe)
o
opozorilo upravniku o tistih, ki goljufajo ali pa so pozabili na prijavo ob spremembah (za
katere se ve, da imajo prijavljenih premalo uporabnikov in psov, zato namesto njih
stroške plačujejo tisti, ki so pravilno prijavljeni. Ocenjuje se, da je vsaj 10 – 20 % ljudi
neprijavljenih, prav toliko tudi psov)
o
udeležba na letnih zborih lastnikov (s tem damo vedeti, da nam je mar za svojo lastnino,
upravnik bo lažje razumel, za koga dela, kdo ga plačuje in nadzira)
o
dajanje konstruktivnih pripomb in pobud (več kot je idej, večja je možnost, da so med
njimi tudi kakšne zares dobre)
o
namestitev delilnikov toplote - delilnike toplote določeni lastniki izrabljajo (namestijo nov
radiator, na ponovno namestitev delilnika pa »pozabijo«)
o
talno ogrevanje - obstajajo primeri, ko so izvedena talna ogrevanja stanovanja iz
radiatorskih napeljav (brez delilnika). S tem se izkorišča toplotna energija, ki ni izmerjena
in ni pravično obračunana
o
ogrevanje vode – obstajajo primeri, ko so narejene napeljave iz centralnega ogrevanja v
grelnik tople vode (s tem se izkorišča toplotna energija, ki ni izmerjena in ni pravično
obračunana)
o
spremljanje aktivnosti nadzornih odborov in predstavnikov etažnih lastnikov
Poštenost se začne pri nas samih.
Vabljeni k sodelovanju in spremljanju aktivnosti na spletni strani
http://spb-1.weebly.com/
in na Facebook profilu ter v sredstvih javnega obveščanja
Predstavniki etažnih lastnikov in člani NO SPB-1
Domžale, 6. 2. 2015
_______________________________________________________________________________________________________________________
spletna stran: http://spb-1.weebly.com
elektronska pošta: [email protected]
Facebook profil: SPB-Domžale-NAŠ-DOM