samfunnsansvar-styrets-ansvar

Bedrifters samfunnsansvar!
Doing smarter business.
Kjersti Fløgstad
Innhold
o  Hva er samfunnsansvar?
o  Hvorfor samfunnsansvar?
o  Samfunnsansvar – et begrep i utviking
o  Hvorfor er det viktig?
o  10 gode grunner
o  Hvordan bør styret forholde seg?
Hva er samfunnsansvar?
Hva er
samfunnsansvar?
o  Mange begreper-
Ingen rett eller galt
o  Samfunnsansvar –
ingen begreper omfatter
alt
o  “The responsibility of
enterprises for their
impacts on society.”
Europa kommisjonen,
oktober 2011
Corporate responsibility? Corporate social responsibility? Bedri3ers samfunnsansvar? Sustainable business? Sustainability? Sustainable innova9on? Shared value? Crea9ng Shared Value? Den moralske
argumentet
"Our generation has inherited an
incredibly beautiful world from our
parents and they from their parents.!
It is in our hands whether our children
and their children inherit the same world."!
Richard Branson!
Det rasjonelle argumentet
Utklipp fra A3enposten 15. november 2011 Det økonomiske argumentet
”Den omdømmemessige og økonomiske risikoen ved ikke å sikre bedre adferd på deIe området, kan være betydelig”….. Samfunnsansvar et fag i utvikling
Filantropi Risko styring -­‐ Veldedighet eller frivillighet -­‐ Fokus på å overholde lover og internasjonale konvensjoner Begrenset startegisk og operasjonell effekt Medium 9l høy operasjonell effekt Integrert sanfunnsanv
ar -­‐ Del av kjernevirksom-­‐
het, fokus på løsninger Strategisk og operasjonell effekt o  Samfunnsansvar er å ta ansvar for
mennesker, miljø og samfunn som påvirkes
av virksomheten
o  Handlinger utover lovpålagte krav fra
myndigheter skaper nye løsninger for
mennesker, miljø og samfunn
o  Smarte måter å ta samfunnsansvar på kan gi
din virksomhet konkurransefortrinn – og
verden til et litt bedre sted
Kjerneområder for
samfunnsansvar
Menneske
rettigheter
Samfunns
engasjement
og involvering
Arbeidsmiljø
Organisasion
Forbruker
forhold
Miljø
Hederlig
virksomhet
Fra ISO 26000, En veiledning om samfunnsansvar Rammeverk og initiativ
o  Stortingsmelding 10, 2009 om samfunnsansvar
o  Stortingsmelding 13, Eierskapsmeldingen
o  OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper
o  UN Global Compact
o  UN Guiding Principles on Business and Human
Rights
o  ISO 26000 Guidance Standard on Social
Responsibility
o  Global Reporting Initiative (GRI)
o  Carbon Disclosure Project
Hvorfor er det viktig?
Hvorfor er det viktig?
o  Bedrifter følges med argusøyne og omfatter
problemer i hele verdikjeden
o  Bedrifter blir overvåket av:
o  media
o  interessenter organisjoner
o  stakeholders
o  ansatte
o  myndigheter
o  investorer
o  forbrukerne
Media avslører –!
og hvem hadde hørt om SN Power før dette?
Samfunnsansvar og lønnsomhet
o  Harvardstudie fra nov 2011 viser utvikling for
CSR- vs normale selskaper i forhold til:
o Ulik adferd og praksis for
o Corporate governance
o Stakeholder engagement
o Ledelse og oppfølging
o Resultater målt fra 1993(1usd) til 2009: o  Aksjekurs: $22,6 vs $15,4
o  Egenkapital: $31,7 vs $25,7
10 gode grunner
1.  Bedre profil/omdømme
2.  Nye forretningsmuligheter og nye produkter.
3.  Høyere kundelojalitet og økt salg
4.  Attraktiv arbeidsplass
5.  Motiverte medarbeidere
6.  Økt interesse fra investorer og finansanalytikere
7.  Forberedt på fremtidige reguleringer
8.  Kostnadsbesparelser
9.  Styrket forhold til samarbeidspartnere og samfunnet
10. Redusert risiko
Eksempler på lønnsomt
samfunnsansvar
Siemens
Ansvar for leverandørkjeden -
Har offentliggjort navnene på
fabrikkene som produserer
klærne 1%
av omsetning ekskl. mva brukt til
humanitære og samfunnsnyttige
prosjekter
Panteordning -
Når man leverer inn brukte Stormberg
sports- og turtøy, får man en
pantelapp som kan brukes til neste
gang man handler hos Stormberg
Stormbergs handlingsplan for inkluderende arbeidsliv -
25% av medarbeiderne skal være rekruttert blant unge mennesker
som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet.
Styrets rolle
Samfunnsansvar er naturlig del av
styrets arbeid!
o  Av minst 2 grunner:
1.  Formalkrav
2.  Sikre verdier for eierne
Fra NUES
Norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse,
kapitel 1:
o  Styret skal påse at selskapet har god eierstyring
og selskapsledelse.
o  Styret skal gi en samlet redegjørelse for
selskapets eierstyring og selskapsledelse i
årsrapporten. Redegjørelsen skal omfatte hvert
enkelt punkt i anbefalingen. Dersom denne
anbefalingen ikke er fulgt, skal det forklares.
o  Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i
samsvar med dette utforme retningslinjer for etikk
og samfunnsansvar.
Forslag til endring av
regnskapsloven
o  Innføre krav til rapportering om
samfunnsansvar (§3-3c) for ”store”
foretak
o  Rapporteringen foreslås å inngå som del
av årsberetningen eller som egen
samfunnsansvarsrapport
o  Revisor skal vurdere om innholdet i
rapporten er konsistet
Sikre verdi for eierne
o  Avgjørende for langsiktig verdiskapning og
omdømme
o  Bevisst interessenters forventniger
o  I forkant av nye reguleringer o  Beskytte og forsvare sin ´licence to operate´
o  Forstå og styre risiko o  Gjøre bedriften i stand til å konkurrere og
vokse selv i en fremtid med ressursknapphet
Styrets rolle
o  Sørge for at det foreligger en policy for
samfunnsansvar o  Sørge for at ledelsen rapporterer på
resultater av samfunnsansvarsarbeidet
o  Initiere korrigerende tiltak om nødvendig
Policy for samfunnsansvar
o  Innledning.
o  Bedriftens mål/ambisjoner, hvordan man forstår det, hvilke føringer
internt og eksternt, samt forankring i bedriften
o  Omtale av bedriftens holdninger til og syn på samfunnsansvar. o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Medarbeidere
Menneskerettigheter
Miljø og klima
Etikk og korrupsjon
Kunder Sosialt engasjement
Corporate governance o  Rapportering og oppfølging.
o  Hvilke ambisjoner og format man har for rapportering (f.eks GRI)
o  Hvem og hvor ofte arbeidet skal følges opp
Litt om GoodBusiness
VÅR FORRETNINGSIDÉ
Samfunnsansvar er lønnsomt. Det er ingen kostnad,
men en investering.
Virksomhet kan bli enda bedre og mer lønnsom ved at
den tar ansvar for bedriftens påvirkning på miljø,
mennesker og samfunn. Vi hjelper deg med å finne potensial og muligheter for
de lønnsomme grepene. Samtidig blir verden litt bedre. Hva kan vi tilby?
o  Workshop med styre/ledergrupper for økt innsikt i og
konkretisering av innhold i samfunnsansvar
o  Kartlegging av risikoområder og status for
samfunnsansvar, identifisere gaps.
o  Strategiutvikling
o  Konseptutvikling og implementeringsplaner
o  Kommunikasjonstrategi internt og ekstern
o  Samfunnsengasjement og kontakt med frivillige
organisasjoner
Hvem er vi?
o  Kjersti Fløgstad:
o  Daglig leder av GoodBusiness, styreleder i Bright Products og fast
skribent i energiogklima.no. Tidligere generalsekretær UNICEF Norge,
direktør fra Sparebanken NOR og seniorkonsulent merkevarebygging
Bates Reklamebyrå
o  Laura Bradon Mohn:
o  Associate partner GoodBusiness, 6 års erfaring som CSR-konsulent bl
a prosjekt- og kommunikasjonsrådgiver innen bærekraft i Xyntéo i Oslo,
og rådgiver innen samfunnsansvar i konsulentselskapene Planet 2050
og Article 13 i London.
o  Tilknyttet nettverk av spesialkompetanse innen miljø, energi,
arbeidsforhold, kommunikasjon etc. Spørsmål?
Tusen takk!