Trond Mohn - Partnership for Change

Samfunnsansvar
Foto: iván kverme
Foto: ntb scanpix/Paul Sigve Amundsen / Samfoto
Tilbyr næringslivet ubrukte
menneskelige ressurser
Foto: ntb scanpix/jan ovind/VG
Trond Mohn:
Loveleen Brenna:
Har gitt 3 mrd
John Fredriksen:
Har gitt 120 mill.
50
Kapital 8/2013
Leder filantropibølgen i Norge
Inge Røkke:
Har gitt 550 mill.
Foto: CF Wesenberg
Foto: ntb scanpix/heiko junge
Foto: ntb scanpix/lise åserud
Ingrid Stange:
Johan H. Andresen :
Investerer 60 mill. og Ferds
kompetanse i sosiale entrepenører
Norges største
velgjørere
Axel Heiberg-Andersen
Jan Christian Grandre
[email protected]
[email protected]
Øystein Gravdal
[email protected]
Kapital 8/2013
51
Samfunnsansvar
Næringslivet samler gode krefter for å løse store sosiale utfordringer:
Kan business
Verdens rikdom er ujevnt fordelt, og uløste oppgaver står i kø over hele
kloden. I hvilken grad kan – eller bør – rikfolk og selskaper bidra til en
bedre verden? Og hvordan skal man gjøre det?
SOSIALE ENTREPRENØRER: Ferd-eier Johan H. Andresen og Maria Christensen og Stig Skaar som er tidligere deltakere i ”Pøbelprosjektet” fotograferes
sammen med kronprinsesse Mette-Marit under konferansen ”Ressurser på avveie” på Astrup Fearnley Museet i Oslo.
foto: ntb scanpix/ Håkon Mosvold Larsen
For noen år siden proklamerte The
Guardian at vi er inne i filantropiens
århundre. Ser man på utviklingen i
USA, så kan det definitivt virke som
om den britiske avisen hadde rett.
Noen av verdens aller rikeste, som Bill
Gates, Warren Buffett, Steve Case,
David Rubenstein og Leon Black, har
til sammen gitt bort svimlende 100
milliarder dollar av sin personlige formue, ifølge Forbes. Og de snakker
engasjert om gledene ved å gi noe tilbake til samfunnet, vel å merke etter
at de har blitt så rike at intet behov
står udekket. Men uansett – de kunne
alle gitt pengene til sine barn eller
kjøpt enda dyrere biler, villaer, rancher
og yachter.
Men også Norge er påvirket av
52
Kapital 8/2013
denne globale trenden. Ifølge tall fra
Institutt for Samfunnsforskning antar
man at det totale innsamlingsmarkedet i Norge øker med fem prosent
hvert år. I tillegg er det er mye privat
filantropi, men det meste foregår i det
skjulte, kanskje fordi man er redd for å
bli oppfattet som skrytete om man
forteller hvor mye man gir. Kapital har
likevel satt opp en liste over Norges
antatt største bidrags-ytere med estimater for deres bidrag til veldedige
formål (se tabell s. 55). Sannsynligvis
gir i alle fall Bill Gates sin velsignelse:
Han mener at alle som gir bør fortelle
om det. Giverglede smitter, og summen en kjent person gir, kan fort
dobles når gaven kommer andre for
øre.
Samler gode krefter i Operaen
Men det er noen i den voksende veldedighetsbransjen som aktivt søker å
forene alle gode krefter – i full åpenhet.
15. og 16. mai inviterer nettverksorganisasjonen Partnership for Change
(PfC) og Kronprinsparets Fond over
400 mennesker fra hele verden til konferanse i Operaen i Oslo. Temaet er
hvordan styrke og inspirere kommende generasjoner gjennom virkemidler som frivillighet, filantropi, business, sosiale entreprenører og
etablerte organisasjoner. Initiativtager
Ingrid Stange (se intervju s. 60) forteller om en voldsom utvikling innenfor
filantropi, også i Norge, og at folk har
kommet til et punkt hvor de ønsker å
redde verden?
handle i det godes tjeneste. Man kan
ikke satse på at staten alene skal
kunne ordne opp i alle problemer.
Dessuten unngår man endel byråkrati
ved å gå utenom myndighetenes apparater.
En kjent og populær velgjører, Christian Ringnes, som har fått mye ros (og
litt ris) for sine mange initiativ i Oslo,
hilser denne trenden velkommen. Hans
selskap, Eiendomsspar, har støttet
mange saker opp igjennom årene der
Kirkens Bymisjon, Way Back og Bellona, samt skulpturer og fontener i
Oslo, er de viktigste. I tillegg har Ringnes gjennom C. Ludens Ringnes Stiftelse støttet diverse kunstneriske formål, breddeanlegg i Holmenkollen
skianlegg og gjenoppbyggingen av
Noen sentrale begreper:
Filantropi innebærer å handle til
beste for andre, uten å tenke på egen
økonomisk vinning. En filantrop kan både
gi av sine finansielle midler og sin tid og
kompetanse, gjerne til veldedige formål
eller organisasjoner.
Sosialt entreprenørskap består i å
etablere virksomheter som har som
mål å løse sosiale eller samfunnsmessige behov, og som bruker metoder og
verktøy fra forretningsverdenen for å nå
disse målene.
Sosiale investeringer har som formål
å skape positive sosiale endringer,
enten som eneste formål, eller i tillegg
til finansielle mål. I den ene ytterkanten
finner vi rene donasjoner, i den andre
SRI (Socially Responsible Investments).
Impact Investing befinner seg mellom
disse ytterkanter, der det primære målet
er forandringen, men der det også forventes en viss finansiell avkastning.
Corporate Social Responsibility
(CSR) er på norsk oversatt til næringslivets samfunnsansvar. Det handler om
hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og
samfunn. Den moderne CSR-bølgen kan
spores tilbake til 1930/40-tallet i USA.
Howard Bowen, som skrev boken The
Social Responsibility of the Businessman fra 1953, regnes gjerne som CSRs
moderne “far” I USA.
Utøya.
– Norsk tradisjon, i motsetning til for
eksempel amerikansk, er at filantropi i
hovedsak er et offentlig anliggende. Jeg
synes å registrere at privat filantropi
igjen er på fremmarsj etter å ha hatt et
veldig lavt nivå i sosialdemokratiet
etter krigen. Det bidrar til økt mangfold og flere initiativer, hvilket jeg
mener er en stor fordel, sier Ringnes.
– Hvorfor gjør du dette?
– Det handler mye om å prøve å
bidra til et bedre samfunn og å gi noe
tilbake, særlig i tilknytning til Oslo,
hvor vi har vårt virke.
– Hva betyr det for deg og Eiendomsspar?
– Vi bestreber oss på å være en
ansvarlig samfunnsdeltager, og det
synes vi er både riktig og viktig.
Mening i sosialt entreprenørskap
Men man trenger ikke gi så mye penger. Tilgang til kompetanse, kontaktnett og erfaring om forretningsutvikling er viktigere bidrag når Ferd hjelper
sine sosiale entreprenører til å stå på
egne ben, bli lønnsomme og dermed
kunne løse enda flere sosiale oppgaver
– på en innovativ måte. Ferd-eier
Johan H. Andresen forteller (på s. 64)
at han søker mening og at engasjement i denne type entreprenørskap
betyr mye for ham selv, hans familie og
Ferds ansatte. Og hyllesten til Andresens initiativ har kommet både i utlandet og hjemme.
Det har eksistert tanker om samspill
mellom bedrifter og samfunn i uminnelige tider, men nå er det institusjonalisert i begrepet Corporate Social
Responsibility (CSR) – på norsk omtalt
som næringslivets samfunnsansvar.
Også det har blitt en internasjonal
megatrend.
– Interessen rundt dette fikk et voldsomt oppsving på 2000-tallet. Jeg har
funnet en eksplosjon i medieoppslag
om temaet, først i USA, så Europa og
nå også i Asia. Men én ting er omtalen
dette har fått i mediene, noe annet er
selvfølgelig hva som skjer i praksis, sier
Atle Midttun, professor i økonomisk
organisering ved Handelshøyskolen BI
og leder for Senter for bedriftens sam-
funnsansvar. I juni gir han ut boken
CSR and Beyond. A Nordic Perspective.
– Det er også stor interesse for dette
i Norge, du kan spørre alle de største
selskapene i landet, de har sin egen
CSR-avdeling og egne CSR-strategier,
og alle har kommunikasjonsavdelinger
som er opptatt av samfunnsansvar.
Mange av fagene på handelshøyskolene
har utviklet en CSR-teori, og de fleste
selskaper rapporterer nå om sitt miljømessige og sosiale samfunnsansvar,
både i årsmeldingene eller som egne
vedlegg til disse.
– I hvor stor grad tenker bedriftene
egennytte i denne sammenheng i form
av PR- og goodwill-effekt?
– De spiller på hele spekteret: kommunikasjon, logistikk og finansstrategi.
Jeg ser på dette som på andre historiske bevegelser som har hatt gode
formål, som kvinnebevegelsen og forkjemperne for opphevelse av slaveriet.
Til å begynne med ble det latterliggjort,
det var vanvittig å tenke seg at kvinner
skulle gå på universitet eller at slaver
skulle være frie borgere. Så begynte
små og etter hvert større grupper å
godta ideene, og så vipper det over, og
de fleste måtte mer eller mindre tilslutte seg tanken – selv om mange
hyklet, forteller Atle Midttun.
CSR i hyklerfasen
Ifølge BI-professoren har CSR definitivt kommet til hyklerfasen. Spørsmålet er så om dette vil bli en realitet og
om det vil skje noe “på bakken”, med
andre ord om CSR fører til at vi får en
mer sivilisert og human utgave av
kapitalismen på globalt nivå.
– Jeg tror at dette på sikt vil skje, og
grunnen er delvis at bordet fanger. Når
man faktisk har påtatt seg samfunnsansvar, vil kritiske røster kreve at ord
skal følge handling, sier Midttun.
Og han begrunner sitt syn slik:
– Samtidig som internasjonalisering av
økonomien har svekket nasjonalstatlig
styring, har mediesamfunnet gitt sivilsamfunnet større makt over både stat
og næringsliv. En del av samfunnsstyringen foregår derfor direkte ved kritisk
engasjement fra sivilsamfunnsorgaKapital 8/2013
53
Samfunnsansvar
nisasjoner fulgt opp av kritisk journalistikk. Mange organisasjoner jobber nå
aktivt for å holde større foretak i ørene,
og CSR kan ses på som en viktig
respons fra næringslivet. Dette er allerede i ferd med å endre mange bedrifters forhold til samfunnet rundt den.
– Men dette bildet må også nyanseres. Den kjente amerikanske økonomen
William Baumol delte næringslivet inn
i tre deler: det verdiskapende, det unyttig profittjagende (rent seeking) og det
kriminelle. Det er først og fremst den
første gruppen som vil annamme CSR.
De andre to gruppene må nok ha hardere lut. Men der også er kritiske CSRinitiativ ofte viktige for å avsløre “skurkene” og dernest for å presse
myndighetene til å gjøre noe med dem,
sier Midttun.
Trenger vi en partner?
Selskapet Pure CSR Consulting ser
det som sin hovedoppgave å levendegjøre samfunnsstrategier og å gjøre
dem lønnsomme for sine kunder i
næringslivet.
– Vi sitter på næringslivets side og
arbeider for å gjøre deres samfunnsstrategier levende og lønnsomme. Da
er hovedbudskapet at samfunnsansvar
handler om det forretningsnære – det
er en del av virksomheten, sier partner
Stine Lise Hattestad Bratsberg.
– Selskapene må først spørre seg
selv: har vi alt “på plass”, opptrer vi
som forventet? Før de eventuelt kan
gå videre å se på hvor og hva er det vi
er flinke til? Hvordan ønsker vi å engasjere våre ansatte.
Hvor er det vi kan oppnå en vinn/
vinn-situasjon? Og ikke minst: Trenger
vi en partner? Først når alt dette er på
plass og man har utviklet felles konsept
(er) som er til nytte for begge parter,
kan samfunnsengasjementet tas ut i
kommunikasjon, forklarer Stine Lise
Hattestad Bratsberg.
– I hvilken grad tenker bedriftene
egennytte for å oppnå PR- og goodwilleffekt?
– Det tror jeg varierer veldig ut fra
hvilke produkter man selger og hvilken
posisjon og syklus bedriften befinner
seg i. Jeg har ingen skrupler med at
bedriftene forteller om hva de gjør, vel
å merke om de gjør riktige ting, sier
Hattestad Bratsberg.
Ett eksempel: En hjørnesteinsbedrift
i et lite, fraflytningstruet lokalsamfunn
bør heller satse på tiltak for å unngå
fraflytting enn på å bygge skoler i
Afrika. Det er bedre både for bedriften
og lokalsamfunnet å sette ressursene
inn på å bevare disse arbeidsplassene.
54
Kapital 8/2013
VERDIFULL KOPLING: Alarga har til nå delt ut stipender på 100.000 kroner til 48 personer som kan
dokumentere faglig dyktighet og interkulturell kompetanse. Disse knyttes til en bedrift i en to-års
FOTO: Sunniva A. Halvorsen
periode.
– Hvorfor har utviklingen innenfor
næringslivets samfunnsansvar skjedd?
– Omverdenen begynner å forvente
at næringslivet og selskapene gjør mer
enn det som er lovpålagt. Undersøkelser viser at ansatte er veldig opptatt av
hva selskaper gjør innenfor samfunnsansvar, og de vil gjerne bli involvert i
arbeidet. Det handler om omdømme,
kredibilitet, ærlighet og redelighet, og
følelsen man får ved å velge dette selskapet fremfor et annet for eksempel
ved valg av arbeidsplass, sier Hattestad
Bratsberg.
Ikke hokus pokus
Men det er mange aspekter som spiller
inn på hvorfor det er viktig å ta samfunnsansvar. Norge er så velregulert at
mange selskaper har sett på det å følge
lover og regler og levere trygge arbeidsplasser som tilstrekkelig.
– Men når noen har begynt å se
utover dette, da må andre strekke seg
etter, sier Hattestad Bratsberg.
Det er egentlig ikke så mye hokus
pokus å ta samfunnsansvar. Det handler om å ta vare på de ansatte man har,
menneskene og miljøet rundt, mener
hun.
– Det handler om å utvikle forretningen samtidig som man tar vare på
omgivelsene, avslutter Hattestad
Bratsberg.
Men stadig flere bedrifter har sett
dagens lys nettopp bare for å tjene en
god sak. For halvannet år siden startet
norsk-indiske Loveleen Brenna konsulentselskapet Seema. Formålet er å
skape kontakt mellom innvandrerkvinner og norske arbeidsgivere. Kundene
er bedrifter som ønsker å dra nytte av
den erfaringen og kompetansen de
utenlandske kvinnene besitter. For 19
år siden var hun selv i en situasjon der
hun kunne trenge hjelp av god kontakter. Hun brøt ut av et arrangert ekteskap og var en utstøtt alenemor. Siden
har hun kjempet seg frem til flere lederstillinger, bokutgivelser, priser og startet eget konsulentselskap.
– I dag er det en kamp om de kloke
hodene, og vår visjon er et samfunn
som klarer å benytte alle ubrukte ressurser. Vi følger deltagerne, deres mentorer og bedriftene tett gjennom to år.
Underveis lærer vi opp bedriftene og
slik gir dette en effekt langt utover de
ti jentene som deltar, sier Brenna til
Kapital.
Et annet eksempel er kompetanseorganisasjon Alarga, som bistår norske
bedrifter med å tiltrekke, beholde og
videreutvikle interkulturelt talent.
Hovedmålet er å føre store norske
bedrifter med økt behov for spisskompetanse innen internasjonale forhold
sammen med toppstudenter som både
evner og har lyst til å jobbe på tvers av
kulturer og språk.
– Verden er i rask endring. De tradisjonelle industrielle maktene og de
etablerte innovasjonssentrene utfordres stadig av de nye vekstlandene. Det
er tøff konkurranse om de beste
hodene, og vi trenger absolutt de som
kan også hjelpe oss å navigere i en global verden. Det er god forretning i dag,
og det er strategisk nødvendighet i
fremtiden, sier daglig leder Dilek
Ayhan.
De mildeste giverne
Donasjon
(mill. kr)
Navn
Formål
Trond Mohn
Gir så det Mohner! Gaver for mer enn tre milliarder kroner skal være den rause bergenserens bidrag til ulike formål de siste 25
år. Tre forskningsstiftelser har blitt tildelt til sammen rundt én milliard, en like stor andel har gått til idrettsanlegg og støtte til
breddeidretten, mens et tilsvarende beløp gjennom årenes løp skal ha blitt donert til medisinsk utstyr og andre gode formål i
lokalmiljøet.
3000
Fred Kavli
Etter salget av Kavlico i år 2000 opprettet selskapets gründer, norsk-amerikaneren Fred Kavli, Kavli Foundation. Fondet deler ut
forskningspriser innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap på én million dollar annethvert år. Fondet støtter i tillegg 16
forskningsinstitutt ved noen av verdens ledende universiteter i USA, Europa og Asia. Kavlis bidrag skal være over 200 millioner
dollar.
1400
Aud Jebsen
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen ble opprettet av enken Aud Jebsen og hennes tre sønner til minne om Bergens-rederen.
Forvaltningskapital på 960 millioner til støtte av medisinsk- og maritim forskning samt kunst. Bergens filharmoniske orkester og
pianovirtuosen Leif Ove Andsnes er blant mottakerne av midler.
800
Røkke og Gjelsten
Aker Stadion ble skjenket som en gave fra Røkke og kompanjongen Gjelsten med en prislapp på 212 millioner kroner. I tillegg
deler Røkke årlig ut rundt 10 millioner kroner til lokale lag og organisasjoner som ønsker å tjene en slant på salg av årskort for
Molde FK. På toppen kommer sponsing av fotballklubben til rundt 300 millioner kroner over en periode på 20 år fra Røkke og
hans selskaper.
560
Grieg -familien
Gjennom stiftelsen Grieg Foundation, som mottar utbytte fra bergens-rederiet Grieg Group, donerer shippingfamilien til
veldedige formål. Stiftelsen ble opprettet i sin nåværende form i 2002 og har siden den gang bevilget rundt 390 millioner kroner
til prosjekter over hele verden. Det er særlig barn og unges utvikling, musikk og annen kultur samt medisinsk forskning og
helseprosjekter som nyter godt av utdelingene.
390
Stein Erik Hagen
Gjennom årenes løp har investoren gitt penger til medisinsk forskning og utstyr, Skimuseet i Holmenkollen samt støttet et
professorat ved Handelshøyskolen BI. Han bidro i tillegg med 20 millioner kroner til nytt kulturhus i Larvik og har de senere år
støttet en rekke kulturformål, blant annet Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkuranse.
312
Christian Ringnes
Den eksentriske milliardæren har satt av 300 millioner kroner i en stiftelse til innkjøp, opparbeiding og drift av den mye
omtalte skulpturparken i Ekebergåsen i Oslo, som åpner i september i år. Har også donert en rekke av skulpturene som pryder
hovedstaden, for eksempel bronsetigeren på Jernbanetorget og påfuglfontenen ved Nationaltheatret.
300
Tore Lærdal
Lærdal Medical har bygget milliardverdier på salg av medisinsk opplærings- og behandlingsutstyr. Stiftelsen Lærdals fond
for akutt medisin har en forvaltningskapital på 370 millioner kroner og har siden oppstarten gitt rundt 200 millioner kroner til
prosjekter over hele verden. Lærdal-familien skal frem mot 2015 bidra med 145 millioner kroner til non-profit-selskapet Laerdal
Global Health, i tillegg til de faste 30-40 millionene til forskningsprosjekter.
300
Ivar S. Løge
Postordregründeren bak Select-katalogen satte av 211 millioner kroner til en stiftelse som skal støtte endringsprosjekter
i vanskeligstilte utviklingsland. Forvaltningskapitalen er på drøye 200 millioner. Fondet støtter blant annet Bondeviks
Oslosenteret.
211
Christen Sveaas
I en årrekke har kunstmesén Sveaas bidratt med betydelige beløp til drift av Kistefos-Museet samt kunstgaver til museets
skulpturpark. Donerte en verdifull samling bergenssølv til en stiftelse med adresse i vestlandsbyen samt betalte for skulpturen
som ligger i vannet på utsiden av Operaen i Oslo. Sponset tidligere Vigelandsparken og gav for noen år siden et betydelig beløp til
Elton Johns arbeid mot AIDS.
180
John Fredriksen
John Fredriksen har i flere omganger gitt penger til Rikshospitalet og Radiumhospitalet og ble berømt for sin donasjon av 50
millioner kroner forseglet på en serviett fra Theatercafeen. Bidro senest i fjor til kjøp av en avansert operasjonsrobot for kreft.
Summen av alle donasjoner er ikke kjent, men det er i alle fall snakk om 100 millioner de senere år.
120
Jørn Lyseggen
Gründeren bak medieovervåkningsselskapet Meltwater Group etablerte i 2007 stiftelsen Meltwater Foundation. Stiftelsen
utdanner softwareentreprenører utenfor Ghanas hovedstad Accra og tilbyr også startkapital til gode ideer. Lyseggen har satt av
20 millioner dollar til stiftelsen, nær 120 millioner kroner.
120
Jens Ulltveit-Moe
Den kunnskapsinteresserte investoren har bidratt med midler til Arkitektmuseet i Oslo, Norsk Bremuseum, Vitenfabrikken
Jærmuseet og til nytt veksthus i Botanisk Hage på Tøyen i Oslo.
112
Olav Thon
Olav Thon har opprettet tre stiftelser som skal fremme naturopplevelser: Olav Thons stiftelse for å påvirke at flere mennesker
tar i bruk fjellet, Olav Thons stiftelse for samfunnsnyttige formål som legger forholdene til rette for barn og unge som av ulike
grunner har begrenset eller ingen tilgang til naturen, og til slutt Stiftelsen Vassfaret Bjørnepark hvor barn og unge kan bli bedre
kjent med grunnelementene i den norske naturen. Samlet har eiendomsbaronen skutt inn noe over 70 millioner kroner.
70
Har vært engasjert i sosialt entreprenørskap siden 2007 og bidrar hvert år med millionbeløp. I år er summen 25 millioner, men
Johan H Andresen viktigere er tiden og kreftene konsernet investerer i dette. Ferds bidrag i form av kompetanse, erfaring og nettverk er vanskelig å
tallfeste – men summen er betydelig.
Olav Nils Sunde
Skjenket ti millioner kroner til Color Line Stadion i Ålesund og skal gjennom fergerederiet Color Line også ha sponset et
professorat på Handelshøyskolen BI. I tillegg er han en av hovedsponsorene til Kjell Magne Bondeviks Oslosenteret.
60
23
55