Mats Kryhl, Finansdepartementet - SKA

Nya grunder för IT-baserad
verksamhetsutveckling i
offentlig förvaltning
Mats Kryhl
Finansdepartementet
Finansdepartementet
Här är vi idag
3. Koordinerad samordning:
Myndigheterna agerar på
koncerngemensamma
verksamhetsmål
2. Stabsstöd reformeras:
e-delegation samordnar
& följer upp myndigheternas
arbete
1. Handlingsplan beslutas:
grund för samordning
i regeringskansliet
Samordning av frågorna inom
RK kring Handlingsplanen,
Statssekreterargrupp, E-grupp
Koordinerad samverkan
mellan myndigheterna och
samlad uppföljning
Styrning av den
myndighetsövergripande
verksamhetsutvecklingen
Uppföljning
Finansdepartementet
1: Handlingsplanen har beslutats:
etablerar programstyrning i regeringskansl
Handlingsplanen består av fyra insatsområden
med prioriterade frågor
FÖRUTSÄTTNINGAR
PROCESSER
RESULTAT
Insatsområde 3:
Insatsområde 4:
Förvaltningens
kontakter med
medborgare och
företagare
Insatsområde 1: Regelverk för
myndighetsövergripande
samverkan och
informationshantering
Insatsområde 2:
Tekniska förutsättningar
och it-standardisering
Gemensamma
verksamhetsstöd,
kompetensförsörjning
och samlad uppföljning
ÅTERKOPPLING
Finansdepartementet
2: Stabsstöd reformeras: e-delegation
samordnar och följer upp myndigheternas
arbete
1.Programstyrning inom RK
•Statssekreterargrupp
•E-grupp
3. Regeringens sätter mål för
myndigheternas IT-baserade
utvecklingsarbete
Myndigheter med
horisontellt ansvar
Riksarkivet
NUTEK
Kammarkollegiet
2. E-delegation lämnar strategiskt
underlag, samordnar myndigheterna,
följer upp och rapporterar
till e-gruppen
SKL
Kluster
Geodatarådet
RIF-rådet
IT-arkitektur
IT-arkitektur
Geodataportal
Geodataportal
IT-arkitektur
IT-arkitektur
Portal
Portal
Medborgare och företagare
Finansdepartementet
Mitt företag
Företagsportal
Företagsportal
Tjänstedir.portal
Tjänstedir.portal
3: Koordinerad samordning: Myndigheterna
agerar på koncerngemensamma verksamhetsmål
Finansdepartementet
E-delegationens uppgifter enligt stabsutredningen
•
Skapa strategiskt underlag för regeringens åtgärder och beslut
inom e-förvaltningsområdet – mål och riktlinjer
•
Förbereda och samordna ett förvaltningsgemensamt system för elegitimationer
•
Utveckla och förvalta en s.k. federativ IT-arkitektur som bl a
förenklar elektroniskt informationsutbyte
•
Initiera och hantera finansiering och projektering av myndighetsoch sektorsövergripande utvecklingsprojekt
•
Följa upp myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt samt
säkerställa att beräknade besparingar faktiskt realiseras
•
(Förbättra den statliga förvaltningens kontakter med medborgare
och företagare - Handlingsplanen)
Finansdepartementet
IT-standardiseringsutredningen - (SOU 2007:47)
Utredningen föreslog:
•
En kanslifunktion för att samordna förvaltningsgemensamma
kravspecifikationer inom den offentliga förvaltningen.
•
Ett IT-standardiseringsråd i syfte att bistå regeringen när svenska
ståndpunkter i internationella IT-standardiseringsfrågor tas fram.
•
Förslagen har fått ett brett stöd av remissinstanserna.
•
Andra området som behandlas i utredningen är användningen av
öppna standarder i upphandling, öppna programvaror och samordning
av IT-upphandling.
•
Fungerar som underlag i beredningen av e-delegationen.
Finansdepartementet
E-delegationens organisation
•
Kommitté med ordförande och ett antal ledamöter
•
Kansli med kanslichef
•
Nära kontakt med stora myndigheter samt regeringskansliets
statssekreterargrupp
Finansdepartementet