Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF14/Okt/141001%20Proevevejl
edning%20idraet%20september%202014.pdf
1
Den aktuelle situation
Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015
”I skal berolige lærerne” – alle står i samme situation i år
Forenklede Fælles Mål (FFM) er offentliggjort og kan tages i anvendelse nu, men man må også vente til næste år
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Prøven forholder sig tæt til FFM
2
Prøven i faget idræt
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
https://www.youtube.com/watch?v=oAPbbdC5_4U
3
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Prøvens sammensætning
4
Den praktiske del
• Kropslige færdigheder
• Faglighed i forhold til
indholdsområder
• Sammenhæng med tema
• Kreativitet og samarbejde
• Deltagelse og koncentration
Hvem er tilstede i hallen?
4 elever som er til prøve
Én eksaminator og én censor
6 hjælpere fra 8 klasse
Resten af 9.klassen
Én mor og én far
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
2 indholdsområder:
5
Faget bliver udtrukket d. 24.april
Udtrækkes i naturfaglig blok (biologi, geografi, mundtlig matematik)
Pulje a:
Kropsbasis
Redskabsaktiviteter
Dans og udtryk
Pulje b:
Boldbasis og boldspil
Løb, spring og kast
Fysisk træning
NB!! Der kan også trækkes tidligere
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Grupperne trækker 2 indholdsområder
6
• Idrætsfagligviden i forhold til indholdsområderne
• Idrætsfaglig viden i forhold til temaet
Prøvens mundtlige del foregår i umiddelbar forlængelse af den praktiske del og foregår som en
samtale mellem elever og lærer. Censor kan stille uddybende spørgsmål.
Samtalen tager udgangspunkt i 2-4 lærerstillede spørgsmål som relaterer sig til praksisprogrammet
og det overordnede tema. Eleverne må gerne selv tage initiativ til samtalen
Undervejs i samtalen påhviler det læreren at sikre, at alle elever i en gruppe får mulighed for at
komme til orde.
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Den mundtlige del
7
antal
praksis
samtale
votering
2 (35min)
20
10
5
3 (45 min)
25
15
5
4 (55 min)
30
20
5
5 (65 min)
30
25
10
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Organisering af dagen
8
30 min til opstilling
30 min. Til praksis
20 min til samtale
Ny gruppe: 30 min til opstilling
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Én cyklus på eksamensdagen (4 elever)
9
Vurderingskriterier
I faget idræt prøves Eleverne i:
2. Sammensætning af praksisprogram
3. Idrætsfaglig viden
4. Indsats
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
1. Kropslige færdigheder
Der gives individuelle karakterer, der er dækkende for både prøvens praktiske og mundtlige del.
10
Bedømmelsen er individuel .
En helhedsvurdering mellem det at kunne,
ville og vide noget
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Kropslige færdigheder
a) at tage kvalificerede valg
b) at vise kvalitet i bevægelse
11
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Sammensætning af praksisprogram
a) sammenhæng med tema
b) faglighed (i indholdsområderne)
c) kreativitet
d) samarbejde
12
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Idrætsfaglig viden
a) i forhold til valgte tema
b) i forhold til programmets to
indholdsområder
13
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Indsats
a) deltagelse og engagement
b) fokus og koncentration
c) indstilling til at løse faglige
udfordringer.
14
Prøven i idræt
Praksisfællesskaber
Læringsmålstyret
Temabaseret
undervisning
15
En henvendelse fra jeres skoleleder
Og I særlig grad er han interesseret i hvordan praksisfællesskaber,
Læringsmålsstyring og temabaseret undervisning vil skabe forandringer
Ind i jeres praksis
Således at skolelederen meget optaget eksempler på
den gode idrætsundervisning
Professionshøjskolen UCC
Skolelederen har bedt om en beskrivelse /eksempler på hvordan jeres
Idrætsundervisning vil lade sig påvirke af den nye prøve i idrætsfaget
16
Gruppeopgaver
Hvordan kan I arbejde med praksisfællesskaber i idrætsundervisningen som vil
forberede jeres elever til prøven i idræt?
Hvordan kan Vi se en praksis til prøven, hvor eleverne har tilegnet sig
færdigheder og viden omkring læringsmål gennem undervisningen?
Hvordan kan I arbejde med læringsmålsstyret idrætsundervisning som vil
forberede jeres elever til i idræt?
Hvordan kan I forberede spørgsmål til den mundtlige samtale, hvor praksisfælleskaber
Og læringsmål bliver centralt?
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Hvordan kan Vi se en praksis til prøven, hvor eleverne igennem undervisningen
har tilegnet sig færdigheder og viden omkring praksisfællesskaber?
17
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Den overordnede tidslinje
18
19
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Forår – Altså nu
20
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Fokus på temaer – og valg af temaer
21
Årets temahjul 8-9. klasse
Kropsbasis
Boldspil
Dans-udtryk Idræt Natur –
udeliv
LSK
Alsidig idrætsudøvelse
Kompetenceområder
Temaer
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Krop, træning og trivsel
Redskab
Idrætskultur og relationer
Den gode kondition
Alsidig idrætsudøvelse
22
Principper for valg af temaer
• Mulighed for at arbejde i de
forskellige indholdsområder
• Bredde – alsidighed – noget for alle
• Interesse / brændstof hos elever –
lærere
• Inddragelse af elever
• Minimum 3 fælles temaer, der har
været arbejdet i undervisningen.
Eleverne må også selv vælge et
tema, der skal godkendes af
læreren.
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
• Mulighed for at få
kompetenceområde 2 og 3 i spil
23
Undervisningsbeskrivelsen ifht.
Forløb
(indhold, form, evaluering)
Kompetenceområder
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Temaer
24
• Beskrivelsen af undervisningens mål indeholder både
kompetencemål og de videns- og færdighedsmål, der er arbejdet
med i de enkelte forløb.
• Undervisningens temaer indeholder beskrivelse af temaer samt
hvilke mål der har været arbejdet med ifht temaerne
• Undervisningens indhold angives i overskrifter, hvad der er arbejdet
med på 8. og 9. klassetrin, eksempelvis ”Redskabsgymnastik og køn”,
”Dogmeatletik”, ”Boldspil og fairplay”. Herunder anvendt
litteratur/materiale.
• Beskrivelsen af undervisningens form skal vise, hvorledes
undervisningen har været gennemført, eksempelvis
holdundervisning, gruppearbejde, længerevarende projekter,
lærerstyrede forløb, selvstændigt arbejde.
• Beskrivelse af undervisningens evaluering angiver i forhold til de
enkelte forløb, hvad der er evalueret, af hvem og hvordan.
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Undervisningsbeskrivelsen indeholder….
25
Form: I princippet fri form, men her er en grundskitse fra uvm:
• 1
• 2
• 3
• Forløb 1
•
•
•
•
Overskrift (gerne i relation til temaer)
Kompetenceområder og kompetencemål
Forløbsbeskrivelse (læringsmål, indhold, form, evaluering)
Tekster/ andre materialer (ex video, modeller…)
• Forløb 2 osv.
• Andre relevante oplysninger
• Tværfagligt arbejde, projektuger, deltagelse i turneringer, events…
• Eksperimenter med holddeling
• Inddragelse af lokale samarbejdspartnere
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
• Overskrift med fag, klasse, skole, årstal
• Kompetenceområder og mål generelt (nævne områder)
• Temaer
26
• Hvem skal bestemme ud fra hvilke principper?
• Junglelov vs. Diktatur eller noget imellem?
• Gode erfaringer/ ideer til principper/ proces/ vigtige overvejelser
• Hvornår skal grupperne dannes og i gang?
• Hvordan kan vi understøtte arbejdet i grupperne og hvad gør
vi ved alvorlige konflikter?
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Gruppedannelser
27
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Den 24. april
28
Faget bliver udtrukket d. 24.april
Udtrækkes i naturfaglig blok (biologi, geografi, mundtlig matematik)
Pulje a:
Kropsbasis
Redskabsaktiviteter
Dans og udtryk
Pulje b:
Boldbasis og boldspil
Løb, spring og kast
Fysisk træning
NB!! Der kan også trækkes tidligere
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Grupperne trækker 2 indholdsområder
29
16 dage før prøven
Eleverne afleverer dispositioner til læreren
•
•
•
•
•
•
•
•
gruppemedlemmernes navne og klasse
angivelse af valgt tema samt de to lodtrukne indholdsområder
kort redegørelse for sammenhæng mellem tema og indholdsområder
en kort oversigt over de praktiske øvelser i praksisprogrammet
angivelse af tekster og andre udtryksformer anvendt under forberedelsen
angivelse af digitale medier, herunder musik og video, der indgår i prøven
elevernes og lærerens underskrifter.
NB!! Husk eksempel
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
3 eksemplarer på skolens kontor
30
14 dage før prøven
Redegørelsen for prøven i idræt skal gøres tilgængelig for censor:
• Undervisningsbeskrivelsen
• Lærerstillede spørgsmål til elevernes dispositioner
• Opgivelse af tekster og andre udtryksformer (Det teoretiske grundlag)
• Rækkefølgeliste til prøven
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
• Elevernes dispositioner
31
Undervisningsbeskrivelse
• Angivelse af minimum tre temaer.
• Oplysninger om undervisningens form og indhold indenfor
hvert af fagets kompetenceområder.
• Opgivelse af tekster og andre udtryksformer – der opgives
minimum 15-20 normalsider.
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
• Skal udleveres til eleverne umiddelbart efter udtræk. Med
fordel før. Skal sendes til censor senest 14 dage før eksamen.
32
Spørgsmål til den mundtlige samtale
• Læreren udarbejder 2-4 uddybende spørgsmål til hver
disposition
• Relateret til tema
• Censor skal have disse spørgsmål tilsendt 14 dage før prøven
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
• Relateret til praksisprogram
33
NB: Censor har modtaget de lærerstillede spørgsmål forud for prøven sammen med
det øvrige materiale, der danner grundlag for prøven
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Lærerstillede spørgsmål til dispositionen
34
Konkrete spørgsmål
Tematisk
c. Nævn nogle eksempler på, hvad der kendetegner forskellige
måder at samarbejde og kommunikere på når det kommer til
idrætsudøvelse?
d. Hvad udtrykker den video, som I har valgt at bruge i baggrunden,
om jeres tema og praksisprogram?
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Fagligt
a. Hvorfor har I valgt at lave den håndstand/rulle opbygning som I
har gjort?
b. Hvilke tanker gjorde I jer i forhold til Labans bevægelsesprincipper,
da I udviklede koreografien til jeres dans?
35
Det teoretiske grundlag til prøven
Der opgives minimum15 – 20 normalsider
At anvende udvalgt materiale fra eksempelvis DIF og DGI
At buge faglige modeller
At producere et materiale som knytter sig til indholdsområder og temaer
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/idr%C3%A6t
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
D. 14.april udkommer elevbogen til prøven til idræt
36
Dato
Navne
Onsdag
21/6
Niklas Buchardt
Magnus Bidstrup Bachalarz
Frederik Skovgaard-Sørensen
Sussie Charline Lindström
Frokost 11.30 – 12.00
Praksis
Samtale
Inkl. votering
Skift til ny
gruppe
8.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Rækkefølgeliste til prøven
37
38
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Fravigelser
Prøven er offentlig, men dette kan fraviges
Eleven kan fritages eller aflægge prøven på særlige vilkår
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Prøven kan aflægges individuelt
39
Gruppeopgaver
Hvordan kan vi lave en tidslinje for vores arbejde? Hvem gør hvad?
Hvordan kan vi lave en overkommelig undervisningsbeskrivelse med
Udgangspunkt i kompetenceområderne, indholdsområderne og temaerne?
Hvilke principper skal gøre sig gældende i elevernes gruppedannelse? Hvornår?
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Hvilke temaer kunne være interessante at udvælge? Alsidighed
40
Jesper Lange Professionshøjskolen
UCC
Prøve i idræt
41