Lokalplan nr. 5034

Sags. nr. 727-2014-5575
Lokalplan nr. 5034
Erhvervsområde til opbevaring og parkering i Hov
September 2015
Lokalplanafgrænsning
Forslag til Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring og
parkering i Hov udarbejdet af Odder Kommune.
Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos:
Odder Kommune
Plan
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tlf. 8780 3333
e-mail: [email protected]
Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside
www.oddernettet.dk samt fra www.plansystem.dk.
LÆSEVEJLEDNING
Hvad er en lokalplan
Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større
udstykninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige
nedrivninger, ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende.
Byrådet kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, der er bindende for den
enkelte grundejer, og som fastlægger de fremtidige forhold inden for
et nærmere bestemt område.
I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse,
bebyggelsens omfang og placering, udformning og placering af veje,
stier og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer
m.v. Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes
under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i
overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen.
En lokalplan omfatter 3 dele: ”Redegørelse”,
”Lokalplanbestemmelser” og ”Kortbilag”.
Redegørelsen beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til
anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende
og fastsætter de konkrete rammer for områdets udnyttelse, som tillige
er beskrevet på kortbilag til lokalplanen. Kortbilagene illustrerer de
eksisterende og fremtidige forhold og er placeret bagerst i
lokalplanen.
Offentliggørelse
Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til
lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan
sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. fremsætte
ændringsforslag.
Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og
ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter
indberettes den til PlanDK og får bindende virkning for grundejere og
brugere i området.
3
RETSVIRKNING
Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den i Odder
Avis, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for
lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i
strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er
etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som
hidtil - også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen.
Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de
bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
4
INDHOLD
REDEGØRELSE ............................................................................... 7
Lokalplanens baggrund .................................................................................. 7
Baggrund og formål ........................................................................................ 7
Områdets beliggenhed og zonestatus ........................................................... 8
Eksisterende forhold ....................................................................................... 8
Lokalplanens indhold ...................................................................................... 9
Formål og områdets anvendelse .................................................................... 9
Planens hovedtræk ........................................................................................ 9
Bebyggelsesprincipper ................................................................................. 11
Ubebyggede arealer ..................................................................................... 12
Beplantning .................................................................................................. 12
Beplantning skal opret- og vedligeholdes. ................................................... 13
Grønne hensyn ............................................................................................. 13
Veje .............................................................................................................. 14
Parkering ...................................................................................................... 14
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING ....................................... 14
Kommuneplan 2013-2025 ............................................................................ 14
Centerforhold - detailhandel ......................................................................... 14
LOVGIVNING .................................................................................. 15
Planloven ...................................................................................................... 15
Zonestatus .................................................................................................... 15
Kystnærhedszonen ...................................................................................... 15
Naturbeskyttelsesloven ................................................................................ 20
Skovbyggelinje (§17) .................................................................................... 20
Museumsloven ............................................................................................. 20
Landbrugsloven ............................................................................................ 20
Jordforureningsloven .................................................................................... 20
Miljøbeskyttelsesloven ................................................................................. 21
Virksomhedsstøj ........................................................................................... 21
Habitatbekendtgørelsen ............................................................................... 21
Lov om miljøvurdering .................................................................................. 21
Servitutter ..................................................................................................... 22
Bæredygtighed ............................................................................................. 22
Kemiske bekæmpelsesmidler ...................................................................... 23
Tilgængelighed ............................................................................................. 23
TEKNISK FORSYNING .................................................................. 23
Elforsyning .................................................................................................... 23
Vandforsyning .............................................................................................. 23
Varmeforsyning ............................................................................................ 24
Kloakforsyning .............................................................................................. 24
Brandhaner ................................................................................................... 24
LOKALPLANBESTEMMELSER ..................................................... 25
1 Lokalplanens formål .................................................................................. 25
2 Lokalplanens område og zonestatus ........................................................ 25
3 Områdets anvendelse ............................................................................... 25
4 Udstykning ................................................................................................. 25
5 Vejforhold .................................................................................................. 26
6 Ledningsanlæg og belysning .................................................................... 26
7 Bebyggelsens omfang og placering .......................................................... 26
8 Bebyggelsens ydre fremtræden ................................................................ 27
9 Ubebyggede arealer .................................................................................. 28
10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse .................................... 29
11 Tilladelse fra andre myndigheder ............................................................ 29
12 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger .............................................. 29
13 Vedtagelsespåtegning ............................................................................. 31
5
INDHOLD
Kortbilag 1 .................................................................................................... 32
Kortbilag 2 .................................................................................................... 33
Kortbilag 3 .................................................................................................... 34
6
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Redegørelse
Lokalplanens baggrund
Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at
flytte del af areal til opbevaring af både til den nordlige del af Hov.
Derved frigøres areal til offentligt tilgængeligt uderum og bebyggelse
på Hov Havn jf. Helhedsplan for Hov Havn.
Derudover skal lokalplanområdet aflaste parkeringsarealerne på Hov
Havn i spidsbelastningsperioder f.eks. hen over sommeren.
Forbindelse mellem bådoplag og byomdannelsesområde på Hov Havn.
7
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Lokalplanområdet
Områdets beliggenhed og zonestatus
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 12.300 m2 beliggende i
den nordvestlige del af Hov. Mod nord afgrænses området af en
landbrugsejendom og mod syd af boligområdet ved Espelunden og
Bøgelunden. Øst for området ligger et erhvervsområde med
kraftvarmeværk og virksomheder og mod vest afgrænses området af
det åbne land.
Arealet udgør i dag en del af matr. nr. 19a Halling By, Halling.
Området ligger som bar mark i landzone og overgår ved lokalplanens
endelige vedtagelse til byzone.
Eksisterende forhold
Området anvendes på nuværende tidspunkt som landbrugsjord.
Landskabet fremstår fladt, med et svagt fald på ca. 1,5 meter fra vest
mod øst.
8
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Lokalplanområdet mod nord.
Lokalplanens indhold
Formål og områdets anvendelse
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et
erhvervsområde med mulighed for lager- og bådhotel, til opbevaring
og klargøring af lystbåde.
Lokalplanen har endvidere til formål at sikre at indretning og
bebyggelse inden for lokalplanområdet tilpasses det omkringliggende
erhvervsområde. Ligeledes skal lokalplanen sikre at adgang og
indretning af området, giver mindst mulig gene for nærliggende
boligområder.
Planens hovedtræk
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af principperne i
bebyggelsesplanen nedenfor.
9
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Bebyggelsesplan
Ved disponering af området er bebyggelsen placeret i en vifteform,
hvor to haller danner rammen om området. De sikrer læ og mindsker
den visuelle påvirkning fra naboejendommene, samtidig med at de
kan bidrage til dæmpning af eventuelle støjgener forbundet med
bugsering eller klargøring af både.
Mellem de to haller kan placeres en mindre hal samt sekundære
bygninger. Disse mindre bygninger danner et midterareal i
lokalplanområdet, der binder udendørs oplagsplads samt
parkeringsplads sammen, samtidig med at de skaber en dynamik i
bebyggelsesplanens helhed.
Alle bygninger har gavle mod det åbne land.
Lokalplanområdet er vejbetjent fra Møllemarken, og al manøvrering
skal foregå inden for lokalplanområdet.
10
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Terrænmæssigt placeres byggeriet plant på en base af befæstet
asfalt el. lign., for at sikre en fast overflade og for at eventuelt
forurenet overfladevand ikke nedsives til undergrunden men kan
ledes til olieudskiller, slamfang mm.
Bebyggelsesprincipper
Lokalplanen giver mulighed for at etablere op til 3 haller, hvor én hal
kan etableres i op til 540 m2 og to haller i op til 1300 m². Der vil
ligeledes være mulighed for at etablere sekundære bygninger på op
til 300 m2.
Der stilles krav til materialevalg og udformning af bebyggelse, for at
opnå en arkitektonisk helhed inden for lokalplanområdet uanset
bebyggelsen etableres etapevis.
De primære bygninger (haller) må ikke overstige en højde på 8,5
meter og de sekundære bygninger må ikke overstige en højde på 5 m
over naturligt terræn eller et for grunden fastsat niveauplan.
Udvendige sider på al bebyggelse, herunder gavltrekanter, skal
fremtræde i lysegrå, mørkegrå eller sorte farver i lette materialer som
facadeplader af stål eller fibercement, pandeplader eller bølgeeternit.
Op til ¼ af facadearealet kan udføres i transparente lette materialer.
Tage på primære bygninger skal fremstå som symmetrisk saddeltag
med begrænset udhæng og en taghældning på min. 10º og maks.
40o. Bebyggelsers tage skal fremstå i sorte farver og dækkes med
tagpap, fibercement, stål, bølgeeternit eller pandeplader. Der kan
etableres ovenlys i taget.
Eksempel på facadematerialer i lys/mørk fibercement, bølgeeternit og
perforerede stålplader.
11
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Eksempel på facaderytme hvor transparente facadeplader er anvendt.
Ubebyggede arealer
I forbindelse med haller og sekundære bygninger etableres areal til
udendørs oplagsplads for både jf. kortbilag nr. 3. Arealet kan desuden
anvendes til parkering i spidsbelastningsperioder og derved aflaste
arealerne på Hov Havn.
Renovation skal placeres som vist på kortbilag 3. Der henvises i
øvrigt til www.renosyd.dk.
Beplantning
Som vist på kortbilag nr. 3 er der fastlagt en grøn struktur dels for at
sikre en grøn grænse mod det åbne land, dels for visuelt afskærme
mod boligområdet i syd.
Der må ikke etableres beplantning inden for et 4 m. bredt bælte
omkring naturgasledningens midte jf. kortbilag nr. 3.
Mod skel i syd og vest etableres en beplantning i et græsareal med et
op til 2 m højt trådhegn samt et 3-rækket levende hegn. Mod syd kan
det levende hegn evt. have fundering på en max. 1,0 m høj jordvold,
som vist på kortbilag nr. 3.
12
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Principsnit A-A. Illustrationen viser den tætte, grønne beplantning mod syd,
der evt. kan være funderet på en jordvold.
Mod skel i nord etableres et 5 m bredt græsareal samt trådhegn i op
til 2 m højde som vist på kortbilag nr. 3.
Mod skel og vej i øst etableres et 1 m bredt græsareal samt trådhegn
kombineret med bøgepur i op til 2 m højde som vist på kortbilag nr. 3.
Mod syd etableres en tæt beplantning bestående af engriflet hvidtjørn
(Crataegus monogyna) samt sargentæble (Malus sargentii).
Beplantningen mod vest etableres af engriflet hvidtjørn (Crataegus
monogyna). Der må ikke etableres beplantning inden for et 4 m bredt
bælte omkring naturgasledningens midte. Se kortbilag nr. 3.
Beplantning skal opret- og vedligeholdes.
Grønne hensyn
Der er i planen indbygget en række grønne hensyn, hvorom der kan
optages bestemmelser i en lokalplan.
Der er fastsat bestemmelse om, at bebyggelse skal tilsluttes kollektiv
varmeforsyning medmindre bebyggelsen opføres som
lavenergibebyggelse.
Der kan ikke optages bestemmelser om f.eks. brug af miljøvenlige
materialer i en lokalplan, men Byrådet opfordrer til brug af
miljøvenlige materialer i bebyggelsen jævnfør afsnit om bæredygtig
udvikling under ”Forhold til anden planlægning”.
Af hensyn til drikkevandskvaliteten ønsker Byrådet at sikre arealet
ved at tinglyse en deklaration vedrørende forbud mod at anvende
sprøjtegifte inden for lokalplanområdet.
13
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Veje
Adgang til området sker fra Møllemarken som vist på kortbilag nr. 3.
Herfra gives via 2 overkørsler adgang til grunden.
Parkering
Der skal udlægges areal til 20 parkeringspladser jf. kortbilag 3.
Herudover kan bådoplag i perioder anvendes til parkering.
Forhold til anden planlægning
Kommuneplan 2013-2025
Byrådet vedtog den 12. august 2013 Kommuneplan 2013-2025 for
Odder Kommune. Den er det gældende plangrundlag for lokalplanen.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens bestemmelser for
rammeområde 5.OF.7. Områdets anvendelse fastlægges til offentlige
formål (opstalling af både, opbevaring af bådstativer, oplagsplads for
havnevedligeholdelse og drift, samt parkering).
Da den gældende rammebestemmelse 5.OF.7 ikke udlægger
området til erhverv, og da bebyggelsesprocenten ønskes øget, er der
udarbejdet et tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 - 2025.
For rammeområdet gælder herefter at:
 Områdets anvendelse fastlægges til erhverv med formål til
opstalling af både, opbevaring af bådstativer, oplagsplads for
havnevedligeholdelse og drift, samt parkering og andet oplag.
 Bebyggelsesprocenten er maks. 50 for rammeområdet under
ét.
 Bebyggelse må opføres i maks. 1 etage med en
bygningshøjde op til 8,5 m.
 Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og
lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings
eller et anlægs drift.
Det er kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025, der
udgør det gældende plangrundlag for lokalplanen.
Centerforhold - detailhandel
Hov er kommunens næst største by. Der er trafik- og lystbådehavn,
og via trafikhavnen er der forbindelse til Samsø og Tunø. Der findes
desuden lokale indkøbsmuligheder.
Fra lokalplanområdet er der ca. 1500 m til Hov Havn.
14
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Lovgivning
Planloven
Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overgår ved
lokalplanens vedtagelse til byzone.
Kystnærhedszonen
I det følgende beskrives og vises den planlagte bebyggelses visuelle
indvirken på de nære omgivelser set fra forskellige positioner.
Fotovisualiseringerne viser et maksimalt udbygget lokalplanområde
med maksimale bygningshøjder i forhold til lokalplanens
bestemmelser.
I lokalplanen er der foretaget en række hensyn til områdets kystnære
placering. Ny bebyggelse må etableres med en bygningshøjde på
max. 8,5 m. Der er ligeledes indsat bestemmelse om, at tagflader kun
må etableres i sorte farver for at opnå en sammenhæng med
eksisterende bebyggelse, Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk samt nyt
boligområde øst for Houvej. Der må ikke anvendes glaserede eller
ædelengoberede tagsten. Den visuelle påvirkning af omgivelserne vil
således fremstå som en homogen byudvidelse og derved være
begrænset fra det omgivende landskab.
I kommuneplanen er Hov udpeget til lokalcenter. Da Hov er
afgrænset af kysten mod øst og syd samt er berørt af
Gersdorfflundfredningen ved Halling Skov mod sydvest, er
byudviklingen i Hov begrænset til en nord-og nordvestlig udvikling.
Med disse begrænsninger foreligger der således en særlig
planlægningsmæssig begrundelse for en fortsat kystnær lokalisering
af byudviklingen.
Følgende billeder og visualiseringer viser bebyggelsens indvirken på
kystlandskabet set fra det omkringliggende landskab, kysten og
havet.
15
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Oversigt over fotopositioner.
16
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Position 1. Billedet er taget 700 m nord for lokalplanområdet. Bebyggelsen
er placeret i en terrænmodel. Ny bebyggelse vil pga. nuværende beplantning
ikke kunne ses fra denne vinkel.
Position 2. Billedet er taget 400 m vest for lokalplanområdet. Bebyggelsen er
placeret i en terrænmodel. Ny bebyggelse vil være synlig fra denne vinkel,
men vil ligge lavt i landskabet.
17
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Position 3. Billedet er taget 700 m øst for lokalplanområdet. Bebyggelsen er
placeret i en terrænmodel. Ny bebyggelse vil pga. nuværende beplantning
ikke kunne ses fra denne vinkel.
Position 4. Billedet er taget 1700 m syd for lokalplanområdet fra Hov Havn.
Bebyggelsen er placeret i en terrænmodel. Ny bebyggelse vil pga.
nuværende beplantning ikke kunne ses fra denne vinkel.
18
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Position 5. Billedet er taget fra Tunø-færgen mod lokalplanområdet.
Bebyggelsen er placeret i en terrænmodel. Ny bebyggelse vil pga.
nuværende beplantning ikke kunne ses fra denne vinkel.
Position 6. Billedet er taget 1000 m syd for lokalplanområdet. Bebyggelsen
er placeret i en terrænmodel. Ny bebyggelse vil pga. nuværende beplantning
ikke kunne ses fra denne vinkel.
19
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Naturbeskyttelsesloven
Skovbyggelinje (§17)
Lokalplanområdet ligger under 300 m fra et mindre skovareal, og
lokalplanområdet er derfor omfattet af skovbyggelinjen, jf.
Naturbeskyttelseslovens § 17. Se kortbilag 2.
Dermed er næsten hele lokalplanområdet er beskyttet mod
bebyggelse og lignende i en afstand af 300 m fra skoven.
Odder Kommune kan meddele dispensation fra bestemmelsen, jf.
Naturbeskyttelseslovens § 65.
I særlige tilfælde kan Naturstyrelsen efter ansøgning bestemme, at
reglerne ikke skal gælde for nærmere bestemte områder (reducere
eller ophæve beskyttelseslinjen), jf. Naturbeskyttelseslovens § 69 stk.
1.
Museumsloven
Moesgaard Museum er hørt. Der er i området ved tidligere lejlighed
opsamlet flint og oldsager fra stenalderen. Det kan derfor ikke
udelukkes, at der kan være bevarede spor, der er omfattet af
museumsloven.
På baggrund af ovenstående vil Moesgård Museum derfor anbefale,
at der forud for evt. jordarbejde udføres en arkæologisk
forundersøgelse.
Skulle der ved jordarbejde dukke forhistoriske fund op, f.eks.
affaldsgrube, kulturlag, ildsted eller grav, skal jordarbejdet standses,
jf. Museumslovens § 27, og museet skal straks underrettes, hvorefter
museet vil vurdere evt. fund med henblik på en evt. udgravning.
Landbrugsloven
Der er landbrugspligt på matriklerne inden for lokalplanområdet.
Landbrugspligten forudsættes ophævet inden for lokalplanområdet
efter Landbrugslovens § 6 stk. 1, nr. 1 ved den endelige vedtagelse af
lokalplanen. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra
landinspektør i forbindelse med områdets udstykning.
Jordforureningsloven
Den matrikel, som planen omfatter, er ikke kortlagt, og den er ikke
berørt af områdeklassificeringen i Odder Kommune.
Hvis der under bygge- og anlægsarbejde stødes på forurening, skal
arbejdet straks standses, og forureningen anmeldes til kommunen.
Før arealanvendelsen af ikke kortlagte arealer ændres til boliger,
børneinstitutioner, offentlige legepladser, kolonihaver eller
sommerhuse, skal det sikres, at de øverste 50 cm jord på ubebygget
20
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
areal er rent, eller at der er etableret en varig fast belægning, jf.
Jordforureningslovens § 72 b.
Miljøbeskyttelsesloven
Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner
skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder,
jf. de til enhver tid gældende grænseværdier i Miljøstyrelsens
vejledninger.
Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og
sommerhusområder med tilhørende udearealer (= de primære
opholdsarealer). Institutioner m.m. er også omfattet.
Virksomhedsstøj
Den virksomhed der etableres i området skal til enhver tid overholde
miljøstyrelsens gældende, vejledende grænseværdier.
Habitatbekendtgørelsen
I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter er det ved screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at
hverken nærmeste Natura 2000 områder eller arter, som optræder på
habitatdirektivets bilag IV vil blive påvirket af lokalplanen.
Lov om miljøvurdering
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen
miljøvurdere planer og programmer, der kan få en væsentlig
indvirkning på miljøet.
Ved en indledende miljøscreening af lokalplanen efter § 3, stk. 1 nr. 3
i lov om miljøvurdering af planer og programmer har Byrådet
vurderet, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig
indvirkning på miljøet.
Konklusionen er, at lokalplanområdet ikke er omfattet af aktiviteter,
der medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Baggrunden
er:
 At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
 At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed,
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft,
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder
kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og
det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.
De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er
vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse til
Plan på rådhuset.
21
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Servitutter
Der er tinglyst en naturgasledning, der går midt over
lokalplanområdet fra vest mod øst. Det betyder bl.a., at der ikke må
etableres beplantning og bebyggelse inden for et 4 m. bredt bælte
omkring naturgasledningens midte. Gasledningen fremgår af kortbilag
nr. 2.
Der er derudover ikke tinglyst servitutter på ejendomme omfattet af
lokalplan nr. 5034, der er i strid med lokalplanens principper.
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter,
der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomheden
henledes på, at det ikke er sikkert, at alle servitutter vedr. rør, kabler
eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber
høres, inden jordarbejder påbegyndes.
Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-,
fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger.
Bæredygtighed
Det er Byrådets målsætning, at gøre Odder Kommune til en grøn
kommune bl.a. ved at formindske energiforbruget. Målet gælder
kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil også gerne gennem
planlægningen inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at
arbejde for samme målsætning.
Bygninger kan placeres og udformes, så solen kan udnyttes som
supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv
solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt.
Såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning.
Tilsvarende kan hårde hvidevarer m.v., der har et lavt energiforbrug,
være med til at nedbringe energiforbruget.
Affald, vandforsyning og spildevandsrensning har også betydning for
den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af
gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger, har generel
betydning for sundhedstilstanden.
Mange foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og omgivelser
som et led i en bæredygtig udvikling.
Odder Kommune har udarbejdet en vejledning om ”Boliger og
byøkologi - idéer og vejledning”. Vejledningen informerer om en
række grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherrer
opfordres til at medtage i byggeri af bolig.
Der gives konkrete anvisninger om boligens indretning, konstruktioner
og materialer, om vand-, el- og varmeinstallationer og æstetisk
kvalitet m.m. Vejledningen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside
og udleveres ved henvendelse på rådhuset.
22
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Vi er alle med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen
bringes udviklingen nogle vigtige skridt i den rigtige retning mod et
mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund.
Kemiske bekæmpelsesmidler
Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en
trussel for vandforsyningerne og grundvandet.
Af hensyn til grundvandsbeskyttelse vil Byrådet tinglyse deklaration
om forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler på udearealer i
lokalplanområdet.
Tilgængelighed
Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for
deltagelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i
samfundet. Det er vigtigt, at gældende regler bliver overholdt, så der
ikke fortsat sker en tilgang af nyt ikke tilgængeligt byggeri og anlæg.
Bygherre og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle
byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det
enkelte projekt. Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om
byggetilladelse og anmeldelser.
Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks.
kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det vil sige, at
overholdelse af tilgængelighedskravene skal påses i
byggesagsbehandlingen.
Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere
opfordres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard
3028.
Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at
ingen udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder på
de ubebyggede arealer og adgangsarealerne. Det gælder inde i
bygninger mellem etager og i rum m.m., og det gælder muligheden
for at komme hurtigt ud af bygninger - flugtveje.
Teknisk forsyning
Elforsyning
Elforsyningen kan ske fra Aura Energi. Der henvises i øvrigt til det
liberaliserede el-marked.
Vandforsyning
Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I
vandforsyningsplanen er området medtaget i området for Hov
Vandforsyning.
23
REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Ved behov
for varmeforsyning skal bebyggelsen tilsluttes kollektiv
varmeforsyningsanlæg (Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.A.).
Opmærksomheden henledes på, at der er indsat et nyt stk. 4 i § 19 i
planloven. Herefter skal Byrådet dispensere fra lokalplanens krav om
tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for
ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som
lavenergihus.
Kloakforsyning
Lokalplanen er omfattet af Odder Kommunes spildevandsplan.
Brandhaner
Brandhaner må kun anvendes til brandformål. Det er derfor kun
Beredskabsafdelingen og vandforsyningen, der må betjene
brandhanerne.
24
LOKALPLAN
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Lokalplanbestemmelser
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes
anvendelse samt bygningers og vejes udformning m.v.
I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 587 af
27. 5. 2013 med senere ændringer - fastsættes herved følgende
bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
1 Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er





at sikre områdets anvendelse til erhvervsformål, i form af
opbevaring og parkering
at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens placering
at fastlægge vejadgangen til området
at fastlægge bestemmelser, der sikrer en grøn grænse mod
det åbne land
at overføre området til byzone
2 Lokalplanens område og zonestatus
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del
af matr. nr. 19a Halling by, Halling.
2.2
Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne
lokalplan overføres de i punkt 2.1 nævnte matrikler til byzone.
Hele lokalplanområdet vil herefter være i byzone.1
3 Områdets anvendelse
3.1
Lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål i form af
opbevaring, oplagsplads samt parkering.
3.2
Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige
tekniske anlæg til kvarterets forsyning - så som
transformerstationer, mindre bygninger til områdets drift og
forsyning. Placeringen skal godkendes af Odder Kommune.
4 Udstykning
4.1
Udstykning (arealoverførsel / sammenlægning) af matrikler skal
godkendes af Odder Kommune.
Efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes del af matr.
nr. 19a Halling By, Halling svarende til lokalplanens
1
Matrikler, der er nævnt i pkt. 2.1 er undergivet landbrugspligt. Den del af ejendommenes
areal, der er omfattet af lokalplanen, skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens
regler, indtil lokalplanområdet tages i brug til det, planen bestemmer. Land brugspligten
ophæves inden for lokalplanområdet ved erklæring fra praktiserende landinspektør og i
forbindelse med, at Natur- og Erhvervsstyrelsen godkender udstykningen.
25
LOKALPLAN
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
afgrænsning.
4.2
Yderligere udstykning af ejendommen inden for
lokalplanområdet tillades ikke.
5 Vejforhold
Veje
5.1
Adgang til området sker fra Møllemarken som vist på kortbilag
nr. 3
5.2
Al manøvreareal skal etableres på egen grund inden for
lokalplanområdet.
Overkørsler
5.3
Der skal etableres to overkørsler til henholdsvis ind- og
udkørsel jf. kortbilag 3.
Parkering
5.4
Der skal udlægges areal til 20 parkeringspladser jf. kort nr. 3.
5.5
Areal til bådeopbevaring jf. pkt. 9.1 kan tillige anvendes til
parkering.
6 Ledningsanlæg og belysning
6.1
Ledningsanlæg skal etableres som jordkabler.
6.2
Belysning må kun udføres som parkarmaturer med en
lyspunktshøjde på maks. 4,5 m i overensstemmelse med Odder
Kommunes designmanual for byinventar. Lyskilden skal
afskærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens horisontale
niveau.
7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1
Primære bygninger (haller) undtaget tagudhæng i op til 1 m skal
placeres inden for de udlagte byggefelter vist på kort nr. 3. og
ikke nærmere skel end 5 m. To byggefelter har en størrelse på
20 m x 65 m og et har en størrelse på 20 m x 27 m.
7.2
Sekundære bygninger til eksempelvis cykelparkering,
overdækning, skure, opholds- og servicefaciliteter skal placeres
inden for det udlagte byggefelt jf. kortbilag nr. 3.
7.3
Tag på primære bygninger (haller) skal udføres som
symmetrisk saddeltag med kip i centerlinje jf. kortbilag nr. 3 og
med en taghældning på 10 - 40°.
26
LOKALPLAN
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
Tage må ikke udføres med valm.
7.4
Tage på sekundære bygninger skal udføres som fladt tag dvs.
en taghældning under 3° eller som symmetrisk saddeltag med
kip i centerlinje jf. kortbilag nr. 3 og med en taghældning på 10 40°.
Tage må ikke udføres med valm.
7.5
De primære bygninger (haller) må opføres i maks en etage.
Intet punkt af bygningernes ydervæg eller tagflade må overstige
8,5 m over naturligt terræn eller et for grunden fastsat
niveauplan.
7.6
Sekundære bygninger må opføres i maks en etage. Intet punkt
af bygningernes ydervæg eller tagflade må overstige 5 m over
naturligt terræn eller et for grunden fastsat niveauplan.
7.7
For al bebyggelse gælder at sokler ikke må være synlige i en
højde på mere end 40 cm over byggemodnet terræn.
7.8
Vask og klargøring af både skal foregå indendørs med
afledning til offentlig spildevandsforsyning.
8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1
Udvendige sider på al bebyggelse, herunder gavltrekanter, skal
fremtræde i lysegrå, mørkegrå eller sorte farver i lette materialer
som facadeplader af stål eller fibercement, pandeplader eller
bølgeeternit, f.eks. som vist i redegørelsesdelen under afsnit
om bebyggelsesprincipper. Op til ¼ af facadearealet kan
udføres i transparente lette materialer.
8.2
Mindre bygningsdele som døre, vinduesrammer, skodder og
lignende bygningsdele må kun fremtræde i følgende farver:
hvid, sort eller jordfarver, der omfatter okker (gul-rød), terra de
sienna (rød-brun), umbra (brun), engelskrød og dodenkop (lyseller mørkbrun) eller de nævnte farvers blanding med hvid eller
sort.
8.3
Bebyggelsers tage skal fremstå i sorte farver og dækkes med
tagpap, fibercement, stål, bølgeeternit eller pandeplader. Der
kan etableres ovenlys i plan med tagfladen.
8.4
Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes på
hverken tagflader eller ydervægge. Denne bestemmelse gælder
ikke solfangere og solcelleanlæg.
8.5
Solfangere og solcelleanlæg skal integreres i bebyggelsens
tage eller facader, så fritstående synlige konstruktioner undgås.
27
LOKALPLAN
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
8.6
Synlige tagrender og nedløbsrør skal fremstå i kobber, stål eller
zink.
8.7
Der må ikke placeres paraboler i lokalplanområdet.
8.8
Skiltning må alene ske på facaden og ikke over skæring mellem
tag og facade. Skiltning skal begrænses til firmaets navn eller
logo. Udformning, størrelse, skrifttype og farve skal tilpasses
bebyggelsens arkitektur og må ikke overstige 1 m2. Der må ikke
anvendes lysskilte.
8.9
Belysning af facader skal placeres så lyset ikke kastes over
lyskildens horisontale niveau.
9 Ubebyggede arealer
9.1
Inden for lokalplanområdet i forbindelse med haller og
sekundære bygninger etableres udendørs oplagsplads for både
jf. kortbilag nr. 3. Arealet kan tillige tages i brug til parkering.
9.2
Mod skel i syd og vest etableres en grøn afgrænsning i form af
et græsareal, trådhegn i op til 2 m samt et tæt, 3-rækket
levende hegn. Mod syd kan der etableres en 1 m høj jordvold i
forbindelse med det levende hegn som vist på kortbilag nr. 32.
Hvis bebyggelse inden for det sydligste byggefelt mod
Møllemarken opnår en facadelængde på over 45 m, skal der
etableres trappe godkendt af Odder Brandvæsen over jordvold.
Trappe placeres i princippet som vist på kortbilag nr. 3.
9.3
Beplantningen mod syd skal bestå af engriflet hvidtjørn
(Crataegus monogyna) samt sargentæble (Malus sargentii).
Beplantningen mod vest skal bestå af engriflet hvidtjørn
(Crataegus monogyna).
Mod skel i nord etableres et 5 m bredt græsareal samt trådhegn
i op til 2 m højde som vist på kortbilag nr. 3.
Mod øst i skel/vej etableres et 1 m bredt græsareal samt
trådhegn i op til 2 m højde som vist på kortbilag nr. 3
kombineret med beplantning i bøgepur.
Beplantning skal opret- og vedligeholdes.
9.4
Der må ikke etableres beplantning inden for et 4 m. bredt bælte
omkring naturgasledningens midte jf. kortbilag nr. 3.
9.5
Bebyggelsen skal tilpasses terrænet. Der må kun foretages
terrænreguleringer på +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende
2
Bemærk at areal over naturgasledning friholdes for beplantning jf. redegørelse side
13 og kortbilag nr. 3.
28
LOKALPLAN
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
byggemodnede terræn. Terrænreguleringer må anlægges i
maks. 1:2.
9.6
Beholdere til affald skal placeres som vist på kortbilag nr. 3.
10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
10.1 Bebyggelse, oplagsplads og parkering må ikke tages i brug før
de i afsnit 9 nævnte beplantninger og evt. trappe over jordvold
er etableret.
10.2 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv forsyning.
11 Tilladelse fra andre myndigheder
11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages
ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået
tilladelse til:
Ophævelse af landbrugspligten for del af matr. nr. 19a Halling
By, Halling Landbrugspligten ophæves via en erklæring fra en
praktiserende landinspektør efter Landbrugslovens § 6 i
forbindelse med områdets udstykning.
Reduktion af Naturbeskyttelseslovens skovbyggelinie, jf.
Naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 1. Tilladelsen skal indhentes
fra Naturstyrelsen.
12 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger
Lov om Planlægning § 18
12.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen,
ifølge § 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller
i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen.3
12.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav
om etablering af anlæg, med mindre det er indeholdt i planen.
12.3 Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan.
3
En lokalplan medfører ikke handlepligt, men hvis der ændres i de eksisterende forhold,
træder bestemmelserne i kraft.
29
LOKALPLAN
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
12.4 I bestemmelsen § 10.2 stilles krav om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning, som betingelse for ibrugtagning af ny
bebyggelse. For bebyggelse der opføres som
lavenergibebyggelse, har byrådet efter planlovens § 19, stk. 4,
pligt til at dispensere fra dette krav og efter § 20, stk. 2, nr. 3,
gives dispensationen uden naboorientering.
12.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre
private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.
30
LOKALPLAN
Lokalplan nr. 5034 for erhvervsområde til opbevaring
og parkering i Hov
13 Vedtagelsespåtegning
I henhold til Planlovens § 24 vedtages forslag til lokalplan nr. 5034 for
lager og bådhotel ved Møllemarken i Hov den 20.04.2015.
På Byrådets vegne
Offentlig høring
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 06.05.2015 –
den 01.07.2015.
Byrådet har den 07.09.2015 vedtaget lokalplanen endeligt i henhold
til Planlovens § 27.
Lokalplanen er offentliggjort den 16.09.2015.
På Byrådets vegne
31
Kortbilag 1
Dokumentnr.: 727-2015-111436
side 32
Kortbilag 2
Dokumentnr.: 727-2015-111436
side 33
Kortbilag 3
Dokumentnr.: 727-2015-111436
side 34