Forslag til Lokalplan nr. 2015-8

Lokalplan 2015-8
Boligområde, Plantagevej 3a, Otterup
FORSLAG
Indholdsfortegnelse
Hvad er en lokalplan
4
Redegørelse
5
Lokalplanens redegørelse
Lokalplanområdet
Lokalplanens baggrund
Lokalplanens formål
Lokalplanens indhold
5
5
5
5
6
Forhold til anden planlægning
1. Kommuneplanlægning
2. Trafikplanlægning
3. Kystnærhedszonen
4. Forsyningsforhold
5. Regnvand og drænforhold
6. Jordforurening, kemikalier og affald
7. Arkæologiske interesser
8. Støj
9. Miljøvurdering
Frist for fremsendelse af indsigelser og ændringsforslag
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
Endelig vedtagelse
11
Lokalplanens midlertidige retsvirkning
11
Lokalplanens retsvirkninger
12
Bestemmelser
§1 Lokalplanens formål
§2 Lokalplanens område og zoneforhold
13
13
13
§3 Områdets anvendelse
§4 Udstykning og matrikulære forhold
§5 Bebyggelsen omfang og placering
§6 Bebyggelsen ydre fremtræden
§7 Vej-, sti og parkeringsforhold
§8 Antenner og ledningsforhold
§9 Ubebyggede arealer og beplantning mv.
§10 Tekniske anlæg og forsyningsforhold
§11 Grundejerforening
§12 Forudsætninger for ibrugtagelse af ny bebyggelse
§13 Lokalplanens retsvirkninger
13
14
14
14
15
16
16
16
17
17
17
Vedtagelsespåtegning
19
Bilag
Kortbilag, matrikelkort
Kortbilag, situationsplan
Kortbilag, illustrationsplan
20
20
21
22
Miljøscreening
243
Hvad er en lokalplan
En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte
bindende bestemmelser for et område, f.eks. om:
Anvendelse
Udstykning
Vej- og stiforhold
Placering og udformning af bebyggelsen
samt materialer
Bevaring af bygninger og landskabstræk
Sikring af friarealer
Fællesanlæg
Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et
større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i
gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen.
Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at
sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Herudover kan kommunalbestyrelsen altid fastlægge nærmere
bestemmelser for et område i en lokalplan.
Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og
ændringsforslag, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling hertil,
inden planen kan vedtages endeligt.
Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse bliver lokalplanen
tinglyst på ejendommene indenfor planens område.
Redegørelse
Lokalplanens redegørelse
Lokalplanredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende
forhold, formålet med lokalplanen og dennes indhold samt de
forventede virkninger. Redegørelsen indeholder desuden en
beskrivelse af lokalplanens forhold til anden planlægning.
Lokalplanredegørelsen er en orientering til grundejere, lejere
og andre interesserede borgere.
Lokalplanområdet
Området omfatter efter skel ændring et ca. 1841 m² stort
areal, der i dag er bebygget med en større villa der har
været anvendt til forenings formål. Området er beliggende
Plantagevej 3a i Otterup.
Lokalplanens baggrund
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udarbejde en
lokalplan for Plantagevej 3a i Otterup by. Ejeren ønsker at
opføre tæt/lav boligbebyggelse på grunden og lokalplanen
skal sikre at dette er muligt.
Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål at fastlægge en disponering af
området til boligbebyggelse.
Lokalplanen har til formål at sikre området herunder at
fællesarealer og bebyggelse placeres hensigtsmæssigt i
forhold til naboer og hinanden.
Det aktuelle projekt tænkes gennemført som vedlagte bilag.
Den eksisterende bebyggelse på området nedrives og i
stedet opføres 2 rækker huse med 3 boliger i hver.
Alle huse får egen have.
De nye boliger får vejadgang til Plantagevej.
De nye boliger bliver tilpasset karakteren af de eksisterende
lave byhuse i området. De tænkes opført i én etage og
indrettet ældrevenligt.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse i
max. 1 etage med udnyttet tagetage (1½ etage).
Bebyggelsesprocenten fastlægges til 45% for den enkelte
ejendom.
Forhold til anden planlægning
1. Kommuneplanlægning
I Nordfyns Kommuneplan 2013-2025 for Otterup er
lokalplanområdet omfattet af rammeområde B43, der er
udlagt til boligformål.
Lokalplanen er i overensstemmelse med den vedtagne
kommuneplan for området som fastsætter en
bebyggelsesprocent på maks. 30 % for fritliggende
enfamiliehus og maks. 45 % for tæt-lav bebyggelse, samt en
bygningshøjde på maks. 8,5 m og et maksimalt etageantal
på 1½ etage.
2. Trafikplanlægning
Nærværende lokalplan fastlægger, at vejadgangen til
området skal foregå fra Plantagevej.
3. Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger ikke indenfor den i Regionplan 20012013 udpegede 3 km. kystnærhedszone.
4. Forsyningsforhold
Spildevandsplan.
Spildevand fra lokalplanområdet skal afledes til
forsyningsselskabs spildevandsledning på Plantagevej.
Varmeplan.
Bebyggelsen tilsluttes Otterup Fjernvarme.
Vandforsyningsplan.
I henhold til vandforsyningsplanen skal området
vandforsynes fra Otterup Vandværk. Kommunalbestyrelsen
kan tillade at regnvandet genbruges som vandforsyning, dog
må regnvandet ikke bruges som drikkevand.
Affaldsbortskaffelse.
Husholdningsaffald bortskaffes gennem kommunens
renovationsordning. Øvrigt affald bortskaffes i
overensstemmelse med kommunens regulativer for
affaldshåndtering.
5. Regnvand og drænforhold
Lokalplanområdet er beliggende i opland O06 i Nordfyn
Kommunes spildevandsplan. Området har status som fælles
kloakeret opland.
Jf. spildevandsplanen er den maksimalt tilladelige
befæstelsesgrad for boligområder (åben-lav og tæt-lav) 0,3.
Overskrides denne befæstelsesgrad, efter aftale med
kommunens byggesagsbehandlere og Vandcenter Syd, skal
overfladevand enten nedsives på egen grund eller forsinkes,
før det afledes til kloaksystemet.
Regnvand skal derfor afkobles fælles kloak og håndteres
lokalt, hvor dette er hensigtsmæssigt.
6. Jordforurening, kemikalier og affald
Lokalplanområdet ligger i byzone og er områdeklassificeret
som lettere forurenet. Lettere forurening ligger over et
defineret mindstekriterium men under kriterierne for
kortlægning som forurenet.
Ifølge oplysninger fra Region Syddanmark,
Jordforureningskontoret, har regionen ingen oplysninger om
forurening på matriklerne indenfor lokalplanområdet.
7. Arkæologiske interesser
Hvis der ved anlægsarbejdet påtræffes jordfaste
fortidsminder, bo- og gravpladser, kulturlag eller lignende,
skal arbejdet straks standses og fundet anmeldes til Odense
Bys Museer, jf. Museumslovens § 27.
8. Støj
Områdets anvendelse skønnes ikke at give anledning til
støjpåvirkninger af omgivelserne. Naboområderne til
lokalplanområdet indeholder ikke støjende anvendelse.
9. Miljøvurdering
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal
planer som tilvejebringes af offentlige myndigheder vurderes
(screenes) med henblik på at afdække behovet for en
konkret miljøvurdering af den pågældende plan.
Screening
Planen giver ikke mulighed for etablering af anlæg som er
omfattet af lovens bilag 3 og 4 og antages ikke at få
væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor har
Kommunalbestyrelsen vurderet, at der ikke skal foretages en
egentlig miljøvurdering af planen. Resultatet af screeningen
fremgår af bilag 4.
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering
Afgørelsen om at der ikke skal foretages en miljøvurdering
kan påklages. Det er kun retslige spørgsmål, der kan
påklages. Klage skal indgives inden 4 uger fra datoen for
offentliggørelse af lokalplanforslaget.
Afgørelsen om at der ikke skal foretages en miljøvurdering
kan påklages. Det er kun retslige spørgsmål, der kan
påklages. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan
du til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise
en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke
er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for
at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Frist for fremsendelse af indsigelser og
ændringsforslag
Offentliggørelse af dette lokalplanforslag er sket den 1.
september 2015 på Nordfyns Kommunes hjemmeside
www.nordfynskommune.dk.
Samtidig med offentliggørelsen af forslaget er der sendt
skriftlig underretning til ejere af tilstødende ejendomme.
Når fristen på de 8 uger er udløbet, skal
kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til lokalplanen.
Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag
bliver taget med i denne behandling. Indsigelserne skal være
begrundede.
Er der ikke indkommet indsigelser, kan vedtagelsen tidligst
ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.
Endelig vedtagelse
Ved den endelige vedtagelse af planen kan
kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det
offentliggjorte forslag som følge af de fremkomne indsigelser
eller ændringsforslag. Hvis en ændring, efter
kommunalbestyrelsens skøn er så omfattende, at der reelt er
tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
offentliggørelse af nyt lokalplanforslag.
Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen
foretager Kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse
herom efter regler, der er fastsat i Lov om planlægning.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de
bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Lokalplanens midlertidige retsvirkning
Indtil forslaget til lokalplantillægget er endeligt vedtaget, må
de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på
en måde, der kan foregribe indholdet af en endelige plan.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er
endelig vedtaget, dog højest et år fra offentliggørelse af
forslaget. Lokalplantillægget bortfalder, såfremt det ikke er
endelig vedtaget inden et år fra offentliggørelse af forslaget.
Lokalplanens retsvirkninger
Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og
offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er
omfattet af planen i følge Planlovens § 18, kun udstykkes,
bebygges, eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig
selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er
indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele
dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens
bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer
den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller
fastholdt) ved lokalplanen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre
private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de
almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeog i Planloven.
Bestemmelser
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587
af 27. maj 2013) fastsættes det herved følgende
bestemmelser for det i §2 nævnte område:
§1 Lokalplanens formål
1.1 Lokalplanen har til formål:
At skabe et boligområde med mulighed for opførelse af 6
boliger.
At sikre en hensigtsmæssig disponering af et nyt
boligområde.
At sikre at bebyggelsen tilpasses naboområdets karakter
med lave byhuse.
At sikre vejadgang til Plantagevej.
§2 Lokalplanens område og zoneforhold
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og
området omfatter matr. nr. 8cd samt 8cc, Otterup.
2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal fortsat bevares
i byzone.
§3 Områdets anvendelse
3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af tæt
lav bebyggelse.
3.2 Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som
fælleshus, miljøstation, transformer, carporte, udhuse,
vejadgang, stier og fællesarealer.
§4 Udstykning og matrikulære forhold
4.1 Til tæt lav bebyggelse kan kun udstykkes grunde med
minimumsstørrelse på 300 m2 for hver boligenhed. Enkelte
eller flere af boligerne kan udstykkes på selvstændige
matrikler.
4.2 Tæt lav bebyggelse kan opføres på storparcel som
udlejningsboliger eller ejerlejligheder.
§5 Bebyggelsen omfang og placering
5.1 Bebyggelsen må ikke overstige 45 % for den enkelte
ejendom.
5.2 Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 3,50 m målt
fra terræn til skæring mellem facade og tagflade, og
bygningerne må kun opføres i en etage med udnyttet
tagetage.
5.3 Intet punkt på bygningens ydervæg eller tagflade må
overstige 8,5 m over terræn.
5.4 Øvrig bebyggelse som carporte, garager og udhuse og
overdækninger på terrasser kan op føres på grunden med en
max bebyggelse i skel på 12 m fordelt ligeligt mellem husene
Dette skal beskrives mere specifikt
5.5 Der skal udlægges friarealer til ophold for børn og
voksne, adgangs- og tilkørselsforhold, redningsmulighed for
brandvæsen.
§6 Bebyggelsen ydre fremtræden
6.1 Facader på beboelsesbygninger skal udføres som blank
murværk i tegl eller fremstå som vandskurede eller pudsede
vægge, som er kalket/malet i afdæmpede farver, delpartier i
facader kan udføres i andre materialer.
6.2 Facader på øvrig bebyggelse som garager og carporte,
miljøstation, pavilloner, udhuse mv. kan udføres i træ eller
andre materialer der harmoniserer med
beboelsesbygningerne.
6.3 Tage på beboelsesbygninger skal udføres med en
taghældning på min 20o og max. 45o.
6.4 Tage på øvrige bebyggelse kan udføres med en
taghældning på max. 45o og som bueformede
konstruktioner.
6.5 Tagbeklædning på beboelsesbygninger må være tagsten i
tegl eller beton, eternitskifer, og tagpap med listevirkning.
Delpartier på tage samt kviste kan udføres i andre
materialer.
6.6 Tagbeklædning på øvrige bygninger kan udføres i andre
materialer.
6.7 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende
tagmaterialer med et glanstal over 10 i henhold til
prøvningsmetode DS/EN ISO 2813, 2000. Undtaget herfra er
dog tagvinduer eller anlæg til anvendelse af solenergi. (se
vejledning for anvendelse af blanke eller reflekterende
materiale på tage, Nordfyns Kommune december 2009)
6.8 Der er mulighed for at opsætte solfanger og solceller på
tage. Solfanger- og solcelleanlæg skal være
antirefleksbehandlet og give så lidt refleksion, som teknisk
muligt på opsætningstidspunktet. Anlæg skal fremstå uden
blanke og synlige rammer. Anlægget placeres direkte på og
parallelt med taget.
§7 Vej-, sti og parkeringsforhold
7.1 Vejadgang skal ske til Plantagevej.
7.2 Der skal udlægges parkeringsareal svarende til min 1,5 P
plads pr bolig, parkering etableres som fælles areal eller ved
hver enkelt bolig.
§8 Antenner og ledningsforhold
8.1 Antenneanlæg samt paraboler må ikke opsættes så de er
synlige fra de omkringliggende landskaber. Paraboler kan
alene opsættes i tilknytning til bebyggelsen og ikke have en
overkant højere end 3 m over terræn.
8.2 Alle forsyningsledninger/kabler skal fremføres i jorden.
§9 Ubebyggede arealer og beplantning mv.
9.1 Hegn i skel må kun være i form af levende hække. Der
må dog opstilles faste hegn om terrasser, imellem boligerne
og i skel langs Horsebækvej. Fast hegn skal opbygges i træ
eller trælignende materialer. Ved malerbehandling anvendes
lyse grå eller hvide nuancer.
9.2 P-areal, stier samt befæstet opholdsareal skal hver for
sig udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og
afgrænser de respektive arealers funktion og udføres, så der
opnås en god helhedsvirkning.
§10 Tekniske anlæg og forsyningsforhold
10.1 Lokalområdet er omfattet af kommunens
spildevandsplan.
10.2 Spildevandsafledning skal ske via forsyningsselskabets
spildevandsanlæg til kommunens rensningsanlæg, i
overensstemmelse med kommunens spildevandsplan.
Regnvand skal afledes til separat regnvandsledning.
10.3 Ny bebyggelse indenfor området skal tilsluttes de i
området værende offentlige eller almene forsyningsanlæg
herunder fjernvarmeforsyning.
§11 Grundejerforening
11.1 Såfremt området udstykkes skal der oprettes en
grundejerforening/ejerforening for området på udstykkerens
foranledning, når Nordfyns Kommune forlanger det, dog
senest når området er udbygget. Der er medlemspligt i
grundejerforeningen for alle boligejere. Medlemspligten
omfatter ikke evt. udstykkede arealer, hvorpå der findes
tekniske anlæg, jfr. §10.
11.2 Grundejerforeningens/ejerforeningens vedtægter skal
godkendes af Nordfyns Kommune.
11.3 Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fælles
opgaver såsom ren- og vedligeholdelse af veje samt
vedligeholdelse af fællesarealer og anlæg inden for
lokalplanens område.
§12 Forudsætninger for ibrugtagelse af ny bebyggelse
12.1 Ny bebyggelse må ikke uden Kommunalbestyrelsens
tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et
kollektivt varmeforsyningsanlæg p.t. fjernvarme.
§13 Lokalplanens retsvirkninger
13.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af
Kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe
indholdet af den endelige plan.
13.2 Der gælder efter planlovens § 17 stk. 1 et midlertidigt
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af
anvendelse. Denne eksisterende lovlige anvendelse af
ejendomme kan fortsætte som hidtil.
13.3 Når fristen for fremsættelse af indsigelser og
ændringsforslag er udløbet, kan der evt. efter planlovens §
17 stk. 2 opnås tilladelse af Kommunalbestyrelsen til at
udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
13.4 Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra
offentliggørelsen af forslaget og indtil den endeligt vedtagne
lokalplan er offentliggjort.
13.5 Når lokalplanen er endeligt vedtaget, og offentliggjort,
må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens
§ 18 kun udstykkes, bebygges, eller anvendes i
overensstemmelse med planens bestemmelser. Den
eksisterende, lovlig anvendelse af ejendommen kan fortsætte
som hidtil.
13.6 Kommunalbestyrelsen kan ifølge planlovens §19
dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Videregående afvigelser kan kun foretages, hvis der
tilvejebringes en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter
en skriftlig orientering af naboerne m.fl., medmindre
Kommunalbestyrelsen skønner at dispensationen er af
uvæsentlig betydning for de pågældende, jf. planlovens § 19
og 20.
13.7 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med
lokalplanen, fortrænges af denne.
Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan 2015-8 således vedtaget af Nordfyns
Kommunalbestyrelse, Bogense den 27. august 2015
Morten Andersen
Borgmester
Morten V. Pedersen
Kommunaldirektør
Forslaget til lokalplan er bekendtgjort den 1. september
2015.
I henhold til § 27 i Lov Om Planlægning vedtages
foranstående lokalplan endeligt.
Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den xx. xx 20xx.
Morten Andersen
Borgmester
Morten V. Pedersen
Kommunaldirektør
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort
den xx. xx 20xx.
Bilag
Kortbilag, matrikelkort
Kortbilag, situationsplan
Kortbilag, Illustrationsplan
Sagsid.
Bymiljø & landskab
Grønne områder
X
Landskabelig/byarkitektonisk værdi
X
Geologiske særpræg
Skovrejsning/skovnedlæggelse
Kulturhistoriske forhold
Friluftsliv/rekreative interesser
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed
Fredning og naturbeskyttelse
Forurening
Støj og vibrationer
Lys og/eller refleksioner
Luft
Jord
X
X
X
X
X
X
Grundvand
Overfladevand
Udledning af spildevand
X
X
X
Indvirkning ift. eksisterende
X
Bør undersøges
Dato: xx.xx.2014
Ikke væsentlig
Navn: HJ & PK Ejendomme
Ikke relevant
Lokalplan 2014-5
Indgår allerede
Screening af planer og programmer med henblik på stillingtagen til
gennemførelse af miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering af planer og
programmer § 4, stk. 2.
Bemærkninger
Begrundelser for vurdering, henvisning til
hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis
andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning
af hvad der bør undersøges nærmere.
Der er tale om en mindre parcel i et eksisterende
villakvarter.
Der er tale om en mindre parcel i et eksisterende
villakvarter.
X
X
X
X
Da ejendommen er beliggende i byzone, er
ejendommen områdeklassificeret som lettere
forurenet. Lettere forurenet ligger over et
defineret mindstekriterium men under kriterierne
for kortlægning som forurenet.
Bebyggelsen i området er og skal være tilsluttet
offentlig kloak.
Ingen indvirkning.
forurening/miljøbelastning (f.eks.
jordforurening, støjbelastning)
Ressourceanvendelse
Arealforbrug
Energiforbrug
X
Vandforbrug
X
Produkter, materialer, råstoffer
Kemikalier, miljøfremmede stoffer
Affald, genanvendelse
Befolkning og sikkerhed
Boligmiljø
Arbejdsmiljø
Svage grupper (f.eks. handicappede)
Brand, eksplosion, giftpåvirkning
Trafik
Sikkerhed/tryghed
Energiforbrug
Trafikmønstre
Støj
X
Reguleres af kravene i BR10.
Energiforbruget vil ved etablering af boliger
kunne stige. Energiforbruget reguleres af BR10
og vil derfor bliver væsentlig lavere pr. m2 end
ved den hidtidige anvendelse.
Vandforbruget vil ved etablering af boliger
kunne stige.
X
X
X
Affaldsmængden vil ved etablering af boliger
kunne stige.
X
X
X
Reguleres af kravene i BR10 om tilgængelighed.
X
Damløkkevej er ikke trafikbelastet så trafikstøj
er en relevant problemstilling.
Fysisk planlægning
Regionplanlægning
X
Kommuneplanlægning
X
Sektorplanlægning
X
Lokalplanen er i overenstemmelse med
regionplanlægningen.
Nærværende lokalplan er i overenstemmelse
med Kommuneplan 2009-2021.
Kommunen vurderer at lokalplanen ikke
medfører væsentlige ændringer i forhold til
kommunal sektorplanlægning.
Miljøvurdering?
X
X
X
X
Ja
Nej
X
Bemærkninger
Vurderes ikke at være relevant.
Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2015 vedtaget at
fremlægge Forslag til lokalplan 2015-8
Lokalplanforslaget fremlægges til debat i 8 uger, for at
borgerne kan komme med kommentarer, ændringsforslag
eller indsigelser til forslaget. Ud fra de indkomne
bemærkninger beslutter Kommunalbestyrelsen, om der skal
ændres i lokalplanforslaget, når det vedtages endeligt.
Forslag til Lokalplan 2015-8 er offentliggjort fra den 1.
september 2015 til den 27. oktober 2015.
Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til
lokalplanen skal senest den 27. oktober 2015 sendes
til:
Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup
eller mailes til: [email protected], mærket ”
lokalplan 2015-8”
Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Teknik og Miljø
tlf.: 64 82 81 12
Bolig set fra vest (Plantagevej)
Bolig set fra syd vest (Plantage vej)
Bolig set fra nord (Horsebækvej)
Bolig set fra syd øst (P plads)