Kompletterande språkundervisning - Volksschulamt

Schwedisch
Svenska
Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)
Informationen für Eltern
Kompletterande språkundervisning /
modersmålsundervisning
Information till föräldrar
Många människor lever i en mångkulturell miljö. Detta gäller både privat och i arbetslivet. Därför
är stöttandet av den flerspråkiga och interkulturella kompetensen en av de viktigare uppgifterna
i dagens skola. Detta är också målet för undervisning i kompletterande
svenska/modersmålsundervisning (Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur/HSK) vilket
stöds av skoldirektionen i Kanton Zürich. För närvarande deltar cirka 10'000 elever i
modersmålsundervisning i Kanton Zürich.
Vad menas med undervisning i HSK?
Med HSK menas kompletterande undervisning i elevens hemspråk. HSK täcker ett större antal
språk och erbjuds i den obligatoriska schweiziska grundskolan. Här får flerspråkiga elever
möjlighet att utveckla sitt hemspråk/modersmål. De får även möjlighet att fördjupa sina kunskaper
i ursprungslandets kultur med bl.a. undervisning i historia, geografi, litteratur och traditioner.
Nyttan av modersmålsundervisning
- Genom att lära sig förstå, tala, läsa och skriva får barn och ungdomar möjlighet att fördjupa
kompetensen i modersmålet.
- Den som behärskar sitt modersmål har lättare att lära sig ytterligare språk.
- Bra kunskaper i modersmålet underlättar vid upprätthållandet av kontakten med familj, släkt
och vänner.
- Att behärska ett ytterligare språk är fördelaktigt i yrkeslivet.
- Bra kunskaper i modersmålet är gynnsamt för kontakten med hemlandet (vidareutbildning,
återintegration, yrkesverksamhet).
- Modersmålsundervisningen har en positiv effekt på inlärningen i skolan, eftersom den stärker
självförtroendet och underlättar förmågan att inhämta kunskap i stort.
- Eleverna fördjupar kunskaperna om föräldrarnas ursprungsland och lär sig att reflektera över
sin situation i Schweiz. Detta är gynnsamt för utvecklandet av de färdigheter som behövs i ett
mångkulturellt samhälle. Det är även gynnsamt för integrationen i värdlandet.
Bildungsdirektion Kanton Zürich
Volksschulamt
Pädagogisches, Interkulturelle Pädagogik
www.volksschulamt.zh.ch
Kontaktadresse siehe Seite 3
Walchestrasse 21, Postfach
8090 Zürich
Hur kan föräldrarna gynna det flerspråkiga barnets språkutveckling?
- Använd det språk som faller sig naturligt och som ni bäst behärskar – normalt är det
modersmålet. (Det anses inte rätt att barn får det lättare i skolan om föräldrarna med
främmande modersmål pratar tyska med barnet.)
- Undvik att blanda modersmålet med tyska när ni samtalar med barnet. Håll kvar vid
modersmålet även om barnet svarar på tyska. Låt barnet självt bestämma vilket språk det vill
använda.
- Om föräldrar pratar olika språk, kan var och en hålla kvar vid sitt modersmål vid samtal med
barnet. Även här underlättar det med klara regler: "mamma pratar så här, och pappa så, när vi
sitter vid middagsbordet pratar vi så här".
- Kanske kommer ert barn i en speciell utvecklingsfas att prata enbart tyska, trots att det förstår
modersmålet. Om ni konsekvent håller kvar vid modersmålet, lär sig barnet genom att lyssna –
och kommer med stor sannolikhet att återgå till att tala modersmålet senare. Oroa er alltså
inte!
- Stöd och uppmuntra barnet och låt det glädjas över sina framgångar i modersmålet – t ex
genom att berätta ur vardagen, lyssna, titta på bilderböcker, läsa rim, sjunga, läsa högt eller
berätta sagor.
- Skapa regelbundet möjligheter där barnet får möjligheten att använda sitt modersmål utan
extern språkhjälp (semester hos släkten etc.).
- Se till att barnet redan tidigt kommer i kontakt med det tyska språket. Var själv öppen för det
tyska språket och lär det. Tänk på att ni är en förebild för barnet.
- Låt barnet besöka modersmålsundervisningen så tidigt som möjligt och låt barnet berätta för er
om sina erfarenheter.
- Håll regelbunden kontakt med klassläraren och läraren i den kompletterande
undervisningen/modersmålet.
Organisation av modersmålsundervisning
Vem undervisar?
Undervisningen erbjuds och finansieras av ambassad (konsulat) eller annan huvudman (t ex
skolförening). Den är officiellt erkänd som ett komplement till den ordinarie undervisningen.
Lärarna i modersmålet samarbetar med klassläraren. 1-2 gånger per år bjuds föräldrarna in till ett
informationsmöte.
Anmälan av elev
Undervisningen kan besökas from årskurs 1. Anmälan sker online via
www.vsa.zh.ch/hsk/anmeldung. Om så önskas kan föräldrarna be läraren om en papperskopia av
anmälningsformuläret. Det går också bra att vända sig direkt till den huvudman som erbjuder
hemspråksundervisningen (se kontaktadress nedan).
2/3
Undervisningstider
Undervisningen omfattar 2-4 lektioner per vecka, vilka delvis kan läggas inom det ordinarie
schemat. Det vanliga är dock att den kompletterande språkundervisningen läggs i anslutning till
det ordinarie schemat eller på en lördag .
Undervisningsort
Den kompletterande språkundervisningen är förlagd till grundskolans lokaler, om möjligt, i
närheten av barnets hemort.
Betyg som del i "Zeugnis"
Läraren i modersmålet bedömer elevens framsteg och sätter betyg (1-6) vilket skrivs in i ett
attestformulär. Klassläraren skriver därefter in detta i det schweiziska ”Zeugnis”. De flesta
ursprungsländer erkänner modersmålsundervisningen officiellt.
Bildungsdirektion Kanton Zürich
I samarbete med huvudman som erbjuder kompletterande
språkundervisning/modersmålsundervisning
Kontaktadress/Kontaktadresse
Schwedischer Schulverein
Frau Anna Grynfeld Smith
Postfach 209, 8001 Zürich
+41 (0)76 296 02 08
[email protected]
www.svenskaskolforeningen.ch
Fassung Oktober 2013, aktualisiert April 2015
3/3