Samrådsredogörelse - Östra Göinge kommun

 Samrådsredogörelse
Detaljplan för Nya Väster Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län Datum: 18 juni 2015 Dnr: KS 2015/00906 Detaljplanen var på samråd under perioden 2013-07-05 och 2013-08-14, enligt Kommunstyrelsens beslut 2012-12-19 § 134. Arbetet är nu återupptaget och en granskningshandling är upprättad.
Under samrådstiden skickades planförslaget ut till berörda myndigheter och sakägare.
Detaljplanen fanns även utställd i kommunhusets foajé och tillgänglig via kommunens
hemsida: www.ostragoinge.se.
Inkomna synpunkter på planförslaget är sammanfattade i detta dokument för att ge en
överskådlig och lättillgänglig text. Samtliga yttranden medföljer handlingarna inför
kommunstyrelsen beslut.
INKOMNA YTTRANDEN Statliga myndigheter m.fl.:
1. Länsstyrelsen i Skåne län
2. Lantmäteriet
med synpunkter
med synpunkter
3. E.ON Elnät Sverige AB
med synpunkter
4. TeliaSonera Skanova Access AB
med synpunkter
5. Tillsyns- och tillståndsnämnden, Östra Göinge kommun
med synpunkter
Markägare och boende:
6. Fastighetsägare 1
med synpunkter
7. Fastighetsägare 2
med synpunkter
Bilaga:
Yttrande - Ekolog, Hässleholms kommun
Samrådsredogörelse – Detaljplan för Nya Väster, Knislinge 1 (6) STATLIGA MYNDIGHETER m.fl. 1. Länsstyrelsen i Skåne län
Hälsa och säkerhet
Buller
Länsstyrelsen skriver att planhandlingarna saknar uppgifter om bullerstörningar från
vägtrafik, både när det gäller nytillkommen och befintlig bebyggelse. Länsstyrelsen påpekar
att om det finns risk för att riktvärdena för vägtrafikbuller kan komma att överskridas måste
åtgärder säkerställas i detaljplanen för att detta undviks.
Kommentar:
Planförslaget kommer att bidra till en ökad trafik på Västerled, dock bedöms ökningen vara måttlig.
Den ökade trafiken bedöms inte påverka befintliga bostäder avsevärt. I samband med utbyggnaden av
området ska Västerled byggas ut och anslutas med Olingevägen i norr, vilket kommer bidra till en
viss förändring i trafikflödet. I övrigt görs bedömningen att det befintliga vägnätet klarar av
föreslagen förändring. Planförslaget bedöms inte överskrida riktvärdet för trafikbuller.
Djurhållning
Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bör framgå platsens förutsättningar och
kommunens bedömning av vilka störningar som kan uppstå av hästhållningen för de
närboende. Länsstyrelsen påpekar att eventuella åtgärder/skyddsavstånd bör säkras upp i
planen. Länsstyrelsen hänvisar till Boverkets rapport från 2011;”Vägledning för planering för
och invid djurhållning”, som hanterar tätortsnära djurhållning.
Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att pröva områdets lämplighet för föreslagen
bebyggelse utan ovannämnda redovisningar (buller och djurhållning).
Kommentar:
Boverket presenterar i sin rapport (Rapport 2011:6, Vägledning för planering för och invid
djurhållning) studier som visar att påverkan på omkringliggande bostäder i närhet till hästhållning är
begränsad. Enligt rapporten kan höga värden av hästallergen finnas direkt vid källan, men redan på
50-100 meters avstånd har halterna sjunkit till mycket låga eller under detektionsgränsen. Boverket
föreslår inte längre tillämpning av skyddsavstånd vid planering intill hästhållning, bl.a. eftersom
förutsättningarna för hästhållningens utbredning kraftigt har förändrats på senare tid (Boverket,
Rapport 2011:6). Utförligare redovisning och resonemang kring hästhållning i närhet till bostäder
finns i planbeskrivning under rubriken ”Planförslagets konsekvenser – Hälsa och säkerhet”.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Utifrån planhandlingarna bedömer Länsstyrelsens att genomförandet av planen inte kommer
att medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Länsstyrelsen ser goda möjligheter att
ansluta planområdet till kommunalt vatten och avlopp samt att ta hand om dagvattnet inom
den egna fastigheten.
Länsstyrelsen bedömer att det inte är säkerställt att miljökvalitetsnormerna för vatten följs om
inte området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Om detta
sker kan Länsstyrelsen komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap 10-11 §§ PBL.
Dagvattenhanteringen är inte säkerställd med planbestämmelse och planhandlingarna bör
förtydligas för att redovisa hur dagvattnet ska hanteras, bl.a. eftersom området avvattnas till
Helgeå- Fjärlövsån.
Samrådsredogörelse – Detaljplan för Nya Väster, Knislinge 2 (6) Kommentar:
Planområdet kommer att ingå i det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten, spillvatten och
vatten. För att inte allt dagvatten ska belasta det befintliga nätet syftar planen till att dagvattnet så
långt det är möjligt skall tas om hand på den egna fastigheten, d.v.s. lokalt omhändertagande av
dagvatten. En sådan lösning innebär att påverkan på Helge å - Fjärlövsån minimeras.
Fornlämningar
Knislinge är rikt på fornlämningar och strax intill planområdet återfinns en fornlämning, en
så kallad hög. Länsstyrelsen informerar att samråd enligt kulturminneslagen bör ske innan
planförslaget går vidare för antagande för att ge en uppfattning om det kan blir aktuellt med
arkeologiska insatser inför en kommande exploatering.
Kommentar:
Samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har genomförts enligt dokument ”Arkeologisk utredning
inom fastigheten Knislinge 44:1, Knislinge socken, Östra Göinge kommun”, daterat 2014-04-04.
Enligt Länsstyrelsens meddelande (daterat 2014-04-14) finns en fornlämning inom planområdet, men
i verkligheten ligger den precis som yttrandet ovan beskriver intill, dvs. strax utanför planområdet.
Marken som ligger intill planläggs för naturområde och det finns därför ingen risk för exploatering i
närheten av fornlämningen. Eventuella ytterligare utredningar kommer att ske i exploateringsskedet.
Plantekniska synpunkter och planförfarande
Länsstyrelsen anser att planförslaget inte saknar intresse för allmänheten eftersom planen
omfattar ett relativt stort område och en utbyggnad på platsen kommer att beröra ett flertal
människor. Länsstyrelsen menar att fler än grannarna kommer att beröras av genomförandet
av planen, t.ex. kan omkringliggande områden beröras i och med förändringar i trafikflödet.
Länsstyrelsen anser att planen bör handläggas enligt normalt planförfarande.
Länsstyrelsen påpekar tillsist att planhandlingarna bör förtydligas avseende att ärendet avser
en ny detaljplan för området och inte är en ändring av gällande detaljplan.
Kommentar:
Planen handläggs fortsättningsvis med normalt planförfarande. Planbeskrivningen uppdateras
gällande förändrat förfarande och förtydligande kring att förslaget gäller en ny detaljplan, inte en
ändring.
2. Lantmäteriet
Lantmäteriet inriktar sig på genomförandefrågor i sitt yttrande. När det gäller fastighetsrättsliga frågor påpekar Lantmäteriet att planförslaget bör förtydliga att planen möjliggör
fastighetsreglering av kvartersmark, planlagd som B, från Knislinge 44:1 till Solstenen 11
samt till Spindellen 1 och 2. Lantmäteriet påpekar också att plankartan som skickades ut
under samrådet var svårläst, p.g.a. litet format (A4) och att legenden bör ses över.
Kommentar:
Planbeskrivningen förtydligas gällande fastighetsrättsliga frågor. Plankartan uppdateras så att karta
och legend stämmer överrens.
3. E.ON Elnät Sverige AB
E.ON informerar att de har lågspänningsjordkablar samt serviceledningar till byggnader inom
planområdet. E.ON påpekar att nya kablar samt ny transformatorstation måste förläggas inom
området när exploatering sker. E.ON föreslår att kablarna förläggs i lokalgator eller allmän
platsmark och att transformatorstationen förläggs till planområdets norra del.
Samrådsredogörelse – Detaljplan för Nya Väster, Knislinge 3 (6) E.ON föreslår ny placering av transformatorstation i den norra delen av planområdet, längs
med Västerled. E.ON föreslår att ett planbestämmelsen E-område läggs till för att säkerställa
tillgängligheten för elektrisk anläggning. E.ON föreslår ett minsta område på 6 x 6 mete som
ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. De påpekar också att inget
brännbart upplag eller brännbar byggnadsdel får finnas inom fem meters avstånd från
transformatorstationen, vilket också bör säkerställas i planbestämmelserna enligt E.ON. Det
ska också vara möjligt att ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.
E.ON förutsätter att befintliga ledningar kan vara kvar i nuvarande läge och att de inte
drabbas av några kostnader i samband med planens genomförande. Tillsist påpekar E.ON att
de vill bli kontaktade i ett tidigt skede om deras anläggningar påverkas.
Kommentar:
En planbestämmelse för elektrisk anläggning, i form av ett E-område på 6 x 6 meter läggs till i
plankartan. Planbeskrivningen uppdateras med informationen kring tillägget. Övriga upplysningar
beaktas i det fortsatta arbetet.
4. TeliaSonera Skanova Access AB
Skanova informerar om att de har en kabelanläggning i planområdets norra del som kommer
att behöva flyttas då planen genomförs, vars läge framgår av tillhörande karta. I och med att
Skanovas anläggningar påverkas föreslår de följande tillägg i planbeskrivningen under
planekonomi: ”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatör/fastighetsägare.”
Vidare föreslår Skanova ett tillägg i plankartan av ett tre meter brett u-område i den norra
delen av fastigheten Solstenen 4, alternativt att ett tre meter brett naturområde planläggs
mellan fastigheterna Solstenen 4 och Solstenen 10. Skanova menar att förslaget möjliggör att
kabeln kan förläggas längs ny gata samt inom u-området/naturområdet.
Kommentar:
Planbeskrivningen uppdateras med information kring Skanovas kabelanläggning. För att möjliggöra
flytten av befintlig kabel läggs ett 4 meter brett u-område till på norra delen av fastighet Solstenen 4.
Information kring planbestämmelsen görs i plankarta och planbeskrivning.
5. Tillsyns- och tillståndsnämnden, Östra Göinge kommun
Nämnden anser att planbeskrivningen behöver förtydligas angående områdets befintliga
naturvärden, och speciellt när det gäller ädellövsskogen i nordost. Nämnden anser att det
behövs en bedömning av skogens biologiska och estetiska värden. De föreslår att kommunekologen i Hässleholm anlitas för ett yttrande i frågan. Nämndens syfte är att på bästa sätt ta
till vara områdets värden i samband med planläggning.
Kommentar:
Ekolog, Lars-Erik Williams från Hässleholms kommun, har anlitats för en utvärdering gällande
områdets naturvärden. Yttrandet är daterat 2014-01-31 och återfinns som bilaga till denna handling.
Samrådsredogörelse – Detaljplan för Nya Väster, Knislinge 4 (6) MARKÄGARE OCH BOENDE 6. Fastighetsägare 1
Fastighetsägarna har inkommit med en artlista över växter och fåglar som återfinns inom
området. De anser att detaljplanen saknar tillräcklig inventering gällande områdets flora och
fauna. Listan innefattar arter av särskilt intresse och presenterar växter och fåglar som häckar
på platsen. Utöver den artspecifika listan påpekar fastighetsägarna att mer vanliga arter, så
som rådjur och fälthare, vistas i området och att området fungerar som en viktig remiss
mellan befintlig bebyggelse och betesmarken i väster.
Kommentar:
Kommunekologen i Hässleholm har anlitats för att utvärdera naturen inom planområdet. En utförlig
naturinventering, som fastighetsägare 1 föreslås, kommer dock inte att genomföras. För ytterligare
information kring ställningstagandet, se bilaga.
7. Fastighetsägare 2
Fastighetsägaren presenterar förslag på förändringar för att upprätthålla den öppna och
naturnära upplevelsen på Kromringen. Bl.a. föreslås fastigheten Ametisten 3, som är tilltänkt
för kedjehus, görs om till naturområde och att Ametisten 4 och 5 bör utgöra grund för en
sammanslagen fastighet. Vidare menar fastighetsägaren att planbestämmelsen f4 - ”Taken ska
vara matta röda tegel- eller betongpannor alternativt sedumtak eller likvärdigt” bör tas bort
eftersom den anses hämma utbyggnaden. Dessutom anses röda tak inte ha någon förankring i
denna del av Knislinge, där de flesta hus har svara tak.
Kommentar:
Kravet på kedjehus för Ametisten 3 är upphävt. Bestämmelsen om taken anses viktig för att på sikt
skapa en identitet i området. Ett genomgående tema kan användas för att definiera ett område och
öka samhörigheten mellan människor.
SAMMANFATTNING Synpunkterna har bemötts separat ovan. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås
leda till förändringar i detaljplanens handlingar. Utöver detta görs vissa kompletteringar och
förtydliganden i planhandlingen.
Förändringar efter synpunkter:
Plankartan kompletteras/uppdateras med följande:
- En planbestämmelse för underjordiska ledningar, i form av ett u-område.
- En planbestämmelse för teknisk anläggning (framtida transformatorstation), i form av
ett E-område.
- Grundkartan och tillhörande teckenförklaring uppdateras.
- Plankartan uppdateras så att karta och legend stämmer överrens.
Planbeskrivningen kompletteras/uppdateras med följande:
- Information om att planen fortsättningsvis handläggs med normalt planförfarande.
- Förtydligande kring att förslaget rör en ny detaljplan, inte en ändring.
- Information kring E.ON:s ledningar och framtida transformatorstation, samt tillägg av
E-område.
- Information kring Skanovas kabelanläggning, samt tillägg av u-område.
- Förtydligande gällande fastighetsrättsliga förändringar.
- Redovisning av konsekvenser i förhållandet mellan djurhållningen och bostäder.
Samrådsredogörelse – Detaljplan för Nya Väster, Knislinge 5 (6) Övriga ändringar efter samrådet:
- Tigerögat 1 får ändrad användning från bostadsändamål till naturområde.
- Lokalgatans utsträckning (Västerled) justeras i anslutning till Olingevägen.
- Vändzonen i norra delen utökas.
- Bostadsändamålet vid Spinellen 1 och 2 utökas.
- Ett område med NATUR har ersatt bostadsändamålet mellan fastigheterna Tigerögat
5 och Turmalinen 1.
STÄLLNINGSTAGANDE Detaljplanens handlingar revideras enligt ovan och ställs ut för granskning.
Samhällsbyggnadsavdelningen, Östra Göinge kommun juni 2015
Linnéa Björk
Planarkitekt
Samrådsredogörelse – Detaljplan för Nya Väster, Knislinge 6 (6)