TFS 2015:3 - Tullverket

Tullverkets författningssamling
ISSN 0346-5810
Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm
Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
(TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s
exportkontrollsystem1;
TFS 2015:3
Utkom från trycket
den 16 april 2015
beslutade den 7 april 2015.
Tullverket föreskriver2 med stöd av 33 § tullförordningen (2000:1306) i
fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tilllämpning av EG:s exportkontrollsystem att 6–8 §§ samt de allmänna råden till 6 § ska upphöra att gälla vid utgången av april 2015.
TULLVERKET
THERESE MATTSSON
Stefan Frick
(Avdelningen Effektiv handel)
1
2
Tas in i ändringsblad till TFH III:1.
Dnr STY 2014-905.
1