Remiss ändring i förordningen om vägtrafikregister

Rättsavdelningen
Petra Reinl
Tel. 08-405 03 56
[email protected]
Datum
Dnr
2016-01-26
STY 2015-866
Ert datum
Er referens
2015-11-30
N2015/05987/MRT
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
Remiss framställan om ändring i förordningen (2001:650)
om vägtrafikregister
- Utmönstring av uppgiften om hemortsförsamling
- Gallring av vissa uppgifter om saluvagnslicens
Tullverket har inget att erinra mot förslagen i promemorian.
Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande) och verksjuristen Petra Reinl (föredragande).
TULLVERKET
Therese Mattsson
Petra Reinl
Postadress
Tel
Box 12 854
112 98 STOCKHOLM
0771-520 520 vxl
Fax
08-20 80 12