Minnesanteckningar möte Umeå (pdf 0,2 Mb) - KNUT

2015-05-21
Minnesanteckningar Norrlandsmötet – lärande för hållbar utveckling Umeå 2015-­‐05-­‐20
Närvarande: Jan Westman, Örnskoldsviks kommun Annika Kjellsson-­‐Lind, Umevatoriet Stefan Bergmark, Naturskolan Piteå Barbro Kalla, Biofuel Region Fredrik Marklund, Pitea kommun Rebecka Bjurhall, Länsstyrelsen Västernorrland Erika Åberg, Naturskolan Umeå Per-­‐Daniel Liljegren, Region Västerbotten Ingvar Rönnbäck, ADEP Tomas Jonsson, Teknikens Hus i Luleå Claes Emteryd, Umeå kommun Jesper Moderatho, Härnösands gymnasium Tomas Danielsson, Nenet Erik Nordahl, Umeå kommun Projektet Kunskapslänken bjöd den 20 maj in skolhuvudmän, regionala organ, universitet, skolaktörer, organisationer m.fl. för att diskutera hur lärande för hållbar utveckling kan stärkas i Norrland. Mötet var en summering av de fyra möten som tidigare i vinter hållits i respektive län. Välkommen Per-­‐Daniel Liljegren, FoU-­‐ansvarig inom utbildningsfrågor på Region Västerbotten, hälsade välkommen och berättade lite om Region Västerbotten. Bakgrund Mathias Sundin, projektledare för Kunskapslänken, visade ett bildspel (bilaga) som redogjorde för bakgrunden till KNUT-­‐projektet och Kunskapslänken, behoven som bör ligga till grund för satsningar på lärande för hållbar utveckling (LHU) samt de incitament som finns för att göra dessa satsningar. Uppdraget och pågående dialoger Projektet Kunskapslänken finansieras av Energimyndigheten. Uppdraget är att i bred dialog ta fram förslag på hur LHU ska utvecklas långsiktigt i Sverige på nationell och regional nivå genom att b ygga en kunskapsorganisation. Projektet kan ses som en förstudie som pågår från december 2014 t.o.m. juni 2015. Under denna tid genomförs en stor mängd dialoger för att få input till hur en långsiktig satsning skulle kunna se ut. Följande grupperingar genomförs det dialoger med. • Nationella aktörer så som WWF, Håll Sverige Rent och Naturskyddsföreningen • Myndigheter • Regional Centres of Expertise (RCE) • Forskningen • Politiken – nationellt och lokalt • Regionalt – regionala möten, regionala nätverk samt regional enkät Synpunkter från respektive gruppering återfinns i bildspelet (bilaga). www.biofuelregion.se
1
2015-05-21
Pågående arbeten i Norrland – 3 exempel Piteå I Piteå finns ett beslut i Kommunfullmäktige att alla förskolor och skolor ska arbeta för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Detta ska vara uppnått 2020 men redan nu är alla skolor utom två igång med sina processer. Uppdraget att arbeta med denna process är förvaltningsövergripande på uppdrag av utbildningsförvaltningen. Man har upptäckt att man har mycket gemensamt med andra förvaltningar. Första gången beslutet presenterades för rektorsgruppen så var mottagandet negativt men arbetet har vänts till något positivt. En nyckel har varit att arbeta med den sociala dimensionen. Den ekologiska dimensionen räcker inte för att få med alla men när man väver in social dimension med exmepelvis integration, mångfald och intolerans då får man med sig alla skolor. I höst genomför man för andra gången den stora fortbildningskonferensen Kunskapsfestivalen. Den riktar sig främst till kommunens alla egna pedagoger men i höst riktar man sig i större skala även till grannkommuner. I fjol deltog 900 pedagoger och i höst siktar man på 1.400 pedagoger/skolledare. Samarbete är en viktig del och man samarbetar med Den Globala Skolan, KNUT, LTU, Länsstyrelsen och Kommunförbundet. Man har gjort flera olika satsningar bland annat ett årshjul som visar aktiviteter som sker i kommunen med koppling till hållbar utveckling. Detta årshjul visar även resurspersoner och har tryckts upp som affisch och skickats ut till alla skolor. Man har även genomfört ett projekt där man har sett till att alla förskolor och skolor har återvinning som ser lika ut på alla enheter. Man har även anpassat Länsstyrelsen/SMHI:s klimatrapport för Norrbotten till att fungera för barn och unga. Nu tar man även fram en lärarhandledning kopplat till denna rapport. Umeå I Umeå finns också det politiska beslutet att skolorna ska arbeta med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Ansvarig för arbetet är Naturskolan som har en referensgrupp som träffas varje månad för att planera arbetet. Det finns en 3-­‐årig handlingsplan som man arbetar efter. Varje enhet (förskola och skola) har en representant i ett nätverk som träffas fyra gånger per läsår. Däremellan erbjuds ett stort antal föreläsningar och workshops. Alla skolledare har dessutom LHU på agendan en träff per läsår. Varje höst genomför man en Metodfestival med många deltagare. Man genomför även ett Rådslag varje år där elever i grundskola och gymnasieskola redovisar idéer kopplat till hållbar utveckling. Man har ett långsiktigt samarbete med Den Globala Skolan. De utmaningar man har är att göra detta till en mer sektorsövergripande satsning i Umeå vilket man ser öppningar för nu när Umeå siktar på att bli miljöhuvudstad. En annan utmaning är att koppla mot gymnasiet som just nu inte ligger i detta uppdrag. Fullmäktige och kommungemensam fråga. ”Låter man tusen blommor blomma så blir det skuggor och man vet tillslut inte vilka blommorna är” Härnösand I Härnösand har skolnämnden beslutat att alla skolor ska miljöcertifieras. Man är i början av denna process och än så länge är det två grundskolor som har erhållit Grön Flagg. På gymnasiet arbetar vissa program bra med hållbar utveckling. Exempelvis teknikprogrammet som har ett bra samarbete med näringslivet och det omgivande samhället. En annan öppning är att kommunen funderar på att ersätta fyra befintliga grundskolor med två nya och då har man ett bra tillfälle att bygga in hållbarheten direkt i skolan för att i nästa steg underlätta implementeringen. www.biofuelregion.se
2
2015-05-21
RCE North Sweden Ingvar Rönnbäck redogjorde för processen inom RCE North Sweden. Arbetet påbörjades 2010 med en förstudie där engagemang skapades hos flertalet aktörer. Detta ledde till att tre aktörer beslutade att söka utmärkelsen RCE som man får av FN-­‐Universitetet. Ansökan skickades in 2012 och i december kom beskedet att man beviljats statusen. En arbetsgrupp som bestod av Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Univeristet samt Länsstyrelsen Västerbotten tillsattes. Denna har dock inte haft några resurser att utveckla detta arbete så därför har det inte blivit några aktiviteter eller satsningar i RCE. KNUT-­‐projektet har i stället varit den aktör som har drivit de processer och aktiviteter som planerades i RCE. Nu har aktörerna i arbetsgruppen enats om att ta ett omtag för att förankra detta på högsta nivå i sina respektive organisationer. Detta leder förhoppningsvis till att processen kan återupptas. Lunch Mötet bröt för lunch som intogs på Norrlandsoperan. Hur kommer vi vidare? Mathias Sundin presenterade (se bildspel bilaga) ett förslag på hur man bör arbeta på alla nivåer från lokal upp till nationell. Målet är att få nationella myndigheter och departement att bidra till resurser för detta arbete men budskapet är också att vi själva måste ta ansvar för satsningar lokalt och regionalt om vi anser att detta är viktigt för vår utveckling. Detta särskilt eftersom Energimyndigheten som finansierat bl.a. KNUT/Kunskapslänken, Futurize, Smart & Förnybart nu har fått minskade anslag och efter sommaren inte har möjlighet att fortsätta finansiera projekt som riktar sig mot barn/unga/skola. Ett förslag från Kunskapslänken är därför ett överbryggningsprojekt som möjliggör att vi kan fortsätta utveckla våra lokala och regionala processer samtidigt som vi arbetar för en långsiktig och mer omfattande satsning som både kan stöttas nationellt, regionalt och kanske med EU-­‐medel. Ett sådant kortare projekt skulle kunna finansieras av regionala utvecklingsmedel. Diskussion Efter presentationen av förslagen så följde en öppen diskussion. Här är några av de synpunkter som framkom. • Det kanske inte är läge att gå fram med ansökan i Västerbotten nu när RCE-­‐aktörerna diskuterar hur de ska komma framåt. • Övriga län har ingen del i RCE-­‐processen just nu och därför bör det inte vara ett hinder att diskutera om projekt i dessa län. • BioFuel Region känner ett ansvar för alla processer och kommer att undersöka alla tänkbara öppningar att kunna arbeta vidare med dessa. • Umeå kommun måste fortsätta driva sitt arbete och genom samarbete kan man även bidra till att övriga kommuner i länet har en möjlighet att delta. LHU är en överlevnadsfråga för oss. • Länsstyrelsen har ingen tradition av att arbeta med utbildningsfrågor men när det gäller miljömål, konsumtion, klimat etc. så är barn/unga och därmed utbildning viktiga målgrupper så man måste kanske tänka lite nytt. • Norrbotten vill diskutera detta vidare i en mindre gruppering på hemmaplan • BioFuel Region / Kunskapslänken kommer att fortsätta dialogen med alla berörda för att se hur vi kan komma vidare med frågorna. Mötet avslutades och alla tackades för visat engagemang. Ett tack riktades också till Region Västerbotten för hjälp med lokaler och fika. www.biofuelregion.se
3