Gruvor i Sverige / Västerbotten

Gruvor i Sverige / Västerbotten
Bild: Rönnbäck. Marie Persson
Nils Viklund, kanslist
Västerbotten
Perspektiv på gruvor i Sverige
År
Antal gruvor
Brytning
(Mton)
1970
50
40
2012
16
68
2020
30
120
2030
50
150
2
Perspektiv på gruvor i Sverige
3
Aktuellt Västerbotten
Rönnbäck, Tärnaby
●
Nickel Mountain AB (IGE Resources AB).
●
Planerad nickelgruva på 30 Mton/år.
●
●
I augusti 2013 beslutar regeringen att mineralutvinningen
får företräde före rennäringen.
Nästa och sista steget är nu en prövning i
Miljödomstolen.
●
IGE Resources är anmälda till ekobrottsmyndigheten.
●
Bolaget kan sälja bearbetningskoncessionen.
●
Väl organiserat lokalt motstånd finns.
Rönnbäcken en
del av Umeälven!
Strukturproblem
Miljö / Ekonomi
●
●
●
Många gruvbolag är små, både ekonomiskt och
personalmässigt, vilket leder till tidspress och
genvägar i projekten.
Många bolag siktar på att sälja projekten vidare,
vilket leder till kortsiktighet, ovilja att utreda
miljöproblem och minskat ansvarstagande.
Metallpriser och marknader fluktuerar och ändrar
de ekonomiska förutsättningarna för projekt,
vilket leder till osäkerhet om åtaganden.
6
Strukturproblem
Miljö / Ekonomi
●
Är kompensation av naturvärden möjligt?
●
Gruvskatt – ett alibi för lägre miljökrav?
●
●
●
Mineralbrytning är starkt kopplat till överutnyttjandet
av naturresurser och energi- och
klimatproblematiken.
Mineralpriserna bär inte kostnaderna för utvinningen.
Metaller är för billiga.
Svensk gruvindustri världsledande miljömässigt men
är det tillräckligt?
7
Gruvor
i norra
Sverige
2012
8
Källa: SGU
Gruvor
i södra
Sverige
2012
9
Källa: SGU
Kort om
Sveriges nya mineralstrategi 2013
●
●
●
●
Kortsiktig: 25 år framåt med brytning av alla
kända tillgångar.
Endast övergripande om miljöfrågor. ”Hållbar
tillväxt” men hur?
Länsstyrelsen Västerbotten har fått i uppdrag
att underlätta handläggning av ansökan.
Länsstyrelsen Norrbotten har fått i uppdrag att
finna samarbete med samerna.
10
Kritiska röster:
Grupper utanför Naturskyddsföreningen
●
●
●
●
●
Tidigare lokala/regionala motståndsgrupper.
Efter kampen mot kalkbrottet i Ojnare skog på
Gotland så finns ett större nationellt samarbete.
Urbergsgruppen – nationellt nätverk, bildat
2012. Samarbetar med Fältbiologerna.
Samebyar och partier ingår.
Även biståndsorganisationer som jobbar med
gruvfrågor globalt.
11
Kritiska röster:
Grupper inom Naturskyddsföreningen
●
●
●
Fältbiologerna – har ett gruvnätverk och krav på
ny mineralpolitik.
Nätverket Nej till uranbrytning – baserat runt
Skövde och aktivt.
Ett nybildat nätverk arbetar för att NF ska ta in
gruvfrågorna i verksamheten på riksnivå.
12
Vad kan
svenska Naturskyddsföreningen göra?
●
●
●
Arbeta fram en gruvpolicy.
Samarbeten nationellt: många lokala men få
nationella organisationer.
Samarbeten internationellt: vilka, hur?
13
Tack!
[email protected]
+46 (0)727 - 43 22 55
14