Thomas Nordahl

Kollektiv kompetanseutvikling i
videregående pplæring
Thomas Nordahl
19.08.15
Utfordringer i videregående opplæring handler ikke
om organisering eller insentiver, men primært om
kompetanse hos lærere og skoleledere
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Kollektiv kompetanseutvikling bør knyttes til
forskningsbasert kunnskap og data om skolen
Forskningsbasert Sterk
kunnskap
Data om egen
skole
Svak
Sterk
Svak
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Forskningsbasert kunnskap og data om skolen
Forskningsbasert Sterk
kunnskap
Ideelt for forbedringsarbeid
Data om egen skole
Sterk
Svak
Svak
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Bruk av data om undervisningen og elevenes
læringsutbytte
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Kartlegging og bruk av data om egen skole
I skolen har vi bruk for en velfundert dokumentasjon som
grunnlag for pedagogiske innsatser. Alt annet vil være som
å famle seg fram i blinde” (Helmke, 2013, s.13)
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Kartlegging og bruk av data om skolen
• Mål har sjelden noen verdi om vi ikke vurderer
resultatene av innsatsene som skal realisere målene.
• Det er to grunnleggende forhold som bør kartlegges og
måles:
 Resultater tilknyttet elevene sin læring, utvikling og trivsel i
skolen. Har elevene de resultater vi ønsker?
 Undervisning, læringsmiljøet og andre pedagogiske aktiviteter;
gjennomføres praksis i samsvar med det vi har planlagt?
Analyse av data
• Data om skolen må forstås og analyseres grundig av lærere og
skoleledere.
• Dette innebærer at profesjonene må utvikle ”dataliteracy”
(Bernhardt, 2013).
• Data i dag bør være ny praksis i morgen
 Data gjøres tilgjengelig for skoleledere, lærere, elever og
foreldre
 Data analyseres og ny og forbedret praksis iverksettes på
bakgrunn av tilgjengelige data.
 Analyse av data og tiltaksutvikling gjøres et kollektivt samarbeid
mellom lærere.
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Framgang i læring i skoler, klasser og hos elever
God prestasjon
Lav framgang
God prestasjon
God framgang
Lav prestasjon
Lav framgang
Lav prestasjon
God framgang
Prestasjon
0,4 sta.
Framgang i læring
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Datainformerte samtaler (Earl & Timperley, 2009)
Relasjoner basert
på respekt og
utfordringer
Bruk av relevante
data
En undersøkende
innstilling
Forskningsinformerte lærere
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Forskningsbasert kunnskap om undervisning og
læring
• Forskningsbasert kunnskap relatert til evidens er spørsmål om
hva som virker, forstått som hvilke resultater har vi av ulike
innsatser og tiltak.
• Dette er spørsmål det må være vesentlig å stille i pedagogisk
praksis der en søker å påvirke barn og unge sin kompetanse.
• Ut fra et empirisk forskningsmessig ståsted er det i dag godt
dokumentert at noen tilnærminger til og strategier i undervisning
gir bedre læringsresultater enn andre .
• Denne type forskning som i dag eksisterer i et stort omfang, bør
gi føringer for hvordan læreren skal arbeide.
Ingen direkte overføring av forskningsbasert
kunnskap til praksis, men en oversettelse
• Det er behov for en oversettelse eller kobling av forskningsbasert
forskning til pedagogisk praksis.
• Dette kan gjøres gjennom en interaktiv modell der
forskningsbasert kunnskap møter læreres erfaringer og praksis
og også forskere møter skoleledere, lærere og pedagoger.
• Hensikten er å gjøre undervisningen forskningsinformert og bidra
til at lærere og skoleledere er metodeansvarlige.
• Denne drøfting av forskningsbasert kunnskap opp mot egen
praksis gjøres kollektivt i profesjonelle læringsfellesskap.
• Pedagogisk skjønn, intuisjon, metodefrihet og autonome
profesjonelle alene, er ingen garanti for gode resultater. Det er
mer uttrykk for relativisme, der alt er like bra.
Argumenter mot forskningsbasert kunnskap
• Forskningsbasert kunnskap kan ikke overføres til vår skole og
kontekst.
 Funnene i de store internasjonale metastudiene stemmer
skandinavisk pedagogisk forskning (Laursen, 2015).
 Det vil si at mye internasjonal forskningsbasert kunnskap kan
fortolkes og anvendes.
• Anvendelse av forskningsbasert kunnskap fører til
instrumentalisme og lite reflekterte og autonome lærere.
 Det er motsatt; forskningsbasert kunnskap er en forutsetning for
refleksjon og autonomi.
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
En ideologisk og/eller
erfaringsbasert
pedagogisk praksis
En forskningsinformert
pedagogisk praksis
Overordnet forankring
Undervisningen er forankret i
ideologier eller ideer og
læreres/lederes egne
erfaringer
Undervisningen forankret i
forskning om hva som har
effekt på elevenes læring
Lærerens autonomi
Metodefrihet knyttet til å
velge det en selv har tro på
En kunnskapsramme for valg
av metoder og strategier,
metodeansvarlige profesjoner
Lærerens
kunnskapsgrunnlag
Subjektivt skjønn knyttet til
verdier, oppfatninger og
erfaringer
Forskningsbasert kunnskap og
oversettelse/kobling av dette til
praksis
Ledelse og
styringsprinsipper
Transformativ ledelse med
fokus på prosesser og
involvering av lærere
Læringsorientert ledelse med
fokus på mål og
resultatoppfølging
Politikk
Nær kobling mellom politisk
ideologi og pedagogisk
praksis
En viss avstand mellom
politikkutforming og
pedagogisk praksis
• Forskningsinformerte og dataorienterte profesjoner vil
bevege seg fra:
”jeg synes” og ”vi pleier” til:
”jeg vet” og ”det virker”
• Dette vil være viktige bidrag til å øke respekten for og
autoriteten til lærere og pedagoger.
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Profesjonelle læringsfellesskap og kollektiv
kompetanseutvikling
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Utfordring
Skolen som system kan sammenlignes med et fotballkamp
der du selv kan velge hvilke lag du vil spille på, hvor
målene skal stå, hvilke mål du vil skåre i (Weick, 1996).
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Utfordringer i forbedringsarbeid
• Skolen er sterkt konsensusorientert, og legger ofte for stor vekt
på at alle må være med.
• Ledelsen lar seg ofte lett distrahere og mange ansatte har stor
distraksjonskompetanse.
• Motkrefter som utfordringer med noen elevgrupper (f.eks
inkludering), økonomiske rammer, arbeidstidsavtaler og
lignende, blir lett overfokusert.
• Ingen reformer eller strategier er perfekte. Alt endringsarbeid
skaper også problemer. Ingen ting har bare plussider.
Utvikling av kollektiv kompetanse og kapasitet
• Utvikling av kompetanse hos lærere og skoleledere
handler om to grunnleggende forhold:
1. Aktivere kompetanse som du eller skolen har, men
men som ikke brukes nok.
2. Tilegnelse og anvendelse av ny forskningsbasert
kunnskap
• Den forskningsbaserte kunnskapen skal knyttes til de
erfaringer og den kompetanse som finnes blant lærere
og skoleledelsen.
• Observasjon, veiledning og refleksjon sammen med
andre omkring egen praksis og opp mot forskningsbasert
kunnskap er avgjørende.
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Etabler profesjonelle læringsfelleskap
• Skoler kan ikke bli bedre enn de menneskene som arbeider i og med
skolen.
• Om skoler skal forbedre seg, er det nødvendig med en systematisk
og kollektiv innsats i stedet for individuelle tilnærminger basert på
de profesjonelles egne behov
• Hvis elevene skal realisere sitt potensial for læring, må lærerne og
pedagogene arbeide systematisk og aktiv sammen for selv å lære.
Slik utvikles de ansattes og institusjonens kapasitet og kompetanse.
• Vektlegg den samarbeidende og kunnskapsinformerte
profesjonsutøveren.
• Handling er det mest avgjørende i kompetanseutvikling og
forbedringsarbeid, både for ledere og ansatte.
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Richard F. Elmore: I used to think… And now i think…
• Jeg pleide å tenke at folks verdier var avgjørende for
deres måte å gjøre ting på. Nå tror jeg at folks
handlinger er avgjørende for deres verdier.
Senter for praksisrettet utdanningsforskning