Utviklingssamtale 1.trinn VÅR

Utviklingssamtale med vurdering
Rjukan Barneskole 1.trinn - VÅR
NAVN:
FØDT:
NB! Arket leveres tilbake til skolen FØR samtaletimen, slik at lærer kan se
gjennom eventuelle kommentarer fra foresatte.
Dato/tid for samtale:
Vurdering for læring i opplæringsloven:
Samarbeid hjem-skole:
Alle barn og foresatte har rett på en utviklingssamtale minst to ganger i
løpet av et skoleår. Det er også et krav i opplæringsloven at elevene skal
ha en underveisvurdering muntlig eller skriftlig i forhold til faglig ståsted
og hvordan elevene kan øke kompetansen sin.
Vi har plukket ut noen mål som er relevante for trinnet ut i fra de lokale
læreplanene. Vurdering gjort på dette skjemaet og i dialogen på
utviklingssamtalen utgjør Rjukan Barneskoles halvårsvurdering.
Et godt samarbeid mellom hjem og skole har
stor betydning for elevens læringsutbytte.
Denne samtalen skal være en dialog mellom
hjem og skole og vi ønsker derfor at dere
setter av tid til å gå igjennom samtalearket
før samtalen. Vi ønsker tilbakemeldinger i
kommentarfeltet. Trenger dere mere plass
kan dere skrive mer på siste side.
TIDLIGERE MÅL
Mål fra forrige samtale:
Elev-lærersamtale:
Elev-foresatt
kommentar:
FRAVÆR
Fravær:
Kommentar lærer:
Elev-foresatt kommentar:
Forsentkomming:
KARTLEGGING OG TILPASSING
Kartlegginger:
Tilpassinger:
SOL-pyramiden:
Tilpasset lekser
Lesekurs
Syn/hørselstest
Ny kartlegging
Henvist PPT
Tilpassing i gruppe
Annet
VURDERING AV ARBEIDSVANER OG SOSIAL KOMPETANSE
Vi har plukket ut punkter i forhold til arbeidsvaner og sosial kompetanse som er en viktig del av utviklingen av det hele
mennesket som omtales i læreplanens generelle del. Vi ønsker at foresatte drøfter punktene med sine barn og ser på
kommentarene fra elevsamtalen.
JA
LITT NEI Elev-lærersamtale:
Sosiale ferdigheter og trivsel
Trives du på skolen?
Har du noen å leke med?
Er det noen du tror ikke har det så bra?
Hvorfor?
Sier du i fra hvis noen gjør noe du ikke
liker?
Kan du innrømme når du har sagt eller
gjort noe andre blir lei seg for?
Lar du andre være med i leken?
Er det noen som plager deg?
Hvem? Hvorfor?
JA
LITT NEI
Elevferdigheter og arbeidsvaner
Er du med på å holde det rolig i timen?
Klarer du å holde det ryddig rundt deg?
Har du med deg det du trenger?
Har du med deg nok mat på skolen?
Får du med deg beskjeder læreren gir?
Rekker du opp hånda og venter på tur?
Jobber du selvstendig og prøver å løse
oppgaver på egenhånd?
Fremovermelding:
Elev-foresatt kommentar:
VURDERING AV FAGLIG KOMPETANSE
Vi har plukket ut noen relevante læringsmål for dette trinnet som vi gir en vurderinga va på elevsamtalen. Vårt
fokus vil være på hvordan eleven kan utvikle sine ferdigheter videre (fremovermelding).
Læringsmål i norsk (lesing og
Elev-lærersamtale:
skriving)
Kunne si hva alle bokstavene heter og
hvilken lyd de har
Kunne trekke sammen bokstavlyder til
korte ord
Kunne holde blyanten riktig
Kunne skrive korte lydrette ord
Kunne skrive enkle setninger
Læringsmål i matematikk (regning)
Kunne telle til 20 forlengs og baklengs
Kunne forstå og skrive tallmengder opp til
10
Kunne lese symbolet for addisjon(pluss)
og subtraksjon (minus) og vite forskjellen.
Kunne regne + og – i tallområdet 0-10
Forstå forskjellen på begrepene størstminst, kortest – lengst, tyngst-lettest,
høyest-lavest
Læringsmål i andre fag
Elev-lærersamtale:
Kunne klippe fint etter en strek
Kunne telle til 10 på engelsk
Kunne tegne etter et mønster som f.eks.
bølger, sikk-sakk, sirkler osv.
Kunne holde blyanten riktig
Kunne hinke, stupe kråke og sprette en
ball
Annet…
Fremovermelding:
Elev-foresatt kommentar:
MÅL VIDERE
3 fokusområder jeg skal jobbe med fremover:
1.
2.
3.
Andre kommentarer
Fra lærer:
Fra elev eller foresatt:
Underskrifter:
_________________________
Foresatt
___________________________
_______________________
Elev
Lærer