Læringsmål for grunnleggende ferdigheter

Læringsmål for grunnleggende
ferdigheter
2
Regning
Tre områder
tall
måling
statistikk
3
Sitte i kassa i nærbutikken
lese enkle tabeller
bruke
overslagsregning
som forutsetter
addisjon og
subtraksjon, ved
hjelp av
hoderegning
foreta enkel
prosentregning
foreta avrundinger
foreta opptelling og
sammenlikne tall
Føre drikkeliste
bruke enkel addisjon og
subtraksjon i kjente
sammenhenger
bruke
overslagsregning
som forutsetter
addisjon og
subtraksjon, ved
hjelp av
hoderegning
bruke måleutstyr
som klokke, (…) og
litermål
bruke
grunnleggende
enheter for (….),
volum, (…) i
konkrete
situasjoner
bruke enkle desimaltall
som 0,25, 0,5, 1,5 og
brøker som 1/4, 1/3 og
1/2
Kjøpe billetter til tur med barnehagen
Finne informasjon ved
bruk av søkemotor
Logge inn med
rett passord
Velge relevant
digital kilde
Gjenkjenne sikre
sider ved betaling
6
Bruke enkle funksjoner i
regneark / budsjett
Nivåene
•
beskriver en progresjon
•
stadig mer selvstendig og aktiv
bruker
•
ikke statiske
•
sprikende profil
Nivåbeskrivelser i lesing og skriving
Nivå 1 - 2
•
man leser og skriver korte og kjente tekster man møter ofte
•
man kan trenge støtte når man leser og skriver i nye
situasjoner
Nivå 3
•
man leser og skriver oversiktlige tekster, forholder seg aktivt
til skriftlig informasjon, har strategier for å videreutvikle
ferdighetene
•
man kan bruke lesing og skriving i nye situasjoner, til læring
og til å løse en del utfordringer i hverdagen
8
Muntlige ferdigheter
9
Muntlige ferdigheter
Tre områder
kommunikasjons- og læringsstrategier
lytte og respondere
tale og kommunisere
video
Læringsmål nivå 1 – 2
Læringsmål
•
signalisere interesse og forståelse i en samtale
Bruk av muntlig i hverdagen
A: Hei, jeg heter Bente. Er du ny her?
B: Ja….(smiler) Hyggelig å treffe deg. Jeg heter Silje.
A: Trives du så langt?
A: Ja, jeg liker meg her, men det er ikke så lett å være
nybegynner…
B: Mm…(nikker) Jeg husker enda min første dag her. Vi sees!
11
Læringsmål 1-2
Læringsmål
•
gi uttrykk for hva man ikke forstår og be om hjelp
Bruk av muntlig i hverdagen
Kollega 1: Jeg synes det er vanskelig å planlegge en ukemeny.
Har aldri gjort det helt alene før. Kan jeg be deg om litt hjelp?
Kollega 2: Selvfølgelig skal jeg hjelpe deg med det. Passer det
nå? Bra du spør!
12
Læringsmål nivå 3
Læringsmål
•
bruke strategier for å klargjøre og bekrefte felles forståelse
Eksempel fra hverdagen
A: Kan du vaske karmene på møterommet?
B: Mener du karmene i det minste møterommet?
A: Ja, riktig. Kan du gjøre det snart?
B: Nå, mener du?
A: Ja, nå!
B: Det er i orden.
13
Læringsmål nivå 3
Læringsmål
•
reagere når man ikke har fått med seg vesentlig informasjon i
beskjeder, avtaler og instruksjoner
Eksempel fra hverdagen:
A: Noen har sølt kaffe utover på rom 302 i 3. etasje.
Kan du gå over bordet når du får tid?
B: Gå over (klør seg i hodet)…..mener du at jeg skal vaske bordet?
A: Ja, riktig.
B: Jeg er ferdig på det rommet.
A: Ja, jeg vet du har gjort rent rommet, men jeg vil
at du skal vaske bordet en gang til.
14
Læringsmål nivå 4
Læringsmål
•
løse problemer og misforståelser som oppstår i
kommunikasjonen
Eksempel fra hverdagen
Kollega 1: Hei, jeg tror vi misforstod hverandre på møtet igår.
Jeg kunne tenke meg å snakke om det. Er det ok for deg?
Kollega 2: Ja det hadde vært fint. Jeg har tid nå, hva med
deg?
15
Vi uttrykker oss ofte i bilder
Lesing og skriving
Tre områder
lese- og skrivestrategier
lese og forstå
skrive og kommunisere
Læringsmål lesing og skriving
Tenke igjennom hva
man vil kommunisere
før man skriver
Omarbeide egne
tekster etter
klare
tilbakemeldinger
Skrive en
beskjed
Skrive leselige, enkle
tekster til kjente
mottakere eller til eget
bruk
18
Skrive korte
tekster for
hånd eller
digitalt
Fasit til gruppeoppgave med case
Tenke igjennom hva man vil
kommunisere før man
skriver
Skrive korte,
argumenterende
tekster med
begrunnelser
Systematisere
innhold i egen
skriving
Skrive en
avviksmelding
Omarbeide egne
tekster etter klare
tilbakemeldinger
Skrive korte formelle
tekster med
faktainformasjon
Fylle ut et avviksskjema
Læringsmål nivå ½
•
fylle ut deler av et enkelt
skjema
•
skrive korte tekster for hånd
eller digitalt
20
Læringsmål nivå 3
•
forholde seg til funksjon og
struktur i bruk av skjemaer og
maler
•
systematisere innhold i egen
skriving
•
skrive korte formelle tekster
med faktainformasjon
•
skrive hendelser i rapportform
•
skrive korte, argumenterende
tekster med begrunnelser
Veiledning til læringsmålene
21
•
generelt om
grunnleggende ferdigheter
•
voksnes læring
•
praksisnær opplæring
•
om hver enkelt ferdighet