mestad-rettskjelder-til-fots-innleiing-v15

UNIVERSITETET
I OSLO
Rettskjelder til fots
Innleiing
19. januar 2015
Ola Mestad
Professor dr. Juris
Senter for europarett og Avdeling for petroleums- og
energirett
© DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET
I OSLO
Læringsmål for rettsstudiet - grunnlag
• Målet for studieprogrammet er å gi de ferdige
kandidatene solid grunnlag for å utøve de
sentrale juridiske yrkene som finnes i domstolene,
forvaltningen, næringslivet og
advokatprofesjonen, særlig i Norge, men også
internasjonalt. Jurister deltar i løsningen av
mange viktige samfunnsoppgaver og
studieprogrammet bør derfor tiltrekke studenter
som reflekterer det samfunnsmessige mangfold i
dagens Norge.
© DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET
I OSLO
Læringsmål – ferdigheit og kunnskap
(1)
• Den viktigste ferdigheten som skal oppøves er å
lære å stille, analysere og løse spørsmål etter
gjeldende rett.
• I tillegg må kandidatene ha god forståelse av og
gode kunnskaper i en del sentrale rettsområder
med ulike metodiske krav.
© DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET
I OSLO
Læringsmål – ferdigheit og kunnskap
(2)
• Videre skal studieprogrammet oppøve evnen til
kritisk å vurdere hvordan rettsspørsmål bør løses,
som grunnlag for å kunne delta i utforming av
lovgivning og kontrakter, og for å kunne ta
standpunkt til godheten av gjeldende rett. Dette
krever også en viss kunnskap om rettens
samfunnsmessige sammenhenger.
© DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET
I OSLO
Læringsmål - haldning
• Et solid grunnlag for å utøve ulike juridiske yrker
fordrer bevissthet om og gode holdninger til
profesjonsetiske problemstillinger.
© DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET
I OSLO
Læringsmål - ferdigheit
• Endelig skal studieprogrammet oppøve ferdighet i
å framstille og formidle juridiske resonnementer,
løsninger og råd i et enkelt, men likefullt godt og
presist språk, både til andre juridiske
yrkesutøvere og til rettsrådsøkende uten spesielle
forkunnskaper.
© DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET
I OSLO
Utgangspunkt for Rettskjelder til fots
• ”Den viktigste ferdigheten som skal oppøves er å
lære å stille, analysere og løse spørsmål etter
gjeldende rett.”
• ”evnen til kritisk å vurdere hvordan rettsspørsmål
bør løses”
© DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET
I OSLO
Arbeidsmåtar gjennom veka
• DAGLEG DOSE
– Individuelt arbeid 2 timar
– Kollokviegruppe 2 timar
– Arbeid med lærar 2 timar
• Fredag avslutningsførelesing i plenum
• I tillegg kjem bibliotek/juritek og eventuelt ex.phil.
• Viktig å arbeide jamt og ikkje miste krafta mot
slutten
© DET JURIDISKE FAKULTET