124-BYM-2016 Konkurransegrunnlag

KONKURRANSEGRUNNLAG
ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE
FOR
124-BYM-2016 REHABILITERING AV
ELLINGSRUD TENNISBANE
FOR
BYMILJØETATEN
INNHOLDSFORTEGNELSE
1
OPPDRAGET ................................................................................................................... 3
1.1 Oppdragsgiver ............................................................................................................. 3
1.2 Anskaffelsens formål og omfang ................................................................................. 3
1.2.1 Formål .................................................................................................................. 3
1.2.2 Omfang ................................................................................................................. 3
1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen .................................................................... 4
1.4 Kontrakt ....................................................................................................................... 4
1.4.1 Kontraktsperiode .................................................................................................. 4
1.4.2 Kontraktsbestemmelser ........................................................................................ 4
1.4.3 Returordning......................................................................................................... 4
1.4.4 Oppdragsgivers rett til å innhente opplysninger .................................................. 4
1.4.5 Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser ............................................................... 4
1.4.6 Brudd på konkurranselovgivningen ..................................................................... 5
1.5 Kunngjøring ................................................................................................................. 5
1.6 Tilleggsopplysninger ................................................................................................... 5
1.7 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget ................................. 6
2
REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN .................................. 6
2.1 Prosedyre ..................................................................................................................... 6
2.2 Tilbudsfrist................................................................................................................... 6
2.3 Innlevering av tilbud .................................................................................................... 6
2.4 Ønsket presentasjonsform............................................................................................ 7
2.5 Vedståelsesfrist ............................................................................................................ 7
2.6 Deltilbud ...................................................................................................................... 7
2.7 Alternative tilbud og minstekrav ................................................................................. 7
2.8 Tilbudsbefaring ............................................................................................................ 7
2.9 Opplysningsplikt .......................................................................................................... 8
2.10
Taushetsplikt ............................................................................................................ 8
2.11
Offentlighet .............................................................................................................. 8
2.12
Leverandørens tidligere oppdrag for oppdragsgiver ................................................ 8
2.13
Forbehold ................................................................................................................. 8
2.14
Signert fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest ............................................ 8
3
KRAV TIL LEVERANDØRENE................................................................................... 9
3.1 Generelt om kvalifikasjonskrav ................................................................................... 9
3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav .............................................................................. 9
3.3 Andre kvalifikasjonskrav ........................................................................................... 10
3.3.1 Krav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling .................. 10
3.3.2 Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling ..................... 10
3.3.3 Krav knyttet til leverandørens tekniske/faglige kvalifikasjoner ........................ 11
4
OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE ......................................... 12
4.1 Tildelingskriteriene .................................................................................................... 12
4.2 Tildeling av kontrakt, begrunnelse og karensperiode ................................................ 12
VEDLEGG .............................................................................................................................. 12
Konkurransegrunnlag – åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi (25.4.2016)
2
1
OPPDRAGET
1.1 Oppdragsgiver
Oslo kommune v/ Bymiljøetaten, heretter kalt oppdragsgiver, inviterer til åpen
anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Rehabilitering av Ellingsrud
tennisbane».
Bymiljøetaten er kommunens fagorgan innen samferdsel, friluftsområder, idrettsanlegg og
miljø og er ansvarlige for etablering og oppgradering av dette. Hovedmålene for
Bymiljøetaten er å gjøre Oslo trygg, vakker, miljøvennlig og sporty. For mer informasjon, se
Bymiljøetatens hjemmeside www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no.
Det er stor underkapasitet på tennisanlegg i Oslo selv om flere anlegg ligger i områder uten
brukerunderlag. Mange baner forfaller og dette setter spesielle krav til vedlikehold der det er
grunnlag for dette.
Tennisanlegg på Ellingsrud ble etablert av Oslo kommune på slutten av 1970-tallet, og består
av 2 asfaltbaner. Banene driftes og vedlikeholdes av Bymiljøetaten.
Bystyret i Oslo bevilget midler til å legge nytt tennisdekke på banene.
Oppdragsgivers kontaktperson:
Navn
: Rosario Fernandez Fagre
E-postadresse : [email protected] med kopi til
[email protected]
Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen per e-post.
Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn
nevnte kontaktperson.
1.2 Anskaffelsens formål og omfang
1.2.1 Formål
Bymiljøetaten skal anskaffe entreprenør i forbindelse med rehabilitering av tennisanlegg på
Ellingsrud.
1.2.2 Omfang
Det skal anskaffes entreprenør for rehabilitere tennisanlegg på Ellingsrud. Anlegget består av
2 asfaltbaner (areal er ca. 36m x ca. 36,8m). Tiltaket innebærer forberedende arbeider,
utlegging nytt tennisdekket og leveranse og installasjon av tennis utstyr.
Konkurransegrunnlag – åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi (25.4.2016)
3
1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen
Planlagt uke
37/2016
38/2016
39/2016
39/2016
40/2016
40/2016
40/2016
Aktivitet
Kunngjøring av konkurranse
Tilbudsbefaring (tirsdag 20.09.2016 kl. 10:00)
Tilbudsevaluering og valg av tilbud
Utsendelse av tildelingsbrev
Karensperiode
Kontraktsinngåelse
Oppstart av kontrakt
Ovennevnte fremdriftsplan er tentativ.
1.4 Kontrakt
1.4.1 Kontraktsperiode
Tjenesten skal primært utføres i perioden oktober-november 2016. Dersom værforhold ikke
tillater det, kan det bli aktuelt med ferdigstilling til våren 2017.
1.4.2 Kontraktsbestemmelser
Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontrakt NS8406, se vedlegg 2.
1.4.3 Returordning
All emballasje og avfall skal sorteres og leveres til godkjent mottak.
Dokumentasjon skal fremlegges ved forespørsel.
1.4.4 Oppdragsgivers rett til å innhente opplysninger
Oppdragsgiver skal ha fullmakt fra leverandør(er) og underleverandør(er) til et ubegrenset
antall ganger å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av
opplysninger om skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt.
De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten skal gjelde fra signering av fullmakten og
frem til seks måneder etter at kontrakten er avsluttet.
1.4.5 Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser
Leverandøren og eventuelle underleverandører skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til
å betale skatter og/eller avgifter.
Oppdragsgiver kan til enhver tid foreta kontroll av leverandøren og eventuelle
underleverandørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter.
Dersom leverandøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale skatter
og/eller avgifter, kan oppdragsgiver, etter at leverandøren er gitt en frist til å rette, heve
kontrakten. Dersom leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter
og/eller avgifter kan oppdragsgiver heve kontrakten uten at leverandøren er gitt en frist til å
rette. Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent
Konkurransegrunnlag – åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi (25.4.2016)
4
myndighet og leverandøren overfor oppdragsgiver kan sannsynliggjøre at kravet ikke er
berettiget.
Dersom leverandørens underleverandører i ikke uvesentlig grad misligholder sine
forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan oppdragsgiver, etter at underleverandøren
er gitt en frist til å rette, kreve at leverandøren snarest mulig skifter ut sin underleverandør,
uten kostnad for oppdragsgiver. Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er
formelt bestridt overfor kompetent myndighet, og leverandøren overfor oppdragsgiver kan
sannsynliggjøre at kravet mot underleverandøren ikke er berettiget. Dersom leverandøren ikke
skifter ut underleverandørsom den er forpliktet til å skifte ut, kan oppdragsgiver heve avtalen.
1.4.6 Brudd på konkurranselovgivningen
Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at leverandøren har brutt konkurranselovens §§
10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan oppdragsgiver heve kontrakten dersom dette
etter en konkret vurdering anses for å være forholdsmessig.
Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at leverandørens underleverandør har brutt
konkurranselovens §§ 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser kan oppdragsgiver kreve at
leverandøren snarest mulig skifter ut sin underleverandør, uten kostnad for oppdragsgiver.
Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent
myndighet, og leverandøren overfor oppdragsgiver kan sannsynliggjøre at kravet mot
underleverandøren ikke er berettiget. Dersom leverandøren ikke skifter ut underleverandør
som den er forpliktet til å skifte ut, kan oppdragsgiver heve avtalen.
Før heving etter første ledd og før krav om utskiftning av underleverandør i annet ledd skal
oppdragiver vurdere den tid som er gått siden bruddet på konkurranselovens §§ 10 eller 11 ble
begått, hvilke selfcleaningtiltak som er iverksatt fra leverandøren eller underleverandørens
side og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for vurderingen av om hevingen eller
utskiftningen er forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen direkte har
rammet eller berørt Oslo kommune, vil heving alltid anses å være forholdsmessig.
1.5
Kunngjøring
Konkurransen er kunngjort i DOFFIN, se www.doffin.no.
1.6
Tilleggsopplysninger
Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan
han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgivers kontaktperson.
Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til
oppdragsgivers kontaktperson.
Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes ”Tilleggsopplysning i konkurranse
Rehabilitering av Ellingsrud tennisbane saksnummer 16/20901”, og sendes til oppdragsgivers
kontaktperson.
Konkurransegrunnlag – åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi (25.4.2016)
5
Det oppfordres om at spørsmål til konkurransegrunnlaget rettes til oppdragsgivers
kontaktperson senest 3 dager før utløpet av tilbudsfristen.
1.7 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget
Innen innleveringsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller
endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Eventuelle rettelser,
suppleringer eller endringer vil bli publisert på Doffin.
2
REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN
2.1
Prosedyre
Konkurransen gjennomføres i henhold til lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige
anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I og II, samt de
bestemmelser som framgår av dette konkurransegrunnlaget.
Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse. Ved denne prosedyreformen kan
alle interesserte leverandører levere tilbud. Forhandlinger er ikke tillatt.
2.2 Tilbudsfrist
Siste frist for innlevering av tilbud er 26.09.2016 kl. 15:00.
Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen.
For sent innkomne tilbud vil bli avvist.
2.3 Innlevering av tilbud
Tilbudet skal være skriftlig og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte
leverandøren.
Tilbudet skal være på norsk og leveres i 1 eksemplar. I tillegg bes levert en utgave av tilbudet
hvor det som leverandøren mener er forretningshemmeligheter er sladdet. Tilbudet inklusiv
den sladdede versjonen bes også leveres elektronisk på minnepinne. Ved motstrid, rangerer
papirversjonen foran den elektroniske versjonen.
Det anmodes at tilbudet merkes «Tilbud 124-BYM-2016 Rehabilitering av Ellingsrud
tennisbane».
Tilbudet skal leveres til:
Navn:
Oslo kommune, Bymiljøetaten
Besøksadresse: Resepsjonen 1 et.,
Karvesvingen 3 (Hasle), 0579 Oslo
Postadresse: Postboks 636 Løren
0507 Oslo
Konkurransegrunnlag – åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi (25.4.2016)
6
2.4 Ønsket presentasjonsform
Tilbudet skal leveres i A4-format, innsatt i ringperm med inndeling som beskrevet nedenfor.
Dokumentasjon









Signert tilbudsbrev.
Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning
til hvor i tilbudet forbeholdet framkommer (sidetall og
punktnummer)
Attest for skatt og merverdiavgift
Signert fullmakt
Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske
stilling,
Dokumentasjon på leverandørens finansiell og økonomisk
stilling,
Dokumentasjon på leverandørens tekniske og faglige
kvalifikasjoner
Leverandørens besvarelse på mengdebeskrivelsen vedlegg 1
Fullstendig utfylt prisskjema i henhold til vedlegg 3
Komplett tilbud inklusiv den sladdede versjonen leveres
elektronisk på minnepinne
Jf. pkt.
Skille
ark
1
jf. punkt 3.2
Jf.punkt 2.14
jf. punkt 3.3.1
2
3
4
jf. punkt 3.3.2
5
jf. punkt 3.3.3
6
7
8
9
Manglende innlevering av dokumentasjon kan medføre avvisning.
2.5 Vedståelsesfrist
Leverandøren er bundet av tilbudet til 15.12.2016 kl. 24:00
2.6 Deltilbud
Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.
2.7 Alternative tilbud og minstekrav
Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud.
2.8 Tilbudsbefaring
Det vil i denne konkurransen bli avholdt tilbudsbefaring 20.09.2016 kl. 10:00 på tennisbane
ved Ellingsrud Idrettshall (Karoliner veien 5, 1065 Oslo).
Leverandørene anmodes om å sende inn eventuelle spørsmål på forhånd slik at oppdragsgiver
får anledning til å forberede sine svar. Spørsmål vil bli anonymisert.
Referat fra tilbudsbefaringen og tilbudskonferansen sendes uten ugrunnet opphold til samtlige
leverandører som har mottatt konkurransegrunnlaget og/eller publiseres på Doffin.
Konkurransegrunnlag – åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi (25.4.2016)
7
Reiseutgifter med videre i forbindelse med tilbudskonferansen og tilbudsbefaringen dekkes av
den enkelte leverandør.
2.9 Opplysningsplikt
Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom leverandør eller tilbud
avvises, samtlige tilbud forkastes eller konkurransen avlyses.
2.10 Taushetsplikt
Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til
opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold
det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.
2.11 Offentlighet
Leverandørene bes levere en utgave av tilbudet hvor det som leverandøren mener er
forretningshemmeligheter er sladdet. Ved begjæring om innsyn skal oppdragsgiver uavhengig
av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter å unnta dem
fra offentlighet.
2.12 Leverandørens tidligere oppdrag for oppdragsgiver
Dersom leverandøren har gitt råd ved utarbeidelsen av spesifikasjonene i denne konkurransen,
vil han kunne være utelukket fra å delta, jf. FOA § 3-8.
2.13 Forbehold
Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget (forbehold mot
grunnleggende elementer). Tilbud som inneholder slike vesentlige forbehold vil bli avvist.
Andre forbehold skal være presise og entydige, slik at oppdragsgiver kan vurdere og prise
disse uten kontakt med leverandøren. Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med
henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet framkommer (sidetall og punktnummer).
Tilbud som inneholder forbehold som medfører at tilbudet ikke lar seg sammenligne med
øvrige tilbud, vil bli avvist.
Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som
forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser.
2.14 Signert fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest
Som et ledd i Oslo kommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart arbeid og
sosial dumping, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Skatteetaten. I
denne forbindelse krever Oslo kommune av alle sine leverandører innenfor bygg- og
anleggsbransjen en signert fullmakt som gir Oslo kommune en utvidet rett til et ubegrenset
antall ganger å innhente opplysninger om sine leverandørers og underleverandørers skatte- og
avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten.
Konkurransegrunnlag – åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi (25.4.2016)
8
Fullmakten skal signeres av vinnende leverandør etter at tildelingsbrev er mottatt, men før
kontraktssignering. Fullmakten sendes til vinnende leverandør sammen med tildelingsbrevet.
Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller nasjonalt ID-kort
(sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA), skal returneres til oppdragsgiver i original
versjon så raskt som mulig og innen 3 virkedager.
Det gjøres oppmerksom på at kravet om signert fullmakt også gjelder for alle
hovedleverandørens underleverandører. Hovedleverandøren skal kontraktsfeste
signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun
signert fullmakt fra hovedleverandør, med mindre underleverandøren benyttes for å oppfylle
et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både
hovedleverandør og underleverandør.Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må
imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i
kontrakten/prosjektet.
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den leverandør og
eventuelle underleverandører som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen,
dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatt
Øst om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Tildelingen kan derfor
ikke anses endelig før det foreligger en vurdering av de innhentede opplysninger som ikke
endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.
Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandør og eventuelle
underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold
til kontrakten som vil medføre at både hovedleverandør og eventuelle underleverandører
avvises fra konkurransen.
3
KRAV TIL LEVERANDØRENE
3.1 Generelt om kvalifikasjonskrav
Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. Det er kun
leverandører som er funnet kvalifisert som vil få sine tilbud evaluert.
Dersom leverandøren støtter seg på andre foretaks kapasitet for å oppfylle
kvalifikasjonskravene, skal det vedlegges forpliktelseserklæring fra disse andre foretakene om
at leverandøren har rådighet over de nødvendige ressursene.
3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav
Krav
 Leverandøren skal ha ordnede
forhold med hensyn til skatteog merverdiavgiftsinnbetaling.
Dokumentasjonskrav
 Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er
eldre enn 6 måneder gammel. Attesten bestilles
og hentes ut i Altinn. Hvis dette ikke er mulig kan
den bestilles hos skatteoppkrever eller
Skatteetaten
Utenlandske leverandører skal fremlegge attest fra
tilsvarende myndigheter som de norske.
Konkurransegrunnlag – åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi (25.4.2016)
9
3.3 Andre kvalifikasjonskrav
Oppfyllelse av de obligatoriske kravene ovenfor og kvalifikasjonskravene nedenfor er en
forutsetning for videre deltakelse i konkurransen.
3.3.1 Krav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
Krav
Dokumentasjonskrav
 Leverandøren skal være et  Norske selskaper: Firmaattest.
lovlig etablert foretak
 Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er
registrert i bransjeregister eller foretaksregister som
foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren
er etablert.
3.3.2 Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling
Krav
Dokumentasjonskrav
 Leverandøren skal ha
 Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 6 måneder, og
økonomisk kapasitet til å
som baserer seg på siste kjente regnskapstall.
gjennomføre
oppdraget/kontrakten
 Foretakets tre siste årsregnskap inkl. noter, styrets
årsberetninger og revisjonsberetninger, samt nyere
opplysninger som har relevans for foretakets
regnskapstall.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innhente egen
kredittvurdering/-rating.
Dersom leverandøren av gyldige grunner, for eksempel nystartet selskap, ikke kan fremlegge
den dokumentasjonen oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og
finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.
Konkurransegrunnlag – åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi (25.4.2016)
10
3.3.3 Krav knyttet til leverandørens tekniske/faglige kvalifikasjoner
Krav
Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha
 Oversikt over leverandørens totale bemanning.
kapasitet til å gjennomføre
Organisasjonskart vedlegges, også for
kontrakten.
underleverandører.
Det kreves gode tekniske og
faglige kvalifikasjoner


Det skal leveres en beskrivelse av leverandørens
tekniske nøkkelpersonell som er ansvarlige for
oppfyllelsen av denne kontrakten enten de tilhører
foretaket eller ikke.
Vitnesbyrd og attester (CV) om utdanning og
yrkespraksis for de personer som er ansvarlige for
gjennomføringen av kontrakten.
Det kreves relevant erfaring
fra tilsvarende oppdrag

En oversikt over relevante arbeider som er utført i løpet
av de siste tre år, sammen med attester over
tilfredsstillende utførelse av de viktigste arbeidene. Ved
bruk av underleverandør til å oppfylle
kvalifikasjonskravene skal underleverandøren vise til
tilsvarende.
Det kreves et
kvalitetssikringssystem.

Det kreves et miljøstyrings/miljøledelsessystem

Beskrivelse av leverandørens kvalitetssikringssystem.
Leverandører som er sertifisert, oversender kopi av
systemsertifikat utstedt av akkreditert sertifiseringsorgan.
Redegjørelse for eksisterende rutiner innenfor
miljøstyring og miljøledelsestiltak, og gyldig sertifikat
fra tredjepartsverifisert system (eks. ISO 14001,
EMAS). Annen dokumentasjon av tilsvarende
miljøledelsestiltak kan godtas.
Konkurransegrunnlag – åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi (25.4.2016)
11
4
OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE
4.1 Tildelingskriteriene
Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har lavest pris.
4.2 Tildeling av kontrakt, begrunnelse og karensperiode
Leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem
oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget, samt opplyst lengden på
karensperioden før kontraktsinngåelse.
***
Dato: 07.09.2016
____________________________________
Gerd Robsahm Kjørven
Etatsdirektør
VEDLEGG
Vedlegg 1:
Kravspesifikasjon – Mengdebeskrivelse
Vedlegg 2:
Kravspesifikasjon – Tegning 128515-B-1421
Vedlegg 3:
Kontraktsbestemmelser
Vedlegg 4:
Prisskjema
Vedlegg 5:
Malen fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest
Konkurransegrunnlag – åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi (25.4.2016)
12