Plan for periode 1 Bestemme sammen

Plan for periode 1 Bestemme sammen
Fag/tema:
Matematikk
Brøk
Norsk
Lesestrategier
Læringsstrategier
Grammatikk
Skrivestrategier
Engelsk
Warming up
Back to school
KRLE
Filosofiske/etiske
spørsmål; Platon
menneskerettigheter
fattig/rik, krig/fred
Etter denne perioden skal elevene kunne:
● beskrive og bruke brøk som del av en helhet, der helheten kan være en
mengde, en lengde eller en figur.
● bruke og forklare begrepene teller og nevner
● addere og subtrahere brøker med like nevnere
● finne likeverdige brøker og kunne sortere brøker i riktig størrelsesorden
● kunne utvide og forkorte brøker
● se brøk som forholdstall
● addere og subtrahere brøker med ulik nevner
● multiplisere brøker
● multiplisere heltall med brøk
● beskrive og vise sammenhengen mellom tideler og hundredeler som
desimaltall og som brøk
● kunne bruke sammenhengen mellom tideler, hundredeler og prosent i
sammenligning og i regning
● bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo
● referere og oppsummere tekster
● bruke flere læringsstrategier på samme tekst
● Arbeide med lærersamtale, skriftlig og muntlig
● Opplæring i bruk av oppslagsverk og ordbøker
● vite hva en ordklasse er og lære å bøye substantiv, verb og adjektiv
● beherske bruken av personlige pronomen, adverb, interjeksjoner,
preposisjoner, noen konjuksjoner ( og, eller, men, for)
● skrive fortellende tekster både på pc og for hånd etter mønster av
eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og
mottaker
● Gi tilbakemeldninger på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide
egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
● talk about how they spent their summer holidays
● express what they like doing
● read rhymes and sing songs in English
● talk about where they live
● know some facts about Britain
● use the verb to be in the present
● use “there is/there are”
● describe people
● write letters
● talk about their timetables and school subjects
●
●
●
kunne samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og
diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred
kunne forklare viktige deler av FNs verdenserklæring og samtale
om betydningen av den
●
kunne fortelle om Platon og diskutere noen av hans idèer
u
k
e
3
4
–
4
0
Naturfag
Carl von Linné
barskogen
moser og sopp
●
●
●
●
●
Samfunnsfag
Bestemme sammen
● forklare hva et demokrati og ytringsfrihet er
● gjøre rede for hvordan Norge styres med vekt på rettssystemet
Bare jeg er jeg
● samtale om hva som påvirker oss til å bli den vi er, hjemme og ute
● gi eksempler på ulike måter å leve sammen
● sette grenser for seg selv, si ifra om digital mobbing og noe de opplever som
ubehagelig på nettet
fortelle om Carl von Linné
beskrive hva som kjennetegner en barskog
navn på vanlige bartrær i nærområdet og registrere trærne på kart
fortelle om noen av dyrene som lever i barskogen
undersøke og beskrive noen sopper og moser i barskogen
● orientere med kart
● Få erfaring med utholdenhetstrening, løpe rundt Theisendammen på tid/
Orientering
idealtid
Utholdenhets● beherske stor ball og liten ball med tilløp
trening
● ha øvd på lengde med tilløp
● ha øvd på startteknikk sprint – løpe 60m
● utvikle spenst
Friidrett
● få erfaring med hinderløype
Kunst og håndverk Modell: sløyd, tekstil og tegning. Innhold: se årsplan.
Kunsthistorie: Ekspresjonisme og impresjonisme
● Kunne hygieneregler på kjøkkenet
Mat og helse
Velkommen til
● gjøre rede for hva et sunt kosthold er
kjøkkenet
● lese enkle oppskrifter
● Kunne bruke ulike måleredskaper og måleenheter
● Lage enkle retter med grønnsaker, ulike kornsorter, kjøtt og fisk
Kroppsøving
● kunne synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og
uttrykk
● kunne improvisere med stemme med utgangspunkt i enkle rytmiske og
melodiske mønstre gjennom arbeid med rap-musikk
● oppfatte og anvende melodi og klang i lytting og musisering
gjøre valg og ta egne beslutninger og øve på å sette grenser for seg selv
Sosial kompetanse ●
● lære sammen
● 15. august: samlingsstund
Spesielle
● 17: august: turdag
aktiviteter
● 29. august: samlingsstund
● 7. september: idrettsdag
● 21. september: orienteringsdag
● 4. oktober: samlingsstund
● Bruke biblioteket med veiledning
Gjennomgående
● Bruke digitale verktøy og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte
hele året:
● Høytlesing i klassen
● Lese på skolen hver dag
● Daglig leselekse
● Undervisning i leseforståelse
● Bruke læringsstrategier
● Uttrykke og grunngi egne standpunkt
● Læresamtale
● Muntlig respons
● Samtale om språklige formuleringer
Musikk