Parallell 1_Kompetanser for bærekraftig utvikling pdf

Undervisning for bærekraftig utvikling
hvordan få det til?
Bærekraftig utvikling per def.
Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport
Vår felles framtid (1987)
Har disse elevene forstått bærekraftig
utvikling?
Kjøp sjokolade til en skoleklasse
1. Hvilken sjokolade skal dere kjøpe?
2. Begrunn valget med ett hovedargument.
http://www.fn.no/Skole/Undervisningsopplegg/Tverrfaglig/Baerekraft
For at en utvikling skal være bærekraftig, må det alltid
tas hensyn til tre hoveddimensjoner; sosial,
økonomi og miljø.
Disse reflekterer behovet for å balansere økonomisk og
sosial vekst med hensyn til miljøet.
Jeg syns vi skal
kjøpe…for den
tror jeg alle liker
Jeg syns vi skal
kjøpe … for den
er kortreist
Under hvilket eller hvilke
perspektiv faller
begrunnelsen deres inn
under?
Jeg syns vi skal kjøpe
… for den er billigst
HVA KAN BÆREKRAFTIG UTVIKLING
HANDLE OM FOR ELEVER?
Trivselsledere
Aktiviteter i
midttimene
Sangsamling for alle ved
skolen en gang pr. måned
Elevene tar vannprøver ved et
gammelt avfallsdeponi i skolens
nærmiljø
Forskningskampanjen
Besøk på Svartediket
vannbehandlingsanlegg
Prissjekk av
flaskevann på
nærbutikken
Høsting av poteter på skolen
Undervisning om
energi, Musefellebiler
«Smak deg frem»,
Forskningskampanjen
2015, Miljølære
Lyngslått i gammelt
kulturlandskap, Lyngheisenteret
Mat med store klimautslipp.
Findusfisk pakket i Kina.
I min livssituasjon har jeg mye å
tenke på. At jeg skal ta ansvar for
naturen også har jeg ikke
kapasitet til.
Jeg kan bidra til en bærekraftig utvikling ved å endre små
ting i hverdagen min sånn som å sykle, kildesortere,
informere andre. Slik bidrar jeg til en større forskjell i den
store sammenhengen
Kunnskap
Ferdigheter
KOMPETANSER FOR
BÆREKRAFTIG
UTVIKLING
Holdninger
HANDLINGSKOMPETANSE
Elevene skal kunne noe
om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klima
Energi
Forbruk og ressurser
Interessekonflikter
Deltakelse og demokrati
Biologisk mangfold
Naturområder
Helse
Avfall og gjenvinning
Vannressurser
Kunnskap
Ferdigheter
Elevene skal ha
ferdigheter innen:
• Kritisk tenking
• System forståelse
• Evne til samarbeid
• Kommunikasjon
• Problemløsing
• Kreativitet
• Praktiske ferdigheter
KOMPETANSER FOR
BÆREKRAFTIG
UTVIKLING
Holdninger
Elevene skal få hjelp til
å utvikle holdninger og
engasjement:
• Tro på muligheter og
evner til å påvirke
omgivelsene
• Håp og visjoner for
framtiden
• Motivasjon for å
agere innen
miljøspørsmål
HANDLINGSKOMPETANSE
HVORDAN FÅ TIL
HANDLINSGKOMPETANSE I SKOLEN?
Kunnskap
Ferdigheter
Holdninger
HANDLINGSKOMPETANSE
Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling
- hva har det å si for elevenes forståelse?
Majken Korsager & Eldri Scheie
Diskusjon og implikasjon
For at en utvikling skal være bærekraftig, må det alltid tas hensyn til
tre hoveddimensjoner; sosial, økonomi og miljø. Disse reflekterer
behovet for å balansere økonomisk og sosial vekst med hensyn til
miljøet.
Konsekvensen av ikke tverrfaglig undervisning i denne studien, er at
elevene ikke mener at sosiale og økonomiske hensyn er relevante når
man vurderer miljøutfordringer.
Flytt klasserommet for bærekraftig utvikling ut i
nærmiljøet - kan det forsvares?
Anja Gabrielsen & Majken Korsager
Diskusjon
Kunnskap
• Interessekonflikter
• Deltakelse og demokrati
Ferdigheter
• Kritisk tenking
• Systemforståelse
• Problemløsing
• Kreativitet
Konklusjon:
Bruk av nærmiljøet som læringsarena i
undervisningen kan bidra til å utvikle varierte og
sammensatte kompetanser for bærekraftig
utvikling
Holdninger
• Tro på muligheter og evner til å påvirke
omgivelsene
• Håp og visjoner for framtiden
• Motivasjon for å agere innen
miljøspørsmål