6 trinn Årsplan Naturfag 2015-16

Oktober - november
August - Oktober
ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 6. TRINN – 2015/2016
MÅL (K06)
TEMA
Intro: Banebrytende forskere/oppdagere og kunnskap
om deres arbeidsmåter og forskning.

MANGFOLD I NATUREN

Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante- og
sopparter.

Fortelle hvilke miljøfarer som truer mange bekker
og elver.
FORSKERSPIREN

Delta i Forskningskampanjen «Smak!»
FENOMENER OG STOFFER

Foreta relevante værmålinger og presentere
resultatene med og uten digitale hjelpemidler.
FORSKERSPIREN

Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste
hypoteser ved systematiske observasjoner og
forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne
resultater.

Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å
bruke digitale verktøy.
TEKNOLOGI OG DESIGN

Gjør greie for hvordan man gjennom tidene har
brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i
vind.

Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør
bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og
beskrive prosessen fra ide til ferdig produkt.
FENOMENER OG STOFFER

Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå
og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og
globalt.
Læreverk: Yggdrasil
Faglærer: Elin Blikra
ARBEIDSFORM





Store og viktige
oppdagelser
Sopp
Mose
Barskog
Løvskog
I bekkedalen




Matforskning

Gjøre og registrere forskningskampanjen på Miljølære

Vær


Utføre værmålinger.
Vurdere hvilke værmeldinger som er mest korrekte for
vårt område.
Sammenlikne værmeldinger på ulike digitale
værmeldingstjenester (yr.no og storm.no). Vurdere
hvilken som stemmer best med egne observasjoner.
Lage en gjenstand som benytter seg av vindkraft.
Kunne forklare hvordan strøm genereres i vindmøller og
hvordan vindmøller før i tiden fungerte. Eventuelt bygge
og teste.
Beskrive prosess fra ide til ferdig produkt.






Vind

Elektrisk energi

Aktivere elevenes forkunnskaper og læringsstrategier.
Innarbeide rutiner og arbeidsmåter.
Klassediskusjon om årsaker og konsekvenser av tapet av
arter.
Bruke bestemmelsesnøkkel (se også mai-juni).
Se bilder og lære kjennetegn. Lete etter artene i naturen,
tegne og skrive om løvtrær/bartrær og henge arbeidet
opp i klassen.
VURDERING







Muntlig
tilbakemelding på
funnene i skogen
Quiz med felles
gjennomgang i
etterkant.
Muntlig
egenvurdering av
måloppnåelse
hver uke.
Muntlig vurdering
av måloppnåelse.
Quiz
Vurdering av
prosess og
gjenstand som er
laget.
Muntlig
tilbakemelding på
prosessen fra ide
til ferdig produkt
Mai - juni
Mars - april
Januar - febuar
Desember - januar
MÅL (K06)
VERDENSROMMET

Beskrive en modell for solsystemet og hvordan
denne kan forklare observerte fenomener, inkludert
dag og natt, månefaser og solas bevegelse over
himmelen.

Beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapelige
teorier for hvordan jorda har blitt til.
TEMA
 Sola
 Månen
 Dag og natt
 Solsystemet
 Det store smellet
ARBEIDSFORM






KROPP OG HELSE

Forklare hva som skjer under puberteten og samtale
om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell
orientering.
FENOMENER OG STOFFER

Gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy,
beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan
skjerme oss mot uønsket lyd.
KROPP OG HELSE

Beskrive skjelettet og muskler og gjøre greie for
hvordan kroppen kan bevege seg.
NYSGJERRIGPER

Formulere spørsmål om noe de lurer på, lage en plan
for å undersøke en selvformulert hypotese,
gjennomføre undersøkelsen og samtale om
resultatet.

Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle tekster i
ulike medier.
MANGFOLD I NATUREN

Undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare
funksjonene til de ulike plantedelene.

Undersøke og beskrive faktorer som påvirker
frøspiring og vekst hos planter.
Modell: Telurium.
Tavleundervisning med teori om verdensrommet.
Gruppearbeid om solsystemet.
Gruppene skal lage en PowerPoint og presentere en
planet for trinnet.
Klassesamtale med fokus på undring rundt menneskets
plass i universet.
Vil Vite- Verdensrommet
VURDERING
 Gruppene skal
vurdere hverandre
i tillegg til lærers
vurdering av de
ulike gruppene
 Quiz

Pubertet

Samtale med helsesøster. (jenter 5. trinn og gutter 6.
trinn)


Lyd
Øret




Gjøre forsøk: Lyd og retning, Stemmegaffel, Trådtelefon
Fysikkteori; lydbølger,
Frekvens og resonans. Modell-Øre.
Gruppesamtale om kroppen under puberteten.


Skjelettet
Muskler





Nysgjerrigper
Hypotese
Benytte lese- og læringsstrategier for å tilegne seg nytt
stoff
Bruke internett
Bruke modeller
Hypotese
Presentasjon av nysgjerrigperprosjektet. Sende inn til
«Årets nysgjerrigper 2016».
Muntlig
tilbakemelding på
hypotese


Blomster
Frø
Lære navn på fem ulike blomsterarter.
Bruke bestemmelsesnøkkel.
Lage digitalt herbarium, evt. stille ut.
Innleveringsfrist forskningsrapport til
nysgjerrigperprosjekt innen 1. mai.

Muntlig
egenvurdering av
måloppnåelse
hver uke.










Quiz
Muntlig
egenvurdering av
måloppnåelse
hver uke.
Muntlig
tilbakemelding
August-juni: Haukås skole abonnerer på nysgjerrigperbladet. Vi har det nyeste bladet på skolen og bruker bladet til stillelesing, på stasjoner og i
naturfagstimen. Når vi får et nytt blad, får elevene med bladet med seg hjem.