זמני שבת

‫בע”ה כ"ג בסיון התשע"ג‬
‫ידיעון מושב קשת לשבת פרשת שלח‪-‬לך‬
‫טובה הארץ מאד מאד‬
‫בספר סיפורי חסידים של הרב זוין זצ"ל מסופר‪:‬‬
‫זמני שבת‬
‫הגאון בעל "אמרי בינה" שעלה לארץ כתב מכתב לרב שמואל אבא מזיכלין זצ"ל ובו‬
‫הדלקת נרות‪:‬‬
‫מנחה ערב שבת‪:‬‬
‫קבלת שבת‪:‬‬
‫צאת השבת‬
‫‪81:59‬‬
‫‪89:89‬‬
‫‪89:34‬‬
‫‪02:08‬‬
‫שבועות אחדים לאחר שכתבתי את אותו מכתב‪ ,‬נראה לי בחלום הלילה זקן אחד‪,‬‬
‫ותיקין‪:‬‬
‫דף יומי‪:‬‬
‫שחרית‪:‬‬
‫מנחה גדולה‪:‬‬
‫דף יומי אחה"צ‪:‬‬
‫מנחה קטנה‪:‬‬
‫ערבית מוצש"ק‪:‬‬
‫‪5:82‬‬
‫‪0:22‬‬
‫‪1:22‬‬
‫‪83:85‬‬
‫‪80:22‬‬
‫‪81:05‬‬
‫‪02:05‬‬
‫דברי ביקורת על חלק מיושבי ארץ ישראל‪ ,‬לאחר זמן חזר בו ודיבר בשבחם‪.‬‬
‫כששאלו אותו מה גרם לו לחזור בו‪ ,‬ענה‪:‬‬
‫אמר לי‪ :‬איך מלאך לבך לכתוב מכתבים לצדיק ולדבר סרה על יושבי ארץ ישראל?‬
‫השבתי לו‪ :‬הלא אני רואה בהם כמה חסרונות‪.‬‬
‫השיב הזקן‪ :‬זה מפני שאין לך מידת ענווה‪ ,‬ואם תבוא למידת ענווה תראה בהם כמה‬
‫וכמה מעלות‪ ,‬כי על ארץ ישראל כתבו‪" :‬טובה הארץ מאד מאד"‪ ,‬רוצה לומר‪:‬‬
‫כשהאדם הוא בבחינת "מאד מאד הווה שפל רוח" (פרקי אבות)‪ ,‬אז הוא רואה כל‬
‫טוב בארץ ובבניה ואינו רואה שום רע ח"ו‪ .‬הקיצותי מחלומי ונזכרתי במכתב‬
‫שכתבתי לצדיק רבי אבא מזיכלין‪ ,‬והתחלתי להשריש בקרבי מידת הענווה‪ ,‬ומאז אני‬
‫רואה ביושבי ארץ הקדש רק מעלות ויתרונות‪ ,‬ואני מתחרט על מה שכתבתי עליהם‪.‬‬
‫באותו עניין על הפסוק‪( :‬במדבר כ"ו ס"ד)‪:‬‬
‫ִש ָראֵל ְב ִמ ְדבַר‬
‫ֲׁשר ָפקְדּו אֶּת ְבנֵי י ְ‬
‫מֹׁשה וְַאהֲרֹן הַכֹהֵן א ֶּ‬
‫ּו ְבאֵלֶּה לֹא ָהיָה אִיׁש ִמפְקּודֵי ֶּ‬
‫סִינָי‪:‬‬
‫כתב רש"י‪:‬‬
‫ובאלה לא היה איש וגו' ‪ -‬אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים‪ ,‬לפי שהן היו‬
‫מחבבות את הארץ‪ .‬האנשים אומרים (במדבר יד ד) נתנה ראש ונשובה מצרימה‪,‬‬
‫והנשים אומרות (במדבר כז‪ ,‬ד) תנה לנו אחוזה (בנות צלפחד)‪.‬‬
‫ביאר את דבריו הכלי יקר (במדבר שם)‪:‬‬
‫לפי שיש לך ארץ מגדלת צנועים ויש לך ארץ מגדלת פרוצים (כמו ה"שיטים"‪ ,‬מקום‬
‫שבו נכשלו ישראל בפריצות עם בנות מדין והוא מגדל פרוצים)‪ ,‬וארץ ישראל מסוגלת‬
‫בזה שאין הארץ סובלת פריצות‪ ,‬כמו שנאמר בפרשת עריות‪( ,‬ויקרא י"ח כה ‪ -‬כז)‪:‬‬
‫תפילת‬
‫ילדים‬
‫בשעה‬
‫‪9:52‬‬
‫בבית המדרש‬
‫שיעור פרשת שבוע עם הרב‬
‫אלעזר בשעה ‪ 80:35‬בבית הכנסת‬
‫לימוד אבות ובנים לאחר ערבית‬
‫במוצאי שבת‬
‫תהילים‬
‫לילדים‬
‫א'‪-‬ו'‬
‫בשעה‬
‫‪ 85:22‬בבית המדרש‬
‫זמני תפילות בימות החול‬
‫‪4:45‬‬
‫דף יומי בוקר‪:‬‬
‫‪5:04‬‬
‫ותיקין‪:‬‬
‫‪0:32‬‬
‫שחרית מניין ב'‪:‬‬
‫‪89:02‬‬
‫מנחה‪:‬‬
‫‪02:82‬‬
‫ערבית‪:‬‬
‫דף יומי ערב בין מנחה לערבית‬
‫ולאחר תפילת ערבית‬
‫"כי את כל התועבות עשו אנשי הארץ ותקיא הארץ את יושביה"‪ ,‬וכבר כתבנו‬
‫שהאנשים שבאותו הדור היו יותר פרוצים בעריות (האנשים מבני ישראל נכשלו‬
‫בבנות מדין) ועל כן שנאו את הארץ‪ ,‬אבל הנשים היו כשרות וצנועות‪ ,‬על כן היו‬
‫מחבבות הארץ לפי שהיא מגדלת צנועים‪ .‬ותדע שכן הוא שאפילו שיטים המגדל‬
‫פריצות תימשך לו רפואה מן הארץ הקדושה שנאמר‪( ,‬יואל ד' י"ח)‪" :‬ומעיין יצא‬
‫מבית ה' והשקה את נחל השיטים"‪.‬‬
‫במצוות חלה‬
‫עוד כתוב בפרשה‪:‬‬
‫ֲׁשר ֲאנִי ֵמבִיא ֶּאתְכֶּם ָׁשמָה‪ ,‬וְ ָהיָה ַב ֲא ָכלְכֶּם מִלֶּחֶּם ָהָארֶּץ‬
‫‪...‬בְבֹואֲכֶּם אֶּל הָָארֶּץ א ֶּ‬
‫ֵאׁשית ֲע ִריסֹותיֵכֶּם ַחלָה ָתרִימּו‪( ...‬במדבר ט"ו)‪:‬‬
‫ָתרִימּו תְרּומָה ַלד'‪ ,‬ר ִ‬
‫לאחר שנגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ‪ ,‬נתבשרו על ידי מצוות הפרשת חלה שסופם‬
‫להיכנס אליה‪.‬‬
‫במצוות החלה יש בשורה גם עבורנו‪ ,‬בדור קיבוץ גלויות‪ .‬מצווה זו נוהגת מדין תורה רק‬
‫לאחר שישובו כל הגלויות לארץ‪ .‬מתו ך הוודאות הגמורה שזו התורה נוהגת לעד ולעולמי‬
‫עולמים‪ ,‬הננו סמוכים ובטוחים שישובו כל הגלויות לארץ כדי שנזכה לקיים מצווה זו‬
‫כהלכתה מהתורה‪ .‬גם היום כאשר המצווה היא רק מדברי חז"ל אנחנו מצווים בה‪ ,‬כפי‬
‫הראוי לנו‪.‬‬
‫מהלכות הפרשת חלה‬
‫שכחתי להפריש חלה וכבר אפיתי את העיסה‪ ,‬מה לעשות עם התבנית והתנור שאפיתי‬
‫בהם?‬
‫אירועים‬
‫לדעת‬
‫חשוב‬
‫דף יומי ליל שבת שעתיים אחרי‬
‫התפילה‬
‫משנה ברורה ועין איה אחרי ותיקין‬
‫אצל עזרא שב ציון‬
‫לימוד קבוע בעין אי"ה על הסדר‬
‫מתקיים בשעה ‪ 80:32‬עד מנחה‬
‫גדולה ב‪ 83:85 -‬בבית המדרש‬
‫בשבת בבוקר במקביל לתפילת‬
‫הילדים מתקיים לימוד עם הרב‬
‫אלעזר‬
‫אמירת תהלים בכל שבת בשעה‬
‫‪ 00:11‬בביתנו‪ .‬נשמח בבואכן!‬
‫משפחת כהן!‬
‫שיעור נשים בשבת בשעה ‪80:32‬‬
‫עם הרב עמוס בנושא פרקי דוד‬
‫המלך בבית קסטנבאום!‬
‫לימוד החברותות חזר!!!‬
‫בימי א'‪-‬ד' בשעה ‪80:42-81:02‬‬
‫ת"ת אחה"צ בימי ב'‪,‬ד'‪,‬ה'‬
‫גנים‪+‬בנות א'‪85:45-80:85 -‬‬
‫תשובה‪:‬‬
‫בנות ב'‪-‬ג'‪80:85-80:22 -‬‬
‫לכתחילה יש להפריש חלה מהעיסה עצמה‪ ,‬אולם אם שכחו להפריש מהעיסה וכבר אפו‬
‫אותה אפשר להפריש לאחר האפייה מהמאפה שעדיין הוא מוגדר טבל ואסור בהנאה‪.‬‬
‫בנות ד'‪-‬ו'‪80:22-80:45 -‬‬
‫לאחר האפייה של עיסה כזו נבלע טעם הטבל הן בתבנית והן בתנור‪ ,‬ויש להכשיר אותם‪.‬‬
‫העצה הפשוטה ביותר‪:‬‬
‫כאשר מפרישים חלה מהמאפה ששכחו להפריש ממנו בזמן שהיה עיסה‪ ,‬יש לכלול גם את‬
‫הטעם הבלוע בתנור ובתבניות בכלל המאפה שמתקנים אותו‪.‬‬
‫לכתחילה יש לומר בתוך נוסח ההפרשה שאנחנו כוללים בתיקון את הטעם שנבלע תנור‬
‫ובתבניות‪.‬‬
‫כאשר מתקנים את הטעם הבלוע‪ ,‬ראוי שהתבנית והתנור יהיו סמוכים לדברי המאפה‬
‫שמתקנים אותם‪.‬‬
‫באותה צורה אפשר לתקן טעם בלוע על ידי הפרשת חלה מעיסה אחרת ולא מאותה עיסה‬
‫שהבליעה את טעם הטבל בכלים הללו‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫סיירת קשת‪...‬‬
‫הבנים של א'‪-‬ו' לומדים תורה מידי‬
‫יום בשעה ‪80:32‬עם ר' בן ציון‬
‫שיזגל בבית המדרש‬
‫יש גם הפתעות‬
‫משחקיה לבנים א‪-‬ו משחקי‬
‫חשיבה ופעילויות נוספות‬
‫יום חמישי כתות א‪-‬ג‪:‬‬
‫‪0::12-81:32‬‬
‫כיתות ד‪-‬ו‪03:11-03:11 :‬‬
‫במקלט של המרפאה‪.‬‬
‫מחכה לכם‪ ,‬עירן אסולין‬
‫בתנור ותבנית שאינם בני יומם‬
‫אם עברו ‪ 42‬שעות של התבנית והתנור לפני שתקנו אותם על ידי ההפרשה‪ ,‬הטעם הבלוע נהפך‬
‫לטעם פגום‪ ,‬נוצרה בעיה חדשה‪:‬‬
‫יש פוסקים שכתבו שאי אפשר לצרף טעם שבלוע בכלים והוא כבר פגום‪ ,‬לעיסה שאין טעמה‬
‫פגום כדי לתקן את הטעם הבלוע‪ .‬לכן יש להכשיר את הכלים‪.‬‬
‫יש פוסקים שכתבו שאין צורך לתקן טעם בלוע שנפגם‬
‫ויש פוסקים שכתבו שאפשר לתקן טעם פגום כמו טעם שאינו פגום‪.‬‬
‫שיעורים‬
‫שיעורים לציבור‬
‫בימות החול‪:‬‬
‫מה לעשות?‬
‫קשה להחמיר ולהכשיר בליבון שיהרוס את התבנית בה אפינו‪.‬‬
‫נראה לעשות שתי פעולות‪ .‬האחת‪ ,‬בכל אופן לתקן על ידי הפרשה‪ ,‬כמו אותם פוסקים שפסקו‬
‫שאפשר גם לתקן טעם פגום‪ .‬את ההפרשה יש לעשות כפי שכתבנו למעלה‪.‬‬
‫השניה‪ ,‬להכשיר על ידי שמכניסים את התבנית לתנור ומפעילים את התנור לחם הגבוה שלו‪.‬‬
‫זו צורת הכשרה לכלים שלא יכולים לעמוד בליבון‪ ,‬כאשר יש תנאים מקילים כמו השאלה בה‬
‫עסקנו‪.‬‬
‫החידון לעילוי נשמת ילדי רויימי ניתאי אשר ואליה אורפז רויימי נשמתם עדן‬
‫פרס לזוכה‪ :‬קופון לצרכניה ע״ס ‪₪ 7‬‬
‫יום ג'‪ ,‬בשעה‪ – 5:12 :‬חינוך ילדים‬
‫עם הרב אלעזר בבית מדרש‬
‫יום ג'‪ ,‬בשעה‪ - 15:00 :‬נתיבות‬
‫שלום אצל חנה בן זכריה‬
‫יום ד'‪ ,‬בשעה‪ - 51:00 :‬אורות‬
‫התשובה עם הרב יעקב בבית‬
‫משפחת פיגנבויים‬
‫לילדי הגנים‬
‫מי הם המרגלים הטובים שלא חטאו?‬
‫בהצלחה‬
‫רונן בן מנשה‬
‫ושיהיה לבריאות!‬
‫צוות המרפאה‬
‫‪3‬‬
‫יום א' בשעה‪" – 5::9 :‬עקרת‬
‫הבית" ‪ -‬בענייני משפחה וחינוך‬
‫עם דבורה פיגנבויים בביתה‬
‫יום א'‪ ,‬בשעה‪ -51:00 :‬תנ"ך עם‬
‫הרב אלעזר בבית פולצ'ק‬
‫ה' אומר למשה "שלח לך" מדוע שלח לך? עיין רש"י במקום‪.‬‬
‫מי היו המרגלים תפקידם?‬
‫מה היה חטאם?‬
‫חשיבות ארץ ישראל מהיכן נלמד הבפרשה‪?.‬‬
‫מה היה עונשם של המרגלים שחטאו?‬
‫שימו לב לפרסומים!!!‬
‫יום ג’‪ ,‬בשעה‪- 50:00 :‬ליקוטי‬
‫מוהר”ן באולפן של שחר‬
‫שיעורי נשים בימות החול‪:‬‬
‫חידון לפרשת “שלח‪-‬לך”‬
‫זמני מרפאה‬
‫השבוע שוב יחולו שינויים בקבלת הרופא!‬
‫יום ב’‪ ,‬בשעה‪ - 50:12 :‬תנ”ך עם‬
‫חיים בן דוד‬
‫יום ד’‪ ,‬בשעה‪ - 50:12 :‬קיצור‬
‫שו”ע עם הרב יעקב‬
‫אלעזר נאה‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫ה‪-‬‬
‫יום א'‪ ,‬בשעה ‪" – 50:12‬הזהות‬
‫היהודית" עם ספי גלדצהלר‬
‫יום ו’‪ ,‬בשעה‪ -5::2 :‬סקירה על‬
‫פרשת השבוע עם דפנה בדש‬
‫בביתה‬
‫תורן אמבולנס‪:‬‬
‫במצב חירום יש להתקשר מיד למוקד ‪101‬‬
‫ואח"כ לירוחם‬
‫אמבולנס קשת יופעל ע"י מד"א‬
‫השבת פרשת שלח‪-‬לך תורן‪ :‬שרגא רוזנבלום‬
‫ממוצ"ש ועד שבת קרח תורן‪ :‬ירוחם קנטמן‬
‫תודות על ליל לימוד שבועות‬
‫תודה רבה לנעמי זיני על כל הארגון של ליל הלימוד של הגנים וא'‪-‬ו'‪ ,‬על היסודיות והביצוע‪.‬‬
‫תודה רבה לאורטל הקומונרית שהחליפה את נעמי ועשתה זאת בשמחה ובצורה נפלאה‪.‬‬
‫תודה רבה לדניאל בן זכריה על ההפעלה של הלימוד במהלך הלילה‪.‬‬
‫תודה רבה לכל המלמדים שהקדישו מזמנם‪.‬‬
‫תודה רבה למרב נאה על ארגון הלימוד לז'‪-‬ח' ולט'‪-‬י"ב בנות‪.‬‬
‫תודה רבה לאריאל דוד על ארגון הלימוד לז'‪-‬ח' בנים‪.‬‬
‫תודה רבה לדליה זנ"ד על ארגון הלימוד לט'‪-‬י"ב בנים‪.‬‬
‫תודה רבה לעזרא שב ציון על הלימוד לציבור‪.‬‬
‫תודה רבה לדפנה בדש על האכסניה של שיעור הנשים‪.‬‬
‫לקהילת קשת‬
‫הנפלאה!‬
‫תודה על‬
‫העזרה‪,‬‬
‫האהבה‪,‬‬
‫הדאגה‬
‫והאכפתיות‬
‫של כולם‪.‬‬
‫אוהבים‬
‫ומעריכים‬
‫מוריה ושאול ליאני‬
‫‪4‬‬
‫מזל טוב למשפחת‬
‫מינץ לחתונת‬
‫אחוה ואביתר‬
‫מזל טוב‬
‫למשפחות‬
‫בדיחי וקנטמן‬
‫לחתונת‬
‫צבי יהודה ויהלי‬
‫ברוכים הבאים לקשת‬
‫‪-‬גרים ביחידה של רוימי‪-‬‬
‫מכל הקשת‬
‫לשליווש המתוק שלנו!‬
‫מזל טוב ליום הולדתך ה‪!!!2..‬‬
‫מאחלים לך הרבה בריאות ושמחה‪.‬‬
‫אתה ילד מתוק ומקסים ואנו‬
‫אוהבות אותך מאוד מאוד‪...‬‬
‫ורד‪ ,‬סגולה‪ ,‬רעות‪ ,‬נעה ויעל‬
‫"הבית של יעל"‬
‫לכרמימוש המתוק שלנו!!‬
‫מזל טוב ליום הולדתך ה‪!!! 3 ...‬‬
‫מאחלים לך הרבה בריאות ושמחה‪.‬‬
‫אתה ילד מתוק ומקסים ואנו‬
‫אוהבות אותך מאוד מאוד‪...‬‬
‫ורד‪ ,‬סגולה‪ ,‬רעות‪ ,‬נעה ויעל‬
‫"הבית של יעל"‬
‫לוח מודעות‬
‫לכולם שלום‪.‬‬
‫המשחקיה יוצאת לפגרת קיץ עד לאחר החגים‪ ,‬זאת‬
‫לאור ההערכה שבמהלך הקיץ לא יהיו מספיק מנויים על‬
‫מנת להחזיק את המשחקיה‪.‬‬
‫המנויים לחודשים יוני ‪ -‬ספטמבר מוקפאים ולא יהיה‬
‫חיוב בתקציב‪.‬‬
‫לפני חידוש ההפעלה של המשחקיה מיד לאחר החגים‬
‫תבוא הודעה‪.‬‬
‫למי שיש הערות‪ ,‬הארות או בקשות נשמח שתפנה לחן‬
‫אוסדון‪.‬‬
‫נשים (או גברים) המעונינות לקיים פעילות לילדים‬
‫במהלך הקיץ ניתן להשתמש במבנה המשחקיה לטובת‬
‫הפעילות‪ .‬צרו קשר עם חן‪.‬‬
‫בברכת קיץ פורה ומהנה‬
‫חן אוסדון ‪ -‬אחראית משחקיה‬
‫וטליה קלנר‪.‬‬
‫לו"ז בנ"ע‪:‬‬
‫‪17:30‬מפקד מדריכות‬‫‪17:45‬מפקד‬‫פעולה סניפית‬‫סעודה שלישית משותפת‬‫כולן מגיעות עם המון‬
‫שמחה וטוב לבב!!‬
‫מצפות לבואכן !‬
‫אוהבות! צוותשע"גזר‪:-P‬‬
‫חניכות עז‬
‫מתוקות !‬
‫השבת עז ב‪03:31‬‬
‫בואו בשמחה ‪-‬‬
‫מצפות לכן‬
‫המדריכות‬
‫ענת – פירות קיץ‬
‫ביום רביעי הבא‪,‬כז' סיון‬
‫בשעות ‪, 00:11-03:71‬‬
‫אחזור בשמחה למכור פירות בקשת‪.‬‬
‫המכירה תיערך במקום הרגיל‪,‬‬
‫ליד גן החבלים‪,‬שליד מש' שמח‪.‬‬
‫ובאלו פירות אתחיל?‬
‫שזיף‪,‬נקטרינה וענבים (יתכן גם‬
‫אפרסק)‪.‬‬
‫נתראה‪,‬‬
‫ענת ‪5255522050‬‬
‫‪5‬‬
‫ההרשמה לקייטנה נסגרת ביום ראשון‬
‫הקרוב‪.‬‬
‫מהרו להירשם אצלי ובמועצה‪.‬‬
‫עד עכשיו נרשמו ‪ 52‬ילדים וזה אומר‬
‫שתהיה קייטנה (אחת לשני הגנים)‬
‫כל טוב‪ ,‬אורית גלדצהלר‪.‬‬
‫לתושבי קשת שלום‪,‬‬
‫שמי נעמי קסיר‪ ,‬אנו עוברים בקיץ הקרוב לקשת‪.‬‬
‫בעלי יעבוד בבקר ואני מעוניינת לטפל בתינוקות בביתי‬
‫אני בעלת ניסיון בתחום וברשותי ציוד רב‪.‬‬
‫אשמח לפתוח הרשמה לשנה הבאה‬
‫לגילאי ‪ '0‬חודשים עד שנה‬
‫ימים‪ :‬א'‪ -‬ה'‪ ,‬שעות‪0:11-07:31 :‬‬
‫לפרטים נוספים‪-‬‬
‫נעמי‪525-2128522 :‬‬
‫להמלצות‪-‬‬
‫טל משי‪520-7712722 :‬‬
‫בת שבע גולדברגר‪522-7750558 :‬‬
‫מיכל בראונר‪:520-0711222 :‬‬
‫חוג חרוזים‬
‫בנות בכיתה ב'‪-‬ד' מוזמנות‬
‫לחוג חרוזים עם מלכה פייס‪.‬‬
‫מתי? יום ה'‪ ,‬כ"ח סיון‪03:61-04:71 ,‬‬
‫איפה? בביתה‬
‫כמה? ‪ 71‬ש"ח‬
‫לפרטים והרשמה התקשרו‬
‫למלכה פייס ‪311‬‬
0