spørgeskema om seksualitet - Seksuelle overgreb mod mennesker

SPØRGESKEMA OM SEKSUALITET
Afleveres senest onsdag den 7. november i Annemettes bakke
Kære hjemmevejledere
Som I alle ved, går vi snart i gang med kompetenceudvikling på seksualitetsområdet. Før forløbet starter, er det vigtigt at finde ud af hvad vi allerede ved, og hvad vi måske er knapt så stærke til. Det vil gøre det muligt at målrette forløbet bedst muligt – til glæde for jer og for vores beboere. Spørgeskemaet handler derfor om de redskaber vi kan bruge i det daglige arbejde med
beboernes seksualitet – almindelig seksualitet, om Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik
og om Vejledning om seksualitet – uanset handicap.
I vil få feedback på besvarelserne til temadagen om seksualitet den 14. nov.
Spørgeskemaet kan udfyldes på skærmen eller på papir med kuglepen eller tusch.
Hvis du udfylder spørgeskemaet på skærmen: Klik i det ønskede felt for at sætte kryds. Klik
igen i feltet, hvis du vil fjerne krydset. Ved spørgsmål, hvor der skal skrives tekst, skal du
klikke i det lille lyseblå felt, før du skriver. Du kan også bruge tabulatortasten for at gå fra felt
til felt.
Hvis du udfylder spørgeskemaet på papir: Sæt kryds i feltet ved det valgte.
Ønsker du at ændre et svar på papir, sæt da en streg tværs igennem det forkerte felt og sæt
kryds i feltet ved det endelige valg.
Spørgeskemaet er anonymt.
På vegne af projektgruppen
Bitten Friis Jensen
Indledende spørgsmål
Alder
Antal ansættelsesår
0-2
3-5
mere end 5
1. Ser du det som en faglig opgave at forholde sig til og arbejde med beboernes seksualitet?
Ja
Nej
Ved ikke
2. Giver det mening for din faglige profil at vi arbejder målrettet med seksualitet?
Ja
Nej
Ved ikke
Almindelig seksualitet
3. Alle er født med en ubevidst seksualitet, der udvikles fra baby til pubertet. Hvor godt synes du at du
kender denne udvikling?
Rigtigt godt
Godt
Ikke særlig godt
Slet ikke
Ved ikke
4. Onani og seksuel leg er sunde og normale aktiviteter – også for vores beboere.
Kan du være accepterende og positivt neutral overfor onani og seksuel leg?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
1 af 7
SPØRGESKEMA OM SEKSUALITET
Afleveres senest onsdag den 7. november i Annemettes bakke
Almindelig seksualitet
Hvor god er du til at støtte beboeren/beboerne i disse aktiviteter?
Rigtig god
God
Dårlig
Meget dårlig
Ved ikke
Sjældent
Aldrig
Hvor ofte oplever eller hører du om onani og seksuel leg?
Dagligt
Ugentligt
Månedligt
5. Børn skal – også på det seksuelle område – lære nogle sociale spilleregler at kende. Hvor god er du
til lære beboerne dem?
Rigtig god
God
Dårlig
Meget dårlig
Ved ikke
6. Der kan opstå situationer, hvor vi – som professionelle – kan være i tvivl om, hvorvidt vi skal blande
os, eller om vi risikerer at forstyrre beboernes naturlige seksuelle udvikling.
Hvor ofte støder du på denne slags situationer?
Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Sjældent
Aldrig
Hvis du har svaret aldrig ovenfor – gå videre til spørgsmål 7.
Hvor godt føler du dig i stand til at håndtere disse situationer tilfredsstillende for beboeren/beboerne?
Rigtigt godt
Godt
Ikke særlig godt
Slet ikke
Ved ikke
7. Vores beboere leger – som de fleste andre børn – sexlege med sig selv og hinanden. Legen kan være
forsvarlig og i orden eller falde uden for normalområdet. Hvor god er du til at skelne mellem normalt
og unormalt?
Rigtig god
God
Dårlig
Meget dårlig
Ved ikke
8. På et tidspunkt begynder beboerne – som andre unge – at blive mere bevidste om seksuelle stimuli
og seksuel lyst. De vil på et eller andet tidspunkt få lyst til at eksperimentere med deres seksuelle lyst
sammen med en partner.
Synes du at du kan støtte beboeren i denne udvikling?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
2 af 7
SPØRGESKEMA OM SEKSUALITET
Afleveres senest onsdag den 7. november i Annemettes bakke
Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik
9. Som kontaktperson skal du støtte og vejlede om seksualitet. Det skal foregå med respekt og omtanke
for beboernes følelser og grænser. Kan du det?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
10. Oplever du personlige barrierer i kommunikationen og arbejdet med beboerne om seksualitet?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
Uddyb gerne hvilke:
11. Oplever du barrierer hos beboerne i kommunikationen og arbejdet om deres seksualitet?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
Uddyb gerne hvilke:
12. Beboerne kan have en udadrettet seksuel adfærd. Denne kan være upassende, skadelig, ulovlig eller
anstødelig. Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik beskriver de muligheder du som medarbejder
har i sådanne situationer.
Hvor godt kender du disse muligheder?
Rigtig godt
Godt
Dårligt
Meget dårligt
Ved ikke
13. Vores beboere har større risiko end andre for at blive udsat for seksuelle krænkelser. Hvis vi får mistanke om eller kendskab til sådanne skal vi handle på det. Hvor godt kender du disse muligheder?
Ved du hvordan du skal forholde dig i disse situationer?
Rigtig godt
Godt
Dårligt
Meget dårligt
Ved ikke
Synes du at dit arbejde er med til at forebygge, at beboerne bliver udsat for seksuelle krænkelser
eller selv bliver krænkere?
I høj grad
I nogen grad
Ikke ret meget
Slet ikke
Ved ikke
Meget dårligt
Ved ikke
14. Hvordan synes du generelt det seksuelle miljø for beboerne er?
Rigtig godt
Godt
Dårligt
3 af 7
SPØRGESKEMA OM SEKSUALITET
Afleveres senest onsdag den 7. november i Annemettes bakke
Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik
15. Hvordan er beboernes mulighed for at møde ligesindede kærester og venner?
Rigtig god
God
Dårlig
Meget dårlig
Ved ikke
16. Oplever du personlige barrierer når du taler med de pårørende om beboernes seksualitet?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
Uddyb gerne hvilke:
17. Oplever du barrierer hos de pårørende når I taler om beboernes seksualitet?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
Uddyb gerne hvilke:
18. Oplever du personlige barrierer når du taler med dine kollegaer om beboernes seksualitet?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
Uddyb gerne hvilke:
19. Oplever du barrierer hos dine kollegaer når I taler om beboernes seksualitet?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
Uddyb gerne hvilke:
4 af 7
SPØRGESKEMA OM SEKSUALITET
Afleveres senest onsdag den 7. november i Annemettes bakke
Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik
20. For at kunne støtte og hjælpe beboerne i deres seksualitet har vi brug for at kunne afdække deres
seksuelle status og udvikling.
Hvor god synes du at du er til det?
Rigtig god
God
Dårlig
Meget dårlig
Ved ikke
21. Får du fortalt dine kollegaer om problemer med at håndtere beboernes seksualitet?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
22. Får du drøftet etiske dilemmaer i forhold til seksualitet med dine kollegaer?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
23. Får du drøftet retslige problemstillinger omkring beboernes seksualitet med dine kollegaer?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
24. Oplever du personlige barrierer når du taler med din nærmeste leder om beboernes seksualitet?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
Uddyb gerne hvilke:
25. Oplever du barrierer hos din nærmeste leder når I taler om beboernes seksualitet?
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
Ved ikke
Uddyb gerne hvilke:
26. For at kunne forhindre uønskede graviditeter og kønssygdomme skal vi tale med beboerne om prævention.
Hvor god synes du at du er til det?
Rigtig god
God
Dårlig
Meget dårlig
Ved ikke
27. Hvor ofte bruger du Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik i dit arbejde?
Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Sjældent
Aldrig
5 af 7
SPØRGESKEMA OM SEKSUALITET
Afleveres senest onsdag den 7. november i Annemettes bakke
Vejledning om seksualitet – uanset handicap
28. Der kan ydes støtte og hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan bl.a.
være i form af seksualvejledning, seksualoplæring eller hjælp til at håndtere problemer af psykisk karakter eller som følger af medicin.
Hvor godt synes du, at du kender de hjælpemuligheder, vi kan tilbyde vores beboerne?
Jeg kender…
Alle
Mange
Få
Ingen
Ved ikke
29. Nogle af vores beboere har vanskeligt ved verbalt at udtrykke deres ønsker, følelser og behov. Vejledningen har anvisninger til hvordan dette håndteres så både hjælpepersonen og beboerens retssikkerhed sikres.
Hvor godt synes du, at du kender disse anvisninger?
Rigtigt godt
Godt
Ikke særlig godt
Slet ikke
Ved ikke
30. Det er ikke altid beboerne har lyst til at få hjælp og støtte til deres seksualitet af den/de hjælpeperson/personer, som vedkommende er i tæt kontakt med i det daglige. I nogle situationer kan der
hentes hjælp og støtte udefra (det kan være f.eks. seksualvejledere og sexologer og psykologer), i
andre situationer kan en anden medarbejder fra Edelsvej tage over.
Hvor godt synes du at du kender til vejledningens forslag til at håndtere denne slags situationer?
Rigtigt godt
Godt
Ikke særlig godt
Slet ikke
Ved ikke
Sjældent
Aldrig
Hvor ofte støder du på denne slags situationer?
Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Hvis du har svaret aldrig ovenfor – gå videre til spørgsmål 31
Hvor godt føler du dig i stand til at håndtere disse situationer tilfredsstillende for beboeren?
Rigtigt godt
Godt
Ikke særlig godt
Slet ikke
Ved ikke
31. Beboerne skal være indforståede med og give samtykke til den støtte og hjælp du giver.
Hvor godt synes du at du kender de retslige rammer for arbejdet med beboernes seksualitet?
Rigtigt godt
Godt
Ikke særlig godt
Slet ikke
Ved ikke
32. Hvor ofte bruger du Vejledning om seksualitet – uanset handicap i dit arbejde?
Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Sjældent
Aldrig
6 af 7
SPØRGESKEMA OM SEKSUALITET
Afleveres senest onsdag den 7. november i Annemettes bakke
Uddybende spørgsmål
33. Hvad vil jeg gerne lære mere om:
34. Hvad vil jeg blive bedre til:
35. Hvis du har andre kommentarer og/eller synes der er problemstillinger, der ikke er blevet dækket tilstrækkeligt i de øvrige spørgsmål, kan du beskrive dem her.
7 af 7