Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg

Förslag till detaljplan för fastigheten
Lektionen 33 m fl i Edsberg
Planbeskrivning
Granskningshandling 2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
Planbeskrivning
Syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny
bostadsbebyggelse, ca 60-65 lägenheter.
Planhandlingar
•
Plankarta med bestämmelser
•Beskrivning
Därutöver finns en behovsbedömning upprättad.
Annat planeringsunderlag
Planområdet
Planområdet ligger inom kommundelen Edsberg.
inom fastigheterna Lektionen 33 och Edsberg
10:8. Lektionen 33 utgörs av en gräsbevuxen
grönyta som i gällande plan har en byggrätt för
kontor. Planområdet gränsar i söder till Rudbecks
väg, och i öster till radhusbebyggelsen utmed
Murkelvägen. Norr om planområdet ligger
Sollentuna Energis anläggning bestående av
värmekraftverk, ställverk, transformatorstation
och kopplingsstation. Väster om planområdet finns
ett mindre verksamhetsområdet. Planområdet
omfattar ca 0,6 ha.
•
PM Dagvatten, 2014-03-25
•
PM Geoteknik, rev. 2015-04-24
Markägoförhållanden
•
Trafikbullerutredning, rev 2015-06-25
• Externbuller ställverk, rev 2015-06-25
Fastigheten Lektionen 33 ägs av Lektionen 33 AB
och Edsberg 10:8 ägs av Sollentuna kommun.
•
Riskbedömning, 2014-03-06
• PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun, 2013-09-25
• Bilaga Solstudier, 2015-06-25
Bakgrund och beslut
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott
beslutade den 22 januari 2013 (§ 8/2013) att
detaljplanen för kontor ska ändras för att istället
möjliggöra nya bostäder.
Dessutom finns fastighetsförteckning, samt
gällande planer i sin helhet tillgängliga.
Planområdets ungefärliga läge markerat med svart ring.
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
2
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
Miljöbedömning
Bedömning av behov av miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivning. Inför att förslag
till detaljplan upprättas ska en bedömning göras
om planen kommer att medföra en betydande
miljöpåverkan (EG-direktiv 2001/42, införlivad
i svensk lag 2005-07-01). Behovsbedömningen
sker utifrån bedömningskriterierna i Bilaga 4 till
förordningen om MKB: 1998:905.
Planförslaget bedöms inte ge upphov till
en betydande miljöpåverkan vilket medför
att en miljöbedömning med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)
inte
behöver upprättas.
Motiven till ställningstagandet är:
• Planförslaget innebär att ca 60-65 nya
lägenheter kan uppförs, vilket bedöms
positivt ur en
hållbarhetssynpunkt då
området i stort redan är exploaterat och
många befintliga funktioner kan samnyttjas.
• Den nya bebyggelsen kommer inte att
påverka recipienten Edsviken negativt.
• Sammantaget bedöms planförslaget bidrar
till en långsiktigt hållbar utveckling av
området.
Gällande planer
Översiktsplan
I kommunens översiktplan från 2012-12-12
anges att Edsberg är en kommundel med
stora kvaliteter med varierande hushöjder och
byggnadstyper och att naturen är en viktig
del i upplevelsen av kommundelens miljöer.
Planområdet ligger på gränsen till område med
villastadskaraktär . För dessa områden anger
översiktsplanen att öppenhet och grönska ska
bevaras. Översiktsplanen argumenterar därför
att förtätning ska ske på ett ballanserat sätt med
en avvägning mellan ny bebyggelse och grönska.
Sammantaget gör kommunen bedömningen att
det inom planområdet lämpar sig att uppföra ny
bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus i
samband med att kraftledningen markförläggs.
Den nya bebyggelsen kommer att fungera som
en skärm mellan befintlig radhusbebyggelse och
verksamhetsområdet och bidra till fler bostäder
och ett mer varierat bostadsutbud och i området
kring Edsberg.
RUFS 2010
I regionplanen pekas området ut som en del av
den regionalakärna kring Kista i Stockholms
kommun med hög regional tillgänglighet med
utvecklingspotential.
Detaljplaner
Planområdet
omfattas
av
detaljplan
Västra kvarnskogen och kvarndammsvägen
D-066-13, laga kraft 1994-11-22. Nuvarande
markanvändningen för området är kontor
eller lätt industri. Inom planområdet får en
byggnad uppföras till +30 meter över nollplanet
vilket motsvarar en ca 9 meter hög byggnad,
dvs ca 3 våningar. Största bruttoarea anges 2 000
kvm.
Mindre delar av planområdet omfattas även av
detaljplan B0163-129, laga kraft 1963-10-15 och
detaljplan B0163-178, laga kraft 1971-10-28.
Nuvarande markanvändning i dessa planer är
gata och park respektive gata.
Området ligger även utmed en kraftledning som
avses att markförläggas. Översiktplanen anger
att området utmed Rudbecks väg därför kan bli
aktuellt för ny bebyggelse.
Gällande plan från 1994-11-22
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
3
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
Förutsättningar
Natur
Planområdet består av öppen gräsbevuxen mark.
Marken sluttar svagt mot sydväst. I planområdets
östra och södra del finns två träddungar med
lövträd som enligt gällande plan ska bevaras på
grund av sina naturvärden.
Geotekniska förhållanden
Marken inom och i anslutning till den del av
planområdet som föreslås för bebyggelse utgörs
huvudsakligen av sandig lera med inslag av
tunna sand- och siltskikt. Ovanpå leran ligger ett
0,4 meter tjockt lager mulljord. Fyllning med
ringa mäktighet förekommer. Leran är med
undantag för ett parti i sydväst fast - torrskorpefast.
I sydväst följs 3-3,5 m torrskorpa av lös lera med
1-2 m tjocklek. Lerans skjuvhållfasthet har som
lägst registrerats till 10 kPa. Leran vilar på en
lerig sand på berg och i planområdets södra del
nås berget bara 0,5-1 meter under mark. I övriga
delar nås berg, block eller sten på nivåerna
+13,5-17,5 vilket motsvarar 4-8 meter under
mark.
Området domineras av relativt fasta och ej
grundvattenkänsliga jordar. Sättningskänslig lera
finns inom den västra delen av området. I denna del
förekommer även ej grundvattenkänsliga jordar
ner till nivån + 18, 0 det vill säga under uppmätta
grundvattennivåer och över den angivna lägsta
dräneringsnivån. I omkringliggande områden
tyder jordskorpan på att lösa sättningskänsliga
jordar främst finns västerut längs Rudbecks väg.
Då inströmning av grundvatten till detta område
främst sker via fastmarksområden i söder, öster
och norr bedöms risken för grundvattenpåverkan
som ringa. Sättningar kan dock förekomma om
marken i sydväst utsätts för belastning i form av
fyllning eller byggnad.
Markförhållandena bedöms inte utgöra någon
risk för skred.
Radon
Markradon är mycket vanligt i Sollentuna
och höga halter förekommer i rullstensåsen
och i bergarterna yngre granit och gnejsgranit.
Mätningar har dock visat att höga radonhalter
är vanligt förekommande även utanför dessa
områden. Hela kommunen är därför att betrakta
som högriskområde för radon och hänsyn till
detta behöver tas vid planering och byggnation.
Radongashalter över 200 Bq/m3 luft i bostäder
och lokaler för allmänna ändamål samt över
400 Bq/m3 i arbetslokaler, utgör olägenhet för
människors hälsa. Vid ny- och ombyggnation får
årsmedelvärdet av den joniserande strålningen
från radongas inte överstiga dessa värden.
Ny bebyggelse bör därför uppföras på ett
radonsäkert sätt.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Området tillhör Edsviken avrinningsområde. 2010
beslutade Vattenmyndigheten om miljökvalitetsnormer
för
Edsviken.
Vattenkvaliteten
i Edsviken har 2013 klassats till dålig ekologisk
status. För Edsviken gäller att vattenkvaliteten
ska uppnå ”god ekologisk status” år 2021.
Miljökvalitetsnormen vad gäller kemisk status är
att god kemisk status ska uppnås till 2015 med ett
undantag för tributyltennföreningar till 2021.
Målsättningen för Edsviken är att vid om- och
nybyggnation inom tillrinningsområdet ska
åtgärder vidtas som säkerställer att dagvattnet
som släpps ut är renare än idag. För att klara
miljökvalitetsnormen om ”god ekologisk status”
för Edsviken krävs att andelen övergödande
ämnen framför allt fosfor halveras. Kommunen
arbetar även med åtgärder för bättre rening i det
befintliga dagvattensystemet.
Dagvattnet ska omhändertas lokalt inom området
för att kommunens uppsatta reningsmål för
recipienten Edsviken ska kunna uppfyllas.
Områdets dagvatten ska infiltreras och fördröjas
inom kvartersmark.
Dagvatten
Eftersom marken huvudsakligen består av
ogenomsläppliga jordarter bedöms infiltrationen
av dagvatten vara mycket begränsad.
I planområdets västra del finns ett dike.
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
4
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
Grundvatten
Kollektivtrafik
Inom planområdet har grundvattenytan mätts till
en nivå på +18,8 (RH2000) i den västra delen
och +21,0 i den västra, vilket motsvarar ett djup
på ca 1-3 meter under mark.
Närmaste busshållplats är belägen ca 100 m från
planområdet utmed Danderydsvägen. Närmaste
pendelstågstation ligger i Häggvik ca 3 km från
planområdet.
Klimatanpassning och översvämningsrisk
Störningar och risker
Berört planområde bedöms inte påverkas
av någon översvämningsrisk. Kommunens
klimatarbete utgår från ett antagande om
en tvågradig global temperaturökning med
ändrade nederbördsmönster vilket bland annat
innebär perioder med mer intensiv nederbörd
och kraftigare regn. Översiktsplanens riktlinjer
för bebyggelseutveckling m.m. bygger på en
riskbedömning med utgångspunkt från regionala
klimatscenarier. Den enda bebyggelse som enligt
kommunens översiktplan bedöms ligga kritiskt
till för översvämning finns kring Norrviken
samt ett fåtal byggnader och allmänna gator
vid Edsviken. Översvämningsriskerna ska
beaktas vid byggnation under nivån + 2,5 meter
över havsytan samt invid övriga vattendrag i
kommunen.
Kulturmiljö, fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom eller i
anslutning till planområdet.
Bebyggelse
Inga byggnader finns inom planområdet.
Service, kollektivtrafik
Vid Edsbergs centrum ca 700 m från planområdet
finns vårdcentral, apotek, matvaruaffär m m.
Gator och trafik
Planområdet ligger i anslutning till Rudbecks
väg.
Gång- och cykel
Gång- och cykelstråk passerar söder och väster
om planområdet. Sollentuna Energi använder
denna för angöring till ställverket.
Farligt gods
Inom ca 60 meter från planområdet ligger
Danderydsvägen, väg 262, som är en sekundär
transportled för farligt gods.
Värme- och elkraftsanläggning
Planområdet angränsar i nordost till en anläggning
bestående
av
värmekraftverk,
ställverk,
transformatorstation
och
kopplingsstation.
Befintlig anläggning är idag utformad och försedd
med vissa åtgärder för att minimera påverkan på
omgivningen vid en eventuell olycka.
Kraftledningar
Vattenfall har idag en 70 kV luftledning söder
om planområdet. Från denna går en markförlagd
anslutningsledning, även den 70 kV, genom
planområdet fram till befintligt ställverk. Genom
planområdet har även Sollentuna Energi en
markförlagd ledning för lokalnätet. Vattenfall har
för avsikt att gräva ner luftledningen och har sökt
konssetion för att öka spänningen till 220 kV.
Vid nybyggnation av bostäder intill kraftledningar
i Sollentuna används riktvärdet 0,4 mikrotesla.
Luft
Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10)
(dygnsmedelvärde) innehålls inom planområdet.
Buller
Planområdet är påverkas av trafikbuller från
Danderydsvägen, väg 262, som trafikeras av ca
27 000 fordon/dygn enligt trafiksiffror från april
2013. Externt industribuller kan förekomma från
ställverket.
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
5
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
Markföroreningar
En markundersökning med syfte att undersöka
eventuella föroreningars sammansättning och
koncentration i jord samt ge rekommendationer
om eventuella kompletterande undersökningar
och åtgärder har genomförts inom planområdet.
Den utförda provtagningen visar generellt på
halter av metaller och organiska ämnen i jord
understigande Naturvårdsverkets generella
riktvärde
för
Känslig
Markanvändning
(KM). Markundersökningen har indikerat
förekomst av kobolt och arsenik som
överstiger
Naturvårdsverkets
generella
riktvärden för Känslig Markanvändning (KM).
Vid påträffande av material som kan antas
innehålla hälso- och miljöfarliga material
ska anmälan ske till kommunens miljö- och
hälsoskyddskontor.
Bebyggelseförslag
Planförslaget innebär att en byggnad med ca
65 lägenheter kan uppföras inom planområdet.
Utgångspunkten vid placeringen och utformning
av byggnaden inom fastigheten är att minimera
den tid då omkringliggande småhusbebyggelse
påverkas av skuggor samt att skapa möjlighet till
en tyst och ljus bostadsgård. Det norra vinkeldelen
får uppföras i fyra våningar plus en indragen
våning. Närmast radhusbebyggelsen trappas
den norra vinkeldelen ned en våning. Den södra
delen får endast uppföras i fyra våningar. För den
högre byggnadsdelen regleras nockhöjden till
+ 39,0 meter över nollplanet och för de indragna
terrasserna till + 35.0 meter över nollplanet. För
de lägre byggnadsdelarna regleras nockhöjden till
+ 36,0 meter över nollplanet.
Delar av befintliga träddungar kommer att tas
bort. Kommunekologen bedömmer naturvärdet
hos dessa som ringa. En vegetationsskärm
föreslås planteras mellan den nya bebyggelsen
och småhusbebyggelsen.
Gestaltning.
Byggnaderna förelås få en fasad av betong i en ljus
kulör och de indragna våningarna och fasaderna
Situationsplan
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
6
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
Axiometri över ny bebyggelse sett från väster
förs ned till fast botten, alternativt på plintar inom
områden med begränsat jorddjup. Källargolv
utformas som golv på mark och utföras radonsäkert.
Byggnaderna ska förses med dränering. För att
undvika permanent grundvattensänkning ska det
blivande källargolvet enligt PM Geoteknik inte
läggas lägre än nivån + 19,0 och dräneringen får
inte utföras under nivå +18,5. I förslaget planeras
källargolvet till nivån + 19,5 meter över nollplanet.
En möjlig åtgärd för att helt kompensera för den
grundvattenpåverkan som dräneringen inom
aktuellt område eventuellt medgör skulle kunna
vara att infiltrera dagvattnet inom det nordvästra
hörnet av området vid det dike där löper
längs med befintlig gc-väg. Detta bör studeras
särskilt i samband med detaljprojekteringen av
byggnaderna och kulverteringen av befintligt
dike.
Axiometri över ny bebyggelse sedd från söder
vid balkongerna kläs i trä. För att ge varje hus
en egen identitet föreslås entréer/entrépartier få
en avvikande kulör alternativt inslag av tegel.
Balkonger och den indragna våningen föreslås
få räcken av metall.
Gestaltningen av byggnaderna regleras genom en
planbestämmelse som innebär att entrépartierna
och de indragna våningarna ska utformas i en
egen gestaltning jämfört med övriga huset.
Fasader ska utformas i puts, utan synliga skarvar,
tegel, trä, skivmaterial eller betong där skarvarna
är gestaltade på ett medvetet sätt.
Utformningen av marken mellan byggnader,
gårdsytor och anslutningen till gatumark, växter
och belysning behöver särskilt studeras.
Grundläggning
Principsektion över kvartersgatan
Gator, trafik och parkering
Kvartersgata
Den befintliga gång- och cykelvägen i
planområdets nordvästra del byggs om till
kvartersgata. En sektion för kvartergatan
redovisas ovan. För att säkerställa Sollentuna
Energis tillträde till ställverket föreslås att en
gemensamhetsanläggning skapas. Området
för kvartersgatan har därför försetts med ett (g,
gemensamhetsanläggning) på plankartan.
Ombyggnaden innebär att gång- och cykelvägen
flyttas norrut. För att säkerställa denna föreslås
området närmast fastigheten Lektionen 1 få en
ändrad använding från kvartersmark (K) till
allmän plats (GC-VÄG).
Bostadshusen behöver anläggas med pålar som
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
7
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
Gång- och cykel
Befintlig gång- och cykelväg söder om
planområdet ansluter Rudbecks väg i höjd med
föreslaget miljöhus. Denna har justerats i läge
för att säkerställa en bättre trafiksäkerhet. Se bild
nedan.
Angöring
Den nya bebyggelsen angörs från Rudbecks väg.
Infarten till garaget sker från den nuvarande gångoch cykelvägen som byggs om till kvartersgata.
Även den bakomliggande parkeringen närmast
ställverket angörs via kvartersgatan.
Parkering
Parkeringen för de nya bostäderna placeras
i garage (44 st) under byggnaderna samt på
gården (21 st) närmast ställverket. Totalt
föreslås 65 st parkeringsplatser, vilket innebär ett
parkeringstal på 1 parkeringsplats per lägenhet.
Denna parkeringslösning ger möjlighet till en
något upphöjd privat innergård med uteplatser
och andra gemensamma ytor för de boende.
Från gården når man även byggnadernas
huvudentréer. Parkeringen i bakkant på området
ger en avskärmningszon mot ställverket.
Staketet mot ställverket förses med grönska
och mellan parkeringsfickorna lämnas ytor
som planteras vilket ger en ombonade effekt.
Handikappsparkering kan anordnas både i
garaget eller på gården.
Cykelparkeringar föreslås vid entréer och
i garaget. Antalet cykelparkeringsplatser i
förslaget uppgår till ca 130 stycken.
Tillgänglighet
Den nya bostadsbebyggelsen kommer att
anpassas för personer med nedsatt rörelseeller
orienteringsförmåga
eller
andra
funktionsnedsättningar i enlighet med tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler,
BBR.
Trygghet och brottsförebyggande
bort, genom att t ex undanskymda platser och
siktskymmande vegetationen undviks.
Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
I anslutning till planområdet finns utbyggd
infrastruktur i form av bl.a. VA-ledningar och
spillvattenledningar.
Dagvatten
Hantering av dagvatten föreslås ske genom
fördröjning, fördelade på flera mindre magasin
över tomten, för att minska belastningen på
det kommunala dagvattennätet. Föreslagen
markanvändning med begränsad parkeringsyta
bedöms inte medföra behov av ytterligare rening
av dagvattnet under förutsättning att material
såsom oskyddade ytor av koppar och zink inte
används som takbeläggning etc. Parkeringen bör
utformas med en lutning så att dagvattnet kan
infiltreras inom planområdet.
Drän- och dagvatten från garageinfarten kommer att
behöva pumpas eftersom källarplanet ligger strax
över grundvattenytan. Vid översvämningsrisk
kan drän- och dagvatten från garageinfarten
kunna släppas direkt till dagvattenservis förutsatt
att den finns på tillräckligt djup. Detta får
utredas vidare i kommande detaljprojektering.
Befintligt dike föreslås flyttas närmare den
planerade kvartersgatan och kulverteras då det
befintliga diket kommer att hamna under planerad
bebyggelse.
Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial
förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra
miljögifter.
El och Tele
Den nya bebyggelsen ansluts till befintliga
ledningar för el och tele.
Fjärrvärme
Den nya bebyggelsen ansluts till fjärrvärmenätet.
Otrygghet ska så långt som möjligt byggas
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
8
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
Kraftledningar
Föreslagen bebyggelse innebär att Vattenfalls
befintliga ledning som idag går genom området
behöver flyttas. Då Vattenfall har planer på att
bytas ut dessa pågår samtal om att detta kan
samordnas och genomföras i samband med att
området byggs ut med nya bostäder. Nytt läge
för kraftledningen föreslås i eller i anslutning till
den föreslagna kvartersgatan. För att säkerställa
detta har området för kvartersgatan försetts
med ett (u, ledningsområde) på plankartan.
Sollentuna Energis ledningar kommer med
föreliggande förslag att kunna ligga kvar. Även
dessa ledningar har säkerställts med ett (u) i
plankartan.
Avfallshantering
I planområdets södra del föreslås ett miljöhus
placeras. Hämtning av avfall kan ske från
Rudbecks väg. Närmast miljöhuset i anslutning
till Rudbecks väg behöver befintlig vegetation
tas bort och marken hårdgöras för att säkerställa
åtkomst till miljöhuset. Denna bit mark är idag
planlagd som allmän plats/skydd.
Räddningstjänst
Den nya byggnaden följer rådande riktlinjer för
brand enligt Boverkets byggregler, BBR.
Konsekvenser
Buller
Trafikbuller
Planområdet är påverkat av trafikbuller från
Danderydsvägen, väg 262. Antalet fordon på
Danderydsvägen uppgår till ca 27 000 fordon/
dygn enligt trafiksiffror från april 2013.
Enligt utförda beräkningar, baserade på en
Trafikbullerkarta ekvivalent ljudnivå med skärmar
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
9
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
trafikprognos för Danderydsvägen fram till 2030,
kommer den södra delen av bostadshuset inte ha
ekvivalenta nivåer vid fasad som överskrider 55
dBA. Vid den västra och norra fasaden utsätts
i vissa partier för nivåer över 55 dBA. För
dessa delar föreslås planlösningar så att minst
hälften av boningsrummen i dessa lägenheter får
tillgång till ljuddämpad sida med vissa skärmar.
Maxnivåerna är som högst beräknade till 65
dBA två meter ovan mark.
För att skapa möjlighet till ljuddämpad vädring
behöver några gavelbalkonger som vetter mot
nordost eller nordväst förses med skärmar på
kortsidan samt halva långsidan.
Gällande riktvärden för trafikbuller som normalt
inte bör överskridas vid nybyggande av bostäder .
Utrymme
Ekvivalentnivå Maxnivå
Inomhus
Utomhus
- vid fasad
- på uteplats
30 dB(A)
55 dB(A)
För bedömning av bostädernas lämplighet och
möjligheten till eventuella avsteg från riktvärden
med hänsyn till trafikbuller ska ett stort antal
faktorer vägas in. Nedan anges några av de
vägledande principerna som enligt Boverket
bör gälla vid avsteg från riktvärdena enligt
Infrastrukturpropositionen.
• Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår
till 55 – 60 dBA, under förutsättning att
det går att åstadkomma en tyst sida (högst
45 dBA vid fasad) eller i varje fall en
ljuddämpad sida (45 – 50 dBA vid fasad).
Minst hälften av bostadsrummen, liksom
uteplats, bör vara vända mot tyst eller
ljuddämpad sida.
45 dB(A) (nattetid)
70dB(A)
Bullerkarta, externt industribuller från ställverksanläggningen
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
10
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
Industribuller
Bullerkällorna
vid
ställverksanläggningen
består av två ställverk som står placerade
i en byggnad som är delvis öppen samt ett
par ventilationsöppningar i fasad till en av
byggnaderna
Genomförda bullermätningar från ställverket
visar att gällande riktvärden för externt
industribuller kommer att klaras. Verksamheten
bedöms heller inte ge upphov till några
momentana ljudnivåer under natten som
överskrider 55 dBA vid bostäderna.
Naturvårdsverkets riktlinjer avseende industribuller vid bostäder framgår nedan:
Del av dygn
Klockslag
Riktvärde Leq
Dagtid
Kvällstid
Nattetid
07-18
18-22
22-07
55 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)
Momentana ljudnivåer nattetid för högst uppgår till
55 dB(A).
Risk
Enligt den riskbedömning som gjorts som
underlag för detaljplanen bedöms antalet
transporter med farligt gods (brandfarlig vätska)
vara mycket begränsat. Med anledning av det
begränsade antalet transporter samt avståndet
mellan vägen och planområdet bedöms
inte transporter med farligt gods utgöra en
begränsande faktor för detaljplanen.
Avståndet mellan kopplingsstationen och
närmaste föreslaget bostadshus är ca 25 meter.
Till övriga byggnader inom anläggningen är
avståndet ca 40 meter. Befintlig anläggning
är redan idag utformad och försedd med
vissa åtgärder för att minimera påverkan på
omgivningen vid en eventuell olycka.
Enligt genomförd riskbedömning bedöms inga
särskilda åtgärder behövas för detaljplanens
genomförande så länge avståndet om
25 meter mellan anläggningen och föreslagna
bostäder behålls. Inom 25 meter kan garage
och parkeringsplatser eller andra funktioner
där människor inte bedöms vistas stadigvarande
placeras.
Vattenfall har för avsikt att markförlägga sin
70 kVs ledning samt att byta ut ledningen som
går genom planområdet. Enligt Vattenfalls
tidplanen kommer detta att ske ungefär
samtidigt som de nya bostadshusen är tänkta
att uppförs. Detta arbete bör därför samordnas
med byggandet av bostadshusen. Den utbytta
ledningen kan placeras vid eller i den föreslagna
kvartersgatan. Ett skyddsavstånd på 5 meter
från bostadshusen erfordras. Även Sollentuna
Energis befintliga ledning kan komma att behöva
flyttas och dessa kan i så fall samlokaliseras.
Till Sollentuna Energis ledning krävs ett
skyddsavstånd på minst 2 meter från bostadshusen.
Solstudier
För planen har solstudier tagits fram för att
bedöma de föreslagna bostadshusens påverkan på
omkringliggande radhusbebyggelse. Dessa visar
att de närmaste radhusen under sommarhalvåret
kommer att bli berörda av skuggning från den
nya skolbyggnaden under kvällstid. Se bilder i
bilaga Solstudier.
Genomförandefrågor
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande
enligt 5 kap plan- och bygglagen (2010:900 PBL).
Tidplan:
juli-augusti 2015 Granskning
oktober 2015 Antagande
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats
inom planområdet. Kommunen är huvudman
för till planen angränsande allmän plats. Inom
kvartersmarken ansvarar fastighetsägaren för
genomförandet.
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
11
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
Genomförandetid
Administrativa frågor
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år,
räknat från det datum som ändringen vinner laga
kraft.
Ansvarsfördelning, ekonomi
Avtal
Ett särskilt avtal som reglerar kostnaderna för
planarbetet har träffats med fastighetsägaren till
Lektionen 33. Fullföljs avtalet ska således ingen
planavgift utgå enligt taxa.
Fastighetsbildnings- och
anläggningsförrättningar
Fastighetsägaren till Lektionen 33 svarar
för kostnader för fastighetsbildning och
anläggningsförrättningar inom kvartersmark.
Fastighetsrättsliga frågor
Ett område för den föreslagna kvartersgatan
föreslås genom fastighetsreglering avstyckas
från fastigheten Edsberg 10:8 och läggas
samman med fastigheten Lektionen 33. För att
säkerställa Sollentunas Energis angöring till
ställverket behöver en gemensamhetsanläggning
eller ett servitut bildas. Fastighetsbildning kan
ske efter ansökan till lantmäterimyndigheten i
Stockholms län.
Ledningsrätt/servitut
Område betecknat med u på planekartan ska
vara tillgängliga för allmänna underjordiska
ledningar. Innan ledningarna kan byggas ut ska
huvudmannen för ledningarna genom avtal eller
ansökan om ledningsrätt säkerställa rätten att
ha ledningar i u-området. Befintlig ledningsrätt
för Sollentuna Energis behöver justeras med
anledning av planen.
Gemensamhetsanläggningar
Respektive fastighetsägare ansvarar för att hos
Lantmäteriet ansöka om och bekosta erforderliga
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark
enligt anläggningslagen (AL) inom planområdet.
Tekniska frågor
Dagvatten
Dagvattnet inom planområdet ska i första hand
tas om hand genom infiltration. Där infiltration
inte är möjligt ska vattnet fördröjas innan det
leds till dagvattennätet. Fördröjning kan ske t ex
genom gröna tak eller fördröjningsmagasin. Där
halterna av föroreningar i dagvattnet bedöms
vara höga ska vattnet renas innan det infiltreras
eller avleds till recipienten. Vid utbyggnad av
dagvattenledningar ska de dimensioneras med
tanke på ökad nederbörd p g a ett varmare klimat.
Markerat område motsvarar 690
kvm vilket föreslås föras över
från fastigheten Edsberg 10:8 till
fastigheten Lektionen 33
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
12
Förslag till detaljplan för fastigheten Lektionen 33 m fl i Edsberg
Dagvattnet måste omhändertas lokalt inom
området eller fördröjas, dels för att inte
överbelasta ledningsnätet, dels för att inte
förorena recipienten.
Byggherren får inte genom val av
byggnadsmaterial förorena dagvattnet med
tungmetaller eller andra miljögifter.
Ledningar
Ledningar för vatten, avlopp, tele, fjärrvärme
m m finns i anslutning till planområdet.
Nedgrävning och flytt av starkströmsledningar
och uppförandet av bostadshusen bör samordnas.
Medverkande
Planhandlingarna har tagits fram av WSP
Stadsutveckling genom Tony Andersson.
Tony Andersson
Anders Hallmén
PlanarkitektPlaneringschef
2015-06-25
Dnr 2013/0362 KS.203
13