POPs - Naturvårdsverket

REGLER FÖR AVFALL
SOM INNEHÅLLER
LÅNGLIVADE ORGANISKA
FÖRORENINGAR (POPS)
Temadagar
5 & 7 december 2016
Axel Hullberg
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
1
Innehåll
• Långlivade organiska föroreningar (POPs)
• Bakgrund
– Stockholmskonventionen
• POPs-förordningen, nr 850/2004
– Avfallsförordningen (2011:927)
– Avfallshantering (artikel 7)
– Ämnen
• Studie destruktionskrav
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
2
Långlivade organiska föroreningar
(POPs)
• Ämnen med särskilt allvarliga hälso- och
miljöfarliga egenskaper (t.ex. cancer,
fortplantningsstörningar)
– Stabila, långlivade (svårnedbrytbara) och
bioackumulerbara → miljögifter
– Orsakar effekter under lång tid, hinner spridas
över stora områden
– Ansamlas i levande organismer, återfinns i högre
koncentration högre upp i näringskedjan
• Krävs internationella insatser för att stoppa
användning och spridning
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
3
Stockholmskonventionen
• Global miljö- och hälsoskyddskonvention, 179
länder
– Trädde i kraft 2004
• Omfattar produktion, användning, avfallshantering,
oavsiktligt bildning och miljöövervakning av POPs
– 26 ämnen
– Länderna ska utarbeta och genomföra nationella
genomförandeplaner för att begränsa eller helt få
bort utsläpp av POPs
– EU:s förordning nr 850/2004 genomför
konventionen inom EU (POPs-förordningen)
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
4
POPs-förordningen (EG) nr 850/2004
• Förbjuder eller begränsar tillverkning/användning
av POPs, bestämmelser oavsiktligt bildade ämnen,
avfallshantering och miljöövervakning
• EUs verktyg → gäller direkt i alla EU:s
medlemsländer
• 5 st bilagor
– Bilaga I: anger förbjudna ämnen
– Bilaga II: kan ange restriktioner av ämnen
– Bilaga III: ämnen som omfattas av utsläppsminskningsbestämmelser
– Bilaga IV och V: bestämmelser om avfallshantering
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
5
Avfallsförordningen (2011:927) och
POPs
Långlivade organiska föroreningar
• 33 § Bestämmelser om avfallshantering för avfall som består
av, innehåller eller har förorenats med vissa långlivade
organiska föroreningar finns i artikel 7 i förordning (EG) nr
850/2004
• 34 § Naturvårdsverket är behörig myndighet i enlighet med
artikel 7.4 och 7.5 i förordning (EG) nr 850/2004
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
6
Avfallshantering artikel 7.1-7.2, POPsförordningen (EG) nr 850/2004
• 7.1 ”Producenter och innehavare av avfall skall göra rimliga
ansträngningar för att, när så är möjligt, förhindra att avfallet
förorenas med ämnen som anges i bilaga IV.”
• 7.2 ”….avfall som består av, innehåller eller förorenats med
ämnen som anges i bilaga IV bortskaffas eller återvinnas utan
oskäligt dröjsmål, i enlighet med del 1 i bilaga V, på ett sätt
som garanterar att de långlivade organiska föroreningar
förstörs eller omvandlas på ett irreversibelt sätt så att
återstående avfall och utsläpp inte uppvisar långlivade
organiska föroreningars egenskaper.”
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
7
Avfallshantering artikel 7.2,
”irreversibel destruktion”
• Destruktionskravet inträder då innehållet av POPs i
ett avfall tangerar eller överskrider den s.k. low
POP nivån (LPCL)
• Angivet för respektive POP i bilaga IV till POPsförordningen
• Att klarlägga vad ”irreversibel destruktion” innebär
är en svår fråga. Kunskapen om godkända precisa
behandlingsmetoder är oklar.
• Vägledningar under Stockholm - och
Baselkonvention om miljömässigt säkert
omhändertagande för POPs-innehållande avfall
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
8
Koncentrationsgränser (LPCL) bilaga
IV
POP
Koncentrationsgräns
Hexaklorbutadien
100 mg/kg
PCN
10 mg/kg
SCCP
10 000 mg/kg
PBDE, HBCDD
1000 mg/kg
Dioxiner och furaner (PCDD/F)
15 µg/kg
Endosulfan, PFOS, DDT,
klordan, hexaklorcyklohexan
(inbegripet lindan), dieldrin,
endrin, heptaklor,
hexaklorbensen, klordekon,
aldrin, pentaklorbensen, mirex,
toxafen, hexabrombifenyl, PCB
50 mg/kg
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
9
Artikel 7.4b, POPs-förordningen (EG)
nr 850/2004
• Dispensmöjlighet om att (i undantagsfall) tillåta
bortskaffande av POPs-avfall på annat sätt än
enligt huvudregel i art 7.2 om ”irreversibel
destruktion”
• Förutsättningar, bl.a.
– gäller vissa avfallstyper, koncentrationsnivåerna
av POPs inte får överstiga det s.k. maximum
POP concentration limit (MPCL)
– innehavaren har visat att dekontaminering av
avfallet med avseende på POPs inte varit möjlig
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
10
LPCL
MPCL
Annex IV
Annex V
Konc. POPs
i avfallet
Ej POPs
avfall
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
POPs-avfall,
Irreversibel destr/
undantag art 7.4b
2016-12-19
11
POPs-avfall,
Irreversibel
destruktion
Studie destruktionskrav (prel.
idéstatus)
• Litteraturstudie
• Ge en klarare bild av för vilka POPs mer underlag
behövs gällande ”irreversibel destruktion”
• Genomgång och analys av slutsatser och
rekommendationer i bl.a. Basel- och
Stockholmskonventionens vägledningar
• Resultat 2017
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
12
Kortguide POPs
http://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-ochmiljogifter/Langlivade-organiskaforeningar/
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
13