Miljö- ekonomi- dagarna 2050

TEMADAGAR
FARLIGA ÄMNEN I
AVFALL
Elavfall
Stockholm
5 & 7 december
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
1
Avfall som utgörs av elektriska och
elektroniska produkter- lagstiftning
• WEEE-direktivet
2012/19/EU
• Förordning (2014:1075) om
producentansvar för
elutrustning
• NVs föreskrifter (2005:10)
om yrkesmässig
förbehandling och
återvinning av avfall som
utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
2
Förbehandling av
elavfall- kravet på
väderskydd
• Kravet på väderskydd för
lagring av elavfall ändras
(beslut dec 2016)
• Justering av kraven på
försiktighetsmått som bl.a.
möjliggör lagring av visst
elavfall utan väderskydd
• NV tar fram vägledning till
föreskrifterna
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
3
Krav på att
avlägsna vissa
komponenter från
elavfallet
• Bilaga 2 i NFS 2005:10
• Kravet har varit kopplat till
manuell demontering
• NV ser över om ändring
behövs i syfte att kunna
avlägsna vissa fraktioner
genom t.ex. fragmentering
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
4