temadagar farliga ämnen i avfall

TEMADAGAR
FARLIGA ÄMNEN I
AVFALL
RU – FASS
Stockholm
5 & 7 december
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
1
RU Förbättrad avfallsstatistik och
spårbarhetssystem
Regeringens avsikt med uppdraget:
• enklare att följa flöden och trender inom
avfallsområdet, inklusive import och export,
• bättre underlag för tillsyn,
• etappmålen om avfall ska kunna följas upp, samt
• bättre underlag och som komplement till den
nationella avfallsplanen.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
2
Slutsatser spårbarhetssystem
• bör omfatta farligt avfall (FA).
• finns i teorin, men inte i praktiken. Nationell överblick
saknas. Svårt att bedriva riktad tillsyn.
• dokumentationskrav redan på plats. Rapportering
behöver läggas till - centraliserat.
• verktyg för tillsynsmyndigheterna – men inte lösning
• Länsstyrelsernas nationella register över transportörer
mm ”AvfallsTransportKollen” underlag för
spårbarhetssystem.
• GRÖT bör även ingå (gräsöverskridande transporter)
• Sekretess viktigt.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
3
Slutsatser spårbarhetssystem forts.
I rapporteringen till digital lösning bör det, beroende på önskad
detaljeringsgrad, för varje transport av farligt avfall framgå:
• vilken/vilka avfallstyp/-er som ska transporteras/har
transporterats,
• hos vem det farliga avfallet uppkom,
• den mängd som ska transporteras/har transporterats,
• när transporten ska genomföras/har genomförts (datum),
• vem som utför/utfört transporten
• vart det farliga avfallet ska transporteras/har transporterats
• de metoder för återvinning eller bortskaffande som
använts/kommer att användas
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
4
Slutsatser avfallsstatistik
• Bättre statistik kräver standardiserad och ökad
rapportering om farligt och icke farligt avfall.
• Möjligheterna att få in statistik från C-verksamheter
behöver förbättras.
• Särskilda åtgärder kan behövas för vissa
avfallsströmmar
• Förebyggande av avfall kräver även andra slags
data än avfallsstatistik.
• Vissa uppgifter behöver kunna skyddas med
sekretess.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
5
Förslag spårbarhet farligt avfall
Central
digital
lösning
1. Uppgifter om farligt avfall
Verksamhetsutövare som
lämnar farligt
avfall för
borttransport
2. ID för transporten av farligt avfall
genereras
Transport-ID
Avfallstransportör
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
Uppgifter om farligt avfall
Transport-ID
6
Avfallsverksamhet
som tar
emot farligt
avfall
Förslag på vem som ska rapportera
statistik för avfall (icke-farligt)
• A-, B-, och C-verksamheter (ca 24 000 st)
• Årligt aggregerade uppgifter enligt bilaga 4
avfallsförordningen (2011:927)
• Förutsätter bemyndigande till Naturvårdsverket att
utfärda föreskrifter.
• Fortsatt behov av viss kompletterande aktiviteter
• Stegvis införande
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
7
Konsekvenser översiktligt
•
•
•
•
•
Ökad administrativ börda på verksamhetsutövare
Tydligare regler (mindre tolkningsutrymme)
Enklare snabbare rapportering för VU i förlängning
Bättre underlag för tillsyn
Ökad datakvalitet – bättre underlag för styrmedel
Kostnad:
• Ca 3 000-4 000 kr per verksamhet
• Utveckling av digitalt system ca 23-49 miljoner kr
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
8
Tack för uppmärksamheten!
Henrik Sandström
[email protected]
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
9