Miljö- ekonomi- dagarna 2050

TEMADAGAR
FARLIGA ÄMNEN I
AVFALL
Arbetet med att sanera
PCB i fastigheter och
anläggningar
Stockholm
5 & 7 december
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
1
DOLOR IN HENDRERIT
IN VULPATATE
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
2
Styrmedel och program
• 1998 – Byggsektorns kretsloppsråd antar frivilligt program för
inventering och sanering
• 2007 – ”PCB-förordningen” med tidsgränser för inventering
och sanering
• 2008 – 30 juni slutdatum för inventering
• 2014 – 30 juni slutdatum för sanering för byggnader som
uppförts 1956-1969
• 2016 - 30 juni slutdatum för sanering av industribyggnader,
byggnader som uppförts 1970-1973 och för massa som
använts inomhus
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
3
Uppföljning av sanering av fog- och
golvmassor
• Hur långt har arbetet kommit?
• Hur tillsynsmyndigheten hanterat fall där
sanering inte genomförts inom
tidsgränsen 30 juni 2014?
• Hur arbetet fungerat?
• Hur många fastigheter har sanerats?
• Hur mycket som kommer att återstår 30
juni 2016?
• Avgörande problem som påverkar
slutförandet och förslag på lösningar?
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-imiljoarbetet/vagledning/pcb/151027_%20NV_%20PCB-uppf%c3%b6ljning.pdf
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
4
Uppföljning av sanering av fog- och
golvmassor
• Inventeringsarbetet i princip klart. Men det finns ett
mörkertal och det återstår enstaka ominventeringar
• Kontroll på vilka fastigheter som berörs av sanering. Det
finns kapacitet att genomföra saneringar.
• 70-85% bedöms vara sanerat inom förordningens
tidsgränser.
• 20-50 ton PCB i fastigheter och anläggningar återstår att
sanera efter 30 juni 2016
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
5
Uppföljning av sanering av fog- och
golvmassor – utpekade problem
• Mörkertal – osäkerhet om man nått ut till alla berörda
fastigheter
• Vem är tillsynsmyndiget?
• Straff och sanktioner – vad gäller?
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2016-12-19
6