עלון שבועי - אור החיים

‫פיקח מי שלוקח‬
‫ּדַ ּבֵ ר ֶאל ּבְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל וְ יִ ְקחּו‬
‫רּומה ֵמ ֵאת ּכָ ל ִאיׁש‬
‫לִ י ְּת ָ‬
‫ֲא ֶׁשר יִ ּדְ בֶ ּנּו לִ ּבֹו ִּת ְקחּו‬
‫רּומ ִתי (שמות כה‪ ,‬ב)‪.‬‬
‫ֶאת ְּת ָ‬
‫התורה הקדושה מגדירה את הנתינה למשכן העדות‬
‫רּומה”‪ ,‬אע”פ שלכאורה‬
‫בלשון לקיחה‪“ ,‬וְ יִ ְקחּו לִ י ְּת ָ‬
‫היה יותר נכון לומר לשון “ויתנו”‪ ,‬אלא באה התורה‬
‫יׁשבֵ י‬
‫לֹואּה ֵּתבֵ ל וְ ְ‬
‫ללמדנו בכך יסוד גדול‪ -‬לה’ ָה ָארֶ ץ ְּומ ָ‬
‫בָ ּה (תהילים כד‪ ,‬א)‪ ,‬הכל שייך לה’ יתברך ולא שייך לתת‬
‫לו דבר‪ ,‬לִ י ַהּכֶ ֶסף וְ לִ י ַהּזָ ָהב נְ אֻ ם ה’ (חגי ב‪ ,‬ח)‪ ,‬האדם‬
‫שנותן‪-‬הוא בעצם הלוקח האמיתי!‬
‫רּומה”‪ -‬וְ יַ ְפרְ ׁשּון ֳקדָ ַמי‬
‫התרגום מפרש “וְ יִ ְקחּו לִ י ְּת ָ‬
‫(יפרישו לפני)‪ ,‬התרומה היא אינה נתינה שנותן האדם‬
‫לה’ יתברך אלא הפרשה שמפריש מכספו ושם בצד‬
‫וכדרך שמפריש ממשכורתו החודשית לגמלאות‬
‫ולביטוחים‪ ,‬האדם לא נותן כלום מעצמו‪ ,‬ההפרשה‬
‫הזו היא כולה שלו‪ ,‬זה מה שנשאר איתו לעד ולעולמי‬
‫עולמים‪ ,‬לנצח נצחים‪ .‬צריכים אנו להשריש זאת‬
‫בליבנו ולקבוע בנפשנו שהנתינה שנותנים זו לא נתינה‬
‫אלא לקיחה‪ ,‬לקיחה נצחית שתישאר עם האדם לעד‪.‬‬
‫כל שאר הקניינים שקונה האדם בזה העולם הינם‬
‫קניינים חולפים ועוברים‪ ,‬מה שלוקח איתו האדם‬
‫באמת אלו התרומות והצדקות שנתן‪ ,‬המצוות‬
‫המעשים הטובים והחסדים שעשה‪ ,‬ולימוד התורה‬
‫שלמד‪ ,‬וכפי ששנינו באבות (פ”ו מ”ט) בשעת פטירתו‬
‫של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא‬
‫אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים‬
‫בלבד‪ ,‬שנאמר (משלי ו‪ ,‬כב) ּבְ ִה ְת ַהּלֶ כְ ָך ַּתנְ ֶחה א ָֹתְך‬
‫יצֹות ִהיא ְת ִׂש ֶיחָך‪.‬‬
‫ּבְ ָׁשכְ ּבְ ָך ִּת ְׁשמֹר ָעלֶ יָך וַ ֲה ִק ָ‬
‫לבניו שהוא משאיר להם שתי צוואות‪ ,‬את הראשונה‬
‫יפתחו מיד לאחר שיפטר‪ ,‬ואת השנייה יפתחו לאחר‬
‫הקבורה‪.‬‬
‫לאחר שנפטר פתחו את הצוואה הראשונה בה היה‬
‫כתוב שהוא מבקש שיקברו אותו עם גרביים‪ ,‬הבנים‬
‫ניסו לקיים צוואת אביהם (כפי שנפסק בשו”ע חו”מ סימן‬
‫רנ”ב ס”ב שמצווה לקיים דברי המת)‪ ,‬אך החברה קדישא לא‬
‫הסכימה בשום פנים ואופן ולא נתנה להכניס דבר מה‬
‫עם גופת הנפטר‪ ,‬מלבד התכריכים המכסים אותו‪.‬‬
‫הבנים היו נחושים לקיים צוואת אביהם והחליטו‬
‫ללכת לדין תורה‪ ,‬האב”ד דן בעניין ולאחר עיון מעמיק‬
‫הצדיק את החברא קדישא שלא אפשרו לקבור את‬
‫האבא עם הגרביים‪ ,‬הבנים שמעו לפסק הרב וקברו‬
‫את אביהם ללא הגרביים‪.‬‬
‫והנה לאחר שקברו את אביהם התאספו הבנים‬
‫בביתם ופתחו את הצוואה השניה של אביהם ובה היה‬
‫כתוב‪:‬‬
‫“אשריכם בני‪ ,‬רציתי לבדוק אתכם האם תשמעו‬
‫לקול החכמים תעשו כהוראתם ותלכו בדרכם‪ ,‬ועוד‬
‫רציתי להורות לכם ששום דבר לא הולך עם האדם‬
‫לעולם הבא‪ ,‬אפילו יהיה העשיר הגדול ביותר‪ ,‬הוא לא‬
‫יוכל לקחת עמו זוג גרביים פשוטות‪ ,‬רק תורה מצוות‬
‫ומעשים טובים מתלווים עם האדם‪ ,‬העולם הזה דומה‬
‫לפרוזדור בפני העולם הבא התקן עצמך בפרוזדור כדי‬
‫שתכנס לטרקלין (אבות פ”ד מט”ז)‪.‬‬
‫לכן בני‪ ,‬תמשיכו להגדיל חסדים ולהרבות תורה‬
‫בישראל‪ִּ ,‬פּזַ ר נָ ַתן לָ ֶאבְ יֹונִ ים צִ דְ ָקתֹו ע ֶֹמדֶ ת לָ עַ ד‬
‫(תהילים קיב‪ ,‬ט)‪ ,‬זה מה שישאר איתכם וילווה אתכם‬
‫רּומה”‪ -‬אתם לוקחים ולא‬
‫לעולם הנצח‪“ ,‬וְ יִ ְקחּו לִ י ְּת ָ‬
‫הנותנים”‪.‬‬
‫מסופר על אחד מהעשירים הגדולים (יש מייחסים זאת‬
‫לאחד מראשי משפחת רייכמן הידועים בעושרם ובידם הנדיבה להחזקת האדמו”ר הקדוש “בעל התניא”‪ -‬הגאון רבי שניאור‬
‫התורה ועזרתם לכל דבר שבקדושה) שלפני שנפטר הודיע זלמן מלאדי זיע”א‪ ,‬הלך באחד מן הימים לגבות‬
‫העלון מוקדש לעילוי נשמת‬
‫שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל‪ ,‬אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ‪ ,‬יעקב בן רחל ז׳׳ל‪ ,‬שרה בת ציונה ז׳׳ל‬
‫מאחד מעשירי עירו סכום כסף גדול מאוד‪.‬‬
‫העשיר שהיה בעל אמונה חזקה נענה מיד לבקשת רבו‬
‫ולא ערער על כך‪ ,‬על אף הקושי בהוצאת כסום כסף‬
‫כה גדול‪.‬‬
‫לאחר שנתן את הסכום הגדול אמר לו הרב‪ :‬דע לך‪,‬‬
‫טיפש מי שנותן‪ ,‬פיקח מי שלוקח!‬
‫העשיר לא הבין זאת ונפגע בחושבו שלא עשה כהוגן‬
‫שנתן לרב סכום כסף כה גדול‪ ,‬ושאל את הרב בתמימות‬
‫“מה הייתי צריך לעשות כבוד הרב?”‬
‫המשיך הרב והסביר לו בחיוך‪“ :‬אתה פיקח‪ ,‬כיון‬
‫שאתה יודע שאתה לוקח‪ ,‬הפיקח יודע שהוא לוקח ולא‬
‫נותן‪ ,‬טיפש מי שנותן וחושב שהוא נותן”‪.‬‬
‫“אל תחשוב שאתה הנותן‪ ,‬אם לא תיתן‪ ,‬מישהו אחר‬
‫יבוא במקומך‪ּ ,‬כִ י ֹלא יִ ּטֹׁש ה’ ַעּמֹו וְ נַ ֲחלָ תֹו ֹלא יַ ֲעזֹב‬
‫(תהילים צד‪ ,‬יד)‪ ,‬ה’ יתברך ידאג שיבוא תורם ונדיב לב‬
‫אחר‪ ,‬אך אם נפלה בחלקך הזכות לתרום צריך אתה‬
‫לשמוח‪ ,‬כיון שהמקבל הגדול‪-‬הוא אתה!”‬
‫רבותינו‬
‫מביאים במדרש (תנחומא ראה י’‪ ,‬הובא בתוספות תענית‬
‫ט ע”א ד”ה עשר) מעשה באדם אחד שהיתה לו שדה קטנה‬
‫המוציאה בכל שנה ושנה אלף מידות‪ ,‬היינו‪ ,‬אלף שקי‬
‫תבואה משובחת‪ ,‬והיו כולם משתוממים ולא מבינים‬
‫כיצד שדה קטנה זו מצליחה להוציא כמות כה גדולה‬
‫של תבואה‪.‬‬
‫לפני פטירתו מן העולם קרא לבנו ממשיך דרכו ואמר‬
‫לו‪“ :‬בני‪ ,‬אני מוריש לך דבר שבעזרתו תוכל לחיות‬
‫בצורה הטובה ביותר‪ ,‬ואתה‪ ,‬ראה נא בני‪ ,‬זו השדה‬
‫אינה יכולה להוציא כמות גדולה של תבואה‪ ,‬ואם כן‬
‫כיצד היא מתברכת ומוציאה אלף שקי תבואה‪ ,‬אתה‬
‫יודע מהו סוד ההצלחה?‬
‫מיד לאחר שאני קוצר את השדה אני נותן את התרומה‬
‫לכהן‪ 25 -‬שקים (עין יפה אחת מארבעים‪-‬מסכת תרומות פ”ד‬
‫מ”ג)‪ ,‬לאחר מכן אני מפריש מעשר לוי‪ 100 -‬שקים‪,‬‬
‫ולבסוף אני מחלק ‪ 100‬שקים לעניים‪-‬מעשר עני‪.‬‬
‫בזכות המעשרות שאני נותן ה’ יתברך מברך את השדה‬
‫שתוציא כמות תבואה כנגד כל הציפיות והסיכויים‪.‬‬
‫לכן בני‪ ,‬תשמור את הסגולה הזאת של המעשרות‪,‬‬
‫והיא תביא לך את הברכה והטובה”‪.‬‬
‫נפטר האבא וירש הבן את השדה‪ ,‬בשנה‬
‫הראשונה נתן את כל המעשרות כפי שציווהו‬
‫אביו‪ ,‬אך דבר זה כאב וכרסם בלבו שצריך ליתן‬
‫“כל כך הרבה מעשרות”‪ ,‬ולכן החליט לשנה הבאה‬
‫להפחית מסך המעשרות וניחם את עצמו באומרו‬
‫שהלוי ישמח גם אם יקבל ‪ 20‬שקים ולא חייב לתת לו‬
‫‪ ,100‬וכן הכהן יסתפק ויהיה מרוצה גם ב‪ 5-‬שקים‪ ..‬וכך‬
‫התחיל להפחית ולהפחית מהמעשרות‪ ,‬וככל שהפחית‬
‫נתמעטה השדה והוציאה מעט פירות‪ ,‬עד שהוציאה לו‬
‫בסה”כ את סך המעשרות שהיה צריך לתת‪.‬‬
‫שמעו זאת קרוביו ובאו לפניו מלובשים בבגדי חג‬
‫ושמחים‪ ,‬ואמרו‪“ :‬מזל טוב‪ ,‬שמענו שהפכת להיות‬
‫כהן”‪.‬‬
‫התפלא אותו אדם ושאל‪“ :‬כהן? הרי רק מי שנולד‬
‫מזרע אהרון יכול להיות כהן‪ ,‬וכיצד אתם אומרים עלי‬
‫כך?”‬
‫“שמענו עליך שקיבלת את המעשר שהיית צריך לתת‬
‫לכהן‪ ..‬הקב”ה בירך את שדך שתוציא אלף שקים‬
‫כדי שתוכל להפריש לתרום ולתת בשפע‪ ,‬תהיה בעל‬
‫הבית ותיתן את התרומה‪ ,‬אך לא השכלת לעשות זאת‪,‬‬
‫מיעטת מהמעשרות ולכן לקח ה’ יתברך בחזרה את‬
‫הבעלות על השדה ונתן לך את החלק שמגיע לכהן‪”..‬‬
‫רּומה‪ -‬אדם שמפריש מכספו לצדקות‬
‫וְ יִ ְקחּו לִ י ְּת ָ‬
‫ומעשים טובים‪ ,‬הוא לא הנותן אלא הלוקח‪ ,‬לוקח‬
‫לעצמו שפע טובה וברכה בעולם הזה ובבא ומברכו‬
‫הקב”ה ומוסיף לו שפע והצלחה כהנה וכהנה (יעוי’ במסכת‬
‫כתובות דף סו ע”ב ובפירוש רש”י שם על אומרם ז”ל ֵ“מלָ ח ממון‪ַ ,‬ח ֵסר”)‪.‬‬
‫וכבר נפסק בשולחן ערוך (יו”ד סימן רמ”ז ס”ב) לעולם אין‬
‫אדם מעני מן הצדקה‪ ,‬ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל‬
‫על ידה‪ ,‬שנאמר‪ :‬וְ ָהיָ ה ַמ ֲע ֵׂשה ַה ְּצדָ ָקה ָׁשלֹום (ישעיה לב‪ ,‬יז)‪.‬‬
‫ובאמת שכך אפשר לראות בחוש‪ ,‬נדיבי עם שנותנים‬
‫ביד רחבה זוכים להמשיך ולתת לאורך ימים ושנים‪,‬‬
‫ואילו אנשים שיש להם ולא נותנים לבסוף נופלים‪,‬‬
‫וזהו שאמר דוד המלך בתהילים (קיב‪ ,‬ג) “הֹון וָ ע ֶֹׁשר‬
‫ּבְ בֵ יתֹו וְ צִ דְ ָקתֹו ע ֶֹמדֶ ת לָ עַ ד” (תהילים קיב‪ ,‬ג)‪ -‬אדם שמפריש‬
‫מכספו לצדקה וחסד ה’ יתברך נותן לו עוד ועוד כדי‬
‫שיוכל להמשיך במעשי צדקותיו (יעוי’ שם בפירוש המלבי”ם)‪,‬‬
‫נֹוסף עֹוד (משלי יא‪ ,‬כד)‪.‬‬
‫יֵ ׁש ְמ ַפּזֵ ר וְ ָ‬
‫יהי רצון שנזכה תמיד שיהיה חלקנו מן הנותנים‪ ,‬נרבה‬
‫חסדים בעם ישראל באהבה ואחווה שלום ורעות‬
‫ונראה בקרוב בקרוב בנחמת ציון ברחמים‪ ,‬אמן‪.‬‬
‫שבת שלום לכל בית ישראל‬
‫ניתן לצפות בשיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט”א בימי שלישי וחמישי בשעה ‪21:00‬‬
‫בשידור חי באתר ישיבת “אור החיים” ‪orhachaim.org‬‬
‫כמו כן ניתן להאזין בשידור חי גם דרך הטלפון‪( 02-6400000 :‬שלוחה ‪)9‬‬
‫ּתֹוכֹו ָרצּוף ַא ֲה ָבה‬
‫רּוׁש ִָלם‬
‫ָ‬
‫ִמ ְּבנֹות יְ‬
‫ובעניין זה נספר‪ ,‬היה צדיק אחד שזכיתי להכירו בצעירותי‬
‫ולשמוע ממוסריו הנפלאים והמרגשים‪ ,‬רבי שמעון ביטון‬
‫זצ”ל‪ ,‬רבה של הוד השרון‪ ,‬אשר למד בישיבת פורת יוסף‬
‫אצל הגאון רבינו עזרא עטיה זצ”ל‪.‬‬
‫בפרשת השבוע‪-‬פרשת תרומה‪ ,‬מתארת התורה‬
‫הקדושה את ציווי ה’ לבני ישראל לתרום לצורך הקמת‬
‫המשכן‪ ,‬שתכליתה לבטאות ולהראות את אהבת ישראל‬
‫לאביהם שבשמים וזאת על ידי שאנו לוקחים את הדבר‬
‫שאנו אוהבים‪ ,‬את הכסף והזהב‪ ,‬ונותנים אותו להקב”ה‪ ,‬סיפר אחד מקרובי משפחתו שלפני תקופת החגים ניגש‬
‫בזה הקב”ה חפץ‪ֵ ,‬‬
‫“מ ֵאת ּכָ ל ִאיׁש ֲא ֶׁשר יִ ְּדבֶ ּנּו לִ ּבֹו”‪ -‬תרומה הרב לאשתו ואמר לה‪“ :‬החגים מתקרבים ובתורה נאמר‬
‫שמבטאת אהבה התרגשות ושמחה כלפי ה’ יתברך‪.‬‬
‫יתָך‪ ,‬ביתו זו אשתו (יבמות סב‬
‫(דברים יד‪ ,‬כו)‪ :‬וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ַא ָּתה ּובֵ ֶ‬
‫וזהו שאמר שלמה המלך בחכמתו (שיר השירים ג‪ ,‬ט‪-‬י)‪ :‬ע”ב‪ ,‬וע”ע סוכה כז ע”ב)‪ ,‬אני רוצה לקחת אותך לחנות זהב כדי‬
‫ּמּודיו ָע ָׂשה שתבחרי תכשיט כרצונך ואני אקנה לך” (הרב השתכר‬
‫“א ִּפ ְריֹון ָע ָׂשה לֹו ַה ֶּמלֶ ְך ְׁשֹלמֹה ֵמ ֲעצֵ י ַהּלְ בָ נֹון‪ַ :‬ע ָ‬
‫ַ‬
‫במשכרות חשובה כיון שהיה רבה של העיר הוד השרון)‪.‬‬
‫כֶ ֶסף ְר ִפ ָידתֹו זָ ָהב ֶמ ְרּכָ בֹו ַא ְרּגָ ָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַא ֲהבָ ה ִמּבְ נֹות‬
‫יְ ָ‬
‫רּוׁש ִָלם”‪ ,‬שלמה המלך בנה בית מפואר לה’ יתברך‪ ,‬שמחה הרבנית וקבעה מועד וזמן לדבר‪ ,‬לְ ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹת‬
‫ַע ָ‬
‫ּמּודיו ָע ָׂשה כֶ ֶסף‪ְ ,‬ר ִפ ָידתֹו זָ ָהב וכו’‪ ,‬אך זה לא העיקר‪ ,‬אלא ַהּזֶ ה (שמות ח‪ ,‬יט)‪ .‬הרב הצטרף לרבנית וביחד הלכו לקנות‬
‫העיקר הוא “ּתֹוכֹו ָרצּוף ַא ֲהבָ ה ִמּבְ נֹות יְ ָ‬
‫רּוׁש ִָלם” העיקר זה את התכשיט‪ ,‬כשהגיעו לחנות הרב ניגש לפינה ולמד‬
‫האהבה של ישראל לאביהם שבשמים‪ ,‬זה בית המקדש‬
‫בספר ובינתיים הרבנית בחרה את התכשיט המיועד‪.‬‬
‫של הקב”ה‪ּ ,‬תֹוכֹו ָרצּוף ַא ֲהבָ ה‪...‬‬
‫לבסוף בחרה הרבנית שני תכשיטים כמעט זהים זה לזה‪,‬‬
‫ישנם אנשים שדואגים להזכיר לנשותיהם ולומר להם‬
‫ושאלה את הרב מה הוא היה בוחר ומעדיף‪ ,‬זה או זה‪.‬‬
‫בכל יום שהם אוהבים ומעריכים אותן‪ ,‬אך הם אף פעם‬
‫לא ביטאו אהבה זאת בשום דבר‪ ,‬ולכן לאחר תקופת זמן אמר לה הרב‪“ :‬תקחי את שניהם‪ּ ,‬בָ זֶ ה וְ גַ ם ִמּזֶ ה ַאל ַּתּנַ ח ֶאת‬
‫יָ ֶדָך (קהלת ז‪ ,‬יח)‪ ,‬זה בסדר”‪.‬‬
‫קצרה הם מתפלאים שנשותיהם מתפרצות עליהם בטענה‬
‫וזעם פנימי‪“ :‬אתה לא אוהב אותי”‪ ,‬ולא מצליח אותו אדם‬
‫“מה פתאום” ענתה הרבנית‪“ ,‬זה יקר מאוד”‪.‬‬
‫להבין‪“ ,‬אני לא אוהב אותך? הרי בכל יום אני דואג לומר “זה בסדר‪ ,‬השיב הרב ברוגע‪“ ,‬את יקרה לי יותר מהם‪.”..‬‬
‫לך שאני אוהב ומעריך אותך”‪.‬‬
‫זה כבוד ואהבה אמיתית! זה לא הכסף והזהב אלא ּתֹוכֹו‬
‫רּוׁש ִָלם (שיר השירים ג‪ ,‬י)‪ ,‬זו אהבה שבאה‬
‫האשה עונה בחזרה ומשיבה לבעלה‪“ :‬במה ביטאת את ָרצּוף ַא ֲהבָ ה ִמּבְ נֹות יְ ָ‬
‫אהבך? מה עשית בשבילי? קנית לי בגד או תכשיט יפה? לידי ביטוי ובזכותה זוכים לחיות לאורך ימים ושנים‬
‫לא! רק דיברת דיבורים‪ ..‬אני רוצה שתראה את אהבך‪ ,‬בהרגשה נפלאה‪ ,‬ומשרים את השכינה בבית‪ ,‬איש ואשה‬
‫תבטא אותה במעשים”‬
‫זכו שכינה ביניהן (סוטה יז ע”א)‪ ,‬שם הויה ברוך הוא נמצא‬
‫על האדם לבטאות את אהבתו במעשים‪ ,‬כפי שאומרים בתוכם‪ .‬את זה צריך לשים אדם מול עיניו תמיד‪ -‬איך‬
‫רבותינו (יבמות סג ע”א) שרבי חייא כשהיה עובר בשוק ומוצא לעשות ולגרום שה’ יתברך ימצא בניהם וישכון בתוכם‪,‬‬
‫שם פריט יפה כגון שרשרת עגיל או טבעת של נשים וכדו’ “וְ ָעׂשּו לִ י ִמ ְק ָּדׁש וְ ָׁשכַ נְ ִּתי ּבְ תֹוכָ ם” (שמות כה‪ ,‬ח)‪ ,‬בתוך כל אחד‬
‫היה קונה אותו‪ ,‬עוטפו בסודר ומביאו לאשתו במתנה‪“ ,‬אין ואחד (אלשיך שמות כה‪ ,‬ט ד”ה ועוד יתכן) וכך זוכים לדור ישרים‬
‫כמוך בעולם‪ ,‬ראיתי את התכשיט הזה היום בחנות ואמרתי מבורך‪ ,‬בנים ובנות יראי ה’ בתכלית בעלי מידות יקרות‬
‫בלבי שאני חייב לקנות לך‪ ,‬את חביבה לי יותר מכל הכסף ואציליות‪ ,‬כיון ששורשם בקדושה וטהרה‪ ,‬מתוך השראת‬
‫והזהב שבעולם”‪.‬‬
‫השכינה הקדושה‪.‬‬
‫ככה זוכים לחיות לאורך ימים ושנים באהבה וכבוד הדדי‪ ,‬יהי רצון שנזכה שתשרה תמיד השכינה בתוכנו‪ ,‬נחיה‬
‫ּתֹוכֹו ָרצּוף ַא ֲהבָ ה ִמּבְ נֹות יְ ָ‬
‫רּוׁש ִָלם (שיר השירים ג‪ ,‬י)‪ ,‬וכך זוכים באהבה ובידידות‪ ,‬ונראה בקרוב בקרוב בביאת הגואל‬
‫להשרות את השכינה בבית‪ ,‬איש ואשה זכו שכינה ביניהן‬
‫ובבניין בית המקדש במהרה בימינו‪ ,‬אמן‪.‬‬
‫(סוטה יז ע”א)‪.‬‬
‫העלון מוקדש לזיווג הגון‬
‫אלעד בן אילנה‪ ,‬רבקה בת תקוה‪ ,‬דוד רחמים בן אילנה‬
‫התייחסות בכבוד הראוי‬
‫יֹוסף ּבָ א ֵאלֶ יָך וַ ּיִ ְת ַחּזֵ ק‬
‫ֹאמר ִהּנֵ ה ּבִ נְ ָך ֵ‬
‫וַ ּיַ ּגֵ ד לְ יַ ֲעקֹב וַ ּי ֶ‬
‫יִ ְׂשרָ ֵאל וַ ּיֵ ֶׁשב ַעל ַה ִּמ ָּטה (בראשית מח‪ ,‬ב)‪.‬‬
‫יעקב אבינו היה במצב חולי מסוכן ובקושי יכול היה‬
‫לזוז ממיטתו‪ ,‬וזאת לפי בקשתו שביקש מהקב”ה‪,‬‬
‫וכמו שאמרו רבותינו במדרש (לקח טוב בראשית פרק מ”ח‬
‫סימן א’) מעולם לא חלה אדם עד יעקב שבא וביקש‬
‫רחמים שיחלה האדם‪ -‬לפני שבא יעקב האדם היה‬
‫מת בפתאומיות‪ ,‬אע”פ שהיה בריא וחזק‪ ,‬אם הגיע‬
‫זמנו היה נופל ומת בלי להכין את עצמו ואת קרובי‬
‫משפחתו לכך‪ ,‬לכן ביקש יעקב מה’ יתברך שיחלה‬
‫האדם קודם מיתתו‪ ,‬אמר יעקב לפני הקב”ה‪ :‬ריבונו‬
‫של עולם מתוך שאדם חולה מרגיש בעצמו והוא‬
‫מצוה את ביתו‪ ,‬ומתמרקים עונותיו והוא חוזר‬
‫בתשובה‪ ,‬א”ל הקדוש ברוך הוא דבר טוב שאלת‪,‬‬
‫חייך ממך אני מתחיל‪ ,‬אתה תחלה לפני שתמות‪.‬‬
‫ועל אף שיעקב אבינו היה נוטה למות‪ ,‬מ”מ כשהודיעו‬
‫לו שיוסף בנו המושל בכל מצרים מגיע אליו‪ ,‬אמר‬
‫יעקב בליבו‪ :‬כיצד יראה אותי בני שוכב כך במיטה‪,‬‬
‫אין זה כבוד המלכות‪ ,‬אני חייב לכבדו‪“ ,‬וַ ּיִ ְת ַחּזֵ ק יִ ְׂשרָ ֵאל‬
‫וַ ּיֵ ֶׁשב עַ ל ַה ִּמ ָּטה” התחזק יעקב בכח גדול ובשארית‬
‫כוחותיו כדי לכבד את המלך יוסף‪.‬‬
‫ואע”ג שזה היה בנו ולכאורה בשביל מה צריך האב‬
‫לכבדו‪ ,‬מ”מ בא יעקב אבינו ללמדנו בכך כיצד יש‬
‫להתייחס לזולת‪ ,‬אפילו שאתה נמצא בשיא המדרגה‬
‫הגבוהה‪ ,‬צריך אתה לתת יחס וכבוד לאדם שמגיע לו‬
‫וזקוק לכך‪.‬‬
‫אברך ירא ה’‬
‫שקדן בלימודו‬
‫ועמקן גדול מגיע‬
‫לביתו‪ ,‬על אף‬
‫שקדנותו וחכמתו‪ ,‬אסור לו לשכוח שמחכה לו בביתו‬
‫עזר כנגדו שלא נמצאת ברמת שקדנותו וחכמתו‪,‬‬
‫ההתייחסות אליה צריכה להיות אחרת‪ ,‬התייחסות‬
‫בכבוד ובהבנה לפי דרגתה והבנתה‪.‬‬
‫וכן עם הילדים‪ ,‬צריך להתייחס אליהם מכל הלב‬
‫באמת ולכבד אותם‪ ,‬כפי שיעקב אבינו התאמץ בכח‬
‫גדול לכבד את בנו‪.‬‬
‫השבוע ניגש אלי אברך והביא לי את בנו בן ‪14.5‬‬
‫שאינו רוצה להמשיך ללמוד בישיבה הקטנה‪,‬‬
‫התחלתי לדבר עם הילד לאט לאט בחום ובחיבה עד‬
‫שהגענו ביחד לסיכום הסופי‪ ,‬שאלתי אותו אמור נא‬
‫לי‪ ,‬מה בדיוק הסיבה שבגללה אינך רוצה ללכת יותר‬
‫לישיבה‪.‬‬
‫“אף אחד לא מתייחס אלי”‪ ,‬ענה הילד‪“ ,‬ולכן אין לי‬
‫עניין להישאר ללמוד בישיבה הזו”‪.‬‬
‫זאת אומרת שהתייחסות לזולת‪ ,‬לאשה ולבנים‬
‫זה בעצם הקיום והמעמיד של התורה הקדושה‪,‬‬
‫המידות הטובות היחס החום והאהבה הם הדברים‬
‫שעלינו להתחזק בהם כדי שנוכל לחיות חיים טובים‬
‫ומאושרים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫השבוע זכינו להיכנס לחודש אדר המהודר‪,‬‬
‫ומשנכנס אדר מרבים בשמחה (תענית כט‪ ,‬ע”א)‪,‬‬
‫ודין זה הוא אף באדר א’ וכפי שמורים לנו רבותינו‬
‫(מגילה ו ע”ב) שאין בין אדר ראשון לאדר שני אלא‬
‫קריאת מגילה‪ ,‬ומתנות לאביונים‪ ,‬אך שאר הדינים‬
‫והסגולות המיוחדות קיימים אף בחודש אדר א’‪.‬‬
‫א‪ .‬דרשו רבותינו (ביצה טו ע”ב) הרוצה שיתקיימו‬
‫נכסיו יטע בהן אדר‪ ,‬שנאמר (תהילים צג‪ ,‬ד) ַאּדִ יר‬
‫ּבַ ָּמרֹום ה’‪ ,‬כלומר יעשה מהן צדקה חשובה לפני ה’‬
‫במרום (רבינו חננאל שם‪ ,‬וכן פירש בערוך כפי שציין לכך המהרש”א‬
‫שם בד”ה אי נמי)‪ ,‬ועל ידי שיפריש מכספו לצדקות‬
‫ומעשים טובים יזכה שיתברכו נכסיו ויוסיפו לגדול‬
‫ולהתברך עוד כהנה וכהנה‪.‬‬
‫משנכנס אדר מרבים בשמחה (תענית כט ע”א‪ ,‬מגן‬
‫אברהם סימן תרפ”ו סק”ה)‪ ,‬וכמו שנאמר במגילת אסתר‬
‫(ט‪ ,‬כב)‪ :‬וְ ַהחֹדֶ ׁש ֲא ֶׁשר נֶ ְה ַּפְך לָ ֶהם ִמּיָ גֹון לְ ִׂש ְמ ָחה‪,‬‬
‫לומר לך שמזל החודש גורם לטובה (ירושלמי ריש‬
‫מגילה)‪ .‬ולכן ישראל שיש לו דין ותביעה ומשפטית‬
‫נגד גוי ישתדל כמיטב יכולתו שהדיון בתביעתו‬
‫יתקיים בחודש אדר‪ ,‬מפני שיד ישראל על העליונה‬
‫בחודש אדר‪ ,‬וְ גָ בַ ר יִ ְׂשרָ ֵאל (שמות יז‪ ,‬יא)‪.‬‬
‫ואע”ג שאמרו רבותינו (שבת קנו ע”א) אין מזל לישראל‬
‫(דעל ידי תפלה וזכות משתנה מזלו לטובה‪-‬רש”י שם)‪ ,‬זהו בשאר‬
‫ימים‪ ,‬אבל בחודש הזה יש מזל שכן נגזר עלינו מן‬
‫השמים (ריטב”א בתענית כט ע”א)‪ ,‬ומגלגלין זכות ליום‬
‫זכאי (המהרש”א שם)‪ .‬והוא בכלל האמונה שהדבר הוא‬
‫על ידי השגחה מן השמים ולכן אין שייך בזה איסור‬
‫של מעונן וכדו’ (חזון עובדיה פורים עמוד ל”א ובהערות שם)‪.‬‬