Prosess og produktutvikling

Prosess- og produktutvikling
• Utvikling og optimalisering av pro­
Kontaktpersoner
sesser og produkter med anvendelse
innen næringsmidler, ”functional
foods”, kosttilskudd, farmasi, fôr og
tekniske områder.
• Ingredienser utgjør byggesteinene i
formulerte produkter.
• Fremstilling av ingredienser krever
tverrfaglig kunnskap om råvareegen­
skaper og kvalitet, råstoffhåndtering,
prosessteknologi, formulering, kvali­
tetskrav og anvendelse.
• Nofima Ingrediens arbeider med ut­
Åge Oterhals
Seniorforsker
Tlf: +47 55 50 12 74/55 11 21 68
Øistein Høstmark
Avdelingsingeniør
Tlf: +47 55 50 12 50
vikling og optimalisering av prosesser
og produkter med anvendelse innen
næringsmidler, “functional foods”,
kosttilskudd, farmasi, fôr og tekniske
områder.
• Målsetning med forskningsaktiviteten
er å utvikle nye og forbedre eksister­
ende ingredienser basert på kostnads­
effektive industrielle prosesser.
• Optimalisering av prosesser gjennom­
føres i laboratorie- og pilotskala.
Prosesshall, Nofima Ingrediens
▼
• Valg av separasjonsteknologi, prøve­
produksjon og oppskalering er sentrale
problemstillinger.
• Uttesting av kvalitet og anvendelse
gjennomføres i tett samarbeid med
andre forskningsgrupper i Nofima.
• Energi og utslipp
Foto: Frank Gregersen, Nofima
• Marine lipider • Miljøgifter
• Produksjonshygiene
• Protein- og peptonprodukter
• Råvarehåndtering og kvalitet
• Separasjonsteknologi
www.nofima.no / Tel. +47 55 50 12 00